2 VN verwachten 200 miljoen milieuvluchtelingen tegen 2050

advertisement
1
Werkdocument ICT en bronnenonderzoek
Docent : Luk Gheysen
Katrien Van Reybrouck
Academiejaar 2010 – 2011
Bachelor in de Toegepaste psychologie
Katho - Ipsoc
2
Inhoudstafel
1. Artikels …………………………………………………………………………………………….3
2. Synthese …………………………………………………………………………………………..4
3. Lijsten en Bronnen …………………………………………………………………………….....5
3.1. Specialisten ………………………………………………………………………………….5
3.2. Organisaties ………………………………………………………………………………....6
3.3. Trefwoordenlijst ……………………………………………………………………………..7
3.4. Online artikels ……………………………………………………………………………...10
3.5. Tijdschriften ………………………………………………………………………………...10
3.6. Eindwerken ………………………………………………………………………………...10
3.7. Boeken ……………………………………………………………………………………...10
3.8. Publicaties binnen handbereik …………………………………………………………...13
4. Contextualisatie ………………………………………………………………………………...15
4.1. Juridische Context ………………………………………………………………………...15
4.2. Politieke Context …………………………………………………………………………..15
5. Besluit ……………………………………………………………………………………………16
3
1. Artikels
Hieronder heb ik de drie artikels ingevoegd waarop mijn synthese gebaseerd is
Artikel 1
WAAR IS DE MENS THUIS? OVER VLUCHTELINGENSTROMEN
Gepubliceerd op 23 februari 2006
Pala nieuwsbrief
Dirk Barrez,
www.dirkbarrez.be
www.globalsociety.be
Artikel 2
VN VERWACHTEN 200 MILJOEN MILIEUVLUCHTELINGEN TEGEN 2050
Gepubliceerd op 10 oktober 2008
MO tijdschrift
Thalif Deen
http://www.mo.be/artikel/vn-verwachten-200-miljoen-milieuvluchtelingen-tegen-2050
Artikel 2
STEEDS MEER MIIEUVLUCHTELINGEN
Gepubliceerd op 20 juni 2004
MO Tijdschrift
Stefania Milan
http://www.mo.be/artikel/steeds-meer-milieuvluchtelingen
4
2. Synthese
Voor dit onderwerp heb ik gekozen om verschillende artikels te bundelen.
Drie korte artikels en één eindwerk.
Wat nu al een groot probleem vormt voor vele Europese landen zal in de toekomst zeker een
algemeen wereldprobleem worden.
Over de hele wereld zijn mensen op de vlucht om zowel politieke, economische als
ecologische redenen.
In deze synthese bespreek ik het fenomeen van de ecologische vluchtelingen.
Het Climate Institute definieerde ecologische vluchtelingen als mensen die op de vlucht zijn
voor milieugerelateerde crisissen, zowel natuurlijke als menselijke, op korte en lange termijn.
Overstromingen, stormen, aardbevingen, droogte, erosie, nucleaire en industriële vervuiling,
kunnen tegen 2050 ruwweg 200 miljoen mensen op de vlucht jagen.
Uit het World Disaster Report dat jaarlijks gepubliceerd wordt door het Internationale Rode
Kruis, blijkt dat er elke dag 5.000 nieuw milieuvluchtelingen bij komen.
Alles wijst erop dat we met een nieuw wereldwijd probleem te maken hebben. Veel van deze
vluchtelingen steken echter de grenzen niet over; zij blijven in hun eigen omgeving. Dat
gebeurde ook na de kernramp in Tsernobyl in 1985 en de gifgasramp in Bhopal (India) in
1984.
Wat verder in de tijd ligt de periode waarin de stijging van de zeespiegel alleen al in
Bangladesh veertig miljoen inwoners hun te klein geworden land zou kunnen uitjagen.
Volgens Janos Bogardi, de directeur van het Instituut voor Milieu en Menselijke Veiligheid
van de UNU (United Nation University), moet er een apart internationaal verdrag komen dat
milieuvluchtelingen erkent. Dat moet volgens hem los staan van de Vluchtelingenconventie
uit 1951.
De Conventie van Geneve erkent iemand alleen als vluchteling als er sprake is van
vervolging om redenen van ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale
groepering of politieke opinie.
Als mensen vluchten omdat ze vervolgd worden en hun burgerlijke rechten worden miskend,
kunnen het officiële vluchtelingen worden en hebben ze rechten, soms ook als ze slachtoffer
zijn van oorlogsgeweld.
