commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid

advertisement
Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de
commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid
donderdag 10 juni 2010, aanvang 20.15 uur
Voorzitter:
Commissiegriffier:
Aanwezig:
Van der Hoek
Fabbricotti
Luk (Leefbaar Delft), Langeveld (D66), Kuijper (D66), Kroon (PvdA),
Hassan (PvdA), Özkaya (GroenLinks), Bij de Vaate (GroenLInks),
Van Woudenberg (CDA), Maramis (CDA), Van der Woude (VVD),
Harpe (VVD), Förster (STIP), Bikkers (STIP), Koning (Onafhankelijk
Delft), Van Koppen (Onafhankelijk Delft), Van Pagée (SP), Bongers
(SP), De Koning (Stadsbelangen), Stoop (Stadsbelangen), GooijerMedema (ChristenUnie), Van Balen (ChristenUnie).
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.
2. Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering
De openstaande vraag naar aanleiding van de toezeggingenlijst wordt meegenomen
bij agendapunt 7. Wethouder De Prez is dan aanwezig.
3. Vaststellen besluitenlijst van de overlegvergadering commissie Algemeen 13
april 2010
Op pagina 3 onder agendapunt 8 wordt toegevoegd:
- In het licht van de op handen zijnde bezuinigingen geeft de fractie van de VVD
aan tegen het ter beschikking gestelde subsidiebedrag van € 10.000,- te zijn;
- De fractie van Onafhankelijk Delft geeft aan tegen het initiatief te zijn.
4. Inventarisatie insprekers
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
5. Vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor om de rondvraag na agendapunt 7 (raadsvoorstel inzake
Vaststelling van de jaarstukken 2009) te behandelen, omdat alle portefeuillehouders
op dat moment aanwezig zijn in de vergadering. De commissie gaat akkoord met het
voorstel. De agenda wordt vastgesteld.
De voorzitter neemt het ingebrachte punt van de fractie van STIP over de
verslaglegging mee terug naar het presidium.
6. Brief inzake het overzicht verzoekschriften Nationale Ombudsman 2009
(1072844, DDL week 14), brief inzake het Burgerjaarverslag (1077944, DDL
week 17), jaarverslag 2009 Instituut Sociaal Raadslieden (1078200, DDL week
18) en het jaarverslag Adviescommissie voor bezwaarschriften (1082529, DDL
week 21)
Burgemeester Verkerk en wethouder Bolten zijn voor de behandeling uitgenodigd.
De commissie Samenleving en Volkshuisvesting is voor de behandeling uitgenodigd.
De voorzitter stelt voor om het jaarverslag 2009 van het Instituut Sociaal
Raadslieden apart te behandelen, gevolgd door de gezamenlijke behandeling van
1
het burgerjaarverslag, het overzicht verzoekschriften Nationale ombudsman 2009 en
het jaarverslag Adviescommissie voor bezwaarschriften. De commissie gaat akkoord
met het behandelvoorstel.
Jaarverslag Instituut Sociaal Raadslieden (ISR)
De leden van de commissie hebben vragen en opmerkingen over onder meer:
- De maatregelen die genomen worden tegen agressie en intimidatie door cliënten;
- De mate waarin het Instituut Sociaal Raadslieden verzoeken om advies ontvangt
over problemen met de WMO;
- De collegereactie op de aanbevelingen in het jaarverslag;
- Het convenant positionering Instituut Sociaal Raadsleden en wanneer de
evaluatie naar verwachting wordt uitgevoerd;
- De communicatie naar de diverse doelgroepen;
- De hulpvaardigheid van uitvoeringsdiensten.
Wethouder Bolten gaat in op de gestelde vragen en licht onder meer toe dat er nog
geen collegereactie ligt omdat het gesprek met het Instituut Sociaal Raadslieden nog
niet heeft plaatsgevonden. Het college neemt de aanbevelingen uit het jaarverslag
van het Instituut over. De commissie kan zich vinden met het voorstel van de
wethouder om dit jaar te volstaan met de mondelinge collegereactie op het
jaarverslag. De wethouder gaat intern na of de evaluatie van het convenant heeft
plaatsgevonden.
Het burgerjaarverslag, het overzicht verzoekschriften Nationale ombudsman 2009 en
het jaarverslag Adviescommissie voor bezwaarschriften.
De leden van de commissie hebben vragen en opmerkingen over onder meer:
- De communicatie tussen de Adviescommissie voor bezwaarschriften en het
college;
- Het percentage gegrondverklaringen en de maatregelen die genomen worden
om de kwaliteit van de besluiten te verbeteren;
- De aanbevelingen van de Adviescommissie voor bezwaarschriften en de mate
waarin deze handvatten geven aan het college om zaken anders en beter te
doen;
- De mogelijkheid van een presentatie door de Adviescommissie voor
bezwaarschriften in de commissie;
- De capaciteit en de werkvoorraad van de Adviescommissie voor
bezwaarschriften;
- De keuze van de onderwerpen in het burgerjaarverslag en het gehanteerde
taalgebruik;
- Het relatief lage aantal klachten bij de Nationale Ombudsman en de wijze
waarop de verwijzing naar de Ombudsman plaatsvindt.
Wethouder Bolten behandelt de vragen met betrekking tot de Kamer II
aangelegenheden van de Adviescommissie voor bezwaarschriften en gaat in op de
uitkomsten van de pilot naar de techniek van mediation. Burgemeester Verkerk gaat
in op de overige vragen en licht onder meer de procedure van indiening van een
klacht bij de Nationale Ombudsman toe. Er zijn nog geen signalen ontvangen dat de
werkvoorraad bij de Adviescommissie voor bezwaarschriften doorwerkt in de
gehanteerde doorlooptijden. Burgemeester Verkerk geeft aan geen aanleiding te
2
zien voor verandering van het beleid bij een eventuele wijziging van de wettelijke
verplichting van het burgerjaarverslag.
De voorzitter stelt om voor de presentatie van de Adviescommissie voor
bezwaarschriften mee te nemen bij de behandeling van het jaarverslag van volgend
jaar en voegt deze toe aan de jaarplanning. Het agendapunt wordt afgesloten.
7. Raadsvoorstel inzake Vaststelling van de jaarstukken 2009 (1077723, DDL
week 19)
De onderdelen van het raadsvoorstel Advies van de R&A-commissie, die van
toepassing zijn op de commissie, worden betrokken bij de behandeling.
Burgemeester Verkerk, wethouder Bolten en wethouder De Prez zijn voor de
behandeling uitgenodigd.
De heer Hassan, voorzitter van de Rekening en Auditcommissie (R&A), licht het
advies van de R&A commissie op de jaarstukken toe en wijst de commissie specifiek
op advies nummer 6, project Voorhof Noord-West (Poptahof).
De leden van de commissie hebben vragen en opmerkingen over onder meer:
- De overschrijding van de kosten bij de Brandweer, het incidentele of structurele
karakter ervan en de reserve frictiekosten Brandweer;
- Het actief volgen van de ontwikkelingen in de wijk Buitenhof door de commissie;
- De geplande investeringen in de wijk na ontvangst van een subsidie van € 2
miljoen van het Rijk;
- De overschrijding van de schoonmaakkosten in relatie tot de beschikbare
middelen en de gehanteerde doelstellingen;
- De achtergrond van de tegenvallende uitgaven voor de maatregelen op het
gebied van CO2 reductie;
- De incidentele onttrekking aan de voorziening hogere vuilverwerkingskosten en
de meer structurele ontwikkeling die hieraan ten grondslag ligt.
- De termijn waarop het Gemeentelijk Rioleringsplan aan de gemeenteraad wordt
aangeboden.
- Het achterblijven van de realisatiecijfers op het gebied van de sociale
woningbouw.
Burgemeester Verkerk, wethouder Bolten en wethouder De Prez gaan in op de
gestelde vragen. Burgemeester Verkerk licht onder meer toe dat de reserve
Brandweer nodig is voor de afwikkeling van de overgang naar de Veiligheidsregio
Haaglanden. Wethouder Bolten geeft onder meer aan dat het Gemeentelijk
Rioleringsplan in 2011 naar de raad komt en licht de achtergrond van de
tegenvallende uitgaven op het gebied van CO2 reductie toe. Wethouder De Prez
licht onder andere toe dat bedrag van € 2 miljoen voor de wijk Buitenhof cofinanciering betreft. De bijdrage van de gemeente en andere partijen zijn een
voorwaarde voor het te ontvangen bedrag. Wethouder De Prez zegt toe het
bestedingsvoorstel voor de wijk Buitenhof naar de gemeenteraad toe te zenden en
de commissie desgewenst bij te praten over de wijk. Het achterblijven van de sociale
woningbouw is mede het gevolg van het achterblijvende tempo van de
bouwproductie bij de woningbouwcorporaties.
3
Advies van de commissie:
Het advies van de commissie heeft betrekking op de relevante delen uit het
raadsvoorstel inzake Vaststelling jaarstukken 2009 en het raadsvoorstel R&A-advies:
Positief:
Leefbaar Delft, Stadsbelangen, D66, STIP, ChristenUnie, CDA, PvdA,
GroenLinks, VVD, Onafhankelijk Delft en de SP (alleen het raadsvoorstel
R&A-advies)
Terug naar de fractie: SP (betreft het raadsvoorstel Vaststelling jaarstukken 2009)
Conclusie:
Het raadsvoorstel inzake Vaststelling van de jaarstukken 2009 wordt geagendeerd
voor de raadsvergadering van 24 juni as. De fractie van de SP geeft door of volstaan
kan worden met een stemverklaring.
10. Rondvraag
De heer Kuiper (D66) dient een rondvraag in over het beheer van het
Abtswoudsebos door de Groenservice Zuid-Holland. Geconstateerd wordt dat –
ondanks meldingen via het meldpunt openbare ruimte – gesloopte en afgebrande
bankjes (langs de Mantjeskade en nabij “Moeder Aarde”) niet worden gerepareerd of
teruggeplaatst. De heer Kuiper vraagt of de genoemde banken nog voor de
zomervakantie gerepareerd of teruggeplaatst kunnen worden. Tevens wordt de
wethouder verzocht het beheer en de afhandeling van klachten via de Groenservice
Zuid-Holland onder de loep te nemen.
Wethouder Bolten geeft aan dat de handhaving onvoldoende is en dat er ook
klachten op andere gebieden worden ontvangen. Het onderwerp zal geagendeerd
worden voor het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Midden-Delfland op 24
juni aanstaande.
De heer Koning (Onafhankelijk Delft) stelt een rondvraag over het onderhoud aan
de Tanthofkade/Sowetopad. Geconstateerd wordt dat de Tandhofkade c.q. het
Sowetopad in Tanthof West langere tijd verwaarloosd wordt. Er wordt minimaal
onkruid gewied en er staan veel dode bomen en struiken, wat de groei van de goede
bomen belemmert. Ook staat een sloot lange tijd droog wat zorgt voor stankoverlast
bij warm weer. De heer Koning vraag de wethouder om stappen te ondernemen om
het onderhoud van het pad te activeren.
Wethouder De Prez licht toe dat de aanwezigheid van dode bomen en struiken past
binnen de ecologische doelstellingen van de gemeente Delft. De overlast als gevolg
van het laag water in de sloot en het afval in de greppel zal worden opgepakt.
De heer Harpe (VVD) heeft signalen ontvangen dat een aantal Delftenaren geen
oproepkaart heeft ontvangen. Gevraagd wordt hoeveel Delftenaren dat zijn geweest
en of dit een substantiële groep is.
Burgemeester Verkerk geeft aan dat na de verkiezingen van 3 maart scherper is
gelet op de gehanteerde procedures. Er zijn bij hem geen signalen bekend van
mensen die geen oproepkaart hebben ontvangen, wel van dubbele oproepkaarten.
Dat bleek geen structureel probleem. Burgemeester Verkerk zegt toe dit na te gaan
bij de betreffende dienst.
4
Wethouder De Prez beantwoordt aansluitend de openstaande vraag uit de
procedurevergadering over de termijn waarop de commissie geïnformeerd wordt
over een eventuele legale graffitiplaats aan de Provinciale Weg. Wethouder De Prez
geeft aan dat hier na het zomerreces op wordt teruggekomen.
8. College van B&W: Brief inzake evaluatie aanpak fietsendiefstal (1074653, DDL
week 15)
Burgemeester Verkerk is voor de behandeling uitgenodigd.
De leden van de commissie hebben vragen en opmerkingen over onder meer:
- Het opnemen van een specifiek artikel in de APV om fietsendiefstal tegen te
gaan;
- De aanwezigheid van goede fietsparkeergelegenheden in relatie tot
fietsendiefstal;
- De afname van de fietsendiefstal met 3% ten opzichte van de doelstelling van
15% in 2010;
- De capaciteit bij de politie;
- De verantwoordelijkheid voor het chippen van fietsen;
- De financiële consequenties van de maatregelen in de evaluatie;
- Het ontbreken van een vergelijking met andere steden.
Burgemeester Verkerk gaat in op de gestelde vragen. De problematiek van
weesfietsen rondom het station zal met de wethouder Spoorzone worden
opgenomen. Burgemeester Verkerk zegt toe bij de jaarlijkse herziening van de APV
terug te komen op het punt van een specifiek artikel in de APV om fietsendiefstal
tegen te gaan.
De voorzitter sluit het punt af.
9. Brieven Stadsgewest Haaglanden inzake de ontwikkeling van Regionale
Uitvoeringsdiensten (1071663, DDL week 13 en 1055980, DDL week 5) en brief
college inzake de uitplaatsing van taken naar de Regionale Uitvoeringsdienst
(1082226, DDL week 21)
Burgemeester Verkerk is voor de behandeling uitgenodigd.
De commissie heeft vragen en opmerkingen over onder meer:
- De beoogde efficiëntievoordelen van de Regionale Uitvoeringsdienst;
- De bereidheid van andere Haaglanden gemeenten om deel te nemen aan de
Regionale Uitvoeringsdienst;
- Het op termijn onderbrengen van de pakketten 3 en 4;
- Het verplichtende karakter van aansluiting bij een Regionale Uitvoeringsdienst;
- De afstemming op mogelijke voorstellen voor herinrichting vanuit het Rijk;
- De verdere planning.
Burgemeester Verkerk gaat in op de gestelde vragen en licht de geschiedenis van
de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten toe. Van belang is dat de
deelnemende gemeenten op het zelfde niveau instappen in de Regionale
Uitvoeringsdiensten. Het bedrijfsplan wordt momenteel uitgewerkt en de
gemeenteraden ontvangen het definitief voorstel naar verwachting voor de kerst ten
behoeve van besluitvorming begin 2010. De verplichting om samen te werken in een
Regionale Uitvoeringsdienst is na behandeling in de Eerste Kamer komen te
5
vervallen. Wel ligt er een intentieverklaring uit februari van de negen
samenwerkende gemeenten.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur.
6
Download