Licht in de duisternis Bijbelse antidepressiva Jezus zegt: Ik ben het

advertisement
Licht in de duisternis
Bijbelse antidepressiva
Jezus zegt: Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen,
opdat iedereen die in Mij gelooft niet meer in de duisternis is.
U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.
Johannes 12:46, 8:32
Wat
Werking
Hoe
Waarom
Gebruik
:
:
:
:
:
Bijbelse antidepressiva – zonder bijwerkingen!
Bevrijdt van last van veroordeling en ‘het zelf moeten doen’
Gods gedachten zijn opbouwend, bemoedigend en troostend
Door Christus kan niets kan jou scheiden van Gods liefde
Dagelijks, onbeperkt, naar behoefte
Dankzij Christus die in mij woont, ben ik…

… een kind van God (1Joh. 3:1)

… een nieuwe schepping (2 Kor 5:17)

… door God uitverkoren, heilig en geliefd (Kol 3:12; 1 Tess 1:4)

… een zoon van God en ik ben in Christus één met andere christenen (Gal 3:26,28)

… een kind van het licht en niet van de duisternis (1 Tess 5:5)

… een heilige ( Ef 1:1; 1 Kor 1:2; Fil 1:1; Kol 1:2)

… rechtvaardig en heilig (Ef 4:24)

… uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij (1 Joh 5:18)

… het licht der wereld (Mat. 5:14)

… het zout der aarde (Mat. 5:13)

… een rank van de ware wijnstok, en draag vrucht door Christus (Joh. 15:1,5)

… door Christus uitgekozen en aangewezen om zijn vrucht te dragen (Joh 15:16)

… een dienaar van de gerechtigheid (Rom 6:18)

… een dienaar van God (Rom 6:22)

… een zoon van God; God is mijn geestelijke vader (Rom 8:14,15; Gal 3:26; 4:6)

… een mede-erfgenaam van Christus (Rom 8:17)

… Gods tempel. Zijn Geest en zijn leven wonen in mij (1 Kor 3:16; 6:19)

… aan de Heer gehecht en ben één geest met Hem (1 Kor 6:17)

… een lid van het Lichaam van Christus ( 1 Kor 12:27; Ef 5:30)

… verzoend met God en Hij heeft mij een bediening gegeven (2 Kor 5:18,19)

… een erfgenaam van God omdat ik een zoon van God ben (Gal 4:6,7)

































… een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (Ef 2:10)
… een huisgenoot van God (Ef 2:19)
… een burger van een rijk in de hemelen en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten (Fil
3:20; Ef 2:6)
… verborgen met Christus in God (Kol 3:3)
… verschijnend in heerlijkheid met Christus (Kol 3:4)
… deelnemer aan de hemelse roeping (Heb 3:1)
… deelnemer aan Christus, ik heb deel aan zijn leven (Heb 3:14)
… een levende steen voor de bouw van een geestelijk huis (1 Pet 2:5)
… behorende bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een
volk God ten eigendom (1Pet 2:9,10)
… een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon (1Pet 2:11)
… een kind van God en gelijk aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde (1 Joh 3:1,2)
… níet de grote "Ik ben" (Ex 3:14; Joh 8:24,28,58), maar door de genade van God ben ik wat ik
ben (1 Kor 15:10)
… vrij van veroordeing (Rom 8:1)
… rechtvaardig voor God heb vrede met Hem door Jezus (Rom 5:1)
… met Christus gestorven en heerst de zonde niet meer over mijn leven (Rom 6:1-14)
… ontvanger van de Geest van God (1 Kor 2:12)
… uitgerust met de gezindheid van Christus (1 Kor 2;16)
… gekocht en betaald; ik ben niet van mijzelf; ik ben van God (1 Kor 6:19,20)
… door God in Christus gezalfd en verzegeld en heb ik de Heilige Geest ontvangen, die een
onderpand is van mijn erfenis ( 2 Kor 1:21; Ef 1:13,14)
… levend, niet meer voor mezelf, maar voor God (2 Kor 5:14,15)
… samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus
leeft in mij. (Gal 2:20)
… gezegend met geestelijke zegeningen (Ef 1:3)
… uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat ik heilig en onberispelijk zou zijn voor
Gods aangezicht (Ef 1:4)
… door God bestemd als zijn zoon aangenomen te worden (Ef 1:5-10)
… vergeven en mag ik Gods overvloedige genade ontvangen (Ef. 1)
… mede levend gemaakt met Christus (Ef 2:5)
… met Christus opgewekt en heb ik met Hem een plaats gekregen in de hemel (Ef 2:6)
… door de Geest gemachtigd tot toegang tot de Vader (Ef 2:18)
… vrij om in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God te naderen (Ef 3:12)
… verlost van de macht van de satan (Kol. 1 :13)
… volmaakt in Christus (Kol 1:27)
… geworteld in Christus en word ik opgebouwd in Hem (Kol 2:7)
… toegerust met een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim 1:7)
Download