Wanneer mensen vluchten om een beetje toekomst te hebben omdat er een ecologische,
economische of sociale oorlog woedt, dan kan erkenning niet.
Het onderscheid tussen officiële, politieke vluchtelingen en andere vluchtelingen is dus wel
heel actueel, problematisch en misschien niet langer geoorloofd.
5
3. Lijsten en Bronnen
3.1. Specialisten
Barrez Dirk
Hij is auteur, VRT –televisiejournalist voor het programma Terzake, reportage en
documentairemaker.
Sinds 1980 publiceert hij talrijke artikels en boeken, o.a. Van eiland tot wereld. Appèl voor
een menselijke samenleving (2008) over de staat van onze wereld en hoe hem beter te
maken.
Buitenlandreportages brengen hem in alle uithoeken van de wereld.
In 2003 start hij PALA, een gratis elektronische nieuwsbrief met telkens een thematische
bijdrage over onze globaliserende wereld.
Hij streeft samen met vele anderen een wereld na die socialer, duurzamer en
democratischer is.
Contact : [email protected]
Website : www.dirkbarrez.be
Tijdschrift Pala : www.globalisering.org
Laban Kees
Hij is psychiater, werkt bij De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie van GGZ
Drenthe.
Proefschrift : Dutch Study Iraqi Asylum Seekers. Impact of a long asylum procedure on
health and health related dimensions among Iraqi asylum seekers in the Netherlands.
An epidemiological study. Vrije Universiteit Amsterdam
Hij heeft in deze studie vastgesteld dat een lange asielprocedure desastreus is voor de
psychische gezondheid van asielzoekers.
Contact : [email protected]
Van den Bulck Dirk
Dirk Van den Bulck is een 46-jarige jurist (KU Leuven)
Hij bouwde vanuit juridisch eerstelijnswerk in het Brusselse integratiecentrum Foyer een
ruime ervaring op in het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. Daarna werkte hij ondermeer
als expert op het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback.
Intussen is hij baas van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.
Contact : http://www.cgvs.be/nl/
6
3.2. Organisaties
 Dienst vreemdelingenzaken
Alle informatie komt van deze site: https://dofi.ibz.be/nl/1024/frame.htm
Wie zijn ze en wat doen ze ?
De Dienst Vreemdelingenzaken maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken.
Momenteel stelt de dienst ongeveer een 1700-tal personeelsleden tewerk bij de centrale
diensten in Brussel en bij de gesloten centra.
De site van de dienst vreemdelingenzaken is dus duidelijk bedoeld voor derden, maar
bevat alle nodige informatie om deze organisatie te leren kennen. Er staan ook heel
wat nuttige links op die je doorverwijzen naar andere interessante sites.
http://www.youtube.com/watch?v=p3sOvUy9WXA&feature=related
 Via dit filmpje leer je kort de werking van de dienst vreemdelingenzaken in België
kennen.
 Demonstratie van de omgang met vreemdelingen
 Het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen:
Informatie van de site: http://www.cgvs.be/nl/
Verslag 2009: http://www.cgvs.be/nl/binaries/CGVS_Jaarverslag_2009_NL_tcm127103098.pdf
Wie zijn ze en wat doen ze?
Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, een onafhankelijke
asielinstantie.
De opdracht van het CGVS bestaat erin, bescherming te bieden aan vreemdelingen die, in
geval van terugkeer naar hun land van herkomst, risico op vervolging of ernstige schade
lopen. Het CGVS erkent de vluchtelingenstatus of kent de subsidiaire beschermingsstatus
toe. Daarom onderzoekt het CGVS nauwgezet elke asielaanvraag overeenkomstig de
Belgische, Europese en internationale normen.
De twee opdrachten van het CGVS zijn:
1. de behandeling van asielaanvragen;
2. de uitreiking van documenten.
Het is een site boordevol interessante en doelgerichte informatie. Er staat duidelijk wie
wat doet, welke taken ze vervullen en hoe ze te werk gaan. Via de woordenlijst,
publicaties, formulieren, wettelijk kader en andere hoofdpunten ontdek je de volledige
organisatie en de werking van asielbeleid in België.
7
http://www.youtube.com/watch?v=1dDdUTZGr-A
 Via dit filmpje leer je kort de werking van het commissariaat-generaal voor
vluchtelingen en staatlozen kennen
 UNHCR
United Nations High Commissionar for Refugees
http://www.unhcr.org/
Site met alle informatie rond the UN Refugee Agency.
