WORD, 59 KB - Gemeente Leiden

advertisement
Aanbiedingsformulier
Onderwerp
In te vullen door
Uitvoeringsprogramma intensivering
samenwerking SLR/SDB;
financiële en personele inzet.
Ontwerper
Parafanten
Bestuurssecretariaat
Directeuren
Portefeuilleh.
ROWR
B&W Nr:03.0599/02-06-2003 Dienst
: ID
ID
Agenda
Sector
: JZC
GP
Openbaar: ja
Naam
: Waaning/V.d. Hoeven
R.V
Tst.nr
: 5045/5700
Datum
:
nr: 03.0057
Commissie:
BESLUITEN
Behoudens advies van de commi ssie R O WR
1. in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Programma van Afspraken;
2. in te stemmen met de voorgestelde ‘Financiering Ontwerp-Uitvoeringsprogramma 2003;
3. het concept-raadsvoorstel, strekkende tot overeenkomstige besluitvorming sub 1 en 2 door
de
Raad, vast te stellen en aan de raad ter besluitvorming te doen toekomen.
Overwegingen
Op 25 november 2002 vond de ondertekening plaats van het Programma van Afspraken
Toekomst Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio. Op basis daarvan ligt nu voor: het OntwerpUitvoeringspro-gramma 2003 van het Programma van Afspraken (voorbereid door de
Stuurgroep intensivering samenwerking SDB-SLR-PZH; bijgevoegd). In maart 2003 is van het
Samenwerkingsorgaan Leidse Regio de brief ontvangen: ‘Voorstel financiering van personele
inzet voor het aandeel van de Leidse regio in uitvoeringsprogramma 2003’ (bijgevoegd). Deze
brief dient te worden gelezen in samenhang met het genoemde OntwerpUitvoeringsprogramma.
In de aanbiedingsbrief van 24 februari 2003 (ingeboekt 2 april 2003; bijgevoegd) bij het
uitvoerings-programma wordt, behalve een reactie op het ontwerp-uitvoeringsprogramma
m.b.t. het Programma van Afspraken, ook een reactie gevraagd op het ontwerp-uitvoeringsprogramma m.b.t. het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek.
De reactie op dát ontwerp-uitvoeringsprogramma loopt een afzonderlijk traject (is ter kennis
gebracht in commissie Economie en Verkeer op 7 april 2003) en wordt hier verder niet aan de
orde gesteld.
Het doel van het uitvoeringsprogramma kan worden gezien als tweeledig:
- om voor het jaar 2003 de projectmatige consequenties van het Programma van Afspraken in
beeld te brengen, te weten: 12 nog in 2003 uit te voeren projecten (5 projecten Natuur &
Landschap, 3 projecten Wonen, 2 projecten Werken, 2 thema-overstijgende projecten); dit zijn
voor een deel projecten die al lopen in Leids-regionaal verband;
- de uitvoering hiervan mogelijk te maken door de deelnemende gemeenten de financiële en
personele / formatieve consequenties ter goedkeuring voor te leggen.
Instemming wordt gevraagd op 7 beslispunten in verband met het ontwerpuitvoeringsprogramma:
1. in te stemmen met de in het uitvoeringsprogramma 2003 opgenomen projecten;
2. in te stemmen met de aan het uitvoeringsprogramma verbonden kosten, te weten €
2.616.360,-;
3. in te stemmen met de voor de samenwerkingsorganen van de Leidse regio aan het
uitvoeringsprogramma verbonden financiële en formatieve consequenties;
4. de voor het uitvoeringsprogramma vereiste ambtelijke formatie ter beschikking te stellen;
5. de Stuurgroep intensivering samenwerking SDB-SLR-PZH de opdracht te geven leiding te
geven
aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma;
6. de stuurgroep opdracht te geven om halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van de
projecten;
7. de stuurgroep opdracht te geven om vóór 1 november 2003 een ontwerpuitvoeringsprogramma
2004 ter vaststelling aan de partijen aan te bieden.
Toelichting op de Beslispunten.
1.
