1 - Internet Bijbelschool

advertisement
1. Wat is de gemeente1?
1.1. Het lichaam van Christus
Efeze 1:22,23; 4:12; Romeinen 12:4,5; Kolossenzen 1:18; 2:19; 3:15; 1 Korintiërs
12:12,13,27.
Op het moment van onze bekering worden wij in het lichaam van Christus gedoopt2, ingelijfd (1
Kor. 12:13).
Christus is het hoofd en wij, de christenen, zijn de ledematen (1 Kor. 12:27). Christus en de
christenen vormen samen de ene nieuwe, gezamenlijke mens (Efeze 2:14-16).
De gemeente is een geestelijk organisme. Hetzelfde geestelijke leven woont en werkt in iedere
christen. Als ledematen van het lichaam van Christus hebben wij allen deel aan hetzelfde
geestelijke leven. God heeft dat leven door zijn Geest in ons gelegd. "allen zijn wij met één
Geest gedrenkt" (1 Kor. 12:13). De gemeente, die zijn lichaam is, is vervuld met Hem, is vervuld
met Christus (Efeze 1:22,23).
Het menselijk lichaam bestaat uit vele ledematen met verschillende functies die elkaar
aanvullen. Het oog heeft de functie van zien, de hand van grijpen, enz. Wil het lichaam goed
kunnen functioneren dan moeten alle ledematen hun functie uitoefenen.
Zo is het ook in de gemeente, in het geestelijke lichaam van Christus. De ledematen, dat zijn de
christenen, hebben verschillende geestesgaven3 die elkaar aanvullen (1 Kor. 12:1-27).
De leden behoren voor elkaar te zorgen (1 Kor. 12:25) en als één lid pijn heeft, dan lijden alle
andere leden mee, dan heeft het hele lichaam pijn (1 Kor. 12:26).
1.2. Het huis van God
1 Tim. 3:15; Titus 1:7; Hebr. 3:6; 10:21; 1 Petrus 2:5; 4:17
"een woonstede Gods in de Geest" (Efeze 2:21,22)
Woonstede betekent woonplaats.
1
Het bijbelse woord is gemeente, niet kerk. Het woord kerk komt in de Bijbel niet voor. De bijbel
spreekt over gemeente. Het Nederlandse woord gemeente is de vertaling van het Griekse woord
ecclesia. Het Griekse woord ecclesia is samengesteld uit twee woorden: ek (uit) en kaleo (roepen). De
gemeente is de vergadering van de uitgeroepen. Het woord wordt in het Nieuwe Testament speciaal op
de gemeente toegepast. In het gewone Grieks werd het gebruikt voor elke bijeenkomst waarvoor een
bepaalde groep werd samengeroepen. Het werd b.v. gebruikt voor een volksvergadering. In een Griekse
stad woonden vrije burgers, vreemdelingen en slaven. Bij een volksvergadering werden de vrije burgers
samengeroepen. Ze werden uit het midden van de andere mensen geroepen naar een bepaalde plaats
voor een bepaalde bezigheid. Als christenen zijn wij uit de wereld, uit het midden van alle mensen,
geroepen om deel te hebben aan Gods vergadering, aan Gods gemeente.
2Zie,
3Zie
in de bijbelstudie over de Heilige Geest, het hoofdstuk over de doop met de Geest.
de bijbelstudie over de Heilige Geest, het hoofdstuk over de geestesgaven.
"Gods tempel" (1 Kor. 3:16; 2 Kor. 6:16; Efeze 2:21,22)
Een tempel is een godenwoning.
God woont in de gemeente. De gemeente is de woonplaats van God. God is op een speciale
wijze aanwezig in de gemeente. Waar christenen samenkomen in de naam van Jezus, daar is
de Heer zelf in het midden (Matth. 18:20).
Als in een gemeente alles wordt gedaan onder leiding van Gods Geest, dan zal God Zichzelf
daar openbaren, dan zal Hij tot de harten spreken. Dan zal b.v. gebeuren wat in 1 Kor.
14:24,254 wordt beschreven. Doorgrond worden, het verborgene van het hart komt aan het
licht5. Het woord van God zal door de Geest van God worden toegepast op de harten der
aanwezigen (Hebr. 4:12).
Niet het kerkgebouw is het huis van God. De christenen samen zijn het huis van God. Niet het
kerkgebouw is heilig, maar de christenen die er samenkomen.
Omdat de gemeente de woning van God is, is de gemeente heilig (1 Kor. 3:16,17). De
gemeente is afgezonderd voor God, de gemeente is het eigendom van God. Als we verkeerd
met de gemeente omgaan dan vergrijpen we ons aan het heilige. God neemt dat niet. "Zo
iemand de tempel Gods schendt, God zal hem6 schenden" (1 Kor. 3:17).
We moeten weten hoe we ons hebben te gedragen in het huis van God. Het is niet ons, maar
Gods huis. En Hij bepaalt wat er gebeurt en hoe wij ons moeten gedragen.
1.3. Het volk van God
Handelingen 15:14; 1 Petrus 2:9,10; Titus 2:11-14.
Gods eigen volk (Titus 2:14), een volk Gode ten eigendom (1 Petrus 2:9-10).