3.3. Trefwoordenlijst
Blauw paspoort: enige document waarmee de vluchteling naar het buitenland kan reizen.
Dit document wordt eveneens «reisdocument voor vluchteling» genoemd. Het kan worden
aangevraagd bij de dienst Paspoorten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van de
hoofdplaatsen van de provincies.
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: centrale instantie van
de asielprocedure in België. Als onafhankelijke administratie heeft het CGVS als opdracht de
asielaanvragen te onderzoeken en bescherming toe te kennen aan de vreemdelingen die, in
geval van terugkeer naar hun land van herkomst, vervolging of ernstige schade riskeren. Het
CGVS kan de vluchtelingen- of subsidiaire beschermingsstatus toekennen, weigeren of
intrekken. Het CGVS reikt eveneens attesten van burgerlijke stand uit aan erkende
vluchtelingen en staatlozen.
Conventie van Genève (PDF, 179.13 Kb): overeenkomst ondertekend op 28 juli 1951
betreffende de status van vluchtelingen. Het geeft een definitie van ‘vluchteling’ en omschrijft
de wijze waarop een land de vluchtelingenstatus moet toekennen aan personen die deze
status aanvragen, alsook de rechten en plichten van deze personen
Dienst Vreemdelingenzaken: instantie die de Minister van Migratie- en asielbeleid bijstaat
bij het beheer van het vreemdelingenbeleid, d.w.z. bij de materie die wordt geregeld door de
wet van 1980 (toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering). In het kader
van de asielprocedure is de DVZ verantwoordelijk voor de registratie van de asielaanvraag,
alsook voor de voorafgaande onderzoeken, zoals het «Dublin-onderzoek» en het onderzoek
van de meervoudige aanvraag, dat dient om te bepalen of de Belgische staat de aanvraag in
aanmerking zal nemen.
februari 2003 door de Raad van de Europese Unie.
Duurzame oplossingen (UNHCR-term: durable solutions): UNHCR gaat voor elke
vluchteling na of terugkeer naar het land van herkomst of lokaleintegratie in het eerste
8
opvangland geen (betere) optie zijn. Enkel als deze twee alternatieven niet mogelijk zijn, kan
er sprake zijn van hervestiging.
Gehoor: moment van de procedure waarop het CGVS de asielzoeker hoort over de redenen
die hem ertoe hebben aangezet om zijn land te ontvluchten, met de bedoeling het bestaan,
wat hem betreft, van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige
schade aan te tonen.
Gehoorverslag: document waarin de dossierbehandelaar van het CGVS de verklaringen
van de asielzoeker tijdens zijn gehoor optekent.
Hervestiging (UNHCR-term: Resettlement): het selecteren en overbrengen van
vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat
vooraf heeft ingestemd om hen te voorzien van een duurzaam verblijfsrecht. Het is een
maatregel die een oplossing moet bieden voor diegenen die niet kunnen terugkeren naar
hun land van herkomst en evenmin afdoende bescherming kunnen krijgen of geen lokale
integratieperspectieven hebben in het land van eerste opvang.
Illegaal of sans-papiers: persoon die niet beschikt over een verblijfsdocument dat geldig is
in het land waar hij zich bevindt en er verblijft zonder hiertoe gemachtigd te zijn, omdat hij
illegaal op het grondgebied is aangekomen of omdat hij wettelijk op het grondgebied is
aangekomen maar vervolgens illegaal is geworden.
Intrekking: beslissing van het CGVS die erin bestaat, de vluchtelingenstatus of de
subsidiaire beschermingsstatus in te trekken, wanneer de asielzoeker zijn status op
bedrieglijke wijze heeft verkregen, op basis van valse verklaringen of valse documenten, of
had moeten worden uitgesloten van de vluchtelingenstatus of van de subsidiaire
beschermingsstatus, of wanneer zijn latere gedrag aantoont dat hij geen vrees voor
vervolging koestert, bijvoorbeeld als hij naar zijn land van herkomst terugkeert.
IOM (Internationale Organisatie voor Migratie): intergouvernementele organisatie die
ervoor zorgt dat de migraties in goede orde verlopen en in omstandigheden die de
menselijke waardigheid eerbiedigen. Een van haar taken bestaat erin, humanitaire bijstand
aan migranten in nood te bieden. Zij maakt het de asielzoeker o.a. mogelijk om hulp bij zijn
terugkeer te krijgen, door hem een vliegtuigticket te geven en hem ervan te verzekeren dat
zijn land van herkomst niet op de hoogte zal worden gebracht van de redenen voor zijn
aanwezigheid in België. IOM België heeft het «REAB-programma» (Return and Emigration of
Asylum Seekers ex-Belgium) opgericht, een humanitair programma dat migranten bijstaat
die vanuit België naar hun land van herkomst willen terugkeren of naar een ander land willen
emigreren en niet over de nodige middelen beschikken om dit te doen.
