Regeling kosten dienstverlening cliënten

advertisement
Regeling kosten
dienstverlening
cliënten 2017
Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz)
en aanvullende diensten bij Siza
Inhoudsopgave
Inleiding 3
Algemeen 3
Indicatie 3
Vragen? 3
Alfabetisch overzicht van de diensten van Siza en wie betaalt 4
Toelichting 10
Verzekeringen 10
Wasverzorging 10
Ziekenhuisopname en begeleiding 11
Colofon
12
Regeling kosten dienstverlening cliënten 2017 • Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz) en aanvullende diensten bij Siza
2
Inleiding
U woont of logeert in een locatie van Siza.
In deze folder staan al onze diensten. We geven daarbij aan of deze voor onze rekening (Siza) of voor
rekening van u (of uw zorgverzekeraar) komen.
De tarieven zijn steeds één kalenderjaar geldig.
Deze folder gaat speciaal over Siza. Meer algemene informatie vindt u via www.zorginstituutnederland.nl.
Algemeen
Siza biedt, in goed overleg met u, zorg en diensten die aanvullend zijn op uw eigen mogelijkheden en
die van uw netwerk (familie, vrienden, vrijwilligers of anderen).
Siza garandeert goede (basis-)zorg.
Daarnaast kunt u extra diensten inkopen. Als deze niet door de Wlz worden betaald, berekenen wij de
kosten door aan u. Het tarief is marktconform, maar minimaal kostendekkend.
Voor kosten die wij aan u doorberekenen, bent u voor een deel mogelijk verzekerd (via de Zorgverzekerings­
wet/ZVW) en kunt u de kosten zelf declareren.
De kosten van de aanvullende dienstverlening int Siza via maandelijkse, automatische incasso.
Indicatie
Hebt u een indicatie Verblijf, dan bestaat de ondersteuning van Siza uit begeleiding in uw woonsituatie en,
afhankelijk van uw indicatie, bij uw activiteiten overdag. De regiebegeleider is hiervoor uw aanspreekpunt.
Hebt u een indicatie Verblijf en behandeling, dan hoort bij de ondersteuning ook behandeling door de
huisarts. En daarnaast behandeling door gedragskundigen en paramedici, voor zover deze direct te maken
heeft met uw handicap. De regiebehandelaar is hiervoor uw aanspreekpunt.
Siza zorgt ook voor de voorzieningen op locaties van Siza waar u verblijft. Dan gaat het om voorzieningen
die voor meerdere mensen noodzakelijk zijn.
Vragen?
Indien u vragen hebt over deze regeling, wilt u deze dan stellen aan uw regiebegeleider?
Regeling kosten dienstverlening cliënten 2017 • Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz) en aanvullende diensten bij Siza
3
Alfabetisch overzicht van de diensten van Siza en wie betaalt
Wanneer er ‘OZD’ of ‘BBP’ staat, betekent dit dat er afspraken met u over worden gemaakt in
• de Overeenkomst Zorg- en dienstverlening (OZD) of in
• het Behandel- en Begeleidingsplan (BBP).
Onderwerp
Cliënt Siza
Siza
Toelichting
(of ZVW = Zorg­verzekeringswet)
A
B
D
G
Administratiekosten
• Externe ondersteuning
bij beheer cliëntgelden
• Verstrekken medische
verklaring
Alarmering
• Basisalarmering Siza
• Persoonsgebonden
zorggerelateerd
• Persoonsgebonden eigen
verzoek
Begeleiding bij bezoek aan:
• Behandelaar
• Ziekenhuis/polikliniek
Brillen, glazen, montuur,
reparatie
Domotica
(technologische toepassingen: zie alarmering)
Geneeskundige zorg
X
X
X BBP
Het gaat hier om persoonlijke aanpassingen
van de basisalarmering
X
Wij gaan ervan uit dat mensen uit uw eigen
netwerk meegaan naar de specialist.
Indien dat niet mogelijk is, en als u niet
alleen kunt reizen of informatie niet kunt
onthouden, regelt Siza de begeleiding.
Dit kan een geïnstrueerde vrijwilliger zijn.
De begeleiding geldt niet voor bezoek aan
alternatieve geneeskundigen.
