Introductiebrochure Geriatrie 2.indd

advertisement
GERIATRIE 2
INTRODUCTIEBROCHURE VOOR
NIEUWE VERPLEEGKUNDIGEN EN STUDENTEN
GERIATRIE 2
Introductiebrochure voor nieuwe
verpleegkundigen en studenten
versie oktober 2015
INTENSIEVE THERAPIE EENHEID (A3 + C3)
1
Versie januari 2010
Versie oktober 2015
GERIATRIE 2
Welkom
Het team van de afdeling Geriatrie 2 heet je van harte welkom. Wij zullen ons best doen opdat jij je zo
snel mogelijk thuis voelt in onze groep.
Deze brochure biedt je een eerste kennismaking met onze afdeling. Op de volgende pagina’s vind je
een overzicht van de gebruiken, modaliteiten en afspraken zodat je je op een vlotte en aangename
manier kan inwerken op onze dienst.
Uiteraard staan niet alle details in deze brochure. Als je nog vragen hebt of meer informatie wenst,
kan je altijd terecht bij een collega. Geef ons gerust een seintje, want jouw opvang en begeleiding
behoren tot ons takenpakket en zijn ook onze verantwoordelijkheid.
We wensen je alvast veel werkgenot en veel succes!
Voornaamste stelregel:
als je twijfelt, vraag dan hulp!
Dit doe je beter te vroeg
dan te laat!
2
GERIATRIE 2
Inhoudstafel
1. Voorstelling van de afdeling
p. 4
1.1. Locatie
p. 4
1.2. Plaats binnen de organisatie
p. 5
1.3. Multidisciplinair team
p. 6
1.4. Het geriatrisch profiel
p. 8
1.5. Afdelingsopdrachten
p. 19
2. Een dag op de afdeling p. 21
3. Procedures & protocollen
p. 25
3.1. Medisch-verpleegkundige technieken
p. 25
3.2. Klinische paden
p. 30
3.3. Administratieve-organisatorische procedures
p. 30
4. Patiëntenvoorlichting
p. 32
Jessa Patiëntgericht!
p. 33
5. Communicatie
p. 34
5.1. Telefonie
p. 34
5.2. ICT
p. 34
5.3. Mondelinge communicatie
p. 34
5.4. Schriftelijke communicatie
p. 35
5.5. Extra informatie
p. 35
6. Personeelsinformatie
p. 36
6.1. Ziekenhuisbreed
p. 36
6.2. Dienstspecifiek
p. 36
6.3. Teambuilding
p. 37
3
GERIATRIE 2
1. VOORSTELLING VAN DE AFDELING GERIATRIE 2
1.1. Locatie
Onze afdeling bevindt zich op de tweede verdieping, volg de groene pijl. De afdeling ligt in de Bvleugel en telt 27 bedden.
Binnen de afdeling zijn de patiëntenkamers als volgt verdeeld:
• 9 privékamers
• 9 tweepersoonskamers
• 1 uitwijkkamer voor palliatieve of storende patiënten
Centraal op de afdeling bevindt zich de verpleegdesk met daarachter het verpleegstation en het bureel van de hoofdverpleegkundige. Links van het verpleegstation ligt de keuken. Tegenover de verpleegdesk ligt het doktersbureel. Rechts van de verpleegdesk liggen achtereenvolgens : de voorraadkamer met leeg–vol systeem, oplaadruimte voor spuitpompen, utility, badkamer en toilet personeel.
De afdeling beschikt over een mooie dagzaal en een kiné-/ergoruimte.
Grondplan
4
GERIATRIE 2
1.2. Plaats binnen de organisatie
De afdeling Geriatrie maakt deel uit van de zorgcluster Geriatrie.
Deze zorgcluster bestaat verder uit de volgende diensten:
• Geriatriekliniek
• Daghospitaal geriatrie
• Liaison geriatrie
• Geheugenkliniek
• Gerontopsychiatrie
Management
Medisch manager
Dr. Guido Claes
Zorgmanager
Anita Jans
5
GERIATRIE 2
1.3. Het multidisciplinair team
De acute geriatriediensten zijn specifieke verpleegafdelingen die beschikken over een multidisciplinair team dat wordt gecoördineerd door een geriater.
Geriater
dr. Toon Delva
Verpleegkundig team
Guido Lempens
Hoofdverpleegkundige geriatrie 2
Team verpleegkundigen & zorgkundigen
Andere medewerkers
• Ergotherapeuten
• Kinesitherapeuten
• Sociaal Werkers
• Secretariaatsmedewerkers
• Medewerkers onderhoud/logistiek
6
GERIATRIE 2
Referentieverpleegkundigen
Stagementoren
Daisy, Debby, Brenda, Leentje, Rosette,
Marlies & Mihriban
MVG
Leentje, Manuela, Liliana & Brenda
CPR & rampen
Alex
Palliatieve zorgen
Marleen, Rosette & Veerle
incontinentie- en stomazorg
Jeannien & Gloria
Ziekenhuishygiëne
Cedric & Mihriban
Patiëntveiligheid
Tim & Daisy
Dementie/delier
Alex
Keuken & voeding
Marina
Ergocoach
Cedric
Wondzorg
Rosette & Daisy
Pijn
Rosette, Tanja & Brenda
Meters & peters voor de opvang van nieuwe medewerkers
7
GERIATRIE 2
1.4. Het geriatrisch profiel
Een persoon met een geriatrisch profiel is een oudere persoon die een belangrijke kwetsbaarheid
vertoont omwille van één of meerdere van de volgende redenen: “beperkte homeostase (NB Het in
evenwicht zijn van alle functies in het lichaam, zoals temperatuur, bloeddruk en ademhaling, en het
vermogen van het lichaam dit evenwicht te behouden) actieve polypathologie, atypische klinische
beelden, verstoorde farmacokinetica, gevaar van functionele achteruitgang, gevaar voor deficiënte
voeding, tendens tot inactiviteit en bedlegerigheid, met toegenomen risico op opname in een instelling en afhankelijkheid bij de activiteiten van het dagelijks leven, psychosociale problemen.”
Niet alle patiënten van ≥ 75 jaar beantwoorden aan deze definitie, maar er zijn anderzijds patiënten
jonger dan 75 jaar die tot deze groep kunnen behoren.
Bij patiënten met een geriatrisch profiel kunnen de pathologieën zich op een atypische manier presenteren, wat hun diagnose bemoeilijkt. De respons op de behandelingen kan anders zijn of vertraagd.
Daarbij is er ook vaak nood aan sociale begeleiding. Om al deze redenen mag geriatrie niet opgevat
worden als een pure ‘orgaangeneeskunde’, maar als een holistische en multidisciplinaire benadering.
De eerste doelstelling is niet een eventuele ‘genezing’ maar een optimalisatie van het functioneren,
de autonomie en de levenskwaliteit van de betrokken persoon.
Op de geriatrische afdelingen worden zowel mannen als vrouwen opgenomen voor observatie, behandeling en revalidatie met als doelstelling deze bejaarde patiënt zo snel als mogelijk en zo optimaal
mogelijk terug te laten functioneren in zijn thuismilieu.
Add life to years: maximale kwaliteit van leven bewaren, zo lang mogelijk zelfstandig blijven, liefst
in de eigen omgeving.
De geriatrische patiënt wordt op de dienst, hetzij rechtstreeks van buiten uit (via spoed, huisarts,...),
hetzij na een eerste behandeling op een andere dienst, opgenomen.
De geriatrische zorg is uitgegroeid tot een echte specialiteit binnen de zorgverlening. Geriatrische
zorg betekent naast diagnosestelling ook evaluatie van de functionele mogelijkheden en revalidatie.
8
GERIATRIE 2
Het zijn voornamelijk deze chronische aandoeningen die de validiteit van de bejaarde bedreigen. De
morbiditeit bij ouderen kan men als volgt samenvatten:
• arthrose en reuma: 50 %
• hoge bloeddruk: 40%
• verminderd gehoor: 39 %
• orthopedische stoomissen: 17 %
Vriendelijke en professionele zorg
met respect voor iedereen is ons
belangrijkste uitgangspunt!