Mandaatvluchteling (UNHCR-term: mandate refugee): elke persoon die zijn land
ontvlucht heeft omwille van vervolging, gewapend conflict, veralgemeend geweld,
buitenlandse agressie of andere omstandigheden die de openbare orde ernstig verstoord
hebben, en hiervoor internationale bescherming behoevt. Deze definitie is duidelijk ruimer
dan de vluchtelingendefinitie uit het Verdrag van Genève. Deze persoon valt onder het
mandaat van het UNHCR.
Nationaliteitsverklaring: een van de procedures om de Belgische nationaliteit te
verwerven. Zij kan worden ondertekend vanaf 18 jaar. Voor de erkende vluchteling of de
subsidiair beschermde bestaat een van de voorwaarden erin, minstens 7 jaar wettelijk in
België te hebben verbleven.
9
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: administratief rechtscollege dat alleen bevoegd
is om de beroepen die werden ingediend tegen de individuele beslissingen van de DVZ of
van het CGVS overeenkomstig de wet van 15 december 1980, te onderzoeken, d.w.z. voor
alle administratieve beslissingen inzake asiel, machtiging tot verblijf, gezinshereniging, visa,
enz.
Subsidiair beschermde: persoon aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd
toegekend. Deze persoon is een vreemdeling die niet voldoet aan de voorwaarden om als
vluchteling te worden erkend en niet kan worden gemachtigd tot verblijf om medische
redenen, en een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer naar zijn land
van herkomst.
Wet van 1980 of van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) (PDF, 397.58 Kb): deze
wet, die werd gewijzigd door de Wet van 15 september 2006, betreft de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Hij regelt onder
meer de asielprocedure in België, bepaalt de criteria voor het toekennen van de
vluchtelingenstatus en van de subsidiaire bescherming en omschrijft de bevoegdheden van
de asielinstanties. WOORDENLIJST: http://www.cgvs.be/nl/Woordenlijst/
Andere :
Oorlog, Geweld, Honger, Armoede, Dictatuur, Mensenrechten, Ecologische, Menswaardig,
Asielzoekers, Vluchtelingen, Intern, Conflicten, Vernietiging, Uitputting, Landbouwgrond,
Erosie, Overstroming, Verwoestijning, Ontbossing, Verontreiniging, Ecologische,
Economische, Vluchtelingenreservoir, Milieuvernietiging, Vluchtelingenconventie, Migratie,
Vluchtelingendefinitie, Vervolging, Overbevolking
10
3.4. Online artikels
3.5. Tijdschriften
3.6. Eindwerken
3.7. Boeken
Voor alle bronnen hierboven vermeld, verwijs ik naar de bronnenlijst
Bronnenlijst:
Websites:
1. http://www.vluchtelingenwerk.be/thema/index.php
Op deze site staat enorm veel uitleg over hoe men in België, specifiek Vlaanderen
met vluchtelingen ‘omgaat’ of te werk gaat. Hoe verloopt de opvang, integratie,
detentie, asiel en veel meer staat hier omschreven in verschillende teksten.
2. http://www.belgium.be/nl/familie/internationaal/buitenlanders/vluchtelingen/
Op deze site staat onder het thema vluchtelingen een heleboel informatie over wat
een vluchteling moet, mag en kan doen als hij hier legaal wil verblijven. Verschillende
afkortingen van asielcentra of andere opvangcentra worden hier verduidelijkt, als
mede ook hun functie en nut.
3. http://www.vld.be/?type=themas&id=60
http://www.hbvl.be/limburg/heusden-zolder/minister-wil-economische-vluchtelingenin-rusthuis-2.aspx
http://www.cgvs.be/nl/Actualiteit/Projet_de_reinstallation_des_refugies_vulnerables_o
riginaires_d_Irak.jsp
Contextualisatie. Meer informatie over het integratiedecreet.
4. http://www.cgvs.be/nl/
De site van het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen.
5. https://dofi.ibz.be/nl/1024/frame.htm
De site van de Dienst vreemdelingenzaken.
6. http://www.unhcr.org/
Site met alle informatie rond the UN Refugee Agency.
