Geïntegreerde proef 7 de jaar Industriële elektriciteit

advertisement
GEÏNTEGREERDE PROEF
7DE JAAR INDUSTRIËLE
ELEKTRICITEIT
 toelichting
 inhoud en vorm
 evaluatie
 opdrachtomschrijving
 belangrijke data
Don Bosco Technisch Instituut
“School voor Wetenschap en Technologie”
Lenniksesteenweg 2, Halle
1. Toelichting
De wettelijke en reglementaire basis voor de geïntegreerde proef is te vinden in:
o het besluit van de Vlaamse Executieve betreffende de organisatie van het voltijds
secundair onderwijs van 13 maart 1991
o de Algemene Pedagogische Reglementering SO/’89 nr.3 van 15 mei 1991
o de Mededelingen van het VVKSO van 22 oktober 1992 KL.22.3
Deelneming aan de geïntegreerde proef is bij wet verplicht (Ministeriële omzendbrief SOZ
(91)7 van 3 mei 1991).
De geïntegreerde proef is:
o verplicht vakoverschrijdend over de vakken van het fundamenteel optioneel gedeelte.
(realisaties elektriciteit, elektriciteit en lab, installatiemethoden, automatisering)
o elementen of vakken van de basisvorming en het complementair gedeelte kunnen er
ook bij betrokken worden.
De geïntegreerde proef is een evaluatie van:
 de verworven inzichten
 de vereiste vaardigheden
 de persoonlijkheidskenmerken (attitudes)
De opleiding van de techniekenrichtingen beoogt iemand klaar te maken voor de arbeidsmarkt.
Dus wordt van de praktisch gekwalificeerde elektrotechnicus verwacht dat hij:
 blijk geeft van een theoretische parate kennis,
 een bestaande elektrische installatie kan analyseren en in tekening brengen
 een bestaande elektrotechnische tekening kan analyseren
 een elektrische installatie vertrekkende van een tekening kan uitvoeren,
 een bestaande elektrotechnische tekening volgens de geldende normen kan aanpassen,
 een bestaande elektrische installatie kan instellen en onderhouden,
 kennis heeft van foutenlocatie, foutenanalyse en foutenherstel
 kennis heeft van de juiste materiaalkeuze ( draadsoort, draaddoorsnede,
beveiligingen, enz.....)
 gebruik kan maken van catalogussen en prijslijsten
 equivalenten van bestaande onderdelen kan opzoeken bij andere firma’s.
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 1
2. Inhoud en vorm
2.1.
Onderwerp
De leerlingen krijgen een onderwerp dat bestudeerd en gerealiseerd moet worden in de loop
van het laatste schooljaar.
2.2.
De GIP-map van de geïntegreerde proef
In een GIP-map houden de leerlingen, in chronologische volgorde alle documentatie, schetsen,
tekeningen, briefwisseling, tot en met het kleinste kladbriefje en voorontwerp bij.
Elk blad in deze GIP-map krijgt een nummer.
In deze GIP-map zullen dus ook de verbeteringen en tussentijdse beoordelingen van de
begeleidende leerkrachten staan.
Al is deze GIP-map een bonte verzameling, toch wordt er van de leerlingen verwacht dat ze
deze farde met de nodige zorg samenstellen.
Deze GIP-map wordt bij de eindbeoordeling aan de jury voorgelegd.
De eerste bladzijden van de GIP-map vormen het logboek.
Alle gevoerde briefwisseling wordt best vooraf door de leraar Nederlands (taalgebruik) en de
GIP begeleider (inhoud) nagekeken en op het klad geparafeerd.
Deze GIP-map MOET te allen tijde op de school aanwezig zijn in het vaklokaal.
2.3.
Het logboek
Dit logboek zijn voorgedrukte invulbladen, waarin de leerling optekent wanneer hij in
schoolverband aan zijn eindwerk tijd besteedt.
Na de datum omschrijft hij in een lijntje wat hij gedaan heeft met een bladzijde vermelding