Een volk voor zijn naam (Handelingen 15:14)
Gods naam is verbonden met de gemeente. We worden naar God, naar Jezus genoemd. In de
gemeente drukt God zijn eigen karakter uit. In en door de gemeente heen toont God zijn
grootheid.
4Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om profetie in de ruimere betekenis van dat woord.
Profeteren is een boodschap van God voor een ander ontvangen en die vervolgens aan hem of haar
doorgeven. Als je, onder leiding van Gods Geest, precies het gedeelte uit de bijbel uitkiest en uitlegt wat
de gemeente, of een persoon, op dat moment nodig heeft, dan is dat een vorm van profetie. In hoofdstuk
12 van de studie over de Heilige Geest wordt uitgebreid besproken wat de bijbel over profetie zegt.
5Het
gaat hier wel om ongelovigen, maar ook als gelovigen hebben we dit nodig. Let op dat het niet om
een gevoelservaring gaat, wat gebeurt is dat de bezoekers worden doorgrond en dat het verborgene van
het hart aan het licht komt.
6In
dit geval ging het om partijschappen. De één zei: "ik ben van Paulus", de ander zei: "ik ben van
Petrus", weer een ander zei "ik ben van Apollos" (1 Kor. 1:10-12; 3:4). Petrus, Apollos en Paulus brachten
hetzelfde evangelie. Het ging dus niet om verschil van inzicht in de kernzaken van het geloof. Het ging om
groepsvorming rond een aantal leraren, rondom christelijke leiders.
"tonen" (Efeze 2:7; 3:10)
1.4. De gemeente is de kudde Gods
1 Petrus 5:2; Hand. 20:28,29; Johannes 10:16
1.4.1. Jezus is de opperherder
“opperherder” (1 Petrus 5:4)
1.4.2. Er zijn ook onderherders (de oudsten)
Het is de taak van de herders om de kudde te weiden en te hoeden. De oudsten krijgen de
opdracht om de kudde te weiden (Hand. 20:17,28) en te hoeden (1 Petrus 5:1,2).
Weiden, dat wil zeggen, zij moeten zorgen voor geestelijk voedsel7 Hoeden, dat wil zeggen, de
oudsten moeten de kudde beschermen tegen valse leraren (grimmige wolven)8. De kudde
wordt bedreigd9 (Handelingen 20:28-31).
Een schaap dat buiten de kudde blijft, verkeert in een gevaarlijk situatie. De bescherming van
de (onder)herders ontbreekt. Als schaap moet je bij de kudde blijven. Anders wordt je verscheurd en opgegeten door grimmige wolven (valse leraren). De (onder)herders zorgen ook
voor voedsel.
1.5. De bruid van Christus
2 Kor. 11:2; Openbaring 19:6-9; 21:9; 22:17
De gemeente is de verloofde van Jezus (2 Kor. 11:2). Zoals een verloofde uitziet naar de
bruiloft zo zien wij, als gemeente, uit naar de wederkomst van Christus (Openb. 22:17). Dat is
ons verlangen, dat is onze hoop. Daar leven we naar toe.
Intussen moeten we onszelf rein bewaren (2 Kor. 11:2-4). We moeten oppassen voor geestelijk
overspel. Overspel met de wereld10, met afgoden11 (een afgod is alles wat in ons leven de
plaats van God in neemt)
7Geestelijk voedsel bestaat niet uit aanrakingen van God, zelfs niet uit worship, zoals tegenwoordig
vaak wordt gedacht. De bijbel is ons geestelijk voedsel (Mattheus 4:4). Daarom moet de bijbel, het
onderwijs van de bijbel, centraal staan in de gemeente. Het is de bijbel die ons heiligt, voedt, etc. Alleen
het woord van God brengt geestelijke groei. De oudsten moeten er op toezien (als opzieners) dat de
gemeenteleden goed geestelijk voedsel krijgen aangeboden.
8”Ziet
dan toe op uzelf en op de gehele kudde … zelf weet ik dat … grimmige wolven bij u zullen binnen
komen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde
dingen spreken …. waakt dan ” (Hand. 20:28-31). Zie voor een nadere bespreking van valse leer en valse
leraren, en het gevaar hiervan voor de gemeente, hoofdstuk 17, ook hoofdstuk 18 en van hoofdstuk 22 de
punten 22.1.2; 22.2.2 en 22.2.3. Zie ook de bijlage over de leer.
9
Judas :3,4; 2 Petrus 2:1; Galaten 1:7, 2:4. Binnengeslopen, binnengedrongen, verdraaid. Tot het
uiterste strijden.
10 Jakobus 4:4,5
We moeten de eenvoudige toewijding aan Christus niet verliezen (2 Kor. 11:2,3). Onze
gerichtheid op Hem persoonlijk. Leven voor Hem (2 Kor. 5:15).
We moeten Christus blijven verwachten (Openbaring 3:10).
We moeten ons klaar maken voor de ontmoeting met Christus.
"een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich" (1 Johannes 3:2,3)
11
Exodus 20:3-6;Jermemia 3:9; Ezechiel 16:35,36; 23:7,30,37; Hosea 1:2
Download