• hartziekten: 13 %
• verminderd zicht: 14 %
• urine-incontinentie: 15 a 30 %
• depressie: 12 a 15 %
• gangproblemen en vallen
• gestoorde beweeglijkheid
De jongvolwassene heeft meestal slechts één aandoening. Aan universiteiten wordt onderwezen dat
de diagnose erin bestaat alle symptomen te herleiden tot een ziektebeeld. Bij de geriatrische hoogbejaarde is het het omgekeerde: meestal komen ze tot veel diagnosen, alhoewel er slechts schaarse, eerder atypische en weinig uitgesproken symptomen zijn. Er is vaak veel ongekende pathologie.
Medische problemen blijven onbekend voor de arts. Het niet stellen van een diagnose kan snel de
toestand van de hoogbejaarde verder verslechteren en nieuwe verwikkelingen uitlokken. Deze hoogbejaarde heeft geen neiging tot genezing en opstaan, doch een spontane neiging tot inactiviteit en
bedlegerigheid, wat opnieuw veel pathologie kan veroorzaken, zowel op somatisch als op psychisch
vlak. Tenslotte is bij de hoogbejaarde het belang van de begeleidende sociale problematiek kenschetsend. Er is vaak een belangrijke verwevenheid van medische problemen met psychosociale elementen: verwardheidproblemen, problemen van depressie en regressie.
Conclusie
De patiënten met een geriatrisch profiel vragen dus om een andere benadering dan andere patiënten
van dezelfde leeftijd. Deze benadering, Comprehensive Geriatric Assessment (in het Nederlands
vertaald door ‘globale geriatrische evaluatie‘), is in werkelijkheid veel meer dan een eenvoudige evaluatie of assessment. De benadering omvat immers drie opeenvolgende stappen:
• een screening met wetenschappelijk gevalideerde instrumenten om de patiënten met een hoog
risico op functionele achteruitgang die een geriatrische benadering nodig hebben, te identificeren.
• een globale evaluatie (‘assessment’) van deze hoogrisicopatiënten om hun noden vast te stellen
(functionele mogelijkheden, cognitieve prestaties, voedingssituatie, medische toestand, sociale situatie) om aanbevelingen uit te werken voor hun zorgplan.
• het verstrekken van de gepaste evidence-based zorgen indien er geriatrische problemen werden
vastgesteld.
De ‘globale geriatrische evaluatie’, ook ’gestandaardiseerde geriatrische evaluatie‘ of ’globale gerontologische benadering‘ genoemd, is een ‘interdisciplinair multidimensionaal proces gericht op het bepalen van de medische, psychosociale en functionele mogelijkheden van een kwetsbaar persoon met
het oogpunt een gecoördineerd en geïntegreerd plan te ontwikkelen voor zijn behandeling en zijn
opvolging op lange termijn”.
9
GERIATRIE 2
Een verouderende (ziekenhuis)populatie
Europa vergrijst
De stijging van de levensverwachting en de daling van het geboortecijfer veroorzaken een vergrijzing van de Europese bevolking. In 2012 vertegenwoordigden de 65-plussers 17,9% van de bevolking van de 27 lidstaten. Tegen 2060 zal dit cijfer oplopen tot 29,3 %.
België vormt hierop geen uitzondering: in 2014 was 17,9% van Belgen 65 jaar of ouder. Tegen 2060
zal dit stijgen tot 25,8%.2 Hoewel de meerderheid (72%) van de personen uit de leeftijdscategorie
65-74 jaar verklaart in goede gezondheid te zijn, neemt het aantal mensen met meerdere (chronische) aandoeningen toe. Bij de 75-plussers geeft slechts 57% aan nog in goede gezondheid te zijn.3
Onze gezondheidszorg staat voor een grote uitdaging: een diepgaande hervorming is nodig om aan
deze evolutie tegemoet te komen.
Ook de ziekenhuispopulatie vergrijst
Het aandeel van patiënten ouder dan 75 jaar die gehospitaliseerd zijn in acute, niet-geriatrische
diensten (niet-G diensten) ligt al vrij hoog: in 2011 vertegenwoordigden ze 27,24% van de patiënten
en 43% van de hospitaliseringsdagen. De groep ≥ 85 jaar vertegenwoordigde respectievelijk 9,19%
van de patiënten en 16,25% van de hospitaliseringsdagen op niet G-diensten. We verwachten een
continue stijging van het aandeel van deze oudere patiënten in de volgende decennia.
Binnen deze oudere populatie ligt het aandeel patiënten met een geriatrisch profiel hoog. Het concept ‘geriatrisch profiel’ wordt echter niet uniform gemeten. Dit levert cijfers op die gaan van 39 tot
51% in België en tot meer dan 80% in andere landen.
Frailty of kwetsbare ouderen
Ongeveer 40-50% van ouderen (75+) die opgenomen worden in het ziekenhuis zijn in meer of mindere mate kwetsbaar. Voor kwetsbare ouderen kan een opname in het ziekenhuis de reden zijn dat
zij uit hun evenwicht raken met:
• een hoger risico om complicaties te krijgen
• verlies van autonomie
• afhankelijk van zorg te worden
• langer opgenomen te blijven
• wellicht niet meer naar huis terug te kunnen
• overlijden
De kans is groot dat de patiënt niet op het gezondheidsniveau en/of functioneringsniveau van voor
de opname terug komt. Daarom wordt fragiliteit opgevat als een geheel van kenmerken dat een geriatrische patiënt predisponeert tot functionele achteruitgang (capaciteitsverlies) en het risico verhoogt op het optreden van geriatrische ziektebeelden. In deze optiek geeft fragiliteit aan dat men
met deze risicofactoren moet rekening houden om een ongunstig verloop te vermijden. Bovendien
geeft een beschrijving van de patiënt volgens zijn fragiliteit, meteen ook zijn profiel aan bij opname
in het ziekenhuis of woon- en zorgcentrum.
10
GERIATRIE 2
Invaliditeit en zorgbehoevendheid
De actieve levensverwachting (het gemiddeld aantal jaren vrij van invaliditeit) neemt minder toe
dan de globale levensverwachting en dit ingevolge de behandeling van acute dodelijke ziekten.
• De levensverwachting bij de man van 65 jaar bedraagt 14 jaar. Van deze 14 jaar is de actieve
levensverwachting 6 jaar, de overige 8 jaar is levensduur met beperkingen
• De levensverwachting bij de vrouw van 65 jaar bedraagt 18.4 jaar. Van deze 18.4 jaar bedraagt
de actieve levensverwachting 13.5 jaar, de levensduur met beperkingen 5 jaar.
Zelfredzaamheid bij de 80- plussers
80- 84 jaar 3/4 zelfredzaam
85-89 jaar 6/10 zelfredzaam
90 en +
4/10 zelfredzaam
• Bijna 1 op 5 van de 80-plussers verblijft in een woon- en zorgcentrum.
• Zowat 1 op 7 van de 80-plussers geniet systematisch thuisverpleging.
Gezondheidsindicatoren in Vlaanderen
• Op jongere leeftijd is kanker de eerste doodsoorzaak gevolgd door hartziekten
• Bij de 75-plussers zijn hart- en vaatziekten de eerste doodsoorzaak gevolgd door kanker, longziekten, dementie en andere.
Prognose dementie
• Bij de 85-plussers is 1 op 3 mensen dement.
• Momenteel is 1 % van de bevolking dement. Men voorziet dat dit de komende 30 jaar zal stijgen
tot 2% van de bevolking.
Geriatrische ziektebeelden
• Instabiliteit en vallen
• Acute verwardheid
• Incontinentie
• Ondervoeding
• Infecties
• Immobilisatie
Meest voorkomende ziekten in de geriatrie
Cardiovasculaire aandoeningen
• Hoge bloeddruk
• Oedeem
• Hartdecompensatie
• Longoedeem
• Longlijden, bv. COPD
• Trombose van onderste ledematen met gevaar voor longembolie, . .
11
GERIATRIE 2
Infectieziekten: urinaire en respiratoire infecties
• Bij een respiratoire infectie vermindert de zuurstofuitwisseling + de verminderde mobiliteit van
het diafragma + slechte drainage van de bronchen t.g.v. weinig efficiënte hoest. Pneumoniegevaar.
• Koorts is dikwijls de oorzaak van een ernstige dehydratatie.
