Presentación de PowerPoint

advertisement
Les 9
voor 26 november 2016
Job had niet de Bijbel zoals we die vandaag kennen. Toch wist hij
genoeg over het verlossingsplan om zich vast te klampen aan de
hoop op de komende Verlosser.
 Mensen ‘s hoop op God.
 Zichzelf beschermen tegen bedrog.
 Vastklampen aan hoop.
 De hoop is vervuld.
 Goddelijke hoop voor ons.
 Het verlossingsplan treedt in werking.
 Het verlossingsplan wordt uitgevoerd.
Maar werkelijk, jullie dekken alles toe met leugens; jullie zijn allemaal
heelmeesters van niets. Och, zwegen jullie maar helemaal! Dat zou jullie tot
wijsheid zijn."(Job 13:4-5)
Nadat hij naar zijn vrienden had geluisterd, concludeerde Job dat ze op twee
belangrijke punten logen:
1. Ze logen over Job. Ze beweerden dat Job leed vanwege een verborgen zonde.
Job weet al dat dit in zijn situatie niet waar is. (Job 13:2)
2. Ze logen over God. "Zouden
jullie tegen God onrecht
spreken?" (Job 13: 7). God
bevestigde: " u hebt niet juist
over Mij gesproken, zoals Mijn
dienaar Job." (Job 42:7)
Jobs vrienden dachten dat ze
God verdedigden, maar ze
hadden zich rustig moeten
houden in plaats van
verkeerde dingen te zeggen.
(Spreuken 17:28)
"Zie, al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen? Maar toch zal
ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen.“ (Job 13:15)
Job dacht dat God hem oneerlijk behandelde,
maar hij klampte zich toch vast aan zijn geloof in
Hem. Zelfs als God de omstandigheden die hem
zouden doden, zou hebben toegestaan of
veroorzaakt, dan zou hij toch op Hem wachten.
Wat verwachtte Job? Waar hoopte hij op?
Hij verwachtte God na de dood te ontmoeten, niet
op deze aarde (Job 19:26).
Na het bestuderen van hoe Job zich gedroeg in
goede en slechte momenten, kunnen we Jakobus'
woorden over Abraham ook op hem toepassen: "
Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn
werken en dat door de werken het geloof
volmaakt is geworden? En de Schrift is vervuld die
zegt: En Abraham (lees: Job) geloofde God, en het
is hem tot gerechtigheid gerekend. "En hij werd
een vriend van God genoemd" (Jakobus 2: 22-23).
"Ook zal Hij mij tot verlossing zijn; maar een huichelaar
zal niet voor Zijn aangezicht komen."(Job 13:16)
We kunnen van Jobs toespraak begrijpen dat zijn hoop gevestigd was op
Gods verlossing voor hem. Die hoop zal worden vervuld zodra hij in de
aanwezigheid van God komt.
Eeuwen later legde Paulus uit dat onze
verzekering van die hoop gebaseerd
was op de opstanding van Christus '(1
Kor. 15: 12-22)
Jezus’ opstanding garandeert onze
eigen opstanding. Bij de Wederkomst
zullen allen die hun hoop op Christus
hebben gevestigd, de Heiland van
aangezicht tot aangezicht zien, van
Adam tot Job tot aan degenen die dan
levend zullen zijn. "En zo zullen wij
altijd met de Heer zijn." (1Thess. 4:17)
"Een leven in Christus is een leven van rust. Misschien is er
geen gevoel van extase, maar er is wel een blijvend, vredig
vertrouwen. Uw hoop is niet in uzelf, maar in Christus. Uw
zwakheid is verenigd met Zijn kracht, uw onwetendheid
met Zijn wijsheid, uw broosheid met Zijn voortdurende
macht. U moet dus niet op uzelf zien, niet uw gedachten op
uzelf richten, maar u moet op Christus zien. Laat de geest
mijmeren over Zijn liefde, over de schoonheid, de
volmaaktheid van Zijn karakter. Christus in Zijn
zelfverloochening, Christus in Zijn vernedering, Christus
in Zijn reinheid en heiligheid, Christus in Zijn weergaloze
liefde: ̶ dat is het onderwerp van overdenking voor de ziel.
Het is door Hem lief te hebben, Hem te kopiëren, geheel van
Hem afhankelijk te zijn, dat u veranderd wordt naar Zijn
E.G. White (Schreden naar Christus, hoofdstuk. 8,
gelijkenis. "
Groeien in Christus, blz. 70); onderstreping toegevoegd.
Deze waarheid geeft ook “hoop op het eeuwig leven dat God, Die niet
liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.“ (Titus 1: 2 NBV).
"Als iemand gezondigd heeft,
zal Ik hem redden." Dat is Gods
trouw aan Zichzelf. Dat is onze
hoop.
Dat gebeurde nog voordat de
mens werd geschapen! Onze
redding werd bedacht, zelfs
voordat we bestonden, toen de
val slechts een vage
mogelijkheid was.
God wist al vóór de schepping
van de wereld dat de mens in
de zonde zou kunnen vallen,
daarom had Hij al een
verlossingsplan bedacht. Een
hoop voor het gevallen
mensenras.
Het plan trad in werking toen Adam en Eva zondigden. God openbaarde Zijn plan
geleidelijk aan in de Bijbel. We zijn degenen "over wie het einde der eeuwen
gekomen is" (1 Korinthe 10:11); we kunnen zien hoe dat verlossingsplan werd
uitgevoerd vanaf de eerste belofte tot aan de uiteindelijke vervulling.
"Neem de tijd om de Bijbel, het Boek der boeken te bestuderen.
Er was nooit eerder een tijd waarin het zo belangrijk was voor
de volgelingen van Christus om de Bijbel te bestuderen als nu.
Misleidende invloeden zijn overal, en het is belangrijk dat u alles
met Jezus, uw beste Vriend, overlegt. De reizende mens kan de
weg van het leven door geloof en gehoorzaamheid vinden, door
te blijven in het zonlicht van de gerechtigheid van Christus.
Maar hoe zullen we begrijpen wat bedoeld wordt met deze
termen, als we de Bijbel niet begrijpen? In het Woord van God
worden de plichten duidelijk gemaakt, en alles met betrekking
tot het religieuze leven wordt op een concrete bepaalde manier
gepresenteerd. Het hele verlossingsplan wordt afgebakend, en
de hulpmiddelen voor de ziel worden aangewezen. De manier
waarop de gelovige volkomen in Christus kan zijn wordt
ontvouwd. "
E.G. White (Dochters van God, hoofdstuk 4, blz. 78)
Download