van zijn GIP-map en/of dossier.
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 2
2.4.
De CD-Rom
De CD-Rom moet men kunnen beschouwen als een digitaal naslagwerk van de geïntegreerde
proef. Hij moet minstens de volgende mappen bevatten:
1)
Een “EPLAN” map met de tekeningen
2)
Een “Dossier” map met de word-file (leesbare versie voor de school PC’s) van het
dossier
3)
Een “programma” map met het volledige software programma
4)
Een “documentatie” map met pdf-files van de gebruikte onderdelen
5)
Een “ bibliografie” map met internet adressen of boeken die dienst gedaan hebben
als naslagwerk
6)
Een “presentatie” map met de ppt- file die men gaat gebruiken bij de mondelinge
verdediging
7)
Een “varia” map
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 3
2.5.
Het GIP dossier.
Het dossier is een eindtekst over de gerealiseerde proef. Deze moet opgesteld zijn volgens
de BIN normen. Hierin wordt de uitgevoerde proef beschreven, aangevuld met de gevolgde
methode, de nodige tekeningen en enkele theoretische beschouwingen.
Het dossier is beperkt in omvang, maar zeer verzorgd en wordt in viervoud ingediend. Het
dossier wordt uitgevoerd volgens voorschriften en nuttige wenken van het VVKSO.
Inhoud:
Voorwoord (niet genummerd)
Inhoudsopgave (niet genummerd)
1
Opdrachtomschrijving
2
Projectomschrijving met analyse en oplossing van de opdracht
3
Tekeningen (met bespreking)
3.1
Voorblad
3.2
Situatieschema ( kast met uitgewerkte kabel en klemmenstroken,
opstelling motor, opstelling bedieningskast, praktisch voorbeeld,
enz.,)
3.3
Kast lay-out (volledige opbouw en inhoud van de schakelkast)
3.4
Inleidingschema + bespreking
3.5
Vermogenkring + bespreking
3.6
Stuurkring + bespreking
3.7
Klemmenstrook
4
Software programma + bespreking
Parameterlijst + bespreking
Risicoanalyse (voorbeeld van een risicoanalyse)
5
6
7
8
2.6.
Technologische en elektrische eigenschappen van alle componenten
De elektrische werking van de gebruikte componenten
Materiaallijst met kostenraming
Bibliografie
Slotbeschouwing
De realisatie
De proef wordt, gedeeltelijk of volledig, conform het technisch reglement, de geldende
industriële normen en de Europese machinerichtlijnen, uitgevoerd.
Het wordt een geordende opstelling met verzorgde bedrading en een volledige codering van
de onderdelen, klemmenstroken en draden.
De realisatie gebeurt strikt volgens de tekenontwerpen.
Indien er zich bij de productevaluatie (testen van de proef) wijzigingen of aanpassingen
opdringen, wordt dit in een bijlage vermeld samen met aangepaste tekeningen.
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 4
3. Evaluatie
Het welslagen van deze proef is in grote mate afhankelijk van de gedrevenheid en motivatie
van de leerling bij de aanpak van de opgave.
Hierbij hebben de leraars een begeleidende functie maar de leerling moet zelfstandig de
opdracht analyseren en uitwerken.
Informatie en documentatie vergaren om zo de werking en het doel van de gebruikte
onderdelen te begrijpen zal buiten schoolverband moeten gebeuren.
Deze aanpak zal een garantie zijn tot het welslagen van de proef.
De evaluatie bestaat uit twee delen:
3.1.
de procesevaluatie
Bij de procesevaluatie spelen de volgende factoren een belangrijke rol:
 aanpak en evolutie van de opdracht gedurende het hele jaar
 de werkhouding en het gedrag binnen de groep
Deze evaluatie behelst het volledige werk met de beoordeling van:
3.1.1. Evaluatie PERIODE 1