• Met de leeftijd is het dorstgevoel gestoord. De bejaarde kan sterven van dorst naast een glas water.
Door dehydratatie en cerebrale hypoxie is de bejaarde dikwijls verward.
Neurologische aandoeningen: (C.V.A. / T.I.A, metastasen, dementie . . .)
Sub-comateuze toestand met of zonder motorische stoornissen, die aanleiding geeft tot volledige
immobilisatie; gaat dikwijls gepaard met een verminderde sensibiliteit. De kans op ontstaan van decubitus is groot temeer daar de bejaarde overigens meestal vermagert, anemisch is en een gestoorde
circulatie heeft.
Valpartijen en de gevolgen ervan
• Door de osteoporase treden er veel fracturen op. Door de immobilisatie treden spieratrofie en osteoporose zeer snel op. Tijdens de revalidatie verdwijnen ze echter slechts zeer langzaam.
• Zoals reeds hoger vermeld is kenmerkend voor hoogbejaarde zieke mensen dat de ziekte zich
presenteert met atypische symptomen: de ziekte verschijnt op een andere manier, door vagere
klachten of door algemene symptomen als niet meer kunnen eten, algemene verzwakking, minder
mobiel zijn, . . .
• Eveneens kenmerkend is het snellere verlies aan zelfredzaamheid bij de zieke bejaarde en een
neiging tot blijvende invaliditeit.
• Verzorgingsprobleem
• Plaatsingsprobleem
• Bovendien is er de somato-psychosociale verwevenheid hetgeen wil zeggen dat lichamelijke ziekten vaker psychische en sociale gevolgen hebben, bv. acute verwardheid, agitatie, dementie en
depressie + de onmogelijkheid om zich nog langer in zijn vertrouwde omgeving te handhaven.
Psychische aandoeningen kunnen zich anderzijds voordoen als lichamelijke ziekte.
• De verwikkelingen t.g.v. bedlegerigheid: flebitis, embolie, dehydratatie, doorligwonden, osteoporose, spieratrofie kunnen samen voorkomen bij eenzelfde patiënt.
• Deze slechte toestand kan verergerd worden door een urinaire infectie (t.g.v. een blaassonde, t.g.v.
aanwezigheid van stenen, t.g.v. de kaliumstoornissen door de osteoporose), contracturen.
• Ook treden er soms digestieve moeilijkheden op: anorexia, refluxoesophagitis, diarree, braken en
vooral constipatie met faecale impactie zijn vrijwel steeds aanwezig.
• Verder mogen we niet vergeten dat de patiënt zich soms nutteloos voelt en zich totaal afhankelijk
voelt.Hij heeft nog weinig gebieden waar zijn aandacht naar uitgaat, vermits zijn gezichtsveld extreem beperkt is. Op dat moment wordt zijn bed zijn enige “ik”. Hij vlucht erin weg en verbreekt
alle contacten met de buitenwereld. Soms gaat hij echter meer en meer eisen van zijn omgeving en
doet hij geen enkele inspanning meer.
12
GERIATRIE 2
Grote problemen die op de dienst geriatrie voorkomen
(geriatric giants of geriatrische reuzen genoemd)
• Verwardheid
• Vallen
• Gestoorde slaap
• Verminderde inspanningscapaciteit
• Langdurige imobilisatie
• Voedingsproblemen
• Incontinentie
Geriatrie 2 in cijfers (2014)
Aantal opnames
723 patiënten, gemiddeld 60 opnames per maand
• 79 rechtstreekse opnames
• 464 opnames via spoedgevallen
• 16 overnames van intensive care
• 169 transfers van andere afdelingen
Aantal ontslagen
730 patiënten
• 191 naar WZC
• 410 naar woonst
• 1 naar ander ziekenhuis
• 2 naar psychiatrische instelling
• 40 overlijdens
• 19 andere bestemming als kortverblijf, service flat, ..
Gemiddelde verblijfsduur
11 ligdagen
13
GERIATRIE 2
Specifieke kenmerken van een dienst geriatrie
Een dienst geriatrie is een afdeling waar de ganse werking zowel op medisch, verpleegkundig als op
paramedisch gebied bestendig gericht is op de toepassing van een actieve behandeling die moet toelaten de patiënten met een optimaal hersteld fysisch, psychisch en sociaal potentieel zo snel mogelijk
te ontslaan.
• De dienst wordt geleid door een internist-geriater.
• De gemiddelde verblijfsduur mag in beginsel de 3 maanden niet overschrijden.
• Bij de opname van de patiënt wordt begonnen met de samenstelling van een gedetailleerd dossier
per patiënt.
• In samenspraak met de sociaal werker wordt vanaf de opname een evaluatie gemaakt van alle mogelijkheden en van de vereisten voor een terugkeer naar huis of naar een thuisvervangend milieu.
• Wekelijkse teamvergadering maandagnamiddag van 13u30 tot 15u00, met arts, hoofdverpleegkundige, verpleegkundige, student, diëtist, medisch secretaresse, kinesist, sociaal werker, logopedist
en ergotherapeut. Het verslag van die vergadering wordt opgenomen in het elektronisch dossier.
• In de dienst zal een gunstig psychologisch klimaat geschapen worden dat afgestemd is op de behoeften van de geriatrische patiënten. De patiënten eten, zo mogelijk, in groepsverband in de
eetkamer.
• Kine- en ergotherapie gebeuren zoveel mogelijk in groepsverband.
De arts, verpleegkundigen en paramedici krijgen een aanbod van verschillende problemen, dat zo
groot is dat men inventief moet aangelegd zijn om de bomen in het bos nog te kunnen zien. Het zou
fout zijn alles tegelijk te willen behandelen. De deskundigheid van de geriater bestaat er dan in aIleen deze aandoeningen te behandelen die op dat ogenblik actueel zijn. Het is evenwel belangrijk andere aandoeningen, die nu niet actueel zijn, goed in het oog te houden. Elk van die aandoeningen kan
immers plots actueel worden en op dat ogenblik al de andere diagnosen op de achtergrond duwen.
Hier blijkt onmiddellijk het groot belang van een goed waterdicht systeem, waarbij alle waarnemingen elkaar aanvullen en waarbij als basis de grootst mogelijke samenwerking ligt bij de behandeling
en verzorging van de geriatrische patiënt.
Vergelijking dienst geriatrie en andere medische diensten
Andere medische specialiteiten
Meestal geplande behandeling of onderzoek.
Diagnosestelling, behandeling en revalidatie volgen mekaar op
Zorgverlening is goed op te delen in toilet, verband en begeleiding.
Zo vlug mogelijk genzen van de kwaal.
Geriatrische
80 % bereikt ons via spoedgevallen
Diagnosestelling, behandeling en revalidatie verlopen simultaan.
24u op 24u – continu!!! Aandacht schenken aan
de gehele situatie van de patiënt.
Naast medisch-verpleegkundige problemen ook
oog hebben voor bijhorende sociale en psychische problemen.
Geaardheid van de patiënt.
Wij moeten trachten de problemen te ontdekDe patiënt weet zijn klachten goed te formule- ken! De geriatrische patiënt gaat veel klachten
ren, is coöperatief, komt op voor zijn rechten.
of symptomen minimaliseren. Een groot deel van
de patiënten doet geen sociale activiteiten meer,
komt in een isolement terecht.
14
GERIATRIE 2
Meest voorkomende onderzoeken
Radiologie
• Röntgen o.z.: bv. RX thorax, skelet …
• CT scanning (computertomografie, bv. schedel)
• NMR-scan (nucleaire magnetische resonantie)
• Echografie (bovenbuik, onderbuik, . . .)
Endoscopie
• Rectoscopie/sigmoidoscopie
• Coloscopie
• Gastroscopie
• Ercp
• Bronchoscopie
Puncties
• Sternumpunctie/ beenmergpunctie: opsporen van oorzaak van anemie
• Pleurapunctie: meestal evacuerend, pijnverlichtend
• Ascitespuntie: idem
Neurologische aandoeningen: (C.V.A. / T.I.A, metastasen, dementie . . .)
• Door de osteoporose treden er veel fracturen op. Door de immobilisatie treden spieratrofie en osteoporose zeer snel op. Tijdens de revalidatie verdwijnen ze echter slechts zeer langzaam.