X BBP
X BBP
X
X indicatie
verblijf en
behandeling
X indicatie
verblijf en
behandeling
Geneesmiddelen
(zie ook Huisapotheek)
H
Uw regiebegeleider heeft informatie van
instanties die dit voor u kunnen verzorgen.
In het BBP kunnen afspraken hierover
worden vastgelegd.
X
Huisapotheek
X
Hoorapparaat
Verstrekking, onderhoud,
reparatie, batterijen
Hulpmiddelen
X
Het gaat hier om zorg van algemeen
medische aard, zoals de huisarts.
Siza betaalt de voorgeschreven medicatie
Het gaat hier om middelen die u zonder dok­tersvoorschrift kunt verkrijgen bij de apotheek
Dit verschilt van persoon tot persoon.
Wij adviseren u contact op te nemen met
Servicepunt Hulpmiddelen Siza 088- 3779110
Regeling kosten dienstverlening cliënten 2017 • Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz) en aanvullende diensten bij Siza
4
Onderwerp
Cliënt Siza
Siza
Toelichting
(of ZVW = Zorg­verzekeringswet)
I
K
L
M
Inrichting woonruimte
X
• Uw persoonlijke ruimte
aanvullend
• Installeren, ophangen,
persoonlijke zaken
Kapper
Kleding
(zie ook Wasverzorging)
• Aanschaf en reparatie
X
•
•
X
Merken
(wasmerkjes + inzetten)
Verstrekking t.g.v.
handicap
• Uw werkkleding op
voorschrift van Siza
Linnengoed
• Siza handdoeken, lakens,
washandjes
• Privé: lakens,
dekbedovertrek,
keukentextiel etc.
Maaltijden
•
Indien u niet zelf uw eten
en drinken kunt of wilt
verzorgen, zorgt Siza voor
het gebruikelijke eten en
drinken.
X
U kunt uw woning zelf, op eigen kosten,
inrichten. Indien u dit niet kunt of wilt, zorgt
Siza voor een eenvoudige, adequate inrichting;
deze kan eerder gebruikt zijn. Onder een
eenvoudige, adequate inrichting verstaan
we: vloerbedekking / gordijnen / lampen,
standaard bed / matras / kussen / beddengoed
(en handdoeken), stoel / tafel / kledingkast.
Het gaat hier ook om de inrichting van uw
tuin of balkon.
X
X
U zorgt zelf voor het kopen en herstellen van
uw kleding. Indien u dit niet kunt, verzoeken
wij u een beroep te doen op uw familie
of anderen uit uw netwerk. Lukt dit niet,
overlegt u dan met uw regiebegeleider.
X
X indicatie
verblijf en
behandeling
X
Het gaat hier om bijvoorbeeld een
scheurpak of een heupbeschermer.
X
X
X OZD
X
In principe biedt Siza maaltijdvergoeding
waarmee u zelf de maaltijd verzorgt.
Indien u een Modulair pakket thuis (MPT)
hebt of een Persoonsgebonden budget
(PGB), dan geldt dit niet.
Het gebruikelijke eten en drinken bestaat
uit: drie maaltijden, voldoende (niet alcoho­
lisch) drinken, tussendoortjes, fruit, koffie,
thee en dergelijke.
Een medisch noodzakelijk dieet, bijv. zoutarm/glutenvrij, en medisch noodzakelijke
voedingssupplementen, zoals een verdikkings­middel, zijn onderdeel van de voeding.
Wij kunnen u vragen te helpen bij
boodschappen doen en de (brood-)maaltijd
verzorgen.
