e-Book - CB online

advertisement
e-Book
Deze serie bestaat uit...
978-94-6175-209-3 (HB)
978-94-6175-963-4 (e-Book) 978-94-6175-210-9 (HB)
978-94-6175-962-7 (e-Book) 978-94-6175-153-9 (HB)
978-94-6175-967-2 (e-Book)
978-94-6175-155-3 (HB)
978-94-6175-968-9 (e-Book) 978-94-6175-154-6 (HB)
978-94-6175-969-6 (e-Book)
3
De Middeleeuwen
Inleiding
Europa was in de Middeleeuwen een continent van
contrasten. Het leven was er moeilijk, maar Europeanen
boekten veel vooruitgang wat betreft cultuur en handel.
D
e Middeleeuwen zijn moeilijk te beschrijven. Aan de ene
kant vormden ze het vervolg op wat er eerder gebeurde,
terwijl de vooruitgang op het gebied van kennis en kunst
tegelijkertijd de weg vrijmaakte voor de Renaissance, die in de
15de eeuw begon. Aan de andere kant waren de Middeleeuwen
een periode van grote sociale en culturele veranderingen en
vooruitgang, wat de basis vormde voor onze moderne wereld.
Niet zo donkere eeuwen
Historici nemen het jaar 476 vaak als begin van de
Middeleeuwen. In dat jaar werd de laatste Romeinse keizer in
het westen afgezet door een barbaars leider. Na de val van Rome
werd Europa bestuurd door volkeren die door de Romeinen ‘barbaren’ werden genoemd. Deze periode werd ook wel ‘de donkere
eeuwen’ genoemd, hoewel de maatschappij en de cultuur bloeiden. Machthebbers zoals Karel de Grote ontwikkelden bestuurssystemen die in grote lijnen leken op die van nu. Het christendom werd gevierd met enorme kathedralen en andere kunstwerken. Filosofen bestudeerden het geloof en kloosters groeiden uit
tot levendige culturele centra. De handel nam toe en leidde tot
een meer stedelijke maatschappij omdat de mensen steeds meer
in steden gingen wonen. Niet alleen goederen maar ook ideeën
werden via de handelsroutes naar het oosten tot de moslimwereld en zelfs China verspreid.
Over dit boek
Dit boek gaat over de vroege Middeleeuwen, van 500 tot 1300.
Onder aan elke pagina staat een tijdlijn van de volledige periode.
Daarop staan belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, met
een kleurencode per regio. In elk hoofdstuk staat een verticale
tijdlijn. Daarop staat de periode die in dat hoofdstuk wordt
besproken, met daarop aangeduid enkele specifieke details.
De Middeleeuwen
Het Byzantijnse Rijk
Het Byzantijnse Rijk ontstond uit het Oost-Romeinse
Rijk maar werd vooral sterk beïnvloed door de
Griekse en de West-Aziatische cultuur.
Dit mozaïek in de kerk
San Vitale in Ravenna,
Italië, toont keizer
Justinianus met een
gouden kom.
«
5
De Hagia (Heilige) Sophia uit
de 6de eeuw was tot 1547
de grootste kerk ter wereld.
Ondertussen is het gebouw
omgevormd tot moskee.
«
507 De Frankische koning
TIJDLIJN
Clovis doodt Alarik II van
515 De Heilige Benedic­tus
de Visigoten in de Slag bij
schrijft zijn Regel, een leefregel
500-540
Poitiers in Frankrijk.
voor monniken, de Benedictijnen.
500
510
LEGENDA:
EUROPA
AZIË
AFRIKA
502 Er breekt een onbesliste
511 Na de dood
oorlog uit tussen Sassanidisch
van Clovis wordt het
Perzië en het Byzantijnse Rijk.
Frankische Rijk verdeeld
tussen zijn 4 zonen.
7
De Middeleeuwen
Tijdlijn (vervolg)
860 Varjagen, Russische Vikingen,
vallen Constantinopel aan.
867 Basileios I sticht de
Macedonische dynastie.
880 Basileios I herovert Calabrië (in
Zuid-Italië) van de Arabieren.
988 Basileios II sluit een verbond
met prins Vladimir van Kiev. Die
trouwt met Basileios’ zus en
af van de Byzantijnen. Ze wilden ook Constantinopel
veroveren, maar de Byzantijnse marine had een geheim
wapen, ‘Grieks vuur’, dat een brandende vloeistof naar
vijandelijke schepen spuwde.
Het iconoclasme
Door de oorlogen met de Arabieren ontstond een breuk
tussen de orthodoxe kerk (‘rechtzinnige kerk’) en de
rooms-katholieke kerk. Keizer Leo III geloofde dat de
moslims hun militair succes dankten aan hun verbod
op religieuze beelden. In 726 beval hij alle religieuze
wordt orthodox.
1453 Het Byzantijnse Rijk
verdwijnt als Ottomaanse Turken
Constantinopel veroveren.
Het Byzantijnse Rijk was
eerst de oostelijke helft
van het Romeinse Rijk.
«
ca. 550 De heili-
ca. 550 Slavische boeren,
TIJDLIJN
ge David bekeert
waarschijnlijk van Wit-Rusland
Wales tot het
tot Oekraïne, trekken
540-580
christendom.
zuidwaarts, de Donau over.
540
550
LEGENDA:
EUROPA
AZIË
AFRIKA
542 De builenpest bereikt vanuit
ca. 550 Schaken
552 Byzantijnse strijders
Constantinopel Europa en teistert
ontstaat in de
verdrijven de Ostrogoten uit
het contintent twee jaar.
Indusvallei in
Italië. Twee jaar later pakken ze
India.
Zuid-Spanje af van de Visigoten.
Download