Wijziging in uitvoering wetten oorlogsgetroffenen en

advertisement
Regelingen en voorzieningen
CODE 1.7.2.9
Wijziging in uitvoering wetten oorlogsgetroffenen en
verzetsdeelnemers
bronnen
Arbeidsovereenkomst (losbladige uitgave Kluwer), actuele informatie, mei 2010
Wet van 14.04.2010, houdende regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en Sociale verzekeringsbank (Staatsblad 2010
nr. 182; Kamerstukken onder nr. 32310)
datum inwerkingtreding
01.01.2011
De Pensioen- en uitkeringsraad (PUR) zal per 1 januari 2011 niet langer meer belast zijn met de
toepassing en uitvoering van wetten van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Vanaf de invoering
van de wijziging houdt de PUR zich nog wel bezig met de beslissing over de toelating tot de wetten voor
oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. De SVB gaat zorg dragen voor de cliënten die al eerder tot
deze wetten zijn toegelaten. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers
en oorlogsgetroffenen dat op 13 april 2010 door de Eerste Kamer is aangenomen.
Inhoud wetsvoorstel
Op grond van het wetsvoorstel wordt de PUR de taak toevertrouwd om te beslissen op zogenoemde
eerste aanvragen in de wetten voor oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers.
Het betreft de volgende wetten: de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de Wet
uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, en de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.
Het gaat bij de taak van de PUR om aanvragen afkomstig van personen die nog geen financiële
aanspraak ontlenen aan de wet waarop hun aanspraak is gebaseerd. Hierdoor blijft de PUR beslissen over
wie tot de wetten voor oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers wordt toegelaten. Er is sprake van een
financiële aanspraak indien de PUR de beslissing heeft genomen dat de aanvrager recht heeft op een
buitengewoon pensioen, garantietoeslag, uitkering, periodieke uitkering, garantie-uitkering, vergoeding
of tegemoetkoming. Ook gerechtigden die recht hebben op een buitengewoon pensioen, garantietoeslag,
uitkering, periodieke uitkering of garantie-uitkering maar bij wie de uitkering of het pensioen (nog) niet
tot uitbetaling komt, omdat de overige uitkomsten te hoog zijn, hebben een financiële aanspraak.
Wanneer iemand eenmaal een financiële aanspraak heeft die is gebaseerd op een van de wetten voor
oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers en hij dient in een later stadium een aanvraag in op basis van
diezelfde wetten (bijvoorbeeld om herziening van de uitkering of het buitengewoon pensioen) of wanneer
er bijvoorbeeld sprake is van een ambtshalve beslissing betreffende deze gerechtigden, dan is de SVB het
beschikkingsbevoegde bestuursorgaan.
Verder voorziet het wetsvoorstel in een intrekking van de Wet op de PUR en wijziging van de Wet
buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet
buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet
uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945.
Download