Informatica GIP 6 BI

advertisement
GIP – onderdelen Toegepaste Informatica 6 IT & Business
1
Situering:
De leerlingen lopen stage in een onderneming. Omdat de GIP enerzijds onlosmakelijk
gerelateerd is aan deze onderneming en omdat de leerlingen anderzijds 6 lesuren
informatica per week hebben, wordt een vakoverschrijdende applicatie met
bedrijfseconomische aspecten ontwikkeld. De verwachtingen van de leerlingen worden
hieronder planmatig uiteengezet.
Omdat de ondernemingen die bestudeerd worden alle al over een professionele website
beschikken, wordt er een website ontworpen waarin een persoonlijke voorstelling komt
evenals een functionele beschrijving van de onderneming. Hier wordt verwacht dat de
besproken items in de les creatief worden toegepast zonder coderen. Opzoekingswerk en
documenteren vormen hierbij de hoofdvaardigheden.
2
Componenten van het eindwerk (informatica)
Gedeelte 1
2.1
Webapplicatie: componenten zonder databases
max 100
Er wordt een webapplicatie gemaakt die online te raadplegen is op alle moderne devices,
van desktop PC tot smartphone. Het nut van responsive webdesign wordt toegelicht.
De leraar informatica stelt via zijn hosting provider webruimte ter beschikking voor de
uitvoering van deze opdracht.
Er wordt gebruik gemaakt van open source software via een CMS (Drupal) op een linux
server.
De verschillende stappen om tot de installatie te komen van deze website, wordt uitvoerig
gedocumenteerd weergegeven in het af te geven rapport. Het is ook noodzakelijk dat de
begrippen die worden vermeld duidelijk verklaard en zo nodig geïllustreerd worden.
Informatie van het web mag worden gebruikt evenwel met vermelding van de bron.
Tijdens de opbouw van de website in de les, zelf op zoek gaan naar de passende modules
en deze installeren om de vooropgestelde resultaten te verkrijgen. Deze worden ook kort
gerapporteerd in het verslag, zodat er een soort handleiding of tutorial gegenereerd wordt.
Componenten van de website:
1. Een Drupal 7 responsive theme installeren naar keuze. Alternatieve themes
voorzien.
2. Een basispagina aanmaken voor persoonlijke voorstelling. Inhoud vrij.
3. Basispagina met voorstelling van de onderneming.
4. Een basispagina met plan van locatie onderneming via Google Maps of Gmap.
5. Een poll organiseren.
6. Met webformulieren een contactpagina kunnen aanmaken en beheren.
7. Een CAPTCHA kunnen implementeren en koppelen aan een contactformulier.
8. Een artikel maken over het OSI model.
9. Sociale media vb. Facebook en Twitter voorzien.
10. Een eenvoudig fotoalbum installeren en uitwerken.
11. Een kalender met toe te voegen events ontwerpen.
Gedeelte 2
2.2
Databasetoepassing via webapplicatie
max 200
In dit gedeelte wordt er gewerkt met Visual Studio en de programmeertaal VB.net. Als
database wordt MS Access gebruikt. Er wordt ook verwacht dat ADO met VB.net gebruikt
KSD 2015-2016
1
wordt in de opdrachten die betrekking hebben op het DBMS (database management
system).
2.2.1 Situatie:
Er wordt gebruik gemaakt van Visual Studio Web applications (ASP.Net) om een
webapplicatie te genereren. Er mag gebruik gemaakt worden van een masterpage. Voor
bepaalde informatie is een aanmeldsysteem noodzakelijk en moet de gebruiker hiervoor
de nodige rechten hebben.
In een Access database worden nieuwe gebruikers met hun gegevens toegevoegd. Als
een geregistreerd gebruiker zich aanmeldt, wordt dat ook automatisch geregistreerd in een
tabel van de database. Een te beheren gastenboek wordt eveneens voorzien. IP van
gebruiker wordt ook bijgehouden. De bedrijfseconomische toepassingen kunnen ook
geïntegreerd worden in deze applicatie. Online plaatsen is geen verplichting (localhost).
2.2.2 Technische uitwerking
Inventarisatie en normalisatie van de gegevens.
Ontwerp van de tabellen en relaties conform de 3 stappen van CODD.
Ontwerp van de nodige invoerformulieren met validatiecontrols.
Ontwerp overzichtslijst (logboek) van de aangemelde gebruikers.
Ontwerp van een gastenboek met validatiecontrols gekoppeld aan een overzichtslijst.
2.3
Vakoverschrijdende softwareontwikkeling.
max 100
Als leerling van een afdeling BI wordt er verwacht dat de verwerkte bedrijfseconomische
informatie kan omgezet worden in een efficiënte informaticatool.
2.3.1 Ratio’s analyseren
Maak in een Excel Workbook een Worksheet aan met de noodzakelijke informatie uit de
jaarrekening van uw stageplaats i.e. balans en resultatenrekening van 2013 en 2014. Laat
het programma via automation een aantal ratio’s berekenen (informatie wordt tijdens de
les gegeven).
2.3.2 Personenbelasting
Ontwerp een programma waarbij een gebruiker zijn noodzakelijke gegevens invoert om
een aantal essentiële berekeningen te maken zoals de fiscus dat doet. De gegevens
hebben betrekking op AJ 2016. Juiste volgorde in de berekening respecteren.
Te berekenen op basis van de bruto belastbare inkomen:
de basisbelasting
de forfaitaire bedrijfslasten
Te berekenen op basis van gezinstoestand:
De belastingvrije sommen en het hierdoor verworven belastingvoordeel.
3
Evaluatie:
Er wordt 2 maal per ingediende opdracht geëvalueerd door de vakleerkracht. Een eerste
maal op de afgesproken deadlines u meegedeeld door uw Gip en Stageverantwoordelijke.
Een tweede en definitieve keer na feedback en persoonlijke afspraak met de leraar.
Op de eerste evaluatie staat 70% van de te verdienen punten.
Op de bijgewerkte versie: 30%.
Leerlingen die de afgesproken deadlines niet respecteren, krijgen een vermindering van
20% van hun te behalen punten
Het totaal van de te behalen punten: 100 + 200 + 100 = 400. Het totaal wordt herleid naar
100%.
De weging (informatica) in het totaal van uw GIP wordt met de andere vakcollega’s nog
besproken en u tijdig meegedeeld.
KSD 2015-2016
2
Download