Regeling kosten dienstverlening cliënten 2017 • Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz) en aanvullende diensten bij Siza
5
Onderwerp
Cliënt Siza
Siza
Toelichting
(of ZVW = Zorg­verzekeringswet)
O
P
• Voorgeschreven
dieetpreparaten en
dieetvoeding
• versnaperingen op
verzoek cliënt
Onderhoud individuele
hulpmiddelen
X indicatie
Verblijf en
behandeling
X
X
Opleidingen en cursussen
voor uzelf
Overlijden
• Eerste verzorging
X
•
•
•
•
X
X
X
Afleggen en opbaren
Afscheidsviering
Transport naar
mortuarium / uitvaart
Leegmaken woonruimte
Paramedische zorg
Pedicure/voetverzorging
• Dat wat u niet zelf kunt
door uw handicap
• Voetverzorging die tot
de reguliere persoonlijke
verzorging behoort
• Als men op locatie geen
voetverzorging kan
bieden, zijn de kosten van
een pedicure voor Siza
• Speciale voetverzorging
(controle, onderzoek
en behandeling huid-/
nagelproblemen)
• Indien u zelf voor pedicure
kiest of extra vragen heeft
(nagels lakken e.d.)
X indicatie
Behandeling
Dit verschilt van persoon tot persoon.
Wij adviseren u contact op te nemen met
Servicepunt Hulpmiddelen Siza 088-3779110
X
Dit betreft het schouwen en gereedmaken
van de overledene voor vervoer
X indicatie
verblijf en
behandeling
Bij overlijden maakt uw regiebegeleider
afspraken met de familie over het ophalen
van persoonlijke eigendommen. En over het
weer beschikbaar zijn van de woning / kamer,
binnen een week na de begrafenis /crematie.
Woont u samen met een partner zonder
indicatie voor Verblijf, dan krijgt uw partner
de tijd om naar een andere woning uit te
zien; met een maximumperiode van drie
maanden.
Het gaat hier om fysiotherapie, oefentherapie,
logopedie en ergotherapie, wanneer deze zorg
verband houdt met de aard van de handicap.
X BBP
X
X BBP
X
X indicatie
Indien u een Volledig pakket thuis
(VPT), Modulair pakket thuis (MPT) of
Persoonsgebonden budget (PGB) hebt, of als
u geen behandeling binnen Siza krijgt, dan is
geneeskundige zorg voor bijv. diabetesvoeten,
zorg vanuit de Zorgverzekeringswet.
X
Regeling kosten dienstverlening cliënten 2017 • Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz) en aanvullende diensten bij Siza
6
Onderwerp
Cliënt Siza
Siza
Toelichting
(of ZVW = Zorg­verzekeringswet)
Psychische stoornis
R
S
T
Reparaties
• Van uw persoonlijke
bezittingen
• Van eigendommen van
Siza
Schoeisel
• Reguliere schoenen
• Orthopedische schoenen
Schoonmaak
• Dat wat u niet zelf
kunt door uw handicap
(berekend op basis van
wat gebruikelijk is voor
de ruimte)
• Extra werkzaamheden
als gevolg van uw wijze
van inrichting (bijv. heel
veel beeldjes / huisdieren)
• Schoonmaakmiddelen,
werkdoeken (regulier
standaardpakket)
Strijken
(zie voor toelichting pag. 10)
• Basis / uitgebreid
TV, radio, telefoon, internet
• Kosten van uw
aansluiting in privéruimte
• Kosten abonnement en
uw gebruik
• Apparatuur
Tandarts
• Reguliere tandarts,
eigen keuze
Het gaat hier om behandeling van een
psychische stoornis, als deze onderdeel is
van de afgesproken behandeling
X
Als er meer slijtage/beschadiging is dan
redelijkerwijs verwacht mag worden, dan
brengen wij de kosten van herstel bij u in
rekening.
X
X
X
X indicatie
Behandeling
X BBP
Dit verschilt van persoon tot persoon.
Wij adviseren u contact op te nemen met
Servicepunt Hulpmiddelen Siza 088-3779110
Wij overleggen met u of en wat u zelf kunt
doen aan het schoonhouden van uw woning.
Waar nodig ontvangt u hierbij begeleiding.
De gemeenschappelijke ruimten worden door
Siza schoongemaakt, mogelijk met uw hulp.
X OZD
X
X
X
X
X
X indicatie
Verblijf
• Bijzondere
tandheelkunde
Tuinonderhoud; eigen tuin
X Indicatie
verblijf en
behandeling
X indicatie
Verblijf en
behandeling
X indicatie
Verblijf en
behandeling
Een indicatie voor bijzondere tandheelkunde
is nodig.