De GIP opdracht proberen te situeren als een mogelijke oplossing binnen
een bepaalde problematiek.
Taakverdeling opmaken onder de groepsleden.
Maak een “to do” lijst en een planning op.
Opzoeken gerichte documentatie i.f.v. de GIP opdracht.
EXTRA ! Contacteer de fabrikanten van de onderdelen die in de GIP
verwerkt zitten.
Schema’s en tekeningen in het klad maken.
Materiaallijst opstellen en eventuele bestellingen doorgeven aan de
leerkracht.
Structuur aanmaken voor ieder component in GIP Dossier.
Het opstellen van een offerte voor deze opdracht (afprinten).
Logboek van periode 1 afdrukken.
Bewaar alle opgezochte en verkregen info samen met alle andere documenten (schema’s
en materiaallijst) in de GIP-MAP !
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 5
3.1.2. Evaluatie PERIODE 2




Opmerkingen van evaluatie 1 bijwerken.
Controle planning + groepsevaluatie
Technologische en elektrische eigenschappen van alle gebruikte
onderdelen in GIP Dossier plaatsen.
Logboek periode 2 afdrukken
3.1.3. Evaluatie PERIODE 3






Opmerkingen van evaluatie 2 bijwerken.
Controle planning + groepsevaluatie
Schakeling demonteren
Definitieve versie van de materiaallijst + kostenraming. (bij in GIP Dossier
plaatsen)
Kast-layout opstellen
Logboek periode 3 afdrukken
3.1.4. Evaluatie PERIODE 4






Opmerkingen van evaluatie 3 bijwerken.
Controle planning + groepsevaluatie
Bestudeer de elektrische werking van alle componenten. (bij in GIP Dossier
plaatsen)
Schema’s aanvullen, verbeteren en tekenen met ePlan (deze schema’s
gebruik je voor de praktische realisatie!!!)
Schakeling opbouwen
Logboek periode 4 afdrukken
3.1.5. Evaluatie PERIODE 5






Opmerkingen van evaluatie 4 bijwerken.
Controle planning + groepsevaluatie
Software programma opstellen/aanpassen (bij in GIP Dossier plaatsen)
Schema’s aanvullen, verbeteren en tekenen met ePlan
Schakeling afwerken
Logboek periode 5 afdrukken
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 6
3.1.6. Evaluatie PERIODE 6








Opmerkingen van evaluatie 5 bijwerken.
Controle planning + groepsevaluatie
Afwerken van de tekeningen. (bij in GIP Dossier plaatsen)
Schakeling afwerken
Werking schakeling testen
GIP Dossier afwerken
Afdrukken van offerte en het factuur
Logboek periode 6 afdrukken
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 7
3.1.7. Nederlandse taal
Onder begeleiding van de vakleerkrachten krijgen jullie een aantal vaardigheden aangeleerd
om een dossier neer te schrijven volgens de Bin-normen. Deze schrijfvaardigheden krijgen
ook een quotatie.
3.1.8. Het attituderapport:




vindingrijkheid bij het oplossen van problemen
manier waarop informatie wordt verwerkt
inzicht in en het benutten van denk-, leer- en uitvoeringsbekwaamheid
vooruitziendheid, inschatten van problemen
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 8
3.2.
de productevaluatie met verdediging
Deze evaluatie gebeurt door een jury, bestaande uit:
 de directeur of zijn afgevaardigde
 leraars, die aan de betrokken leerlingen, in de derde graad lesgeven
 extra-scolaire leden uit het bedrijfsleven
De beoordeling van de jury is adviserend voor de klassenraad. Het is deze laatste die beslist
of een leerling geslaagd is.
Deze evaluatie gebeurt aan de hand van:
 de verdediging (toelichting, die de leerling over zijn proef geeft)
 de demonstratie van de realisatie en werking van de proef
 de antwoorden op de gestelde vragen van de jury
 de GIP MAP met logboek
 het GIP Dossier
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 9
3.2.1. Puntenverdeling:
Totaal
Procesevaluatie /170
/250
Productevaluatie
Evaluatie 1
/20
Evaluatie 2
/20
/80
Rapport
Inhoud
Evaluatie 3
/20
Sociale werkvaardigheden 1
Evaluatie 4
/20
Evaluatie 5
/20
Evaluatie 6
/15
Presentatie
/10
Beheersing
/10
Presentatie
/10
Taalgebruik
/10
Toelichting
/20
Sociale werkvaardigheden 2
Nederlands
/10
/15
/20
Praktische realisatie
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 10
/30
4. Opdrachtomschrijving
De studierichting Industriële elektriciteit is gericht op het procesmatig denken en
kwaliteitsvol handelen, zowel conceptueel, voorbereidend als uitvoeringsgericht, in de context
van het realiseren, het in bedrijf stellen en het onderhouden van industriële
elektrotechnische installaties.
De leerlingen verwerven inzichten, vaardigheden en attitudes rond alle aspecten die verband
houden met de realisatie van elektrotechnische installaties. Zij moeten zich als technici
kunnen bewegen op het niveau tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder.
Hun studieobject is de uit te voeren installatie.
De klemtoon ligt op het herkennen, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te
komen tot praktische realisaties. Het gaat hier uitdrukkelijk over het complete proces met
de volgende aspecten: omschrijving van de behoefte, de conceptuele fase, de voorbereiding
van de uitvoering, de uitvoeringsfase en de kwaliteitscontrole.
Deze geïntegreerde proef wordt opgevat als een realiteitsgebonden project rond de
realisatie van een elektrotechnische installatie.
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 11
5. Verdeling van de GIP-opdrachten
5.1.
Pick & place 1(RTC)
 Demunter Tim
 Loppe Nick
 Van Oers Chrisian
OPDRACHT:
Deze geïntegreerde proef wordt opgevat als een realiteitsgebonden project rond de
realisatie van een elektrotechnische installatie.
Een vrij programmeerbare sturing van de firma beckhoff wordt als sturing gebruikt in een
elektrotechnische schakeling
Er wordt vertrokken van de technische documentatie van de volgende onderdelen:






Hoofdbord: beckhoff met IO-kaarten
Deze PLC eenheid moet een elektrotechnische schakeling sturen
De projectgroep bestudeert en analyseert de doelwerking van de installatie.
Beschrijf de werking aan de hand van een situatieschema.
De stand van de werkstukken wordt gedetecteerd met sensoren
Alle onderdelen moeten gedimensioneerd zijn naar de kenplaatgegevens van de
verbruikers (o.a. motoren) .
 De sturing van deze schakeling gebeurt d.m.v. een PLC
 De software van deze sturing wordt eveneens op een gestructureerde wijze
uitgewerkt.
 Alle onderdelen moeten door de leerlingen gedimensioneerd worden.
 Deze schakeling wordt gebouwd in een schakelkast en uitgevoerd volgens de regels van
goed vakmanschap
 De realisatie moet conform de machinerichtlijnen zijn.
De tekeningen worden uitgetekend met ePlan en dienen strikt gevolgd te worden bij de
praktische uitvoering.
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 12
5.2.
Pick & place 2(RTC)
 Lerminiaux Kevin
 Talluto Alessio
 Verkens Kevin
OPDRACHT:
Deze geïntegreerde proef wordt opgevat als een realiteitsgebonden project rond de
realisatie van een elektrotechnische installatie.
Een vrij programmeerbare sturing van de firma beckhoff wordt als sturing gebruikt in een
elektrotechnische schakeling
Er wordt vertrokken van de technische documentatie van de volgende onderdelen:






Hoofdbord: beckhoff met IO-kaarten
Deze PLC eenheid moet een elektrotechnische schakeling sturen
De projectgroep bestudeert en analyseert de doelwerking van de installatie.
Beschrijf de werking aan de hand van een situatieschema.
De stand van de werkstukken wordt gedetecteerd met sensoren
Alle onderdelen moeten gedimensioneerd zijn naar de kenplaatgegevens van de
verbruikers (o.a. motoren) .
 De sturing van deze schakeling gebeurt d.m.v. een PLC
 De software van deze sturing wordt eveneens op een gestructureerde wijze
uitgewerkt.
 Alle onderdelen moeten door de leerlingen gedimensioneerd worden.
 Deze schakeling wordt gebouwd in een schakelkast en uitgevoerd volgens de regels van
goed vakmanschap
 De realisatie moet conform de machinerichtlijnen zijn.
De tekeningen worden uitgetekend met ePlan en dienen strikt gevolgd te worden bij de
praktische uitvoering.
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 13
5.3.
Fisherbewerkingsstraat
 Boets Aurélie
 Nerinckx jérémy
OPDRACHT:
Deze geïntegreerde proef wordt opgevat als een realiteitsgebonden project rond de
realisatie van een elektrotechnische installatie.
Een vrij programmeerbare sturing van de firma SAIA wordt als sturing gebruikt in een
elektrotechnische schakeling
Er wordt vertrokken van de technische documentatie van de volgende onderdelen:






Hoofdbord: Saia PLC met IO-kaarten
Deze PLC eenheid moet een elektrotechnische schakeling sturen
De projectgroep bestudeert en analyseert de doelwerking van de installatie.
Beschrijf de werking aan de hand van een situatieschema.
De stand van de werkstukken wordt gedetecteerd met sensoren
Alle onderdelen moeten gedimensioneerd zijn naar de kenplaatgegevens van de
verbruikers (o.a. motoren) .
 De sturing van deze schakeling gebeurt d.m.v. een PLC
 De software van deze sturing wordt eveneens op een gestructureerde wijze
uitgewerkt.
 Alle onderdelen moeten door de leerlingen gedimensioneerd worden.
 Deze schakeling wordt gebouwd in een schakelkast en uitgevoerd volgens de regels van
goed vakmanschap
 De realisatie moet conform de machinerichtlijnen zijn.
De tekeningen worden uitgetekend met ePlan en dienen strikt gevolgd te worden bij de
praktische uitvoering.
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 14
5.4.
De selectieband met SAIA PCD3 PLC.
 De Smedt Jordy
 Noerens Wouter
OPDRACHT:
Deze geïntegreerde proef wordt opgevat als een realiteitsgebonden project rond de
realisatie van een elektrotechnische installatie.
Een vrij programmeerbare sturing van de firma SAIA wordt als sturing gebruikt voor deze
sorteerband.
Er wordt vertrokken van de technische documentatie van de volgende onderdelen:
 Hoofdbord:
PCD3.3330
 3 ingangsmodules:
PCD3.E110
 3 uitgangsmodules:
PCD3.A400
 24 digitale ingangen moeten extern aangesloten kunnen worden
 24 uitgangen moeten gestuurd kunnen worden
 Hiervoor worden de nodige voedingen en beveiligingen aan bovenstaande componenten
toegevoegd.
 Hij splitst de verschillende actoren van de sturing op in Inputs en in Outputs voor een
PLC.
 De PLC stuurt de verschillende motoren aan.
 Bij de uitwerking van de schakeling wordt voor de actoren gebruik gemaakt van een
reeks verschillende sensoren. Deze samen met een bedieningspaneel (start-, stop- en
noodstopknop) zullen die instaan voor instructies.
 De software van deze sturing wordt eveneens op een gestructureerde wijze
uitgewerkt.
 De realisatie moet conform de machinerichtlijnen zijn.
De tekeningen worden uitgetekend met e-Plan en dienen strikt gevolgd worden bij de
praktische uitvoering.
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 15
5.5.
Stempelmachine met SAIA PCD3 PLC.
 De Bels Nick
 Furnari Sandro
 Vankerme Glenn
OPDRACHT:
Deze geïntegreerde proef wordt opgevat als een realiteitsgebonden project rond de
realisatie van een elektrotechnische installatie.
Een vrij programmeerbare sturing van de firma SAIA wordt als sturing gebruikt voor deze
stempelmachine.
Er wordt vertrokken van de technische documentatie van de volgende onderdelen:
 Hoofdbord:
PCD3.3330
 3 ingangsmodules:
PCD3.E110
 3 uitgangsmodules:
PCD3.A400
 24 digitale ingangen moeten extern aangesloten kunnen worden
 24 uitgangen moeten gestuurd kunnen worden
 Hiervoor worden de nodige voedingen en beveiligingen aan bovenstaande componenten
toegevoegd.
 Hij splitst de verschillende actoren van de sturing op in Inputs en in Outputs voor een
PLC.
 De PLC stuurt de verschillende motoren aan.
 Bij de uitwerking van de schakeling wordt voor de actoren gebruik gemaakt van een
reeks verschillende sensoren. Deze samen met een bedieningspaneel (start-, stop- en
noodstopknop) zullen die instaan voor instructies.
 De software van deze sturing wordt eveneens op een gestructureerde wijze
uitgewerkt.
 De realisatie moet conform de machinerichtlijnen zijn.
De tekeningen worden uitgetekend met e-Plan en dienen strikt gevolgd worden bij de
praktische uitvoering.
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 16
5.6.
Motorsturingen
 Ammari Elias
 Bouachmir samir
OPDRACHT:
Deze geïntegreerde proef wordt opgevat als een realiteitsgebonden project rond de
realisatie van verschillende, geïntegreerde motorsturingen
Een vrij programmeerbare sturing van de firma SAIA wordt als sturing gebruikt in een
elektrotechnische schakeling
Er wordt vertrokken van de technische documentatie van de volgende onderdelen:
 Hoofdbord: Saia PLC met digitale en analoge IO-kaarten.
 Deze PLC eenheid moet een elektrotechnische schakeling sturen
 De projectgroep moet toestellen gebruiken om de aanloopstroom te beperken:




