Functiebeschrijving: Zorg coördinator

advertisement
Functiebeschrijving:
Zorg coördinator ‘tHuis Lioba
Algemeen
Organisatie:
Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar
Organisatorische eenheid:
‘tHuis Lioba
Opsteller functiebeschrijving:
Datum vaststelling:
Directie Hospice Alkmaar
1 november 2016
Info ‘tHuis Lioba:
Binnen ‘tHuis Lioba wordt zorg verleend aan 4 tot 5 gasten en hun naasten.
Ongeveer 60 vrijwilligers geven hun inzet als gastvrouw/heer met aanvullende taken.
Tevens zijn er een aantal vrijwilligers voor specifieke ondersteuning op het gebied van complementaire
zorg, klusjes en werkzaamheden in de tuin. Ook zijn er vrijwilligers die coördinerende taken waarnemen
bij afwezigheid van de manager en de zorg coördinator.
Doel van de functie:
De zorg coördinator heeft de dagelijkse leiding over de werkzaamheden in het ‘tHuis Lioba en stuurt de
vrijwilligers aan. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en regelt het huishouden
en de roosters van de vrijwilligers.
Plaats in de organisatie:
De zorg coördinator ontvangt hiërarchisch leiding van de manager. Hij/zij kan als de situatie daarom
vraagt taken van de manager waarnemen/overnemen.
Resultaatgebieden:
Resultaatgebied 1
Organisatie en coördinatie van de zorg voor gasten en naasten (van aanmelding tot ontslag)






Geeft uitvoering aan de aanmeldings- en opnameprocedure.
Zet, waar nodig, professionele zorg- en hulpverleners in (waaronder medische zorg), stemt de
zorg af met de vrijwilligers en legt dit vast in een zorgdossier.
Organiseert en bewaakt de inhoud van de zorgverlening.
Onderhoudt contact met de gasten en hun naasten.
Bewaakt en bevordert de kwaliteit van de zorgverlening.
Organiseert gasten- en werkoverleg en legt afspraken vast in zorgdossier en agenda.
Resultaatgebied 2
Organisatie van het huishouden en een veilige en hygiënische woonomgeving in afstemming met het
Liobaklooster.










Ziet erop toe dat de gastenverblijven, woonkeuken en aanvullende vertrekken schoon en veilig
zijn.
Zorgt voor schoon bedden- en linnengoed.
Draagt zorg voor de noodzakelijke en gewenste voeding en hulpmiddelen.
Houdt toezicht op het huishouden en beheert de voorraad.
Regelt het onderhoud van huis en apparatuur en laat kleine reparaties verrichten.
Stuurt huishoudelijke hulp, klusjesvrijwilliger en tuinvrijwilliger aan.
Stemt toegankelijkheid en veiligheid af met een vertegenwoordiger van de klooster congregatie.
Ziet toe op naleving van regels, richtlijnen en protocollen en vervult hierin een voorbeeldfunctie.
Beheert de sleutels, zodanig dat ook bij afwezigheid van de coördinatoren, hulpverleners en
anderen in huis kunnen.
Hanteert en ziet toe op naleving HACCP normen voor kleine woonvoorzieningen.
Resultaatgebied 3
Organisatie van de inzet van vrijwilligers





Zorgt voor sluitende roosters, naleving van afspraken en inval bij ziekte.
Versterkt de betrokkenheid van de vrijwilligers bij het ’Huis Lioba en de onderlinge
samenwerking. Geeft persoonlijke aandacht aan de vrijwilligers en organiseert gezamenlijke
activiteiten.
Heeft een actieve inbreng tijdens het teamoverleg van de vrijwilligers. Denkt oplossingsgericht
mee en heeft passende voorstellen over de inrichting en uitvoering van de werkzaamheden.
Heeft een pro actieve houding ten aanzien van deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.
Geeft waar nodig instructie in zorghandelingen
Overig:
Doet bereikbaarheidsdiensten buiten kantooruren.

Draagt zorg voor een goede verstandhouding en afstemming met de vertegenwoordiger van het
Liobaklooster
Functie-eisen:
Kennis
Heeft minimaal een afgeronde opleiding tot verpleegkundige (niveau 4). Kennis en ervaring in de
palliatieve zorg is vereist in het toepassen van technieken en methoden bij de uitvoering van de zorg. Is
bekend met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en met de visie van Hospice Alkmaar en in het
bijzonder de visie van het ’tHuis Lioba.
Ontvangt intern instructie over nieuwe werkwijzen en technieken. Houdt ontwikkelingen met betrekking
tot het eigen vakgebied bij.
Zelfstandigheid
De werkzaamheden worden zelfstandig verricht binnen de kaders van wet- en regelgeving,
organisatiebeleid en vastgestelde protocollen en richtlijnen. Problemen in de dagelijkse
werkzaamheden worden zelfstandig opgelost. Creativiteit en vindingrijkheid is daarbij vereist. Initiatief
vanuit de coördinerende rol in de zorgverlening wordt verwacht. Terugval is mogelijk op de manager en
eventuele behandelaren.
Sociale vaardigheden
De contacten met gasten, naasten van gasten, vrijwilligers en behandelaren stellen eisen aan onder
meer tact, hulpvaardigheid, luistervaardigheid, invoelend vermogen en intermenselijke zorg en
aandacht. De coachende rol naar vrijwilligers vereist de vaardigheid te stimuleren en te motiveren,
alsmede te controleren, corrigeren en feedback te geven bij de uitvoering van de werkzaamheden. Snel
kunnen schakelen in de werkzaamheden en prioriteiten kunnen stellen is belangrijk vanwege een grote
diversiteit aan taken op één dag.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
Er is sprake van verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de zorg voor de gasten en hun naasten en
voor het bewaken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Er is sprake van een eigen professionele
verantwoordelijkheid voor het eigen handelen, aansluitend op de wettelijke kaders van de wet BIG. Er is
sprake van invloed op het beleid d.m.v. werk- en teamoverleg alsmede in het bilaterale overleg met de
algemeen manager. Als zorg coördinator bestaat er risico op imagoschade. Immateriële schade kan
worden toegebracht aan gasten bij de verzorging en verpleegtechnische handelingen.
Uitdrukkingsvaardigheid
Computervaardigheden ( met name Outlook, Word, Excel en CRM systeem ) zijn vereist voor registratie,
verslaglegging en mailverkeer. Sensitiviteit ten aan zien van taalgebruik en bejegening van gasten in de
palliatieve fase en hun naasten.
Bewegingsvaardigheid
Geen bijzondere vereisten
Oplettendheid
Extra oplettendheid ten aanzien van de gezondheidssituatie en zorgbehoefte van de gasten is van
belang omdat er gewerkt wordt met vrijwilligers. Van de vrijwilligers mag in beperkte mate worden
verwacht een verandering in de situatie te signaleren en te rapporteren. Een vooruitziende blik en vinger
aan de pols is dus extra belangrijk.
Overige functie-eisen
De omgang en zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten vraagt om een groot empathisch
vermogen en een welbewuste vaardigheid in het houden van de balans in afstand en nabijheid.
Inconvenienten
De participatie in een achterwacht regeling voor de vrijwilligers doet een beroep op flexibiliteit en
inzetbereidheid in een acute situatie, ook buiten kantooruren (’s avonds, ’s nachts en in het weekend)
Download