7. www.dirkbarrez.be
www.globalsociety.be
PALA nieuwsbrief “Waar is de mens thuis?” Over vluchtelingenstromen.
Auteur: Dirk Barrez,
8. http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel/dirk_van_den_bulck.php
Artikel Dirk Van den Bulck.
Auteur: Gonnie Put
9. Gevonden artikels en publicaties uit bibliotheken online:
http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/
http://opac.libis.be/F/UQS2FARIP4L8RV5CBNP4MM5TMC7B5CTI5F7ST8UDT4D18
B5Q8I-97219?func=find-b-0&local_base=OPAC01
http://doks.katho.be/do/folder/View?dispatch=info&folderId=Fold8a8ce48e14b5db030
114b5db0d880002
10. Recente online artikels
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/europa/500-vluchtelingen-lampedusagered/article-1195005880559.htm
“Bootvluchtelingen”
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1265782/2011/05/17/Mex
ico-onderschept-honderden-vluchtelingen.dhtml
“Mensensmokkel”
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=NL3ABIL6&word=vluchtelingen
11
“Kritiek Artsen zonder grenzen op Europa”
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1263439/2011/05/12/Weer-82asielzoekers-op-straat.dhtml
“Asielzoekers op straat gezet”
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1261084/2011/05/08/Tunesiehoudt-voor-het-eerst-boot-vluchtelingen-op-weg-naar-Italie-tegen.dhtml
“Schip tegengehouden in Tunesië”
Boeken:
1.Connisbee,M. en Simms,A.(2003).Environmental Refugees. The Case for Recognition.
London: nef (new economics foundation) pocketbook
2. Vandana,S.(1993) Homeless in the ‘Global Village. London: Zed Books
Kibreab,G.(1997)
3. Environmental Causes and Impact of Refugee Movements: A Critique of the Current
Debate”, Disasters, 21
Kranten/ tijdschriften:
1. Tijdschrift MO: http://www.mo.be/artikel/steeds-meer-milieuvluchtelingen
Auteur: Stefania Milan
2. Tijdschrift MO: http://www.mo.be/artikel/vn-verwachten-200-miljoenmilieuvluchtelingen-tegen-2050
Auteur: Thalif Deen
3. Tijdschrift: Oikos “Milieuvluchtelingen : betekenis, verantwoordelijkheden en
beleidsopties”
Auteur: Stijn Neuteleers
Naslagwerk:
1. Duquet,S.(2009).
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/499/RUG01-001391499_2010_0001_AC.pdf
Eindwerk migratie en mensenrechten, masterproef van de opleiding ‘Master in de
rechten’
2. Laban,K. (2007).
Het proefschrift van Kees Laban heet: Dutch Study Iraqi Asylum Seekers. Impact of a
long asylum procedure on health and health related dimensions among Iraqi asylum
seekers in the Netherlands. An epidemiological study. Vrije Universiteit.ISBN 978 90
8659 452 8.
http://www.ggzdrenthe.nl/index.php?pageID=1249
site vr kees laban
3. Somers,E.
http://www.researchportal.be/project/de-internationale-bescherming-en-rechten-vanapos-ecologische-vluchtelingen-apos--(UG_7257)/organisations.html#tabs
Doctoraat in de sociale wetenschappen, eindwerk.
Andere:
1. Folder: Dienst vreemdelingenzaken.
2. Ecologische vluchtelingen, enkele filmpjes:
http://www.youtube.com/watch?v=jksgeVYCJDc
Het feit dat er meer ecologische vluchtelingen zijn dan politieke is in deze
documentaire een belangrijk en overheersend onderwerp.
http://www.youtube.com/watch?v=f65ZLwQfZ4w&feature=related
Persoonlijk verhaal van een ecologische vluchteling.
12
http://www.youtube.com/watch?v=aCBDsyQHxZk&feature=related
Actie van oxfam in Londen voor ecologische vluchtelingen (2009).
http://www.youtube.com/watch?v=p3sOvUy9WXA&feature=related
Filmpje met de uitleg over de dienst vreemdelingezaken in België.
http://www.youtube.com/watch?v=1dDdUTZGr-A
De werking van het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen.
13
3.8. Publicaties binnen handbereik
Gevonden publicaties online
Publicaties in de bieb
1
http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/
Steeds meer
'milieuvluchtelingen'
Auteur: Stefania Milan
 http://www.mo.be/artikel/s
teeds-meermilieuvluchtelingen
Er zijn in de biekorf te Brugge verschillende publicaties
aanwezig uit het tijdschrift MO (mondiaal magazine) rond
verscheidene mondiale thema’s, o.a. over vluchtelingen.
