Hoofd Afdeling Conservatoren Positie: Het hoofd geeft leiding aan

advertisement
Hoofd Afdeling Conservatoren
Positie:
Het hoofd geeft leiding aan een multidisciplinair team van conservatoren, met speciale
aandacht voor de presentatie, ontwikkeling en toegankelijkheid van de collectie voor
nationale en internationale stakeholders. Hij/zij draagt bij aan de vergroting van de
maatschappelijke relevantie van het museum voor een breed en cultureel divers publiek. Het
hoofd werkt op het gebied van onderzoek nauw samen met het hoofd van het Research
Center for Material Culture.
Functiedoel
Ontwikkelen van beleid, leidinggeven en zorgdragen voor een efficiënte en doelmatige
uitvoering van de activiteiten van de afdeling Conservatoren, zodat de doelstellingen en
vooraf overeengekomen resultaten, met betrekking tot de missie van het museum, worden
vertaald in o.a. het ontwikkelen van de collectie en het maken van tentoonstellingen en
bijdragen aan de inhoudelijke en maatschappelijke betekenis van het museum.
Resultaatgebieden
Visie
Kernactiviteiten
a) Heeft een heldere visie op de
inhoudelijke en maatschappelijke
betekenis van het museum, in lijn met
de missie van het NMVW als een
‘museum over mensen’ dat wil
inspireren tot wereldburgerschap
b) Kan die visie vertalen naar concrete
tentoonstellingsvoorstellen, in de
uitwerking van bestaande
programmering, naar het
collectiebeleid, etc.
c) Heeft vernieuwende ideeën over de
(huidige) betekenis van volkenkundige
collectie
d) Kent de huidige discussie rondom
thema’s zoals globalisering , interculturaliteit en migratie in relatie tot
musea en draagt daaraan graag bij
Leidinggeven
e) Coördineren van een doelmatig
ingerichte afdeling;
f)
Coördineren van een doelmatige
taakverdeling en afstemming tussen de
medewerkers, zodat resultaten zowel in
productieve als in kwalitatieve zin
worden gerealiseerd en gericht op de
missie van het museum.
g) Aansturen en evalueren van de
prestaties en daartoe begeleiden,
stimuleren, motiveren en coachen van
medewerkers;
h) Bijdragen aan een coöperatieve
atmosfeer binnen de afdeling en het
museum
i)
Coördineren en faciliteren van
afdelingsoverleg;
j)
Vertegenwoordiging van conservatoren
in MT
Beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering
a) Uitwerken en realiseren van het
(meer)jaren strategisch Collectiebeleid
en van de
tentoonstellingsprogrammering 20162020.
b) Bijdragen aan het bijstellen, aanvullen
en verder ontwikkelen van collectie- en
tentoonstellingsbeleid, samen met de
andere betrokken MT-leden
c) Opstellen van jaarplannen, opleveren
van de resultaten, evalueren en zo
nodig bijsturen;
d) Beheren van het afdelingsbudget; tijdig
signaleren van (dreigende) afwijkingen,
bijsturen;
e) Zorgdragen voor afstemming van
afdelingsbeleid op de bredere
museumorganisatie en de
beleidsdoelstellingen van het NMVW.
f) (Doen) uitvoeren van het collectie- en
conservatorenbeleid o.a. door het
realiseren van de beoogde
speerpunten; acquisitie en gebruik van
collectie in tentoonstellingen.
g) Opleveren van management
rapportages en adviseren van het
management.
h) Bijdragen aan de ontwikkeling van een
lange termijn visie voor het museale
beleid en sturen van beleid op gebied
van internationaal werk van het
museum.
Relatiebeheer/
Representatie
i)
Functie-eisen
Vertegenwoordigen van de organisatie
in het relevante werkveld, binnen
netwerken, in werkgroepen en
overlegorganen en door het geven van
presentaties
j) Academische achtergrond in een
relevante discipline (zoals antropologie,
(kunst)geschiedenis, museologie) – wij
geven de voorkeur aan iemand die
gepromoveerd is of gelijkwaardige
onderzoekservaring heeft.
k) Ervaren in leidinggeven aan (museale)
professionals; beschikt over people
management kwaliteiten
l) Beschikt over een relevante netwerk,
nationaal en internationaal
m) Aantoonbaar in staat tot formuleren van
een krachtige visie en vertaling hiervan
naar concrete plannen en projecten
n) Innovatief, flexibel en slagvaardig
o) Ervaring met het werk van een
conservator o.a collectievorming en het
maken van tentoonstellingen. Bij
voorkeur binnen het inhoudelijke
werkterrein van het museum
p) Op de hoogte van hedendaagse
discussies (maatschappelijk, ethische,
wetenschappelijk) rondom
(etnografische) musea en hun collectie;
Kennis en ervaring
a) 5 jaar ervaring op het gebied van
Collectie en Tentoonstellingen
b) Aantoonbare ervaring als
leidinggevende
c) Meerdere wetenschappelijke
publicaties op zijn/haar naam
d) Ervaring met projectmatig werken
e) Goede beheersing van Nederlands
en Engels,
Download