Duale verkiezingen - SGP Rijssen

advertisement
Duale verkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen in 2006
Inhoud
• Geschiedenis
• Belangrijkste veranderingen
• Nieuwe instrumenten
• Nieuwe procedures
• Rolverdeling raadslid, wethouder en burgemeester
• Profielschets fractie, raadslid, wethouder en burgemeester
• Betekenis voor kieslijst
• Collegevorming
• Relativering
1
Geschiedenis
1998
Staatscommissie Dualisme en lokale democratie (commissie Elzinga)
6 maart 2002
Landelijke gemeenteraadsverkiezingen
7 maart 2002
Wet dualisering gemeente bestuur
1 januari 2003
Rijssen-Holten duaal
7 maart 2006
1e duale gemeenteraadsverkiezingen Rijssen-Holten
2
Belangrijkste veranderingen (1)
Ontvlechting raadslidmaatschap en wethouderschap
wethouder uit de raad
Commissiestelsel
raadscie., bestuurscíe., onderzoekscie., overige cie.
Versterking verordenende en controlerende bevoegdheden raad
initiatiefrecht, amendementsrecht, recht op ambtelijke bijstand
vragenrecht en inlichtingenplicht, interpellatierecht,
onderzoeksrecht
Versterking budgettaire bevoegdheden raad
Programmabegroting, financiële verordeningen
lokale Rekenkamer
3
Belangrijkste veranderingen (2)
Concentratie bestuursbevoegdheid bij het college
bestuursbevoegdheden, Wet medebewindsvoering
Rol Burgemeester
collegevorming, voorzittersrol,
verhouding burger-bestuur
Ambtelijke organisatie
griffie, ambtelijke bijstand
4
Nieuwe instrumenten
Programmabegroting
Agendavorming
Initiatiefrecht
Rekenkamer
Enquêterecht/Onderzoeksrecht
Financiële verordeningen
Burgerjaarverslag
Griffie
5
Nieuwe procedures
Collegevoorstel/raadsinitiatief
Commissievoorzitter
Commissievergadering
Presidium
Raadsvergadering
6
Rolverdeling (1)
Rollen raadsleden:

Steller van kaders / bestuurder op hoofdlijnen

Controleur

Volksvertegenwoordiger

Initiatief nemen
7
Rolverdeling (2)
Rollen wethouders:

Bestuurder

Portefeuillehouder / lid college van B&W

Voorbereider

Uitvoerder

Vertegenwoordiger naar buiten
8
Rolverdeling (3)
Rollen burgemeester:

Bestuurder

Voorzitter

Coördinator

Portefeuillehouder / lid college van B&W

Vertegenwoordiger naar buiten
9
Profielschets raadsfractie (1)

vertalen van signalen uit de samenleving in een politieke agenda

samengesteld uit personen met verschillende eigenschappen

relevante kennis

kritisch controleren van het college op basis van actieve
informatievergaring

afleggen van publieke verantwoording

zelfevaluatie
10
Profielschets raadslid (2)

voldoende tijd beschikbaar

maatschappelijk betrokken

doorsluizen publieke agenda naar raadsagenda incl. prioriteiten

controleren college

kennis of affiniteit met meerdere onderdelen lokaal bestuur

aanspreekbaar op politieke keuzes en eigen functioneren

integer

nieuwsgierig, kritisch en onafhankelijk

plezier in debat, uitdragen standpunten, compromisbereid

relativeren

creativiteit, openheid, inlevingsvermogen

gevoel voor politieke verhoudingen
11
Profielschets wethouder (3)

voldoende tijd beschikbaar

zelfstandig, ook t.o.v. de raad

onderhandelaar

bestuurlijk georiënteerd

afleggen verantwoording

teamgericht (college)

responsief (reageren op signalen)

actief betrekken van burgers bij besluitvorming

integer

initiatiefrijk

plezier in debat

plezier in contacten met burgers, organisaties en bedrijfsleven

onafhankelijk denker
12
Profielschets burgemeester (4)
Vastgesteld door de raad bij procedure benoeming drs. mr. B. Koelewijn
d.d. 11 september 2003.

Bindend vermogen

Integriteit

Onafhankelijkheid

Stressbestendigheid

Verbinder

Netwerker

Inlevingsvermogen

Sociabiliteit

Daadkracht

Bestuurlijke gevoeligheid

Besluitvaardigheid

Onderhandelingsvaardigheid
13
Betekenis voor kieslijst (1)
Samenstelling lijst
- verschillende competenties die elkaar aanvullen
- voldoen aan profielschets raadslid en fractie
- teamspelers
- kennis
- banden met bevolking
- complementaire ambities
- bijzondere rol fractieleider
14
Betekenis voor kieslijst (2)
Vertrekpunt wethouder kan verschillen:
- als lijsttrekker op kieslijst
- op verkiesbare plaats op kieslijst
- op niet-verkiesbare plaats op kieslijst
- niet op kieslijst maar wel uit eigen gemeente
- van elders afkomstig
Aandachtspunten bij plaatsen wethouder
- onzekerheid collegevorming
- verschil tussen profielschets / competenties raadslid en
profielschets / competenties wethouder
- verschil tussen fractieleider en wethouder
15
Collegevorming






Termijn
Initiatief
Formateur
Collegeprogramma t.o.v. raadsprogramma
Rol burgemeester
Verhouding wethouder / fractie
16
Relativering
De kiezer beslist !!

Aantal zetels

Voorkeursstemmen (drempel rond 230 stemmen)

Persoonlijkheid, bekendheid, populariteit

Partij

Herkenbaarheid (bijv. verenigingen, kerkelijke achtergrond,
man/vrouw, leeftijd etc.)
Samenspel

binnen fractie

met andere fracties
17
Download