Altivar 12; Altistart 01
De projectgroep bestudeert en analyseert de doelwerking van de installatie.
Beschrijf de werking aan de hand van een situatieschema.
Metingen uitvoeren met digitale sensoren.
Inlezen van een analoog signaal op een analoge kaart van de PLC om de
frequentieomvormer aan te sturen via een uitgangskaart.
 Alle onderdelen moeten gedimensioneerd zijn naar de kenplaatgegevens van de
verbruikers (o.a. motoren) .
 De sturing van deze schakelingen gebeurt d.m.v. een PLC
 De software van deze sturing wordt eveneens op een gestructureerde wijze
uitgewerkt.
 Alle onderdelen moeten door de leerlingen gedimensioneerd worden.
 Deze schakeling wordt gebouwd in een schakelkast en uitgevoerd volgens de regels van
goed vakmanschap
 De realisatie moet conform de machinerichtlijnen zijn.
De tekeningen worden uitgetekend met ePlan en dienen strikt gevolgd te worden bij de
praktische uitvoering.
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Pagina 17
6. Belangrijke data







controle op 12/11/2013 :
Evaluatie periode 1
controle op 10/12/2013 :
Evaluatie periode 2
controle op 21/01/2014 :
Evaluatie periode 3
controle op 18/03/2014 :
Evaluatie periode 4
controle op 22/04/2014 :
Evaluatie periode 5
controle op 13/05/2014 :
Evaluatie periode 6
controle op 17/06/2014 :
In te leveren :
 GIP Dossier
 1 ex. voor de school
 1 ex. voor de GIP-begeleider
 1 ex. per leerling van de GIP-groep.
 GIP-map met logboek
 Verdediging op 20/06/2013:
Verdediging GIP voor jury
Opmerking: Dit zijn de minimumcriteria. De mentor heeft ten allen tijde het recht om het
werk frequenter op de vragen indien hij/zij dit nodig acht. Bovenvermelde data kunnen, mits
uitzonderlijke schriftelijke toestemming van één van de betrokken leerkrachten, eventueel
nog gewijzigd worden.
Weemmaels K..
Adjunct-directeur/
Studieleider BSO
Van Bellinghen G.
Leerkracht
Industriële
elektrische processen
De Gauquier G.
Technisch Adviseur·
Elektriciteit
Timperman K.
Klasleraar
7 BIE,
Leerkracht
Industriële elektrische
processen
Richtlijnen - Opdrachtomschrijving GIP 7BIE 2013-2014
Willems P.
Leerkracht
Industriële
elektrische processen
Pagina 18
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards