Titel richtlijn - Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

advertisement
Multidisciplinaire richtlijn
Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling
van excessief huilen bij baby’s
Auteurs
Drs. W. La Haye, Dr. A.C. Engelberts, Mw. I.K.F. Tiemens -van Putten, MSc, Dr. L.A. van Vlimmeren,
Mw. M. de Ruiter, Dr. P.L.B.J. Lucassen, Dr. S. Nossent, Drs. M. van Noort, Drs. H.B.M. van GamerenOosterom, Dr. M.M. Boere-Boonekamp, Dr. M.P. L’Hoir, Dr. B.E. van Sleuwen
Maart 2013
Inhoud van de presentatie
Definities
Prevalentie
Achtergrond
Inhoud van de richtlijn
Ketensamenwerking
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Definitie
Huilen kan beschouwd worden als een onderdeel van het normale
gedragsrepertoire van een zuigeling. Het is betekenisvol gedrag dat
een belangrijke functie heeft in de wederzijdse regulatie tussen
baby en ouder. Vanuit een ontwikkelings- of evolutieperspectief is
huilen vooral gehechtheidgedrag, dat wil zeggen dat het deel
uitmaakt van het aangeboren gedragsrepertoire en dat het
essentieel is voor het bevorderen van nabijheid van ouders of
verzorgers (in het bijzonder de moeder) - vooral wanneer er iets
aan de hand is (Vingerhoets 2011).
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Normaal huilen
Vergelijkbare huilpatronen gedurende eerste levensmaanden
- onafhankelijk van verzorgingspatroon of opvoedstijl
Toename vanaf 2 weken
(1 – 1,5u/dag)
Piek rond 6 – 8 weken
(2 – 2,5u/dag)
Afname na 3 – 4 maanden
(1 – 1,5u/dag)
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Excessief huilen
Verpleegkundige definitie – leidend voor beleid
Een toestand waarin een op het oog gezonde baby perioden van veel huilen,
jengelen en prikkelbaarheid laat zien, gedurende een aantal uren per dag en
verscheidene dagen per week, waarbij de ouders vragen hebben en niet weten
om te gaan met het huilgedrag van de baby
Definitie van Wessel
Een gezond en goed gevoed, maar prikkelbaar kind laat perioden van irritatie,
jengelen of huilen zien van tenminste 3 uur per dag en gedurende minimaal 3
dagen per week voor een periode van ten minste 3 weken achtereen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Prevalentie
Prevalentiecijfers
• Prevalentie: 5 – 19% van de baby’s huilt excessief, afhankelijk
van gekozen definitie
• Ouders rapporteren in 8.6 – 13% excessief huilen
• Bij < 5% lichamelijke oorzaak verklarend voor excessief huilen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Hypothesen oorsprong excessief huilen (1|3)
1.
Excessief huilen is onderdeel van normaal, aangeboren
gedragsrepertoire
2.
Ziekte of pijn ligt ten grondslag aan excessief huilen
3.
Excessief huilen heeft interne oorzaak
• Vertraagde ontwikkeling 24 uurs ritme
• Afwijking in functioneren centrale zenuwstelsel
• Teken van moeilijk temperament
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Hypothesen oorsprong excessief huilen (2|3)
4.
Excessief huilen is ontstaan door natuurlijke selectie en heeft
evolutionaire voordelen
• Baby’s die hard huilden hadden in de prehistorie meer
kans om opgepakt te worden
• Baby’s die gedrag ouders succesvol beïnvloedwn, beter
overleven
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Hypothesen oorsprong excessief huilen (3|3)
5.
Excessief huilen komt voor uit niet goed op de zuigeling
aansluitende zorg
• Ouders zijn emotioneel en fysiek onvoldoende in staat
tegemoet te komen aan behoeften baby door ingrijpende
gebeurtenissen
• Gevolg van gebrek aan regelmaat en voorspelbaarheid
• Ontstaat door gewoonten die niet aansluiten bij de
biologie van baby’s en ouders
• Relatie tussen excessief huilen en emotionele
beschikbaarheid ouders, mate van afstemming ouders en
kinderen en kwaliteit van de hechting
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Oorzaken
Gastro-oesofageale Reflux (GER)
geen relatie
Urineweginfectie
Urineonderzoek aanbevelen bij baby’s <4
maanden en ernstig excessief huilen
Voeding
Melk zonder lactose – geen effect
Caseïne gehydrolyseerde melk –
onvoldoende studies
Sojamelk – onvoldoende studies
Wei gehydrolyseerde melk – effect bij
populatie baby’s die huisarts bezoek
Roken
2x verhoogde kans op excessief huilen
Depressiviteit en sociale stressoren
Associatie met excessief huilen
Craniocervicale gewrichten (KISS-concept)
Geen bewijs voor bestaan en geen relatie
Darmflora
Meer onderzoek naar probiotica nodig
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Achtergrond, doel
•
Deze richtlijn is ontwikkeld om de preventie, signalering en aanpak
van excessief huilen in de zorg voor zuigelingen die het betreft
binnen de gehele zorgketen te verbeteren
•
Het eindproduct streeft naar een door de gehele keten
onderschreven manier van werken die ouders van huilbaby’s
optimale steun biedt
•
Richtlijngebruikers: beroepsbeoefenaren die met ouders en
zuigelingen werken
•
Doelgroep: excessief huilende zuigelingen tot 1 jaar
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Afbakening (1|2)
•
Advisering over preventie van en omgaan met excessief huilen
•
Tijdige signalering van toenemend huilen, gevolgd door adviezen
waarmee ouders worden geholpen en gesteund, opdat het huilen
niet onnodig verder toeneemt. In dit stadium kan overleg met of
hulp van een andere professional nodig zijn;
•
Het afnemen van een uitgebreide anamnese op het
consultatiebureau door de jeugdverpleegkundige en -arts, waar bij
problemen met borstvoeding ook de lactatiekundige bij kan
worden betrokken, zodat een passende keuze kan worden
gemaakt voor hulp. In dit stadium kan overleg met of hulp inzetten
van een andere professional nodig zijn;
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Afbakening (2|2)
•
Op grond van de uitkomst van de anamnese, eventueel hulp
inzetten van huisarts, kinderarts en/of gedragswetenschapper voor
nadere medische en/of psychosociale diagnostiek
•
Behandeling (behandelaar en locatie kunnen verschillen
afhankelijk van diagnose)
•
Monitoring van het vervolg na het inzetten van hulp.
Bij al deze stappen is het benoemen van de sterke kanten van ouders
en kind een vast onderdeel (empowerment).
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Inhoud van de richtlijn (1|3)
H1
Inleiding
H2
Definitie van huilen
H3
Functies van huilen en hypothesen over de oorspong van
excessief huilen
H4
Oorzaken van excessief huilen
H5
Signalering en differentiaal diagnostiek
H6
Psychosociale problemen
H7
Invloed etniciteit
H8
Effectieve therapie
H9
Beleid bij kwetsbare ouders en kinderen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Inhoud van de richtlijn (2|3)
H10
Gevolgen voor baby’s die excessief huilen vóór en na de
leeftijd van 3 maanden
H11
Duur en follow-up van begeleiding aan gezinnen met een
excessief huilende baby
H12
Anticiperende voorlichting tijdens zwangerschap en
kraambed en in de jeugdgezondheidszorg
H13
Optimale samenwerking
H14
Stroomdiagram van de zorg bij excessief huilen
H15
Randvoorwaarden
H16
Implementatie van de richtlijn en indicatoren
H17
Lacunes in kennis
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Inhoud van de richtlijn (3|3)
Bijlage 1
Model van ouder- en kindregulatie
(risico’s en beschermende factoren)
Bijlage 2
Interactie bij excessief huilen
Bijlage 3
Voorbeeld 24-uurs dagboek
Bijlage 4
Inbakeren
Bijlage 5
Signaleringsinstrumenten en interventies
Bijlage 6
Ingrijpende gebeurtenissen
Bijlage 7
Ketenzorg in Nederland
Bijlage 8
Leden kernredactie en klankbordgroep
Bijlage 9
Verklarende woordenlijst en afkortingen
Bijlage 10
Literatuurlijst
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Anticiperende voorlichting
Tijdens zwangerschap, kraambed en in de jeugdgezondheidszorg
•
Normaal huilgedrag, functie huilen (communicatie), slaap- en
waakpatroon
•
Zoeken naar afstemming tussen baby, moeder en vader
•
Herkennen vermoeidheidssignalen
•
Positieve aspecten ouderschap, versterken sensitiviteit,
vertrouwen en relatie met kind
•
Vaders betrekken bij het hervinden van de balans in jonge gezin
•
Onderkennen stress, decompensatie, somberheid en/of angsten bij
ouders
•
Associatie roken – excessief huilen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Signalering
Anamnese
1.
Het ervaren probleem en de gevolgen voor ouders, kind en gezin
2.
Oorzaken van excessief huilen en factoren van invloed
3.
Competentie primaire opvoeder
4.
Gezinssituatie: draagkracht / draaglast
5.
Verwachtingen / wensen ouders
6.
Aanpak tot nu toe en effect
Uitsluiten urineweginfectie
Voeding
Differentiaal diagnostiek: pijn door medisch euvel (bv. oorinfectie),
koemelkallergie, urineweginfectie, psychosociale problematiek
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Ernst, frequentie, duur en ouderperceptie
24-uurs dagboek
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Aanbevelingen
De professional legt aan ouders uit dat dat er zelden een medische
oorzaak is voor excessief huilen.
Aanbevolen wordt om, indien er na gedegen anamnese, lichamelijk en
psychosociaal onderzoek geen enkele aanwijzing is voor
onderliggende pathologie, alleen bij kinderen jonger dan 4 maanden
een urineonderzoek te verrichten.
Indien er een gezinsanamnese is voor atopie, wordt koemelkallergie
als mogelijke oorzaak overwogen (eliminatie-provocatietest volgens
protocol JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid)
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Psychosociale problemen – risicofactoren
Ouder: roken, stress tijdens zwangerschap en daarna, verslaving,
angst/depressie, trauma, psychopatholgie, relatieproblemen, gebrek
aan steun partner, gebrek pedagogische kennis/vaardigheden,
oververmoeidheid
Interactie: verstoorde ouder-kind interactie, moeilijke contactname
door de baby en/of terugtrekken door de ouder, isolatie van het gezin,
(dreigende) kindermishandeling
Kind: overprikkeling, stress, prematuriteit
Omgeving: éénoudergezin, weinig sociale steun, ingrijpende
gebeurtenissen, conflicten in familie of op het werk, geldproblemen,
werkeloosheid, slechte huisvesting
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Interactie bij excessief huilen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Ondersteuning en begeleiding
Elke aanpak begint met:
- Ouders erkennen, steunen en geruststellen
- Voorlichting geven over het normale huilpatroon, co- en
zelfregulatie en over preventie van Shaken Baby Syndroom
- Afraden van voedingswisselingen (van borst- naar
kunstvoeding of van kunst- naar kunstvoeding). Het stoppen
van borstvoeding om excessief huilen te verminderen, wordt
afgeraden
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Shaken Baby Syndroom (Inflicted Traumatic Brain Injury)
Het Shaken Baby Syndroom is een vorm van kindermishandeling
waarbij een kind ernstig letsel heeft als gevolg van heftig schudden
van het kind door een volwassene. In 28-80% gaat huilen aan het
schudden/slaan vooraf.
Plegers (USA)
- 37% biologische vader
- 23% vriend van moeder / stiefvader
- 4% mannelijke babysitter
- 12% biologische moeder
- 18% vrouwelijke babysitter
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Prevalentie Shaken Baby Syndroom
Nederland
-
Naar schatting 30 kinderen per jaar komen in het ziekenhuis met
ernstig letsel als gevolg van schudden: 4 kinderen overlijden
-
5,6% van de Nederlandse ouders schudt, slaat of smoort zijn
zuigeling in reactie op huilen
-
De meeste kinderen die heftig worden geschud zijn < 1 jaar
Amerika
-
1 op 3 kinderen, binnengebracht in ziekenhuizen met SBS, sterft als
gevolg van schudden
-
30 – 50% van deze kinderen hebben neurologische
restverschijnselen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Waarom is risico van schudden zo groot bij kinderen?
-
Groot en zwaar hoofd
-
Nek- en schouderspieren slap en
nog niet helemaal ontwikkeld
-
Hersenen en hersenweefsels
niet volgroeid, dus kwetsbaar
-
Tere, kwetsbare bloedvaten die
makkelijk scheuren
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Gevolgen van schudden
-
Overlijden
-
Verstandelijke handicap
-
Verstoorde of vertraagde ontwikkeling
-
Verandering van karakter
-
Lichamelijke handicaps, zoals verlamming en spasticiteit
-
Ernstige motorische stoornis
-
Visuele stoornis
-
Gedragsproblemen
-
Leerproblemen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Preventie Shaken Baby Syndroom
Informeren van ouders kort na de geboorte over de gevaren van het
schudden van een baby vermindert het voorkomen van het Shaken
Baby Syndroom (reductie SBS 47%, New York USA)
- Wat is SBS?
- Wat zijn de gevolgen?
- Hoe kun je het voorkomen?
Universeel: alle ouders informeren!
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Aanpak Nederland
prenatale
voorlichters
Voorlichten
verloskundig
ouders
JGZe kraamzor
g
DVD samen
bekijken, met beide
ouders
Informatie
uitreiken
Universeel
bij elk gezin!!
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Kernboodschap
Alle baby’s huilen. Dat is normaal. Maar soms wordt het je te veel.
Als je je boos voelt door het huilen van je baby:
1 Leg de baby veilig weg
2 Loop de kamer uit
3 Ga pas weer terug als je rustig bent
Schud nooit en zoek hulp!
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Aanbod concretiseren
-
Adviezen over aanbrengen van regelmaat, voorspelbaarheid en
prikkelreductie
-
Inbakeren bij onvoldoende effect van regelmaat, voorspelbaarheid
en prikkelreductie na 1 – 2 wkn of wanneer ouders moeite hebben
met het aangeraden verzorgingspatroon
-
Video interactie begeleiding (VIB) / video home training (VHT)
-
Babymassage
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Regelmaat, voorspelbaarheid, prikkelreductie
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Vermoeidheidsignalen
-
Bleek worden
-
Afwenden / wegkijken
-
Drukker worden
-
Jengelen
-
Gapen
-
In ogen wrijven
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Eenduidigheid
Slapen in eigen wieg/ledikant op een rustige plek
Alleen zijn / spelen in de box bij wat langer wakker zijn (± 4-6 wkn)
Eenduidigheid brengt voorspelbaarheid
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Wakker naar bed
Vanaf 3e/4e dag is voeden zonder in slaap vallen
steeds vaker mogelijk
Waarom?
-
Bed wordt bekend
-
Baby zal slapen tot de honger hem wekt
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Het bed en het te slapen leggen
Wakker in bed leggen, inslaaphuiltje mag
Rugligging (vanaf geboorte)
Laag opmaken (voeten bij het voeteneind)
Laken en deken overdwars strak en ver onderstoppen
Toedekken tot de kin
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Voeden op verzoek
Wakker worden door honger is het uitgangspunt bij regelmaat
Door aansluitend voeden volg je de behoefte van het kind
Voeden na ontwaken
= regelmaat
= voeden op verzoek
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Prikkelreductie
Vermijden van te veel aan prikkels door:
- van hand tot hand gaan
- radio en televisie
- gebruik van wipstoel
- voortdurend vermaak
- mechanisch aangedreven speelgoed
- de babygym onder de 3 maanden
- slapen in de box
- veel bezoek/uitstapjes, die indruisen tegen het slaapritme van
het kind
- onverwachte gebeurtenissen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Proces van regelmaat
De eerste week
- Moment van starten
- Het verzet
- Zweten
- Huilen bij inslapen en doorslapen
- Dip op 2e of 3e dag
De volgende zes weken
- Beklijven van de gewoonte
7-8 weken na de start
- Regelmaat behouden, evt. inbakeren afbouwen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Wakkere tijden, slaaptijden
0 – 2 weken
30-45 min wakker per keer
2-3 uur slapen per keer
6-8 voedingen per 24 uur
2 – 6 weken
45-60 min wakker per keer
2-3 uur slapen per keer
6-8 voedingen per 24 uur
7 – 12 weken
60-75 min wakker per keer
2-3 uur slapen per keer
5-6 voedingen per 24 uur
3 – 5 maanden
1,5 uur wakker per keer
2 uur slapen per keer
5 voedingen per 24 uur
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Valkuilen
-
Verwennen (kan niet < 6 mnd), versus gewennen
-
Altijd willen troosten
-
Alle huilen willen voorkomen
-
Regeldagen / ont-regeldagen
-
“Vrij” in bed leggen
-
Dagritme aanwennen door slapen in box of wipstoel
-
Vermaak versus zelfredzaamheid
-
Opgericht in plaats van liggend op schoot
-
Spreken van dag / nachtritme óf slaap / waakritme
-
Moe laten worden om doorslapen te bevorderen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Inbakeren
Inbakeren bij onvoldoende effect van regelmaat,
voorspelbaarheid en prikkelreductie na 1 – 2 wkn
of wanneer ouders moeite hebben met het
aangeraden verzorgingspatroon
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Inbakeren – contra-indicaties
-
Verschijnselen van mogelijke heupdysplasie
Aangetoonde of behandelde heupdysplasie
Koorts
De eerste 24 uur na een vaccinatie
Ernstige luchtweginfecties
Structurele zuigelingenscoliose
De jeugdarts moet de heupen gecontroleerd hebben op afwijkingen
alvorens gestart mag worden met inbakeren.
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Inbakeren – bijzondere omstandigheden
-
Kinderen die veel spugen
Kinderen met eczeem
Kinderen met neurologische afwijkingen
Kinderen van drugsverslaafde moeder
Pre- en dysmatuur geboren zuigelingen
Inbakeren kan alleen na overleg met en toestemming van de jeugdarts,
huisarts of specialist.
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Video Home-Training / Video Interactie Begeleiding
K-VHT kan ingezet wordt bij ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar die
spanning ervaren in de opvoeding of opvoedingsvragen hebben. Het
gaat hier dan met name om ouders bij wie:
- de hechting met de baby onder druk staat of moeilijk tot stand lijkt
te komen;
- de interactie met het kind onder druk staat door onbegrip, irritaties
en machteloosheid;
- opvoedingsvaardigheden tekortschieten waardoor het contact met
het kind negatief verloopt;
- de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind onder druk staat
door problemen in de communicatie en het contact met het kind.
