B en W nummer 11 - Gemeente Leiden

advertisement
B en W.nr. 14.0062 d.d. 21-1-2014
Onderwerp
Convenant samenwerking economie Leidse Regio
Burgemeester en wethouders besluiten:
1. In te stemmen met het afsluiten van een convenant tussen de gemeenten Leiden,
Behoudens advies van de c ommissie
Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, de Hogeschool Leiden, de Kamer van
Koophandel, de Koepel van Ondernemersverenigingen in de Leidse regio, het Leids
Universitair Medisch Centrum, het ROC Leiden, de Universiteit Leiden en VNO-NCW
Rijnland, conform besluit Economische agenda; Kennis & Werk #071, waarin afspraken over
de gezamenlijke uitvoering van de Economische agenda worden vastgelegd.
Burgemeester besluit:
1.
De portefeuillehouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie, de heer R.C.L.
Strijk en de portefeuillehouder Cultuur, Werk en Inkomen, de heer J. J. de Haan te machtigen
om het Convenant samenwerking economie Leidse Regio te ondertekenen.
Pers samenvatting:
De Leidse regio wil een duurzame plek innemen in de top van Europese kennisregio’s met life
sciences & health als sleutelsectoren en spin-off voor productie, midden- & kleinbedrijf en
dienstverlening in de regio zelf, in termen van nieuwe banen, omzetstijging en nieuwe
markten.
De gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude
hebben hiertoe allen ingestemd met de Economische agenda Leidse regio 2020 ‘Kennis &
Werk #071’. Ook de betrokken ondernemers, VNO NCW, Kamer van Koophandel en Koepel
Leidse regio, en onderwijsinstellingen, ROC, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, hebben
hun akkoord gegeven. Met de agenda heeft de regio nu een krachtig instrument in handen
om de ambitie te realiseren.
Door ondertekening van het Convenant samenwerking economie Leidse Regio worden de
samenwerkingsafspraken tussen de partners formeel vastgelegd. Ondertekening zal
plaatsvinden op 12 februari 2014 te Corpus Oegstgeest.
Burgemeester
MACHTIGING
De Burgemeester van Leiden,
gelet op het bepaalde in artikel 171, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet,
machtigt hierbij
de heer R.C.L. Strijk, portefeuillehouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie
en
de heer J. J. de Haan, portefeuillehouder Cultuur, Werk en Inkomen
om namens hem
het Convenant samenwerking economie Leidse Regio te ondertekenen.
Leiden, 21 januari 2014
drs. H.J.J. Lenferink
Burgemeester van Leiden
Convenant samenwerking economie Leidse Regio
Afspraken tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en
Zoeterwoude, de Hogeschool Leiden, de Kamer van Koophandel, de Koepel van
Ondernemersverenigingen in de Leidse regio, het Leids Universitair Medisch Centrum, het
ROC Leiden, de Universiteit Leiden en VNO-NCW Rijnland over de uitvoering van de
gezamenlijke economische agenda.
Overwegingen
Genoemde partijen komen overeen zich maximaal in te spannen voor de economische
ontwikkeling van de Leidse regio, in samenhang met de ambities van de Zuidvleugel en
Noordvleugel van de Randstad om de concurrentiekracht van ons land te versterken.
Overwegingen zijn daarbij:








De Leidse regio is de meest kennisintensieve regio van Nederland.
De Leidse regio is hoeksteen van de Zuidvleugel-economie en schakel naar Schiphol,
Amsterdam en mondiale netwerken.
Het is onze gezamenlijke ambitie om een duurzame plek in de top van Europese
innovatieregio’s te behouden en talent en bedrijven aan de regio te binden.
Wij vinden dat economische structuurversterking een brug moet slaan tussen
topsectoren en het midden- en klein bedrijf in de regio en daarmee bij moet dragen
aan nieuwe banen in de regio van mbo, hbo tot academisch niveau.
Wij zijn er van overtuigd dat intensieve samenwerking tussen ondernemers,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid daarbij de motor is.
Daarom hebben wij in 2013 een gezamenlijke economische visie uitgewerkt met de
titel ‘Kennis & Werk #071’.
Deze visie kan rekenen op draagvlak bij gemeenteraden en achterbannen van
ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
Wij willen daarom ook gezamenlijk de schouders zetten onder de uitvoering van de
economische agenda voor de Leidse regio.
Afspraken
Partijen komen daartoe het volgende overeen:
1. Doel van de samenwerking
Partijen stellen zich de volgende inhoudelijke doelen:
 Versterken van de economische structuur van de regio met een focus op life
sciences, health & zorginnovatie.
 Bevorderen van betere aansluiting tussen sleutelsectoren en de verzorgende
economie van de regio en verbreden van het economisch portfolio.
 Stimuleren van ondernemerschap, starters en doorgroei van
ondernemingen.
 Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 Het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat van de Leidse regio.

Samen neerzetten van een scherper profiel van de regio dat bijdraagt aan
het vinden & binden van studenten, kenniswerkers en bedrijven.
2. Werkwijze
a) Partijen dragen op de volgende manier bij aan de inhoudelijke doelen:
 door het zichtbaar maken en verbinden van initiatieven
 door relevante partners bij elkaar te brengen en ontmoetingen te
organiseren van ondernemers, onderwijs en overheid rondom actuele
thema’s
 door zelf initiatieven te helpen ontwikkelen, ruimte te geven aan
experimenten en te zorgen voor eigenaarschap
 door afstemming in de onderwijskolom en gericht arbeidsmarktbeleid
 door optimale afstemming van het beleid en regels van overheden
 via gestructureerde regiomarketing & acquisitie en gezamenlijke behartiging
van belangen
 door het slim koppelen van investeringen en samen te zoeken naar
aanvullende financieringsmogelijkheden
 door monitoring en regionaal economisch onderzoek dat helpt opgaven
scherper te formuleren en bijdraagt aan de zichtbaarheid van de regio.
b) Met het oog daarop wordt een meerjarig uitvoeringsprogramma vastgesteld dat
ziet op de periode 2013-2015 en wordt uitgewerkt in jaarplannen met
bijbehorende begroting.
c) Jaarlijks wordt aan de stuurgroep gerapporteerd over de resultaten van de
economische samenwerking en het doelbereik.
3. Organisatie
Partijen kiezen vooralsnog voor een lichte, informele vorm van samenwerking op
zowel strategisch als operationeel niveau.
a) Partijen nemen de verantwoordelijkheid voor één of meer gezamenlijke acties
en zorgen zelf voor de nodige afstemming met relevante partners.
b) Er wordt een Stuurgroep Economische Agenda Leidse Regio ingesteld op
bestuurlijk niveau. De Stuurgroep maakt strategische keuzen, zorgt voor
gecoördineerde uitvoering en helpt initiatieven concreet te maken of obstakels
weg te nemen.
c) De Stuurgroep stelt het uitvoeringsprogramma, de jaarplannen, de
programmabegroting en jaarrapportages vast.
d) De Stuurgroep besluit unaniem of met de grootst mogelijke meerderheid.
e) Stuurgroepleden zijn ambassadeur van de economische samenwerking in de
Leidse regio en nemen een rol in de communicatie en belangenbehartiging.
f) De Stuurgroep wordt ondersteund door een secretaris c.q. programmamanager
die fungeert als spelverdeler bij de uitvoering.
g) De Gemeente Leiden is bereid de rol van programmaondersteuning in 2013 en
2014 in te vullen.
h) Er wordt een tripartite coördinatiegroep geformeerd rondom programma en
programmamanagement, met vertegenwoordigers van gemeenten,
ondernemers en kennisinstellingen. De coördinatiegroep zorgt voor afgestemde
besluitvorming én uitvoering.
i) Partijen stellen om niet capaciteit beschikbaar voor deze coördinatietaken.
4. Financiën
Partijen hanteren de volgende uitgangspunten over de financiële bijdrage:
a) Eventuele uitvoeringskosten van gezamenlijke acties uit het
uitvoeringsprogramma zijn voor rekening van de partners die bereid zijn in
te stappen en worden van geval tot geval bepaald.
b) Gezamenlijke kosten worden gemaakt voor de coördinatiestructuur /
onafhankelijk programmamanagement en het werkbudget voor het
aanjagen en verbinden van initiatieven, communicatie, belangenbehartiging
en ondersteunend onderzoek.
c) Gemeenten dragen geheel de formatie –en huisvestingskosten van het
programma management.
d) In beginsel dragen alle partijen bij aan het werkbudget, waarbij overheden
en andere partijen toe werken naar een fifty-fifty verdeling.
e) In de stuurgroep worden afspraken gemaakt over de hoogte van de
begroting, uitgaven en fine tuning van kostendekking.
f) Medio 2014 – dat is na de gemeenteraadsverkiezingen – willen partijen
sluitende afspraken maken over het meerjarenperspectief van financiële
afspraken, waarbij dan ook opties voor reallocatie middelen en eventuele
bijdragen van derden zijn verkend.
5. Evaluatie & perspectief
Partijen zien de economische agenda, het uitvoeringsprogramma, de lichte en
informele coördinatiestructuur en het programmabudget als vertrekpunt voor
eventuele doorgroei naar een Economic Development Board met meer financiële
armslag. De ontwikkeling daarvan is sterk afhankelijk van keuzes die nieuwe
gemeenteraden in 2014 maken en kan niet los gezien worden van economische
samenwerking op andere schaalniveaus. Partijen spreken af de samenwerking en de
afspraken die zijn opgenomen in dit convenant in 2015 te evalueren.
6. Slotbepalingen
a) Dit convenant ziet op de jaren 2014 tot en met 2017.
b) Deelnemen aan de economische samenwerking Leidse regio kan op verzoek
en met instemming van de Stuurgroep.
c) Beëindigen van deelname kan gemotiveerd maar steeds in samenspraak met
de andere stuurgroepleden.
Aldus ondertekend te Oegstgeest op 12 februari 2014,
Download