• Zoals reeds hoger vermeld is kenmerkend voor hoogbejaarde zieke mensen dat de ziekte zich
presenteert met atypische symptomen: de ziekte verschijnt op een andere manier, door vagere
klachten of door algemene symptomen als niet meer kunnen eten, algemene verzwakking, minder
mobiel zijn, . . .
• Eveneens kenmerkend is het snellere verlies aan zelfredzaamheid bij de zieke bejaarde en een
neiging tot blijvende invaliditeit.
Verzorgingsprobleem
Plaatsingsprobleem
EKG
EEG
Labo
• Urine
• Bloed
• Stoelgang
• Sputum
• Wondvocht
• Screening op MRSA
• Hemoculturen
15
GERIATRIE 2
Meest voorkomende therapie
Medicatie
Medicatie is de belangrijkste therapie op deze afdeling. Heel wat bejaarden gebruiken niet alleen
heel veel medicamenten, de mogelijke gevolgen en interacties, de problemen met toediening en
klaarzetten, enz. maken van het hele medicatiegebeuren een bijzonder aandachtspunt. In de medicatiekast vind je een overzicht van afspraken en procedures die betrekking hebben op dit gebeuren
en die jij je best spoedig eigen maakt.
Op het vlak van medicatie dragen we als verpleegkundige een belangrijke verantwoordelijkheid. Kennis van medicatie, kennis van toediening, kennis van nevenwerkingen, begrippen als therapietrouw,
zelfmedicatie, voorlichting en opvoeding,… zijn uitermate belangrijk.
• Geneesmiddelen bij cardio-vasculaire aandoeningen
-- Cardiotonica (Cordarone, Lanoxin)
-- Anti-hypertensiva (Adalat, Amlor)
-- Diuretica (Lasix, Aldactone, Burinex)
-- Anticoagulantia (Fraxiparine)
• Geneesmiddelen bij infecties
-- Antibiotica (Augmentin)
-- Antipyretica (Aspegic, Perfusalgan)
-- Mucolytica (Lysomucil)
• Geneesmiddelen bij COPD
-- Bronchodilatatoren (Ventolin, Berotec, Atrovent, Combivent) vooral toediening via aërosol
• Geneesmiddelen bij neurologische aandoeningen
-- Bloedverdunners = anticoagulantia (Marcoumar, Sintrom, Eliquis, Xarelto)
-- Anti-depressiva (Trazolan)
-- Neuroleptica (Haldol)
-- Slaapmedicatie (Dominal, Stilnoct)
• Geneesmiddelen bij opstipatie
-- Laxativa (Dulcolax, Agarol, Forlax, Movicol)
• Geneesmiddelen bij diabetes
-- Orale anti- diabetica (Glucophage, Diamicron)
-- Insuline
• Geneesmiddelen bij traumata
-- Vitaminepreparaten
-- Ijzerpreparaten
-- Kaliumpreparaten
• Geneesmiddelen voor het spijsverteringsstelsel
-- Maagbeschermers (Zantac , Motilium, Pantomed)
16
GERIATRIE 2
Zuurstoftherapie- ademhalingsondersteuning
• Toediening van 02 via neusbril of masker
• Rechtzittende houding
• Ademhalingskine & ademhalingsondersteuning
PalIiatieve zorg
De geneeskunde heeft met recht steeds haar hoofdaandacht geschonken aan de verlenging van het
leven. In de geriatrie blijft de verlenging van het leven ook belangrijk, doch secundair aan de kwaliteit van het leven: add life to years not years to life. In sommige gevallen zal dus bv. een operatief
risico genomen worden met als bedoeling de kwaliteit van het leven van de patiënt te verbeteren.
In een ander geval zal juist om dezelfde reden een heelkundige ingreep niet gebeuren.
• Pijnbestrijding
• Kortademigheid aanpakken
• Psychische begeleiding door palliatief support team
• Comfortzorg
Bij iedere patient wordt een CBT-code (code beperking therapie) afgesproken zodat het steeds duidelijk is wat er in een crisissituatie al dan niet moet gebeuren. Wanneer de keuze palliatieve zorg
(CBT code 3) wordt gemaakt zal de “Zorgleiddraad” toegepast worden en zal men vooral focussen op
symptoomcontrole en comfortzorg.
Sociaal assistent
• Vanaf de opname wordt er door de sociaal assistent/verpleegkundige onderzocht wat de mogelijkheden en vereisten zijn voor een terugkeer naar huis of naar een thuisvervangend milieu.
• Het aangeboden pakket kan zeer verscheiden zijn: organisatie van thuisverpleging, warme maaltijden, poetsdienst, personenalarmsysteem (P.A.S.), organiseren van overleg met de thuisgezondheidswerkers (S.I.T.), mee zoeken naar plaatsvervangend milieu,. . . .
• Ontslagmanagement en externe liaison
Kinesitherapie
• Mobilisatie in bed: passieve en actieve oefentherapie
• Transfers: van bed naar stoel en omgekeerd
• Gangrevalidatie met/zonder hulpmiddelen
• Ademkine
• Testings
Belangrijkste uitgangspunt:
Logopedie
• Slikstoornissen
de juiste patiënt krijgt
• Spraakstoornissen
het juiste medicament
in de juiste dosering
Diëtiste
op de juiste wijze
• Advies voeding
op het juiste tijdstip.
• Advies diëten
• Advies bijvoeding en vervangvoeding
17
GERIATRIE 2
Ergotherapie
• ADL-training: algemene dagelijkse levensverrichtingen (ochtendtoilet, eetsituaties, transfers).
• Functionele training: motorische functietraining en training aan neuropsychologische dysfuncties
(uitvalsverschijnselen, neglect).
• R.O.T.: realiteitsoriëntatie training; dit betekent terugbrengen in de dagelijkse realiteit door aandacht en interesse op te wekken voor dagelijkse dingen, personen, gebeurtenissen (krant, T.V., klok,
datum, . . . ).
• Activiteitenbegeleiding: belangrijk doel is de reactivatie van de patiënt, een zinvolle tijdsbesteding;
het kan een ondersteuning zijn voor het behandelingsplan (positief gedragsveranderend effect) en
het leefklimaat op de afdeling bevorderen, gezelschapsspelen, kook- en bakactiviteiten.
• Thuisbegeleiding: voorbereiding vanuit het beschermd milieu (ziekenhuis) naar de thuissituatie; bv.
info geven over hulpmiddelen, eventueel huisbezoek.
• AMPS (assement of motor and process skills): functionele test waarbij men kan vaststellen welke
motorische en welke procesvaardigheden het dagelijks functioneren positief of negatief beïnvloeden. Doelstelling: functioneel niveau van de patiënt vaststellen, richtlijnen voor (ergo) therapie
bepalen, adviseren voor ontslag.
• Positionering van de patiënt: bv. bij CVA met hemiplegie.
• Testings
Kine-ergotraject
Wanneer een ‘oudere’ ziek wordt, wordt zijn zelfstandig functioneren bedreigd. De behandeling
van de oudere bestaat niet alleen uit het ‘genezen’ van de ziekte. Tevens is het noodzakelijk om
het zelfstandig functioneren te onderhouden. Revalidatie is dus onontbeerlijk. Deze revalidatie
gebeurt door een samenwerking tussen de ergotherapeut en de kinesitherapeut.
De ergotherapeut richt zich vooral op arm/handfunctietraining, cognitieve revalidatie, functionele
training zoals oefenen van transfers, uitproberen van hulpmiddelen,...
De kinesisten streven vooral maximale zelfstandigheid en reactivatie na. Tevens evalueren zij het
evenwicht, en zoeken ze mee naar het geschikte loophulmiddel.
18
GERIATRIE 2
1.5. Afdelingsopdrachten
Er wordt gewerkt volgens het model van geïntegreerde verpleging, dus met patiëntentoewijzing.
In ons team heeft ieder teamlid zijn eigen takenpakket en verantwoordelijkheden. Elke ochtend
wordt er een werkplanning opgemaakt. Per team is er een verantwoordelijke verpleegkundige en
een waarnemende verpleegkundige of zorgkundige. De afdeling is verdeeld in 3 teams van telkens
9 patiënten.
Taken van de teamverantwoordelijke
• De teamverantwoordelijke coördineert en stuurt de waarnemend verpleegkundige aan.