X
Regeling kosten dienstverlening cliënten 2017 • Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz) en aanvullende diensten bij Siza
7
Onderwerp
Cliënt Siza
Siza
Toelichting
(of ZVW = Zorg­verzekeringswet)
V
Verhuizing
• Op uw initiatief
• Op initiatief van Siza
Vervoerskosten
• Uw bezoek (+evt. begelei der) aan behandelaar Siza
• U (+evt. begeleider)
> ziekenhuis / medisch
specialist
• Dagbesteding
• Sociaal vervoer van u en
begeleider
Verzekeringen
(zie voor toelichting pag. 10)
• Zorgverzekering +
aanvullend pakket
• Brand / inboedel /
kostbaarheden cliënt
• Uitvaart / crematie
• Wettelijke aansprakelijk-­
heid (WA) cliënt
• Eigendommen Siza
• Overige verzekeringen
Verzorgingsproducten
• Zorgverleningsproducten
zoals toiletpapier,
handschoenen e.d.
• Toiletartikelen zoals zeep,
shampoo, scheerspullen,
tandpasta, tandenborstel
Vrijetijdsbesteding
• Kosten sporten, cursus­ sen en clubs
Wij gaan ervan uit dat u uw woning in goede
staat en netjes achterlaat en uw eigen
spullen meeneemt. Als er meer slijtage /
beschadiging is dan redelijkerwijs verwacht
mag worden, dan brengen wij de kosten van
het herstel bij u in rekening. Wij brengen
ook kosten in rekening voor het eventueel
verwijderen van uw persoonlijke spullen.
X
X
Wanneer u op verzoek van Siza verhuist,
houdt u er dan rekening mee dat de eventuele
meerkosten die u heeft gemaakt bij de
inrichting van de oude woning (en die niet
onder de Wlz vallen), niet automatisch in
de nieuwe woning door Siza betaald zullen
worden.
X indicatie
X
X indicatie
X
X
Er is collectiviteitvoordeel via Siza; voor meer
informatie: [email protected]
X OZD
X
X OZD
Er is collectiviteitvoordeel via Siza; voor meer
informatie: [email protected]
X
Denkt u aan verzekeringen voor overlijden,
reis- of annulering, aanvullende ziektekosten etc.
X
X
X
X
Binnen Siza zijn diverse ontspannings- en
activiteitenclubs actief
Regeling kosten dienstverlening cliënten 2017 • Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz) en aanvullende diensten bij Siza
8
Onderwerp
Cliënt Siza
Siza
Toelichting
(of ZVW = Zorg­verzekeringswet)
•
•
W
Z
Verblijfs- en reiskosten;
buiten Siza op uw verzoek
(bijv. voor vakantie)
Verblijfs- en reiskosten
begeleiders bij uitstapje/
recreatie op uw verzoek
Vrijwilligers
• Reis- en onkosten
algemene activiteiten
• Reis- en onkosten op uw
eigen verzoek
• Verzekeringen
Wasverzorging
(zie voor toelichting pag. 10)
• Bovenmatig wassen van
kleding door handicap
• Dekens en dekbedden
Siza
• Bedden- en linnengoed
Siza
• Uw handdoeken, lakens,
dekbedovertrek
• Chemische reiniging van
uw kleding
• Uw boven- en onder kleding
Zakgeld
(indien van toepassing)
Ziekenhuisopname
(zie voor toelichting pag. 11)
X
Zie ook het beleid “Begeleiding vakanties
cliënten”, dat u kunt opvragen bij uw
regiebegeleider.
Als vrijwilligers u tijdens de vakantie
begeleiden, dan komen hun reis- en
verblijfkosten voor uw rekening.
Als medewerkers van Siza u tijdens
uw vakantie begeleiden, dan zijn de
begeleidingskosten ook voor uw rekening.
Het uurtarief van een medewerker vindt u
in de tarievenlijst.
X
X
X
X
X
X
X
X OZD
X
X OZD
X
X
X BBP
Regeling kosten dienstverlening cliënten 2017 • Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz) en aanvullende diensten bij Siza
9
Toelichting
Verzekeringen
Voor een aantal verzekeringen zorgt u zelf:
• Brand-/inboedelverzekering*;
• Aansprakelijkheid/WA-verzekering*;
• Ziektekosten (+ aanvullende verzekering);
• Rolstoel/scootmobiel verzekering.
