Wijzigingen per 2017 in het loondomein

advertisement
Wijzigingen per 2017 in het loondomein
Dik van Leeuwerden
Portfolio Product Owner Wet- & Regelgeving
Copyright © 2015 ADP, LLC. Proprietary and Confidential.
ADP Nederland B.V.
Tabellen, heffingskortingen e.d.
Uit de miljoenennota
3
2016
2017
Max. Algemene heffingskorting
€ 2.242
€ 2.254
Afbouwpercentage
4,822%
4,787%
Max. Arbeidskorting
€ 3.103
€ 3.223
Opbouwpercentage Arbeidskorting
27,698%
28,317%
Afbouwpercentage Arbeidskorting
4%
3,6%
Start afbouw
€ 34.015 € 32.444
Ouderenkorting
€ 1.187
4
€ 1.292
Afbouw heffingskortingen
• Belastingtarief gaat niet omhoog
• Maar als je meer verdient krijg je wel minder korting
VERREKENINGSPERCENTAGE LOONHEFFINGSKORTING
5
Licht aan de horizon
6
Wet Aanpak
Schijnconstructies
Dik van Leeuwerden
Portfolio Product Owner Wet- & Regelgeving
ADP Nederland B.V.
Waarschuwing Aan
Salarisadministratie
Gevolgen voor de loonadministratie:
Verbetering handhaafbaarheid Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag (WML):
• Verduidelijking eisen loonstrook en een verplichting om
kostenvergoedingen te specificeren;
• Betere verankering in de wetgeving van het recht op het wettelijk
minimumloon en de uitbetaling ervan;
• De verplichting voor werkgevers om het wettelijk minimumloon
giraal uit te betalen op rekening naam werknemer;
• Geen verrekeningen met en inhoudingen op het minimumloon.
9
Gevolgen voor de salarisadministratie (1)
verplichting om kostenvergoedingen op
loonstrook te specificeren
10
Gevolgen voor de salarisadministratie (2)
Verplichte girale betaling minimumloon
11
Eerste tegemoetkoming SZW
• Overmaken naar schuldhulpverlening blijft ook na
1 januari 2016 mogelijk
– Brief minister Asscher d.d. 30 november 2015
12
Gevolgen voor de salarisadministratie (3)
Verbod op inhoudingen en verrekeningen
13
Belangrijk begrip
• NETTO EQUIVALENT MINIMUMLOON
– Geen juridisch begrip
– Minimumloon vlg. art 6 WML minus toegestane inhoudingen
14
Netto equivalent (voorbeeld)
15
Nog wel in te houden
• Pensioenpremie
– Incl. WIA-hiaat, ANW-gat mits verplicht via pensioenregeling
• Belasting en premies
• Loonbeslag
• Voorschotten mits giraal betaald
16
Tweede tegemoetkoming SZW
• Algemene maatregel van bestuur per 1-1-2017
– Kosten huisvesting inhouden onder voorwaarden mogelijk
– Premie ziektekostenverzekering inhouden onder voorwaarden
mogelijk
– Ruimere mogelijkheden voor werknemers met een
arbeidsbeperking
• Wel altijd schriftelijke volmacht nodig!
17
Huisvesting
• Betaling aan verhuurder
– incl. nutsvoorzieningen met individuele meter
– Maximaal 25% van minimum loon
– Kwaliteitseisen, woningen van woningbouwcorporaties of van private
verhuurders met een certificaat
– Huurovereenkomst bij administratie bewaren
• Tegemoetkoming geldt niet voor werknemers die uit buitenland
gedetacheerd zijn
18
Ziektekostenverzekering
• Alleen voor basispremie en evt. afkoop eigen risico
– Niet voor aanvullende verzekeringen
• Standaardpremie is maximum bedrag
– € 1.468 p/j (2016)
€ 1.482 p/j (voorstel 2017)
• € 122,33 per maand
• € 112,92 per 4 weken
€ 123,50 per maand
€ 114,00 per 4 weken
19
Werknemers met een arbeidsbeperking
• Tegemoetkoming geldt ook voor:
– kosten nutsvoorzieningen betaald aan leverancier
– gemeentelijke en waterschapsbelastingen
• Geen maximum bedrag of percentage gehanteerd
20
Als betaling < netto equivalent wordt:
 Niet meer in te houden:
 Contributie personeelsvereniging
 Aanvullende ziektekostenverzekering
 WIA- ANW hiaat verzekeringen e.d.
 indien niet verplicht via pensioenregeling
 Boetes
 Bijdragen o.g.v. cao
21
Conclusie
• Wet aanpak schijnconstructies is
– WAARSCHUWING AAN SALARISADMINISTRATIE!
• Netto equivalent is individueel en dus lastig/niet te
bewaken
• Leidt tot verzwaring administratieve lasten
22
Loonkostensubsidies
Belangrijke subsidies in het loondomein
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Premievrijstelling marginale arbeid
Premiekorting oudere werknemer
Premiekorting jongere werknemer
Premiekorting arbeidsgehandicapten
No-risk polis
Loonkostensubsidie
Werkplekvoorzieningen
Jobcoaches
Proefplaatsingen
24
Premiekorting arbeidsgehandicapten 2016
• Standaard premiekorting voor AGH € 7.000,-- per jaar
(max.)
– Werknemer in dienst met WGA uitkering
• Alle werknemers onder doelgroep banenafspraak
€ 2.000 per jaar (max.)
– Daarnaast andere subsidiemogelijkheden zoals
loonkostensubsidie
25
ADP premiewijzer
https://www.adp.nl/kennis/publicaties/premie
wijzer-subsidies-loonsfeer/
26
Wet tegemoetkoming
Loondomein
Loonkostenvoordeel
Loonkosten voordeel (LKV)* in 2018
• Huidige premiekortingen worden LKV
• Behalve lopende (tijdelijke regeling) premiekorting
jongeren
– Vanaf aanvang dienstbetrekking
• Geen recht als werknemer voorafgaande half jaar ook
in dienst was
– Maximaal € 6.000 per jaar (max 3 jaar lang)
28
Loonkosten voordeel (2)
• voor “doelgroep banenafspraak “
– Ook hier doelgroepverklaring vereist
– Maximaal € 2.000 per jaar
29
Loonkosten voordeel (3)
• Een verzoek indienen voor deze tegemoetkoming
• Vinkje in de loonaangifte
• Verloonde uren
• Loonaangifte
• Peildatum 1 mei volgende jaar
30
Wet tegemoetkoming
Loondomein
Lage inkomensvoordeel
Grootste misverstand
• Geen 100% - 120% van het minimumloon
32
Recht op lage inkomensvoordeel (LIV)
 Bij een of meer werknemers in dienst met een gemiddeld
uurloon per kalenderjaar van:
a. meer dan € 9,50 maar niet meer dan € 10,45
b. meer dan € 10,45 maar niet meer dan € 11,87;
En:
 in het kalenderjaar ten minste 1248 verloonde uren zijn
opgenomen in de loonaangifte
33
Gemiddeld uurloon
• Het gemiddelde uurloon wordt vastgesteld door het
jaarloon te delen door de verloonde uren.
– Berekeningswijze is dus redelijk simpel, maar geeft tegelijkertijd
een beperking ten aanzien van het periodiek kunnen verstrekken
van overzichten. Definitieve stand is pas na einde jaar.
34
Jaarloon
• het door een werknemer in een kalenderjaar genoten
loon waarvan door de werkgever ingevolge artikel 28,
eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting
1964 opgave aan de werknemer is gedaan ;
35
Verloonde uren
•
de uren waarover loon is betaald en waarvan door de
werkgever ingevolge artikel 28, eerste lid, onderdeel d,
van de Wet op de loonbelasting 1964 opgave aan de
inspecteur is gedaan;
36
Verloonde uren vlgs. de gegevensspec. LA
• Het aantal uren dat aan de werknemer voor de
inkomstenverhouding in het aangiftetijdvak is verloond.
– Verloonde uren zijn overeengekomen uren (contracturen),
vermeerderd met uitbetaalde meeruren en overwerkuren (mits
niets gecompenseerd in tijd), verminderd met niet gewerkte uren
waar geen beloning tegenover staat (minderuren).
37
Hoogte lage inkomensvoordeel
a. € 1,01 per verloond uur met een max. van € 2.000
b. € 0,51 per verloond uur met een max. van € 1.000
 Wordt door BD betaald na afloop van het jaar o.b.v. de stand
in de Polisadministratie per 1 mei van het volgend jaar
 Werkgever ontvangt voor 15 maart een voorlopig overzicht
 Definitieve beschikking voor 1 augustus
38
Geen apart verzoek nodig
• Voor de toepassing van dit artikel en artikel 4.2 wordt de
werkgever geacht een verzoek om een tegemoetkoming
als bedoeld in 3.1 te hebben gedaan indien uit de
loonaangifte blijkt dat aan de voorwaarden, bedoeld in
artikel 3.1, is voldaan.
– Dus voor LIV behoeft geen verzoek te worden gedaan. Ook geen
vinkje o.i.d. De gegevens uit de LA bepalen het recht en de
hoogte.
39
Casus
• Werknemer
– 40 uur per week
– Salaris per maand € 1.650
– Werkgever heeft 40-urige werkweek (173 uur per maand)
• Recht op LIV?
• Indien ja, hoeveel?
40
Casus (2)
•
•
•
•
•
Uren per jaar 12 x 173 = 2.076
Minimumloon € 1.537,20
Valkuil 1
€ 1.650 = 107% van min.loon
Totaal loon is € 21.384 (incl. vakantiebijslag)
Gemiddeld uurloon € 10,30 dus hoge LIV van € 2.000
41
Casus (3)
•
•
•
•
•
Uren per jaar 12 x 173 = 2.076
Minimumloon € 1.537,20
Totaal loon is € 21.384 (incl. vakantiebijslag)
Valkuil 2 Extra beloning. Stel € 500
Gemiddeld uurloon € 10,54 dus lage LIV van € 1.000
42
Conclusie
43
Bedankt voor uw aandacht!
Download