• Hij/zij is aanspreekpunt van de familie.
• Hij/zij is eindverantwoordelijk voor de directe patiëntenzorg van zijn/haar kamers.
Dagelijkse bestaffing
• 5 à 6 vroegdiensten waarvan minimaal 4 verpleegkundigen
• 1 ergotherapeute
• 3 verpleegkundigen met namiddagdienst
• 1 nachtdienst (krijgt ’s nachts wel hulp bij het verschonen van en het geven van wisselhouding bij
de patiënten)
• 1 hoofdverpleegkundige
• Aangevuld met enkele studenten (wisselend aantal)
Enkel bij de verzorgingsronde om 18u00 toeren alle verpleegkundigen samen, gelet op de zwaarte
van deze ronde waarbij heel wat patiënten opteren om in bed te gaan. Het is dan ook de enige uitzondering op de regel. In al de andere zorgrondes toert elkeen apart (met eigen team), binnen zijn
groep van toegewezen patiënten.
Bijkomende opdrachten
Naast de patiëntentoewijzing worden er nog enkele bijkomende opdrachten toegewezen m.b.t. orde
van de dienstlokalen:
• Verbandkamer
-- Kuisen, desinfecteren en aanvullen van de verbandwagen
-- Kuisen van de medicatiewagen
• Badkamers/berging
-- Opruimen van deze lokalen
-- Reinigen van toiletstoelen
-- Aanvullen van incontinentiematerialen
-- Afhaken van volle linnenzakken en vuilniszakken
-- Opruimen linnenkarren.
19
GERIATRIE 2
- Reiniging, ontsmetting en opruim van bedpannen, waskommen, urinalen, bloemvazen,…
- Er is 2 bedpanspoeler voorzien op de afdeling: materialen worden steeds met het zwaar programma behandeld (kwestie van goede hygiëne).
- Er is voldoende materiaal voorzien zodat je na het plaatsen van het vuil materiaal in de spoeler
onmiddellijk proper materiaal kan meenemen.
Bijkomende taken nachtverpleegkundige
• Briefingsbladeren van de 3 teams verzamelen, vastnieten en in de map briefing plaatsen.
• Medicatie toedienen zo nodig
• Labo’s klaarzetten per team op medicatiekar
• Briefingsblad eventueel aanpassen
• Nieuwe patiënten: reden van opname
• CBT-code die aangepast is veranderen
• Labo’s aankruisen
• Glycemie’s aankruisen
• Andere items eventueel aanpassen
• Bij opmerkingen onderzoeken noteren
• Aandachtspunten bij opmerkingen noteren (bv. nood aan slaapmedicatie)
• Diarree
• Koorts
• Ingevuld briefingsblad per team afdrukken.
• Verpleegdossier invullen
• Enkel het nachtverslag in het verpleegdossier is juridisch relevant!!!
Goede handhygiëne =
veilige zorg
20
GERIATRIE 2
2. EEN DAG OP DE AFDELING GERIATRIE
Uur
Taken
07u00
07u15
• Overdracht nachtdienst naar vroegdienst
• Bespreking van het uit te voeren werk tussen verantwoordelijke verpleegkundige,
waarnemende verpleegkundige, student,...
• Bloedafname, glycaemies
• Toedienen van de “NUCHTER”medicatie
• Controle bloeddruk , temperatuur en pols
• Ochtendtoilet en verzorging/baden (bij voorkeur bij patiënten die het ontbijt in de zetel
nuttigen)
• Invullen van de verpleegdossiers
• Uitdelen van het ontbijt
• UItdelen van de ochtendmedicatie: de verantwoordelijke verpleegkundigen kijken de
medicatie na onmiddellijk voor de toediening aan de patiënt
• Afdekken van het ontbijt, fris water
• Ochtendtoilet en verzorging/baden (overige patiënten)
• Patiënten naar het kine/ergotraject brengen
• Voorbereiding op onderzoeken
• Beddenzorg
• Ontbijt serveren aan patiënten die terugkomen van onderzoeken
• Opruim kamers
• Verantwoordelijke verpleegkundigen briefen aan de arts (en hoofdverpleegkundige) of
toeren met de arts op maandag en vrijdag
• Verpleegdossier invullen en medicatie klaar zetten
• Spoelruimte en bergruimten opruimen, aanvullen van karren en verbandwagens
• Uitvoeren van niet-omschreven taken die de goede werking van de dienst ten goede komen
• Glycaemies
• De eerste groep van verpleegkundigen gaat eten (bij voorkeur verpleegkundigen die tot
14u00 werken) samen met enkele studenten
• Bedeling van het middagmaal
• Uitdelen van de middagmedicatie: de verantwoordelijke verpleegkundigen kijken de
medicatie na onmiddellijk voor de toediening aan de patiënt
• Helpen bij het eten geven/bijvoedingen
• Afdekken
• Patiënten naar het toilet brengen of verschonen
• Patiënten goed installeren voor hun middagrust, wisselhouding geven en positioneren
• De tweede groep van verpleegkundigen gaat eten (bij voorkeur de verpleegkundigen
die tot 15u30 werken) met de resterende studenten
• Briefing aan de late dienst (die om 13u54 begint)
• Uitdelen van koffie
• Diverse taken: overleg referentieverpleegkundigen, bijscholingen,...
• Ontslagen van patiënten begeleiden (administratie, kamers opruimen,...)
• Patiënten ophalen uit bed, eventueel naar toilet helpen en installeren voor de middag
08u30
09u15
10u00
11u00
11u30
12u00
13u00
13u30
14u00
21
GERIATRIE 2
Uur
Taken
14u00
• Briefing aan de late dienst (die om 14u30 begint)
• Start verzorging per team (de vroege helpt de late nog met de meest hulpbehoevende
patiënten)
• Controle bloeddruk, temperatuur, pols
• Patiënten goed installeren voor hun avondeten, wisselhouding en positioneren
• Invullen van de verpleegdossiers
• Verpleegkundigen eten op de afdeling
• Uitdelen van het avondeten
• Uitdelen van de avondmedicatie (17u00): de verantwoordelijke verpleegkundigen kijken de medicatie na onmiddellijk voor de toediening aan de patiënt
• Verzorgingsronde met afdekken, installeren van patiënten, naar toilet helpen: bij deze
verzorgingsronde toeren alle verpleegkundigen samen, gelet op de zwaarte van deze
ronde waarbij heel wat patiënten opteren om in bed te gaan. Het is dan ook de enige
uitzondering op de regel, in al de andere zorgrondes toert elkeen apart (met eigen team)
binnen zijn groep van toegewezen patiënten
• Invullen van de verpleegdossiers
• Administratie
• Einde bezoek
• Patiënten installeren voor de nacht
• Naar toilet helpen
• Nazicht en distributie van de slaapmedicatie
• Administratie
• Orde van de afdeling
• Briefing naar de nachtdienst
15u00
17u00
17u30
18u00
20u00
21u45
22u00
24u00
01u00
03u00
• Begroeten van de aanwezige patiënten.
• Oproepen beantwoorden.
• Medicatie voor 07u00 en 12u00 nakijken voor alle teams.
Toeren:
• Verzorging van die patiënten die men alleen kan helpen (laten drinken, zn medicatie
geven
• Wisselhouding
• Controle incontinentie
• Controle perfusies
• Verzorging van die patiënten waarbij extra hulp nodig is (wisselhouding, verschonen,...)
> lopende waak
• Verder medicatie nakijken
• Toeren : zie hoger
• Diverse
• Controle perfusies
22
GERIATRIE 2
Uur
Taken
05u00
06u00
• Verpleegkundige komt helpen bij die patiënten waar het nodig is.
• De overige patiënten zelf verschonen, decubituspreventie,...
• Koffie zetten.
• Nodige medicatie geven en controle perfusies.
• Nachtverslag schrijven en verpleegdossiers invullen.
• Eventuele toediening van medicatie volgens het voorgeschreven uur bv. Antibiotica van
06u00
• Overdracht naar de dagdienst
07u00
07u15
23
GERIATRIE 2
Patiëntenoverdracht
Gebeurt minstens 3 x per dag mondeling en schriftelijk, aan de hand van een briefingsblad waarin de
aandachtspunten van alle aanwezige patiënten worden genoteerd.