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Doel
-
Verbeteren van ouderlijke stress- en frustratieregulatie
-
Verbeteren afstemming tussen ouder en kind
-
Vergroten draagkracht ouders te vergroten
-
Voorkomen nadelige gevolgen van het huilen op interactie tussen
ouder en kind
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Methode
-
Begeleiding in thuissituatie
-
Korte video-opname dagelijks verzorgingsmoment
-
Samen met ouders terugkijken en bespreken opname
-
Maximaal 8 bezoeken
-
Opleiding tot gecertificeerd video-hometrainer nodig
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Babymassage
Babymassage kan ingezet worden bij baby’s van 6 weken tot 9
maanden
-
Totale lichaamsmassage van baby´s, gebaseerd op een ritmische
manier van masseren
-
Ouder heeft volledige aandacht voor kind
-
Gemiddeld 5 bijeenkomsten van 1½ - 2 uur
-
Naast babymassage adviezen over til- en draagtechnieken,
buikkrampjes, emmeren, huil- en slaapgedrag en lichaamstaal
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Doel
-
Verbeterde ouder-kind interactie
-
Toename van slaap en ontspanning
-
Afname stressgerelateerde hormonen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Ondersteunende zorg – (nog) niet evidence based
-
Moeder baby interventie
Stevig ouderschap
Voorzorg
Kinderfysiotherapie
Prelogopedie
(Kinder)diëtetiek
Infant Mental Health
Baby Extra
Babygroepen (Medisch kinderdagverblijven)
Neonatale programma’s (bijv. IBAIP voor prematuren)
Psychiatrische behandelprogramma’s voor ouders
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Ondersteunende zorg – geen bewijs of afgeraden
-
-
Chiropractie, spinale manipulatie
Gedragsmodificatie in de vorm van:
- geleidelijk verlengen van de tijd tussen huilen en voeden in de
nacht
- gedurende een door ouders gekozen tijdsduur dragen van de
baby
Een voedingsdieet (anders dan bij koemelkallergie vastgesteld aan
de hand van een eliminatie-provocatie test)
Simethicon (in Nederland verkrijgbaar onder de naam Infacol).
Interventies zoals venkelthee
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Kwetsbare ouders, extra aandacht!
-
Moeders met angst en/of met weinig steun in de zwangerschap
Moeders met veel lichamelijke klachten
Moeders en/of vaders met postnataal:
- veel stress
- veel angst of overbezorgdheid
- depressieve symptomen
- onverwerkt trauma
- vooruitzicht er alleen voor te staan
- tienerleeftijd
- drugs- of andere zware middelengebruik
- werkloosheid
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Kwetsbare kinderen, extra aandacht!
-
Kinderen met vroeggeboorte (prematuur) en/of laag
geboortegewicht (dysmatuur)
-
Kinderen met specifieke akoestische kenmerken van het huilen:
hoog, indringend en hard huilen
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Langdurig excessief huilen (> 4 maanden)
Kan leiden tot aanhoudende verstoorde interactie tussen ouders en
kind en/of andere problemen op medisch of psychosociaal vlak
Hogere kans op:
- problemen bij voeden en slapen
- lichte ontwikkelingsachterstand (fijne motoriek)
- gedragsproblemen (hyperactief of opstandig gedrag)
- lichamelijke problemen
- Prenatale stress, postnatale conflicten en psychopathologie bij
ouders
- depressieve gevoelens bij moeder
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Verwijzen – zie stroomschema
-
Kinderfysiotherapeut
-
Maatschappelijk werk
-
Lactatiekundige
-
Logopedist
-
(Kinder)diëtist
-
Medische kinderdagverblijf (babygroepen)
-
Neonatoloog/kinderarts
-
Pedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog (o.a. Centrum voor Jeugd en Gezin,
Bureau Jeugdzorg of Jeugd GGZ)
-
GGZ, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater
-
Verslavingszorg
-Multidisciplinaire
AMK, Raad
voor de Kinderbescherming
richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Ketenpartners
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Duur en follow-up van begeleiding
Taak JGZ indien geen psychische, sociale of andere problemen bij de
ouders (85% gezinnen)
Tijdens alle vaste contactmomenten JGZ signaleren van problemen
- Consult gedragswetenschapper bij regulatieproblemen
- Consult diëtist bij voedingsproblematiek
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Vragen en discussiepunten
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Contactinformatie
Contactgegevens NCJ :
[email protected]
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
Multidisciplinaire richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's'
dinsdag 25 juli 2017
Download