Voorstel

advertisement
Voorstel wijziging wedstrijdreglement LiSB-Bondscompetitie
Het bestuur stelt de ALV van 04-04-2009 voor om akkoord te gaan met de volgende
wijzigingen in het reglement van de Bondscompetitie en deze wijzigingen van kracht te
laten zijn met ingang van het seizoen 2009-2010
Wijziging 1:
Artikel 18.2
Huidige tekst:
indien naar genoegen van de Competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de
ingediende opstelling maximaal 2 spelers vervangen worden door spelers die niet of in een
hoger genummerd team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden voor de 3 e
ronde.
Voorstel nieuwe tekst:
Indien naar genoegen van de Competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de
ingediende opstelling maximaal 2 spelers vervangen worden. Deze vervanging dient te
geschieden voor de 3e ronde.
Wijziging 2:
Artikel 33.4
Huidige tekst:
Is een formulier niet binnen 48 uur verzonden, dan wordt aan de betreffende vereniging een
boete van 10 Euro opgelegd. Deze bepaling is niet van toepassing indien de Competitieleider
conform Artikel 25 lid 2 een Wedstrijdleider heeft benoemd.
Voorstel nieuwe tekst:
Is een formulier niet binnen een week bij de competitieleider, dan krijgt de vereniging een
voorwaardelijke boete van 10 euro. Bij de volgende keer binnen 3 jaar dat dit artikel
overtreden wordt, worden beide boetes onvoorwaardelijk. Deze bepaling is niet van
toepassing indien de competitieleider conform Artikel 25 lid 2 een wedstrijdleider heeft
benoemd.
Wijziging 3:
Artikel 34.3
Huidige tekst:
Bij overtreding van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de betreffende vereniging een
boete van 10 Euro opgelegd. Deze bepaling is niet van toepassing indien de Competitieleider
conform artikel 25 lid 2 een Wedstrijdleider heeft benoemd.
Voorstel nieuwe tekst:
Bij overtreding van het bepaalde in eerste lid wordt aan de betreffende vereniging een
voorwaardelijke boete van 10 euro opgelegd. Bij de volgende keer binnen 3 jaar dat dit artikel
overtreden wordt, worden beide boetes onvoorwaardelijk. Deze bepaling is niet van
toepassing indien de competitieleider conform artikel 25 lid 2 een wedstrijdleider heeft
benoemd.
Download