• tussen 07u00-07u15: de nachtdienst aan de vroegdienst
• rond 13u54 of 14u30: de vroegdienst naar de avonddienst
• tussen 21u45-22u00: de avonddienst aan de nachtdienst
Bezoekuren
Op de afdeling geriatrie gelden de algemene bezoekuren van het ziekenhuis.
• Privé-kamers: doorlopend van 09u00 tot 20u00
• Gemeenschappelijke kamers: van 14u00 tot 20u00
Van 14u00 tot 20u00 zijn bezoekers doorlopend welkom op deze afdeling. Familieleden die wensen
aanwezig te zijn om hun familielid een handje toe te steken tijdens bijvoorbeeld de maaltijd,... zijn
ook buiten deze uren welkom zolang de aanwezigheid niet storend is voor de medepatiënten of voor
de goede werking van de afdeling. Goede afspraken maken hier goede vrienden.
24
GERIATRIE 2
3. PROCEDURES & PROTOCOLLEN
3.1. Meest voorkomende medisch-verpleegkundige technieken
B1
B2
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B1
Parametercontrole
Bloedstalen en hemoculturen nemen
Hygiënische verzorging
Intraveneuze perfusies en –transfusies
Infuustherapie via diverse wegen in functie van de toe te dienen vloeistoffen
Parenterale voeding
Urinestaal nemen
Toedienen van lavementen (bv. laxavit)
Nemen van glycemie d.m.v. de glucometer
Aspireren bij ademhalingsmoeilijkheden
Isolatie
Wondzorg
Extra aandachtspunten
Mobilisatie
Er wordt elke dag beroep gedaan op iedereen om:
• De immobilisatie en de gevolgen ervan vanaf de eerste dag te bestrijden. Dit is teamwerk, want het
is een zware taak van arts, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.
• De patiënt een zo hoog mogelijke graad van zelfstandigheid terug te geven of te laten behouden,
voor wat betreft de activiteiten van het dagelijkse leven (A.D.L.) bv. zich voeden, kleden, hygiënische zorgen,...
• Verder is het soms de bedoeling om een plaatsing voor te bereiden, hetzij naar een rusthuis, hetzij
naar een rust- en verzorgingstehuis. Hierbij wordt beroep gedaan op de sociale dienst van het ziekenhuis.
De specifieke deskundigheid van de verpleegkundige werkzaam op een afdeling geriatrie bestaat er
dus in de FUNCTIONALITEIT van de patiënt te bewaken en te stimuleren. Vooral de A.D.L.-functies
(wassen, kleden, mobiliteit, continentie, voeding, . . .) zijn hier belangrijk, maar ook het psychisch en
sociaal welzijn van de patiënt mag je zeker niet uit het oog verliezen.
Voorbeelden
• Kan hij niet aan tafel eten in plaats van in bed?
• Kan die blaassonde niet uitblijven?
• Moeten we hier nog wel een luier gebruiken?
• Kan deze patiënt niet langer opblijven en eventueel wat T.V. kijken?
• Kan deze patiënt niet stappen tot op het toilet in plaats van de toiletstoel te krijgen op de kamer?
25
GERIATRIE 2
Je kan zo de soms lange weg naar het voor de patiënt hoogst bereikbare niveau van functioneren met
kleine stapjes afleggen. Jij hebt dan samen met de patiënt een concreet en bereikbaar doel voor ogen
en dit verhoogt de motivatie. Deze aandacht voor de functionaliteit is een doorlopende opdracht. Het
is een houding van je, een ingesteldheid die steeds aanwezig moet zijn.
Voorbeelden
• Een patiënt niet met de rolzetel aan tafel rijden om te eten, maar enkele pasjes laten doen.
• Tijdens het geven ven een bedbad een gesprek beginnen en de patiënt oriënteren in tijd, ruimte,. . .
Hem vragen zijn gezicht zelf af te drogen. Hem vragen zelf zijn arm of been op te tillen.
Dit kost inderdaad tijd en moeite en vraagt zoveel motivatie. Daarom is het nodig om van routineverzorging af te stappen. Het blindelings doorracen tegen de tijd en het tijdig klaar zijn met werk als
enige doelstelling is op geriatrie niet op zijn plaats. Je moet je bij iedere patiënt opnieuw afvragen
wat nu voor hem/ haar echt belangrijk is (of wat de patiënt vooral belangrijk vindt), en dan daaraan
voldoende aandacht schenken, eventueel ten koste van andere minder belangrijke zaken, bv. opruim
in de spoelruimte, kuisen van verbandwagen, e.d. . Deze kunnen ook gebeuren tijdens de namiddag.
Dergelijke benadering van de patiënt geeft aan de dagelijkse basisverpleging een extra dimensie, is
voor de patiënt van kapitaal belang en schenkt jezelf veel voldoening. Zo zien we bijvoorbeeld dat
bepaalde verpleegkundigen alles gedaan krijgen van de patiënt, andere stoten steeds weer op verzet.
Heel vaak heeft dit te maken met de manier van omgaan met die bejaarde.
Controle diurese
• Controle vochtbalans, patiënt veel laten drinken, stimuleren tot drinken.
• Controle urine (helderheid, kleur, geur, . . . )
• Het intermittent sonderen en bijhouden van plaslijsten bij patiënten met retentie
• Controle urinedebiet bij patiënt met verblijfsonde:
- verblijfkatheters worden om de 14 dagen vervangen: datum van vervanging en dikte van de
sonde zijn aangegeven in het verpleegdossier
- urinecollector vervangen: dit gebeurt enkel aansluitend op het vervangen van de verblijfsonde
(desnoods bij erg vuile urinezak).
• Ledigen van de urinecollector:
- niet steriele handschoenen aandoen
- na het ledigen het kraantje ontsmetten met Hibitane
• Gebruik van beenzakje (incokast B2)
• Suprapubisch sonde
• Bladderscan
Doe niets ‘zo maar’,
denk mee in de zorg!
26
GERIATRIE 2
Hygiënische zorgen
A. Bedbad
• Uitgangspunt:
-- Maximaal stimuleren van de patiënt tot zelfzorg.
-- Veel water en weinig zeep gebruiken (zeep droogt de toch al droge bejaarde huid nog meer uit
hetgeen resulteert in jeuk en irritatie).
-- Goed drogen, vooral in de huidplooien.
• Alle bedden op de afdeling zijn elektrische hoog-laagbedden, met onrusthekkens, Het is dan ook de
bedoeling om de hoogte van het bed aan te passen in functie van de activiteit. Bij verlaten van de
kamer het bed op de laagste stand en dit in het kader van valpreventie.
• Bedbaren:
-- Maak zo weinig mogelijk gebruik van bedbaren, net als van alle andere vormen van fixatie.
B. Toilet aan de lavabo
• Maximaal stimuleren tot zelfzorg
• Hulp bieden waar nodig
C. Baden
• Dit baden van patiënten wordt gespreid over 5 dagen om de extra werklast zodoende te spreiden.
Samen met dit baden zal er extra aandacht geschonken worden aan nageltoilet en haarverzorging.
Verwijzing naar pedicure of haarkapster is steeds mogelijk.
• Gebruik wordt gemaakt van een hydraulisch hoog- laagbad + elektrische badstoel.
• Het gebruik van etherische lavendelolie kan het bad nog een extraatje geven.
D. Dagkleding
Dagkleding kunnen aantrekken betekent voor de patiënt een eerste stap richting ontslag, het geeft
mensen ook een beter gevoel en een beter zelfbeeld. Het is dus van belang om er voor te zorgen
dat patiënten die revalideren of herstellen en die geen grote onderzoeken meer moeten ondergaan
dagkledij kunnen dragen.
E. Afwerking
• Mondtoilet
• Haarverzorging
• Gehoorprothese correct aanbrengen
• Bril (kuisen + meegeven naar dagzaal)
• Eventuele ontharing (kin, bovenlip bij vrouwen)
• Voldoende warm kleden (kamerjas bij het verlaten van de kamer)
• Patiënt installeren in rolzetel met zuiver overtrek en naar dagzaal brengen
• Patiënt drinken aanbieden
27
GERIATRIE 2
Wondverzorging
• Afspraken in verband met de verzorging van de patiënt: al de gegevens zoals het verzorgen van
wonden, het insmeren met zalf e.d. vind je terug in het individuele verpleegdossier, meer bepaald
in de wondzorgbladen.