Titels verwant met het thema:
1. Milieuvluchtelingen : betekenis,
verantwoordelijkheden en beleidsopties.
Auteur: Stijn Neuteleers
Tijdschrift: Oikos
2
VN verwachten 200
miljoen
milieuvluchtelingen tegen
2050
Auteur: Thalif Deen
 http://www.mo.be/artikel
/vn-verwachten-200miljoenmilieuvluchtelingentegen-2050
Waar is de mens thuis? Over
vluchtelingenstromen
Auteur: Dirk Barrez, PALA
nieuwsbrief
 www.globalsociety.be
http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/
Er zijn in de biekorf te Brugge verschillende publicaties
aanwezig uit het tijdschrift MO (mondiaal magazine) rond
verscheidene mondiale thema’s, o.a. over vluchtelingen.
Je kunt er in de leeszaal de tijdschriften inkijken en
kopiëren.
Titels verwant met het thema
http://opac.libis.be/F/UQS2FARIP4L8RV5CBNP4MM5
TMC7B5CTI5F7ST8UDT4D18B5Q8I-97219?func=findb-0&local_base=OPAC01
Onder de naam Dirk Barrez kan je vele publicaties
vinden rond het thema vluchtelingen.
Titels verwant met het thema:
14
Eindwerk migratie en
mensenrechten, masterproef
van de opleiding ‘Master in de
rechten’
http://doks.katho.be/do/folder/View?dispatch=info&fo
lderId=Fold8a8ce48e14b5db030114b5db0d880002
Auteur: Sanderijn Duquet
Via deze site van katho kan je verschillende eindwerken
lezen, bestuderen en informatie opnemen. Ook hier zijn
over het thema vluchtelingen, diversiteit enz. veel
interessante publicaties te vinden.
 http://lib.ugent.be/fulltxt/R
UG01/001/391/499/RUG0
1001391499_2010_0001_
AC.pdf
15
4. Contextualisatie
4.1. Juridische Context
Op onderstaande link vind je meer informatie over het integratiedecreet
Lees meer over het integratiedecreet
Doelgroep inburgeringsbeleid: inburgeraars
Het Vlaamse inburgeringsbeleid voor volwassenen richt zich tot:


alle vreemdelingen met verblijfsrecht in België, behalve: asielzoekers van wie de
asielprocedure nog geen vier maanden loopt en mensen die hier met een tijdelijk doel
verblijven;
Belgen die in het buitenland geboren zijn en van wie minstens één ouder ook in het
buitenland geboren is.
'Inburgeraar' is de verzamelterm voor de doelgroep.
Het Vlaamse inburgeringsbeleid voor minderjarigen richt zich tot minderjarige
4.2. Politieke Context
Beleid van Open VLD, minister Turtelboom, ontslagnemend minister van Binnenlandse
zaken
Enkele voorbeelden :
http://www.vld.be/?type=themas&id=60
http://www.hbvl.be/limburg/heusden-zolder/minister-wil-economische-vluchtelingen-inrusthuis-2.aspx
http://www.cgvs.be/nl/Actualiteit/Projet_de_reinstallation_des_refugies_vulnerables_originair
es_d_Irak.jsp
16
5. Besluit
Het onderwerp dat we gekozen hebben was een boeiende zoektocht en ik heb meer inzicht
gekregen in de problematiek van vluchtelingen in het algemeen.
Er zijn massale verhuizingen aan de gang in deze wereld en dat vormt echt een
internationaal probleem die moeilijk op te lossen is.
Het maken van deze WIKI was een hele opdracht voor mij. Sommige zaken al wat moeilijker
dan andere. Er was een goede communicatie met Liesbet en Liesbeth, dan maakt het dan
weer boeiend en heeft mij gemotiveerd om dit werk tot een goed einde te brengen.
Het zoeken naar informatie online verliep wel vlot, en ik heb heel wat interessante artikels,
en andere publicaties gevonden tijdens mijn reis op het internet.
Wat ik zeker nog moet trainen is werken met Excel, ik heb een basiskennis en als student
afstandsonderwijs voel ik wel dat er toch wel extra tijd moet besteed worden aan opdrachten
die je minder beheerst.
Deze opdracht heeft mij op verschillende vlakken iets bijgebracht zowel op digitaal als op
het bundelen en filteren van informatie over één bepaald onderwerp.
Download