GRiP info - Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

advertisement
Geintegreerde Richtlijn in
Persoonlijkheidstoornissen
GRiP
Geïntegreerde Richtlijn in
Persoonlijkheid
De Geïntegreerde Richtlijnbehandeling
bestaat uit een coherent kader van
competenties, processen en generieke en
specifieke behandelstrategieën. Deze
worden ontleend aan gemeenschappelijke
strategieën van alle specialistische
behandelingen voor persoonlijkheidsproblematiek.
GRiP biedt een toegankelijk kader voor
kwalitatief goede en kosteneffectieve zorg
voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen.
Wetenschappelijke evidentie voor
GRiP (Cochrane review PS;
Stoffers, 2012).
Er bestaat substantiële evidentie dat
psychotherapie helpt om de kenmerken van
een persoonlijkheidsstoornis te verminderen.
Nagenoeg alle specialistische
behandelprogramma’s (DGT, SFT, MBT, TFP)
halen vergelijkbare behandelresultaten,
zonder een duidelijk systematisch voordeel
voor het ene programma ten aanzien van
een ander.
Actieve controlebehandelingen, zoals
‘General Psychiatric Management’,
‘Structured Clinical management’ en ‘Good
Clinical Care’, behalen gemiddeld genomen
resultaten die te vergelijken zijn met de
effecten van specialistische behandelingen,
met name in het geval van matig ernstige PS.
Achtergrond voor
de ontwikkeling van
GRiP
De reguliere behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen heeft een
lage effectiviteit en is soms zelfs
schadelijk voor het individu,
bijvoorbeeld ten gevolge van de
vele breuken in de ketenzorg of ten
gevolge van een onproductieve
attitude van de hulpverleners
(Bateman & Fonagy, 2004).
Slechts een kleine minderheid (2025%) van patiënten met een PS krijgt
een behandeling conform de
multidisciplinaire richtlijnen (Hermens
et al., 2011), mede door de geringe
beschikbaarheid van specialistische
behandelvormen.
Daarnaast blijkt dat het systematisch
structureren van de zorg volgens een
psychologisch model tot een
aanzienlijke kwaliteitsverbetering
leidt (o.m. Chanen et al., 2009).
Algemene behandelprincipes van GRiP
-
GRiP is een gestructureerde en
geïntegreerde behandeling, er is
voortdurende samenwerking en
afstemming tussen alle betrokken
hulpverleners.
De behandeling biedt een consistente
aanpak: het team hanteert consistent
eenzelfde behandelvisie.
De behandeling is zoveel als mogelijk
afgestemd op de persoonlijke behoeften,
wensen, doelen en verwachtingen van de
cliënt.
De behandeling is doelgericht, en de
vooruitgang in de behandeling wordt
continu geëvalueerd.
-
-
-
-
“Vivamus
porta
Er wordt actief samengewerkt met familie
est sed
est.”
en andere
naastbetrokkenen
van cliënt.
Er is sprake van continuïteit van zorg, zowel
binnen de instelling als met ketenpartners.
Indicaties specialistische behandeling
vs GRiP
Ernst PS
GRiP
Basishouding therapeuten
De therapeutische relatie vormt een belangrijk
onderdeel in de behandeling. De basishouding
van de behandelaars vormt hierin een
essentieel onderdeel. Deze houding wordt
gekenmerkt door:
•
•
Competenties behandelaren
Alle GRiP behandelaren kennen de
theoretische basisprincipes, en kunnen
omgaan met de specifieke kwetsbaarheden
waarmee mensen met een
persoonlijkheidsstoornis kampen en de
impact daarvan op de behandeling en
behandelrelatie:
o
o
o
o
o
Interpersoonlijke sensitiviteit
Problemen in emotieregulatie
Impulsiviteit of overmatige remming
Problemen in identiteit en gevoelens
van eigenwaarde.
Trauma
•
•
•
•
•
•
•
2
Specialistische
Psychotherapie
(SFT, MBT, DGT, TFP)
Onderzoekende, nieuwsgierige en
enthousiaste houding.
Focus op de subjectieve ervaring van de
cliënt, reflectie op de eigen gedachten,
gevoelens en intenties van de cliënt
worden bevorderd.
Authenticiteit , openheid en empathie.
Validering: actief observerend, reflectief
en directe validering van de beleving
van de cliënt.
Positieve houding.
Actief steunend in zowel emotioneel als
praktisch opzicht.
De therapeutische relatie wordt
voortdurend gemonitord om breuken te
detecteren en via zelfreflectie, supervisie
en teambespreking te herstellen.
Een collaboratieve, gelijkwaardige
houding die de autonomie van de cliënt
respecteert.
Een actieve en outreachende
benadering.
Generieke strategieën GRiP: individueel uitgevoerd
Aanmelding
•
•
Cliënten krijgen informatie over de behandelopties en kunnen zelf keuzes maken in
behandelmodules binnen de GRiP (shared decision making).
Er is continuïteit tussen verwijzing en intake.
Diagnose en psycho-educatie
•
Cliënt en naastbetrokkenen krijgen duidelijke informatie over diagnose en het behandelkader.
Assessment en behandelplan
•
•
byline
Tijdens het assessment vindt systematische diagnostiek van kernproblemen
van de PS plaats.
Lorem Ipsum
Het behandelplan omvat een integratieve formulering, waarin de kernprobleemgebieden in
samenhang beschreven worden.
Engageren van de cliënt in de behandeling
•
•
Cliënten worden in de beginfase actief betrokken en gecommitteerd met de behandeling.
Behandelaars werken actief aan motivatie.
Crisisplan en monitoring / managen van risico’s
•
Alle cliënten maken een crisisplan. Het behandelteam maakt risico- inschattingen van alle cliënten,
crisissen worden gehanteerd.
Evalueren en bijstellen behandelplan met alle betrokkenen
•
Het behandelplan wordt 3 maandelijks samen met betrokken behandelaars en de cliënt
geëvalueerd.
Monitoren en herstellen van breuken in de therapeutische relatie
•
De therapeutisch relatie wordt gemonitord en breuken in deze relatie worden hersteld.
Beëindiging van therapie
•
Verandering in het behandeltraject – en dan in het bijzonder bij het beëindigen van het
behandeltraject– worden tijdig aangekondigd, besproken en afgestemd met cliënt.
Specifieke klinische strategieën GRIP: in groepsverband uitgevoerd
Voor het realiseren van de behandelprincipes kan de behandelaar gebruik maken van een
aantal specifieke strategieën. De behandel strategieën worden in groepsverband uitgevoerd,
behalve trauma behandeling.
•
•
•
•
•
•
3
•
Module voor emotieregulatie.
Module voor impulscontrole.
Module voor zelfverwonding.
Module voor interpersoonlijke sensitiviteit.
Module voor eigenwaarde/identiteit.
Module voor het bevorderen van de probleemoplossende vaardigheden.
Module voor traumabehandeling.
Download