Aanvraag voor deelname tot de wedstrijd voor projecten rond de

advertisement
Aanvraag voor deelname tot de wedstrijd
voor projecten rond de Eerste
Wereldoorlog.
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Cel Oorlog & Vrede
Streekhuis Westhoek
Woumenweg 100
8600 Diksmuide
tel. 051/519433
e-mail: [email protected]
In te vullen door de
behandelende directie
ontvangstdatum
Wie kan een aanvraag indienen ?
West-Vlaamse secundaire en basisscholen die een project rond de Eerste Wereldoorlog uitwerken
vanuit herinneringseducatie.
Mag men meer dan één project indienen ?
Per school kan er slechts één klasproject ingediend worden. De projecten kunnen evenwel
uitgewerkt worden door één klas of meerdere klassen samen van eenzelfde school.
Welke projecten komen in aanmerking ?
Projecten rond de Eerste Wereldoorlog die werken vanuit herinneringseducatie.
Aan welke voorwaarden moet het project voldoen ?
De projecten steunen op volgende drie aspecten van herinneringseducatie, die terug te vinden zijn in
de toetssteen 14-18:
 Kennis en inzicht. Kennis, in de ruime zin van het woord, is een noodzakelijke basis voor
herinneringseducatie. Herinneringseducatie heeft namelijk tot doel deelnemers inzicht te
verschaffen in een bepaalde historische context, een context die economisch, politiek, sociaal
en cultureel is bepaald en waarin zich bepaalde processen, strategieën en mechanismen
afspelen.
 Empathie en betrokkenheid. Herinneringseducatie beoogt het tegenovergestelde van
afstandelijkheid en onverschilligheid, namelijk de ontwikkeling van historische empathie. Wat
is historische empathie?
o het erkennen dat de waarden, opvattingen, geloofsovertuigingen en intenties van
historische personen kunnen verschillen van die van de onderzoeker;
o het erkennen dat individuen en groepen er verschillende waarden, opvattingen en
geloofsovertuigingen op na hielden en houden;
o het erkennen dat andere perspectieven normaal en betekenisvol zijn en niet ‘stom’;
de bereidheid om acties en gebeurtenissen te verklaren vanuit historische waarden,
opvattingen en geloofsovertuigingen. Uiteraard moeten deze verklaringen gebaseerd
zijn op historisch bewijs;
o het erkennen dat het eigen perspectief afhankelijk is van een historische context.
 Reflectie & actie. Herinneringseducatie streeft ‘actief respect’ na. De maatschappelijke
doelstelling van herinneringseducatie kan je omschrijven als het voorbereiden van jongeren
op actief burgerschap in de samenleving. In een ideale situatie streeft herinneringseducatie
naar het vormen van kritische en geëngageerde burgers; burgers die bereid zijn om tolerantie
en solidariteit uit te dragen, om individueel of collectief actie te ondernemen, bijvoorbeeld
wanneer zijzelf of anderen geconfronteerd worden met onrecht en respectloosheid.
De toetssteen 14-18 kan gratis besteld worden bij de webshop van de provincie West-Vlaanderen :
http://webshop.west-vlaanderen.be/publicatie/375/toetssteen-14-18
Bij de beoordeling van de projecten houdt de jury rekening met de volgende criteria:
1. Visie en authenticiteit
 Komen de hiervoor vermelde drie aspecten aan bod?
 Worden het opzet en de doelstelling van het project goed verwoord in de inhoudelijke
toelichting bij de powerpointpresentatie?
 Wordt er bij het uitwerken van het project een voldoende kritische zin aan de dag gelegd?
 Wordt het project voldoende geactualiseerd?
 Wordt er op een degelijke wijze aangegeven welke bronnen gebruikt werden bij het uitwerken
van het klasproject?
 Wordt er naast herinneringseducatie, ook aan een andere vorm van educatie aandacht
besteed bijvoorbeeld erfgoededucatie, milieueducatie, burgerschapseducatie,
mensenrechteneducatie…
2. Creativiteit en uitwerking
 Is het project een eigen creatie?
 Spreekt de titel van het project aan? Trekt hij de aandacht?
 Straalt de powerpointpresentatie de inhoudelijke boodschap krachtig uit?
 Komt de inbreng van de leerlingen voldoende tot uiting?
Welk bedrag kan u ontvangen ?
Er worden maximum 10 prijzen uitgereikt, waarvan 5 voor de basis- en lagere scholen en 5 voor de
secundaire scholen. In voorkomend geval:
1° krijgt de winnaar een prijs van 500 EUR en gratis tickets voor 50 deelnemers in één van de
5 WOI-musea (Museum aan de IJzer, Memeorial Museum Passchendaele 1917, In Flanders
Fields Museum, Talbot House of Westfront Nieuwpoort);
2° krijgt de tweede een prijs van 300 EUR en gratis tickets voor 50 deelnemers in één van de
5 WOI-musea (Museum aan de IJzer, Memeorial Museum Passchendaele 1917, In Flanders
Fields Museum, Talbot House of Westfront Nieuwpoort);
3° krijgen de derde, de vierde en de vijfde een prijs van 150 EUR en gratis tickets voor 50
deelnemers in één van de 5 WOI-musea (Museum aan de IJzer, Memeorial Museum
Passchendaele 1917, In Flanders Fields Museum, Talbot House of Westfront Nieuwpoort);
Wanneer moet u het project indienen?
Uiterlijk op 20 februari van het schooljaar waarin de prijzen worden uitgereikt.
Gegevens van de aanvrager
1 Vul hieronder de naam en de contactgegevens in van de school.
naam
straat en nummer
postnummer en
gemeente
telefoonnummer of
gsmnummer
e-mailadres
rechtsvorm
naam van de
projectverantwoordelijke
of contactpersoon
telefoon of gsm-nummer
e-mailadres
2 Kruis aan wat op u van toepassing is
een basisschool
een secundaire school
Gegevens van het project
3 Wat is de titel van het project?
4 Welke klas(sen) of groep (en) heeft (hebben) meegewerkt aan het project?
de klas of de klassen die het klasproject gemaakt hebben (richting studiegebied en leerjaar) en het
aantal leerlingen
(bv. leerlingen van 1ste leerjaar basisonderwijs, 3de leerjaar basisonderwijs, BuSO, onthaalonderwijs,
1ste leerjaar A, 2de leerjaar van de 1ste graad, 1ste leerjaar B, BVL, TSO, BSO, DBSO, 4de jaar
TSO mechanica-elektriciteit, 5de jaar BSO kantoor)
5 Beschrijf het project.
Voeg een powerpointpresentatie van het project toe met volgende structuur :
 titel project;
 doelstelling/opzet (o.a.welke vorm(en) van educatie);
 doelgroep + inbreng;
 methodiek (met nadruk op creativiteit);
 inhoud (met aandacht voor 3 pijlers herinneringseducatie);
 actualisering met daaraan gekoppeld kritische zin.
Geef een inhoudelijke toelichting van het project van maximum 3 pagina's
Gegevens voor de uitbetaling van de prijs
6 Geef het rekeningnummer op van de begunstigde.
IBAN-Nummer
B
E
BIC-code
7 Geef de naam, het adres en ondernemingsnummer op van de rekeninghouder.
naam van de school of
inrichtende macht
ondernemingsnummer
.
.
straat en nummer
postnummer en
gemeente
Bijlagen
8 De volgende bijlagen moeten steeds verplicht toegevoegd worden.
Een powerpointpresentatie van het klasproject.
Een inhoudelijke toelichting van het klasproject van maximum 3 pagina's.
Verklaring op erewoord en ondertekening
9 Vul onderstaande verklaring in.
Ondergetekende verklaart :
kennis genomen te hebben van het provinciaal reglement van 27 oktober 2016 betreffende
de wedstrijd voor projecten rond de Eerste Wereldoorlog voor West-Vlaamse scholen van het
secundair onderwijs of basisscholen en lagere scholen
akkoord te gaan met de bepalingen van bovenvermeld reglement
het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
datum
dag
maand
jaar
handtekening
voornaam en naam
functie
Aan wie bezorgt u dit formulier?
10 Stuur dit formulier en de bijlagen via e-mail met onderwerp ‘wedstrijd’ naar:
[email protected]
Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag?
11 De door de jury geselecteerde projecten en hun rangschikking worden voorgelegd aan de Deputatie,
die beslist over de toekenning van de prijzen.
De prijzen worden uitgereikt op een slotevenement. De scholen die een prijs winnen worden
uitgenodigd op het slotevenement met een delegatie van de klas of klassen, groep of groepen die
deelnamen aan het project. De deelnemers stellen zelf hun project voor op het slotevenement.
Privacywaarborg
12 In het kader van de vervulling van onze wettelijke opdracht nemen wij uw relevante persoonlijke
gegevens op in onze bestanden. U kunt deze inzien en verbeteren conform de Wet Verwerking
Persoonsgegevens van 8 december 1992.
Download