notulen_ledenvergadering_2005

advertisement
Nijhuizumer Dorpsbelang sinds 1940
Notulen Ledenvergadering
Nijhuizumer Dorpsbelang
Secretariaat, W.Zijlstra, Nummer 3, 8775 XD, Nijhuizum, telefoon 0515-542534
Aan:
Van:
Betreft:
Plaats:
Datum:
Leden van het Dorpsbelang
Wypke Zijlstra
Notulen van ledenvergadering 2005
In “De Romte” op Nijhuizum Nummer 4
14 maart 2005
1. De voorzitter opent de vergadering 8.30 uur en heet allen van harte welkom
op de 55e vergadering.
2. Bij het vaststellen van de agenda wordt punt 13 a bijstellen havenreglement
toegevoegd.
3. De notulen van 31 maart 2004 door Feike opgemaakt worden zonder
opmerkingen vastgesteld.
4. Het jaarverslag wat gebeurt er niet allemaal in Nijhuizum wordt volgens oud
gebruik voorgelezen en met applaus vastgesteld.
5. Dan volgt het financiënverslag van Niesje en wordt een kascommissie
benoemd in de vorm van Jan Ketelaar en René van de Berg.
6. Aan ingekomen stukken valt onder andere een brief op van gemeente
Nijefurd dat we weer subsidie kunnen ontvangen voor een oudejaarsviering
op Nijhuizum. Dit vindt plaats in de Romte en we kunnen daarmee ook de
kas wat aanvullen. Van de molenstichting ontvangen we bericht dat de
voormalige molen bij Jan Ketelaar weer opgeknapt kan worden als er
voldoende fondsen binnen zijn. Ook ontvangen we bericht van Noordned
over de inkrimping van de dienstregeling busvervoer. Wel is er een
thuisbrengregeling. Verder brieven over Visie 2015 van gemeente Nijefurd.
Hier heeft Nijhuizum zijn stem laten gelden dat er ook rekening moet
worden gehouden met de landbouw en veeteelt bedrijven in Nijhuizum.
7. Mededelingen Bestuur : Plattelands projecten hierbij komen weer dezelfde
items aan de orde zoals parkeer wegverbreding en passeerstroken. Ook het
trapveldje komt weer naar voren maar ook wie weet een haventje in
Nijhuizum? Ook de informatieborden worden genoemd. Deze
informatieborden hebben nog niet de financiële dekking welke nodig is voor
aanschaf. Subsidie van Plattelands projecten Balk gaat nog wat moeizaam.
De gemeente wil wel over de brug komen. Wie weet hebben we pas in 2006
voldoende geld bij elkaar. Er is € 4500,- nodig 1/3 van Nijhuizum zelf? 14
mei is er een Sudersee wandeltocht met als stempelplaats fam. Ketelaar.
Ook hier is het weer mogelijk de kas aan te vullen met de verkoop van
frisdrank en dergelijke. Verder bieden zich enkele vrijwilligers aan. Men
verwacht 1500 wandelaars. Theo Galemaal wil een Totempaal op
Nijhuizum. Verder zijn er plannen vanuit Hieslem een fietspad te maken van
fam. Abma via Joop Lensink naar boerderij van Hessel Jansen. Dit plan lijkt
kans van slagen te hebben.
8. Pauze met maar geen rust want we gaan quizzen. Er moeten plaatsnamen
geraden worden waarbij de letters op volgorde gezet moeten worden. 3 e
prijs Elly Hornstra, 2e Jeltje van Dijk en 1e prijs met glans Griet Jellesma.
Notulen ledenvergadering Dorpsbelang Nijhuizum
Nijhuizumer Dorpsbelang sinds 1940
9. Verslag Kascommissie alles dik in orde bevonden met dank aan Niesje
Abma. Niesje was gedurende de 6 jaar een bron van inspiratie voor het
bestuur en wordt door de voorzitter hartelijk bedankt met bloemen en
boekenbon voor haar inzet voor Nijhuizum.
10. Bestuursverkiezing in 2 ronden waarbij Irene met veel stemmen gevraagd
wordt zitting te nemen in het bestuur. Dit doet ze met plezier.
11. Verslag Biljartcommissie via Rutger Fopma: Dit 2e jaar is er een goede
opkomst maar het moet allemaal wat strakker georganiseerd worden.
Wedstrijd tegen Molkwerum verloren maar tegen Parrega gelijk spel.
12. Toewijzing feestcommissie: Marten Hornstra, Marten Geerligs, Yda Buik en
Gerda van de Berg.
13. Verslag Havencommissie: Wijziging havenreglement op voorspraak van
Gelf van Wieren. Tevens volgt een toelichting op het eigendomsrecht van
de walkant en het water. Verder is de havencommissie van plan een
walsteiger te maken en daarvoor is het nodig dat voor de gehele walkant
door derden aanmeerkosten worden betaald.
14. Rondvraag:- Wypke Zijlstra of de leden er ook op tegen zijn dat Henk en
Annie Hooghiemstra lid worden van het Dorpsbelang. Niemand op tegen,
wel discussie donateurschap.
- Jelstje: de strepen op de weg ontbreken nog.
- Theo: de weg is erg smal voor de kerk
- Wiepke Drayer: kan onze inrit ook verbreed worden? Hij neemt zelf
contact op de gemeente
- Katja: opening Jetzes dierverzorging het bestuur houdt hier al
rekening mee.
- René van de Berg: men parkeert half op de weg bij het fietspad, kan
de gemeente hier een bord plaatsen?
- Heinz: worden er ook weer nieuwe bomen geplaatst voor de
weggehaalde bomen?
Notulen ledenvergadering Dorpsbelang Nijhuizum
Download