Projecten
De projecten komen voort uit het Programma van Afspraken, dat op 25 november 2002 door de
deelnemende gemeenten en de provincie is ondertekend. De projecten,die voor een deel al
lopen in SLR-verband zijn (met tussen haakjes de gevraagde Leidse formatieve inbreng):
Projecten behorend bij het portefeuillehoudersoverleg Natuur en Landschap:
Project 2003-01: ‘Regionale waterkansenkaart’;
Project 2003-02: ‘Bestemmingsplannen buitengebied’;
Project 2003-03: ‘Culturele planologie in de Oude Rijnzone’ (75 uur);
Project 2003-04: ‘Masterplan aaneenschakelen landgoederen’; (40 uur);
Project 2003-05: ‘Vitale landbouw’.
Projecten behorend bij het portefeuillehoudersoverleg Wonen:
Project 2003-09: ‘Plan van aanpak gemeenschappelijk woonruimteverdelingssysteem’; (40 uur);
Project 2003-10: ‘Eén bouwscenario voor SLR én SDB’;
Project 2003-11: ‘Eén herstructureringsopgave voor SLR en SDB’.
Projecten behorend bij het portefeuillehoudersoverleg Werken:
Project 2003-12: ‘Regionaal bedrijventerreinenprogramma SDB/SLR’; (40 uur);
Project 2003-13: ‘Toeristisch-recreatief ontwikkelingsprogram ma’. (50 uur).
Thema-overstijgende projecten:
Project 2003-14: ‘Integraal Ontwikkelingsplan Bollengebied (IOPB)’;
Project 2003-15: ‘Plan van aanpak stedelijke as Leiden-Katwijk’. (640 uur).
2.
Kosten
Het uitvoeringsprogramma kost volgens de raming € 2.616.360 en wordt als volgt toegerekend
aan de verschillende bij de samenwerking betrokken partijen (zie ook pagina 10 van het
uitvoeringsprogramma.):
Gemeenten
Provincie
Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
Restant budget 2001 en 2002
Totaal
€ 1.160.210,€ 1.281.150,€ 100.000,€
75.000,€ 2.616.360,-
Geconstateerd is dat de specificatie van de kosten ca. € 100.000 lager is dan de aangegeven
dekking. Om die reden ware de regio te verzoeken de projecten afzonderlijk te administreren en
uiteindelijk af te rekenen op basis van de werkelijke projectkosten. Vanzelfsprekend worden
daarbij de thans gecalculeerde projectkosten als een maximum beschouwd.
3.
Financiële en formatieve consequenties voor Leidse regio
In maart 2003 is de brief ontvangen, met als onderwerp ‘Voorstel financiering van personele
inzet voor het aandeel van de Leidse regio in uitvoeringsprogramma 2003’ (bijgevoegd).
Dit financieringsvoorstel is niet meteen inzichtelijk, doordat er kostenposten in worden
genoemd die thuishoren op verschillende begrotingen, de begrotingen van de drie
Samenwerkingsorganen in de Leidse regio: SLR, SVVLR en SROVLR. De bedoeling van het
voorstel is echter om slechts wijziging in één begroting te brengen: de begroting van het SLR.
De kostenposten die thuishoren op de andere begrotingen, zijn daarin al definitief opgenomen
en behoeven geen goedkeuring meer in de vorm van begrotingswijzigingen.
Concreet gaat de begrotingswijziging SLR om de kostenpost van € 176.830,-, aangemerkt als
‘Inwonerbijdrage van de gemeenten’; het Leidse aandeel daarin bedraagt naar rato van
inwoners ca. € 98.700,-.
Bij de begroting 2003 is rekening gehouden met een indictieve uitzetting van € 300.160 op het
beleidsproduct 001.2 Intergemeentelijke Samenwerking in verband met de operationalisering
van het Uitvoeringsprogramma. De financiële gevolgen kunnen ten last van deze post worden
gebracht.
4.
Terbeschikkingstelling gevraagde gemeentelijke formatie
De gevraagde personele inbreng lijkt op basis van een voorlopige conclusie te kunnen worden
geleverd door de staande organisatie.
Wanneer bij de verdere uitwerking van de projecten blijkt, dat de gevraagde capaciteit in
onvoldoende mate kan worden vrijgemaakt, stellen wij voor de financiële consequenties van de
oplossing hiervoor ten laste te brengen van de onder 3 genoemde € 300.160. In het meest
ongunstige geval gaat het om een bedrag ad € 38.000.
5.
De stuurgroep leidt uitvoering uitvoeringsprogramma
Het is organisatorisch juist als de stuurgroep die zich bezighoudt met het opstarten van de
nieuwe brede regio Duin- en Bollenstreek en Leidse regio, de leiding krijgt over de uitvoering
van het uitvoeringsprogramma.
6.
Halfjaarlijks rapport voortgang projecten
Een halfjaarlijkse melding door de stuurgroep aan de gemeenten over de voortgang van de
projecten is uit een oogpunt van monitoring zonder meer wenselijk. Het spreekt voor zich dat
wij er vanuit gaan dat deze halfjaarlijkse rapportage ook de projectfinanciën betreft.
7.
Vóór 1 nov. 2003 ontwerp-uitvoeringsprogramma 2004
Om tijdige gemeentelijke besluitvorming mogelijk te maken zou het ontwerpuitvoeringsprogramma 2004 bij voorkeur eerder dan 1 november moeten worden aangeboden
aan de gemeenten, te weten vóór 1 oktober 2003.
Besluitvormingstraject.
Besluitvorming over het Ontwerp-Uitvoeringsprogramma vindt – gezien vanuit van de Leidse
regio – als volgt plaats. De Stuurgroep intensivering samenwerking SDB-SLR-PZH zal de
ingekomen reacties van de gemeenteraden verwerken. Nadat de stuurgroep de reacties heeft
verwerkt, zal binnen de Leidse regio definitieve besluitvorming plaatsvinden in het Algemeen
Bestuur teneinde tot een regionaal gedragen besluit over het uitvoeringsprogramma te komen.
In de Duin- en Bollenstreek vindt, nadat de stuurgroep de reacties heeft verwerkt, mogelijk ook
nog definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur SDB plaats. Indien dat niet het geval
is, vindt de afronding van het traject in de Duin- en Bollenstreek plaats door middel van
definitieve besluitvorming door de gemeenteraden.
Het besluitvormingstraject voor het uitvoeringsprogramma van dit jaar vindt op een laat
moment plaats nu inmiddels al vijf maanden van het lopende programmajaar zijn verstreken. De
oorzaak hiervan is gelegen in het later dan verwacht ondertekenen van het programma van
Afspraken (op 25 november 2002). Het indicatief uitvoeringsprogramma 2003 is evenwel bij de
stukken over het Programma van Afspraken ter kennis van de raad gebracht en op 19
september 2002 behandeld in de Commissie voor Ruimte en Groen.
Formatieve consequenties
zie onder 4.
Begrotingsconsequenties
zie onder 3 en 4.
Communicatie
Openbaar: B&W-besluitenlijst/ niet openbaar / anders, nl: ….
openbaar
Samenvatting
Het besluit dient ter operationalisering van de tussen de SLR- en SBD-gemeenten en de
provincie Zuid-Holland gemaakte afspraken over intensivering van de regionale samenwerking.
Het uitvoeringsprogramma en de financiering daarvan dienen daartoe.
Aanpak verdere communicatie
geen
2003.
Nr.
: 03.0057.
Dnst. : ID
Uitvoeringsprogramma intensivering
samenwerking SLR/SDB; financiële en
personele inzet.
Leiden, 2 juni 2003.
Op 25 november 2002 vond de ondertekening plaats van het Programma van
Afspraken Toekomst Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio. Op basis daarvan ligt nu
voor: het “Ontwerp-Uitvoeringsprogramma 2003” van het Programma van Afspraken
(voorbereid door de Stuurgroep intensivering samenwerking SDB-SLR-PZH). In maart
2003 is van het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio de brief ontvangen: ‘Voorstel
financiering van personele inzet voor het aandeel van de Leidse regio in
uitvoeringsprogramma 2003’. Deze brief dient te worden gelezen in samenhang met
het genoemde Ontwerp-Uitvoeringsprogramma.
In de aanbiedingsbrief van 24 februari 2003 bij het uitvoeringsprogramma wordt,
behalve een reactie op het ontwerp-uitvoeringsprogramma met betrekking tot het
Programma van Afspraken, ook een reactie gevraagd op het ontwerp-uitvoeringsprogramma met betrekking tot het “Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Leidse Regio
en Duin- en Bollenstreek”. De reactie op dát ontwerp-uitvoeringsprogramma loopt een
afzonderlijk traject (is ter kennis gebracht in commissie Economie en Verkeer op 7 april
2003) en wordt hier verder niet aan de orde gesteld.
Het doel van het uitvoeringsprogramma kan worden gezien als tweeledig:
om voor het jaar 2003 de projectmatige consequenties van het Programma van
Afspraken in
beeld te brengen, te weten: 12 nog in 2003 uit te voeren projecten (5 projecten
Natuur
& Landschap, 3 projecten Wonen, 2 projecten Werken, 2 thema-overstijgende
projecten); dit
zijn voor een deel projecten die al lopen in Leids-regionaal verband;
de uitvoering hiervan mogelijk te maken door de deelnemende gemeenten de
financiële en
personele/formatieve consequenties ter goedkeuring voor te leggen.
Instemming wordt gevraagd op 7 beslispunten in verband met het ontwerpuitvoerings-programma:
1. in te stemmen met de in het uitvoeringsprogramma 2003 opgenomen projecten;
2. in te stemmen met de aan het uitvoeringsprogramma verbonden kosten, te weten
€ 2.616.360,--;
3. in te stemmen met de voor de samenwerkingsorganen van de Leidse regio aan het
uitvoeringsprogramma verbonden financiële en formatieve consequenties;
4. de voor het uitvoeringsprogramma vereiste ambtelijke formatie ter beschikking te
stellen;
5. de Stuurgroep intensivering samenwerking SDB-SLR-PZH de opdracht te geven
leiding te geven aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma;
6. de stuurgroep opdracht te geven om halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang
van
de projecten;
7. de stuurgroep opdracht te geven om vóór 1 november 2003 een ontwerpuitvoeringsprogramma 2004 ter vaststelling aan de partijen aan te bieden.
1.
Projecten
De projecten komen voort uit het Programma van Afspraken, dat op 25 november 2002
door de deelnemende gemeenten en de provincie is ondertekend. De projecten (die
voor een deel al lopen in SLR-verband) zijn:
Projecten behorend bij het portefeuillehoudersoverleg Natuur en Landschap:
Project 2003-01: ‘Regionale waterkansenkaart’;
Project 2003-02: ‘Bestemmingsplannen buitengebied’;
Project 2003-03: ‘Culturele planologie in de Oude Rijnzone’;
Project 2003-04: ‘Masterplan aaneenschakelen landgoederen’;
Project 2003-05: ‘Vitale landbouw’.
Projecten behorend bij het portefeuillehoudersoverleg Wonen:
Project 2003-09: ‘Plan van aanpak gemeenschappelijk woonruimteverdelingssysteem’;
Project 2003-10: ‘Eén bouwscenario voor SLR én SDB’;
Project 2003-11: ‘Eén herstructureringsopgave voor SLR en SDB’.
Projecten behorend bij het portefeuillehoudersoverleg Werken:
Project 2003-12: ‘Regionaal bedrijventerreinenprogramma SDB/SLR’;
Project 2003-13: ‘Toeristisch-recreatief ontwikkelingsprogram ma’.
Thema-overstijgende projecten:
Project 2003-14: ‘Integraal Ontwikkelingsplan Bollengebied (IOPB)’;
Project 2003-15: ‘Plan van aanpak stedelijke as Leiden-Katwijk’.
2.
Kosten
Het uitvoeringsprogramma kost volgens de raming € 2.616.360,-- en wordt als volgt
toegerekend aan de verschillende bij de samenwerking betrokken partijen (zie ook
pagina 10 van het uitvoeringsprogramma.):
Gemeenten
€ 1.160.210,-Provincie
€ 1.281.150,-Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
€ 100.000,-Restant budget 2001 en 2002
€
75.000,-Totaal
€ 2.616.360,-3.
Financiële en formatieve consequenties voor Leidse regio
In maart 2003 is de brief ontvangen, met als onderwerp ‘Voorstel financiering van
personele inzet voor het aandeel van de Leidse regio in uitvoeringsprogramma 2003’
(bijgevoegd).
Dit financieringsvoorstel is niet meteen inzichtelijk, doordat er kostenposten in worden
genoemd die thuishoren op verschillende begrotingen, de begrotingen van de drie
Samenwerkingsorganen in de Leidse regio: SLR, SVVLR en SROVLR. De bedoeling van
het voorstel is echter om slechts wijziging in één begroting te brengen: de begroting
van het SLR. De kostenposten die thuishoren op de andere begrotingen, zijn daarin al
definitief opgenomen en behoeven geen goedkeuring meer in de vorm van
begrotingswijzigingen.
Concreet gaat de begrotingswijziging SLR om de kostenpost van € 176.830,--,
aangemerkt als ‘Inwonerbijdrage van de gemeenten’; het Leidse aandeel daarin
bedraagt ca. € 98.700,--.
4.
Terbeschikkingstelling gevraagde gemeentelijke formatie
De gevraagde personele inbreng lijkt op basis van een voorlopige conclusie te kunnen
worden geleverd door de staande organisatie.
Wanneer bij de verdere uitwerking van de projecten blijkt, dat de gevraagde capaciteit
in onvoldoende mate kan worden vrijgemaakt, stellen wij voor de financiële
consequenties van de oplossing hiervoor ten laste te brengen van de onder 3
genoemde € 300.160. In het meest ongunstige geval gaat het om een bedrag ad
€ 38.000.
5.
De stuurgroep leidt uitvoering uitvoeringsprogramma
Het is organisatorisch juist als de stuurgroep die zich bezighoudt met het opstarten van
de nieuwe brede regio Duin- en Bollenstreek en Leidse regio, de leiding krijgt over de
uitvoering van het uitvoeringsprogramma.
6.
Halfjaarlijks rapport voortgang projecten
Een halfjaarlijkse melding door de stuurgroep aan de gemeenten over de voortgang
(ook financiële) van de projecten is uit een oogpunt van monitoring zonder meer
wenselijk.
7.
Vóór 1 nov. 2003 ontwerp-uitvoeringsprogramma 2004
Om tijdige gemeentelijke besluitvorming mogelijk te maken zou het ontwerpuitvoeringsprogramma 2004 bij voorkeur eerder dan 1 november moeten worden
aangeboden aan de gemeenten, te weten vóór 1 oktober 2003.
Besluitvormingstraject.
Besluitvorming over het Ontwerp-Uitvoeringsprogramma vindt – gezien vanuit van de
Leidse regio – als volgt plaats. De Stuurgroep intensivering samenwerking SDB-SLRPZH zal de ingekomen reacties van de gemeenteraden verwerken. Nadat de stuurgroep
de reacties heeft verwerkt, zal binnen de Leidse regio definitieve besluitvorming
plaatsvinden in het Algemeen Bestuur teneinde tot een regionaal gedragen besluit over
het uitvoeringsprogramma te komen.
In de Duin- en Bollenstreek vindt, nadat de stuurgroep de reacties heeft verwerkt,
mogelijk ook nog definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur SDB plaats.
Indien dat niet het geval is, vindt de afronding van het traject in de Duin- en
Bollenstreek plaats door middel van definitieve besluitvorming door de
gemeenteraden.
Het besluitvormingstraject voor het uitvoeringsprogramma van dit jaar vindt op een
laat moment plaats nu inmiddels al vijf maanden van het lopende programmajaar zijn
verstreken. De oorzaak hiervan is gelegen in het later dan verwacht ondertekenen van
het programma van Afspraken (op 25 november 2002). Het indicatief
uitvoeringsprogramma 2003 is evenwel bij de stukken over het Programma van
Afspraken ter kennis van uw raad gebracht en op 19 september 2002 behandeld in de
Commissie voor Ruimte en Groen.
Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.
Leiden,
Burgemeester en Wethouders van
de Secretaris,
P.I.M. v.d. WIJNGAART.
de Burgemeester,
H.J.J. LENFERINK.
De Raad der gemeente Leiden;
Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr. 03.0057 van
2003);
Gelet op de relevante bepalingen in de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke
regelingen en de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Leidse Regio;
B E S L U I T:
1.
in te stemmen met het Ontwerp Uitvoeringsprogramma 2003;
2.
in te stemmen met de voorgestelde ‘Financiering OntwerpUitvoeringsprogramma
2003;
3.
kennis te nemen van de dekking van de kosten van het financieringsvoorstel voor
het uitvoeringsprogramma 2003 SLR en SDB (begrotingswijziging SLR ten bedrage
van
€ 0.84 per inwoner = € 98.700,--) ten laste van post ‘beleidsproduct 001.02
Intergemeentelijke Samenwerking.
Gedaan ter openbare vergadering van
de Griffier,
BW030599
de Voorzitter,
Download