*Aansprakelijkheid en inboedel
De overstap van een collectieve naar individuele verzekering is voor u een dure oplossing.
Daarom sluit Siza zowel voor de aansprakelijkheid (WA) als voor de inboedel een collectieve
verzekering af. Deze bieden wij u (vrijblijvend) aan.
De aansprakelijkheidsverzekering hoeft alleen te worden afgesloten als u ouder dan 18 jaar bent.
Onder de 18 valt u onder de aansprakelijkheid van uw ouder(s).
Voor meer informatie: [email protected]
Inzittendenverzekering
Indien u meerijdt in een eigen auto van een medewerker, is het wenselijk (maar niet verplicht) dat
de medewerker een inzittendenverzekering heeft. De schade die niet door de eigen verzekering van
de medewerker wordt gedekt, kan verhaald worden op de verzekering van Siza, tenzij sprake is van
ernstige nalatigheid van de chauffeur (zie ook ‘Protocol vervoer cliënten’, juli 2009).
Wasverzorging
De opbouw van het tarief komt overeen met wat landelijk (Nibud/LOC) hiervoor berekend is.
Siza berekent alleen niet de energie- en waterkosten aan u door. Als u ervoor kiest de was door de
locatie te laten verzorgen, is het aan de locatie of die daar een wasserij voor inzet.
Strijken
Strijken kan1 in 2 uitvoeringen aangeboden worden:
1. Basis
In het basispakket wordt de bovenkleding gestreken bij het 3 maal per week verschonen ervan.
D.w.z.:
voor man:
voor vrouw:
Overhemd/blouse
Pantalon/rok
1 per week
3 per week
1 per week
3 per week
2. Uitgebreid
In het uitgebreide pakket wordt de genoemde bovenkleding plus de nachtkleding gestreken.
D.w.z.:
Overhemd/blouse
1 per week
Pantalon/rok
3 per week
Pyjamabroek
2 per week
Pyjamajas
2 per week
Nachtjapon
voor man:
voor vrouw:
2 per week
3 per week
3 per week
1. Strijken behoort niet tot standaard aanbod; afhankelijk van keuze locatie kan het als extra dienst beschikbaar zijn.
Regeling kosten dienstverlening cliënten 2017 • Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz) en aanvullende diensten bij Siza
10
Beschadigde kleding
Wij hebben een vergoedingssysteem voor wasgoed dat beschadigd is geraakt in de was.
Per kledingstuk is een maximumvergoeding vastgesteld, waarop een afschrijving afhankelijk van
ouderdom plaatsvindt.
Ziekenhuisopname en begeleiding
Ziekenhuisopname
Ziekenhuisbehandeling behoort tot de Zorgverzekeringswet.
Het ziekenhuis biedt u alle zorg en begeleiding gedurende de opname. Dit betreft ook zorg die
nodig is voor andere problemen dan waarvoor u bent opgenomen in het ziekenhuis. Het is de
verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om voor de benodigde middelen en materialen te zorgen.
Het ziekenhuis en Siza kunnen afspraken maken omtrent mogelijkheden van inzet van begeleiding
vanuit Siza gedurende de opname.
Polikliniek bezoek
Bij een poliklinisch consult kan het zijn dat begeleiding van u nodig is (vanwege handicap of
communicatie). Door de regiebegeleider zal besproken worden of iemand uit uw netwerk mee
kan. Is dit niet mogelijk en kunt u niet zelfstandig en gaat er iemand mee, dan zal deze begeleiding
aangegeven worden in het BBP. Denkt u ook aan de mogelijkheid dat u een telefoonnummer
meeneemt, waarop begeleiding bereikbaar is voor evt. vragen van de polikliniek.
Regeling kosten dienstverlening cliënten 2017 • Verstrekkingen (Wet langdurige zorg / Wlz) en aanvullende diensten bij Siza
11
Siza
Postbus 532
6800 AM Arnhem
Bezoekadres
Kemperbergerweg 139e
6816 RP Arnhem
088-377 91 00
[email protected]
www.siza.nl
December 2016
Download