• Het gebruik van vochtige wondverbanden bij decubituswonden.
• Via individuele volgbladen per wonde wordt de evolutie in samenspraak met de arts en de wondzorgverpleegkundige gevolgd.
• Gebruik van wondclassificatiesysteem (rood, geel, zwart).
Incontinentiezorgen
• Aandacht voor mictie of defaecatie op de wc-stoel, voor of na hygiënische zorgen.
• Patiënten die minder beweging hebben, die minder drinken, die veel pijnstillers nemen riskeren
faecale impactie. Stoelgangpatroon noteren is daarom van groot belang.
• Het volgend incontinentiemateriaal is op de afdeling ter beschikking gesteld van de patiënt:
-- onderleggers 50 x 70
-- inlegluiers + netbroekje
-- nachtluiers
• Al dit materiaal is zeer duur en wordt derhalve zeer individueel en doordacht gebruikt.
• Teneinde de juiste maat van luier te kennen is het belangrijk om bij de patiënt de buikomtrek te
meten. Aan de hand hiervan kan je bepalen welk luier je best gebruikt (voor meer info kan je steeds
terecht bij Jeanien, referentieverpleegkundige incozorg).
• Geen onderleggers gebruiken om patiënten proper te maken of om de grond te kuisen, maar wel
celstofdoekjes. Deze doekjes mogen evenwel niet in het toilet of de spoelbak terecht komen. Geen
pampers in de vuilzakken op de kamer of tussenruimte. Reinigen van de stuit kan steeds gebeuren
met spuitbus MENALIND.
Decubituspreventie
• Bij bedlegerige patiënten zorgen voor zwevende hielen d.w.z. een kussen onder de kuiten zodat de
hielen de matras niet raken. Eventueel gebruik maken van een dekenboog (ook om spitvoeten te
voorkomen).
• Wisselhouding: dit wordt aangeduid in het verpleegdossier. Dit komt erop neer dat de patiënt alle
x- uur van houding veranderd wordt. Bij bepaalde patiënten het draaischema hanteren (zie verpleegorders). Speciale antidecubitus kussens in de zetel (repose).
• Geen steeklaken.
• Decubituspreventie is hoe dan ook minder kostelijk, minder ingrijpend en minder tijdrovend dan verzorging van decubitus. Bovendien is decubitus in sommige gevallen een belangrijke beroepsfout.
• Matrassen, kussens, e.d. zijn slechts hulpmiddelen en vervangen nooit onze bijzondere aandacht
voor het probleem noch de wisselhouding.
28
GERIATRIE 2
• Ook aanpassing en bijsturing van voeding zijn in deze essentieel. Cubitan is aangewezen als bijvoeding bij patiënten met doorligwonden.
Valpreventie
• Vallen is een belangrijk probleem op iedere geriatrische afdeling.
• Om aan gerichte preventie te kunnen doen is een heel project uitgewerkt met de nodige afspraken
en preventieve maatregelen. Ieders bijdrage is hier belangrijk. Wat deze preventie inhoudt, vind je
terug in de brochure ‘Valpreventie’ en op de poster.
• Elke valpartij wordt geregistreerd en doorgegeven aan de stafmedewerker kwaliteit via het registratieformulier op intranet. Zo nodig zal er een aangifte gebeuren aan de verzekering en dit kan
via de ombudsdienst.
• Patiënten met slecht schoeisel: patiënt en familie adviseren of doorverwijzen naar kinesist en ergotherapeut voor meer informatie.
Voeding
• De patiënt in eerst instantie comfortabel installeren!!!
• Het tafeltje op de goede hoogte, kussen achter de rug.
• Wie helpt wie? In principe blijft de toewijzing van de patiënt ook hier geldig.
• Noteren indien er problemen zijn met voeding.
• Zonodig bijvoeding aanbieden.
• Hulp bij de maaltijd betekent soms overtuigen, motiveren, stimuleren van de patiënt.
• Screenen van voedingsproblemen (NRS) en toedienen van bijvoeding en vervangvoeding.
• Elke verpleegkundige zal deze screening uitvoeren bij de toegewezen patienten en dit zo vlug als
mogelijk na de opname.
• De screening herhalen tijdens het verblijf kan een waardemeter zijn voor de geboden maatregelen.
• Inschakelen van de diëtiste waar nodig.
• De patiënt heeft een ruime keuze in het voedingsaanbod. Het is mee onze verantwoordelijkheid er
op toe te zien dat de patiënt ook maximaal gebruik kan maken van dit aanbod. Individuele zorg is
hier van groot belang.
• De nodige info omtrent soorten bijvoedingen en vervangvoedingen zijn beschikbaar.
• Patienten die sondevoeding behoeven: er is een aangepast schema aangepast aan de behoeften
van de geriatrische patiënt en dit betreffende soort voeding, hoeveelheid, inloopsnelheid, gebruik
van voedingspomp.
• Heb oog voor wat de patiënt soms achterhoudt van voeding, al dan niet in zijn koelkast.
• Tandarts contacteren indien er gebitsproblemen zijn die goede voeding belemmeren.
• Inschakelen van de logopediste bij slikproblematiek
• Teuttassen worden niet meer gebruikt. Ook rietjes vergroten het risico op verslikken en worden
derhalve niet meer gebruikt.
29
GERIATRIE 2
3.2. Klinische paden
Er is een klinisch pad uitgewerkt voor Hartfalen.
3.3. Meest voorkomende administratieve-organisatorische procedures
Ziekenhuisbreed
Voor heel wat onderzoeken en behandelingen bestaan er procedures en voorschriften die elkeen
geacht wordt te volgen. De beschrijving van deze procedures kan je terugvinden op Zorgnet, het intranet van het ziekenhuis. De uitvoering van de procedures is essentieel in het kader van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en patiëntveiligheid. Wanneer er ooit zaken mis lopen, zal men getoetst
worden op het al dan niet navolgen van de voorgeschreven procedure.
• Opname- en ontslagprocedure
• Isolatie van besmette patiënten
• Identificatiearmbandje
• Decubituspreventie
• Administratieve afhandeling van onderzoeksaanvragen
• Meldingen van accidenten of bijna-accidenten
Dienstspecifiek
Voor de afdeling zelf bestaan er een aantal staande orders. Ze zijn door de artsen uitgeschreven en
dienen gebruikt te worden als het omschreven probleem zich voordoet. Deze orders moeten strikt
worden nageleefd. De bundel met deze orders ligt ter inzage in de verpleegpost. Het gaat over de
orders: koorts, hypertensie, slaapproblemen, braken,...
Fixatie-arme afdeling
Als geriatrische afdeling hebben we wel eens te maken met patiënten met dool- of wegloopgedrag.
Toch zullen we trachten om fixeren maximaal te vermijden en steeds te zoeken naar alternatieve
oplossingen zoals het inschakelen van familieleden, het gebruik van wegloopdetectie, enz. . Gelet op
het grote impact van fixatie op de patiënt en zijn familie zal er maximaal overleg zijn alvorens over te
gaan op welke vorm van fixatie dan ook. Het streven naar een fixatie-arme afdeling is een belangrijk
engagement.
30
GERIATRIE 2
Seniorvriendelijke omgeving
We willen alles in het werk stellen om voor onze patiënten een seniorvriendelijke omgeving te creëren. Aan de hand van bevragingen en patiënteninterviews willen we sturen en maximaal trachten
tegemoet te komen aan de verzuchtingen van onze oudere zorgvrager.
31
GERIATRIE 2
4. PATIENTENVOORLICHTING
4.1. Patiëntenbrochures
Er zijn diverse patiëntenbrochures ter inzage en ter beschikking voor onze patiënten.
Ziekenhuisbreed
• Ombudsdienst
• Een opname in het ziekenhuis, wat nu?
• Wat na ontslag …informatie thuiszorg
Dienstspecifiek
• Welkom op de afdeling
Een goed geïnformeerde patiënt
is een gemotiveerde patiënt!
• Acute verwardheid
• Omgaan met mensen met dementie
• Valpreventie
• Slikproblemen: adviezen voor de familie
• Incontinentie
• Isolatiemaatregelen
4.2. Extra activiteiten voor de patiënt
Elk jaar worden tijdens de ‘Dag van de oudere zorgvrager’ extra activiteiten gepland voor onze patiënten. Zo organiseerden we de voorbije jaren een ontbijt met spek en eieren, een bezoek van de
manicure en een bezinningsmoment.
32
GERIATRIE 2
10 standaarden
In het Jessa Ziekenhuis volstaat patiëntvriendelijkheid niet. We streven bewust naar patiëntgerichtheid. Dat betekent dat je niet enkel passief vriendelijk bent, maar oplossingsgericht en proactief
handelt. Door het overtreffen van de verwachtingen van je patiënt zorg je ervoor dat hij niet enkel tevreden maar ook loyaal is. Als werkinstrument gebruiken we 10 standaarden die aangeven op welke
manier je het verschil kan maken in je omgang met patiënten.
1. Zie de mens achter de patiënt: geef de patiënt het gevoel dat hij gezien en gehoord wordt.
2. Toon de mens achter de medewerker: zorg voor een menselijke connectie.
3. Geef informatie in de juiste dosis: doseren en herhalen is de boodschap.
4. Bouw samen aan het zorgverhaal: betrek je patiënt actief bij het proces.
5. Maak er een familieverhaal van: verlies de familie niet uit het oog.
6. Respecteer de privacy: gun de patiënt zijn veilige plek.
7. Maak wederzijdse afspraken: stel je grenzen.
8. Trek als team aan één koord: laat de patiënt voelen dat hij in veilige handen is.
9. Vergeet het eilandgevoel: ga in dialoog met andere diensten.
10.Vertrouw op de expertise van anderen: bundel de krachten met experts buiten de eigen muren.
Meer informatie vind je op Jessanet!
33
GERIATRIE 2
5. COMMUNICATIE
5.1. Telefonie
Alle telefoonnummers, DECTnummers en e-mailadressen zijn gemakkelijk opzoekbaar via Jessanet,
zoekfunctie ‘Wie is Wie’.
Verpleegeenheid
Tel: 011 33 94 20
E-mail: [email protected]
Hoofdverpleegkundige
Tel: 011 33 94 20
E-mail: [email protected]
Noodnummers
Brand
M.U.G.
Alarm bij acute agressie
9999
9600
5555
5.2. ICT
• De introductie van informaticatoepassingen is sterk merkbaar op de afdeling. We beschikken over
een aantal vaste pc’s en laptops. Deze geven toegang tot: beddenbeheer, elektronisch beheer van
medicatie, elektronisch patiëntendossier, Ultragenda, Intranet en dienstgebonden programma’s.
• De pc’s worden enkel gebruikt voor professionele doeleinden.
• Iedere medewerker werkt met zijn/haar eigen login (code gebruiker en paswoord).
5.3. Mondelinge communicatie
Briefing
Ieder dag om 10u00 is er een briefing met arts, teamverantwoordelijken per team en hoofdverpleegkundige.
Teamoverleg
Iedere maandag om 14u00 is er teamvergadering met arts, kinesist, ergotherapeute, hoofdverpleegkundige en van elk team de verantwoordelijke (of bij afwezigheid de waarnemend verpleegkundige).
Dienstvergadering
De hoofdverpleegkundige organiseert vier keer per jaar een dienstvergadering voor het verpleegkundig team. Twee tot drie mensen zorgen voor de dienstverzekering.
34
GERIATRIE 2
5.4. Schriftelijke communicatie
Checklist briefing
Goede briefing is de hoeksteen van goede patiëntenzorg, duidelijke en volledige briefing zorgt mee
voor continuïteit van zorg. Onderstaande punten kunnen aan bod komen tijdens de briefingsmomenten en helpen je structuur te brengen in deze overdracht.
Aandachtspunten
• Patient
• Kamer
• Reden van opname, bv. onhoudbare thuissituatie: gevallen, koots
• Geplande ontslagdatum
• Bestemming na ontslag Thuis/rusthuis/revalidatie
• Cognitie
-- verwardheid
-- wegloopgedrag
-- roepgedrag
-- agressie
5.5. Extra informatie
Websites
• www.pletmedicatie.be
• www.geriatrie.be
Mappen
• Beschikbaar op de afdeling zelf
Tijdschriften
• Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Beroepsverenigingen
• Belgische vereniging voor Gerontologie en Geriatrie
35
GERIATRIE 2
6. PERSONEELSINFORMATIE
6.1. Ziekenhuisbreed
Op Jessanet vind je:
• algemene personeelsinformatie (ziektemelding,
verlof, uurrooster verzekering,...)
• informatie over de evaluatieprocedure
• informatie over de vormingsprocedure
• stappenplan per dienst
Een groot deel van deze informatie vind je ook in de infomap die je ontvangt bij je aanwerving.
6.2. Dienstspecifiek
Uurrooster
Vroegdienst
07u00 - 15u06 (half uur pauze)
07u00 - 14u30 (half uur pauze)
07u00 - 13u00
13u54 - 22u00 (half uur pauze)
14u30 - 22u00 (half uur pauze)
21u45 - 07u15
08u00 - 16u06 (half uur pauze)
Namiddagdienst
Nachtdienst
Dagdienst
• Het uurrooster is opgebouwd volgens de regels van het gezond roosteren. Dit betekent dat wie
ruilt ook maximaal rekening houdt met de vermelde regels. Bovendien is het erg belangrijk in het
kader van collegialiteit en fair play dat je, indien je ruilt, aanbiedt aan de ander om dit terug te
werken.
• Overuren worden onmiddellijk op de lijst geschreven.
• Wijzigingen op de dienstlijst gebeuren steeds in overleg (schriftelijk bij wijziging na goedkeuring
normrooster).
• De aanwezigheid van de kladlijst maakt het mogelijk om bij de planning van privé-activiteiten
rekening te houden met zijn/haar avonddiensten, weekends en nachtdiensten.
• Voor schoolvakanties gelden er specifieke afspraken.
• Kerstmis en nieuwjaar worden gewerkt volgens een beurtrol.
• Onthou steeds dat datgene wat je extra vraagt, door je collega moet worden bijgewerkt.
36
GERIATRIE 2
Ziekte
Bij ziekte dien je ten laatste 1 uur voor het aanvangsuur te verwittigen. Neem telefonisch contact op
met de dienst en/of de hoofdverpleegkundige. Je moet steeds je hoofdverpleegkundige verwittigen
(bv. je belt om 06u00 met je collega van de nacht dat je afwezig zal zijn. Er wordt dan van je verwacht
dat je vóór 14u00 contact neemt met je hoofdverpleegkundige om de afwezigheidsduur door te geven nadat je bij een arts bent geweest).
Vorming
Regelmatig worden er bijscholingen gegeven die dienstspecifiek zijn. Net zoals op de dienstvergaderingen wordt een maximale aanwezigheid verwacht.
Op de dienst hebben we referentieverpleegkundigen. Ze zullen je graag helpen bij vragen over bepaalde deelgebieden.
Daarnaast kan je steeds terecht bij onze hoofdverpleegkundige. Geef zelf eerlijk aan of je meer of
andere begeleiding nodig acht.
6.3. Teambuilding
• Barbecue of etentje
• Kerstfeestje, al dan niet alternatief
• ...
De risicoanalyse en werkpostfiche vind je op onze website:
http://www.werkenbijjessa.be/stage---jobstudent/stage-in-het-jessa-ziekenhuis.
Heel wat concrete verwachtingen, afspraken, procedures,... vind je in verslagen van dienstvergaderingen, in het infoblad Intern, in het personeelsblad dat je regelmatig krijgt, op Jessanet. Het is aan jou om je deze info eigen te maken.
We rekenen echt op jou om onze missie: ‘‘Vriendelijke en professionele zorg met respect voor
iedereen“ te helpen realiseren.
We willen vooral met een positieve ingesteldheid dagdagelijks onze ouderenzorg gestalte
geven.
Wij willen met zijn allen je helpen om je weldra thuis te voelen in ons team. We willen vooral
samen met jou een bijdrage leveren aan goede patiëntenzorg om alzo te komen tot meerarbeidsvreugde en teamspirit.
Wees welgekomen op deze dienst!
Guido
37
Download