B en W nummer 11 - Gemeente Leiden

advertisement
B en W-nummer 14.1141; besluit d.d. 3-2-2015
Onderwerp
(Nieuwe) vormen van maatschappelijke participatie:
Project ‘Actief in de buurt voor jezelf en de stad’
Besluiten:
1. De brief aan de raad (Z/14/131959), inzake de stand van zaken rondom (nieuwe)
vormen van maatschappelijke participatie in lijn met het Herontwerp Sociaal Domein
en de uitvoering van de motie met betrekking tot sociale activering, vast te stellen.
Perssamenvatting:
Met de brief “(Nieuwe) vormen van maatschappelijke participatie: Actief in de buurt, voor
jezelf en de stad” wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken waarmee in lijn met
het Herontwerp Sociaal Domein alsmede aan de motie met betrekking tot sociale activering
uitvoering wordt gegeven.
Het project ‘Actief in de buurt, voor jezelf en de stad’ is gericht op het arrangeren van
(nieuwe) vormen van maatschappelijke participatie voor mensen met een uitkering die (nog)
niet aan het werk kunnen maar wel actief willen meedoen of invulling zoeken voor de
tegenprestatie. Tegelijkertijd worden ook mede stadsgenoten die zich maatschappelijk
kunnen inzetten verbonden met bewoners die een hulpvraag hebben. Hiermee ontstaat een
verbinding tussen de Participatiewet en de WMO.
1
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadhuis
Aan de gemeenteraad
Stadhuisplein 1
Postadres Postbus 9100
2300 PC Leiden
Telefoon 14071
E-Mail
Website www.leiden.nl/gemeente
3 februari 2015
Ons kenmerk Z/14/131959
Onderwerp (Nieuwe) vormen van maatschappelijk participatie:
Actief in de buurt, voor jezelf en de stad.
Datum
A. Toen
Doorkiesnummer 7220
Contactpersoon
Geachte leden van de raad,
In 2013 heeft u het Herontwerp Sociaal Domein vastgesteld1. Hierin staat onder meer
aangegeven dat de gemeente de mogelijkheden verkent van nieuwe vormen van
participatie in de wijk in samenwerking met organisaties in de stad, in het kader van de
verbinding tussen de Wmo en de Participatiewet.
Naar aanleiding van het vaststellen van het beleidsplan Participatiewet d.d. 11 november
2014, wordt het College middels een motie2 tevens verzocht mogelijkheden voor sociale
activering in samenwerking met maatschappelijke organisaties uit te werken.
Graag informeren wij u hoe we in lijn van het Herontwerp Sociaal Domein uitvoering
willen geven aan het stimuleren van maatschappelijke participatie en de motie met
betrekking tot sociale activering.
Deze ambitie is vertaald naar het project ‘Actief in de buurt, voor jezelf en de stad’ gericht
op het arrangeren van (nieuwe) vormen van maatschappelijke participatie voor mensen
met een uitkering die (nog) niet aan het werk kunnen maar wel actief willen meedoen of
invulling zoeken voor de tegenprestatie. Tegelijkertijd willen we hierbij ook stadsgenoten
met elkaar in contact brengen die zich maatschappelijk willen inzetten of zelf een
hulpvraag hebben. Hiermee leggen we koppeling tussen de Participatiewet en de WMO.
Daarmee sluiten we aan bij de suggesties van de Rekenkamercommissie Leiden (rapport
‘Grip op nieuwe taken’, 2014) om meer verbinding tussen de decentralisaties te leggen.
We willen bovenstaande ambitie bereiken door:
Het bieden van een divers aanbod van maatschappelijk nuttige activiteiten en vrijwillige
inzet.
o Aanbod van activiteiten en vrijwillige inzet van mensen die iets willen betekenen voor
anderen verbinden met individuele ondersteuningsvragen uit de wijk. Het huidige
aanbod van maatschappelijke activiteiten komt vooral bij de maatschappelijke
organisaties vandaan. We zien daarnaast ook een potentieel aan individuele
ondersteuningsvragen van de mensen uit de wijk. We willen deze individuele
ondersteuningsvraag koppelen aan bewoners die actief willen zijn middels een
1
2
RV 12.0150, 2013.
M2 RV 14.0108, 11 november 2014.
2
o
digitaal en fysiek (via bekende plekken in de wijk) platform. Dit betekent een
gevarieerd aanbod voor zowel mensen die direct iets voor een ander willen
betekenen en indirect iets kunnen betekenen voor de stad.
Vrijwillige inzet op individuele basis en groepsgewijs: een aanvulling op het aanbod is
het inzetten van groepsgewijs vrijwilligerswerk, wanneer dit op individuele basis
(zelfstandig) een te grote stap is voor mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt (samenwerking st. Present).
Een goede verbinding en toegang naar aanbod van activiteiten en ondersteuning bij de
uitvoering.
o
Aanbod van activiteiten ook zichtbaar per wijk: het stedelijk overzicht aan vrijwillige
activiteiten is nu nog niet per wijk inzichtelijk. We willen vrijwilligerswerk meer een
gezicht geven in de wijk, dit kan drempelverlagend werken voor bewoners die iets
voor een ander kunnen betekenen of om de stap naar vrijwillige inzet te maken.
o
Verbinding: na een uitgebreide verkenning blijkt dat Werk en Inkomen, de Sociale
Wijkteams en iDOE (in samenwerking met hbo studenten) voor dit moment de
belangrijkste samenwerkingspartners zijn als het gaat om verbinding tussen het
aanbod aan activiteiten en vrijwilligers. Met deze partijen is de afgelopen maanden
afgestemd wat zij kunnen betekenen. Sociale Wijkteams vervullen in dit proces een
centrale rol als vindplaats voor de individuele ondersteuningsvraag/behoefte en
kunnen verbinding maken naar vrijwilligers.
Ondersteuning van eigen kracht en het verkleinen van het beroep van bewoners op
professionele ondersteuning zijn van belang voor het slagen van de opgave ‘Actief in de
buurt, voor jezelf en de stad. Dit gaat uiteraard niet vanzelf en vraagt om een brede blik,
waarbij we steeds kijken naar wat goed gaat en wat niet. Bij de uitvoering van het project
kijken we de komende periode onder andere hoe we de Piezo methodiek uit Zoetermeer
in de verdere doorontwikkeling kunnen betrekken en daar waar mogelijk integreren in de
aanpak.
Deze methodiek is in Zoetermeer ontwikkeld en richt zich op het stimuleren, ondersteunen
en begeleiden van mensen die geheel of gedeeltelijk buiten de maatschappij staan. Het
uitgangspunt hierbij is dat uitgegaan wordt van talent en vaardigheden van mensen zelf.
Daarnaast sluiten we aan op nieuwe inzichten en kansen die zich lopende het project
voordoen. Hiermee willen benadrukken dat de verdere doorontwikkeling van het project
een dynamisch proces is.
Vooralsnog zetten we in op de volgende drie investeringen voor de opstart en facilitering
van het project.
1. Versterken makelaarsfunctie
iDOE verbreedt haar makelaarsfunctie voor dit project door een extra focus op de
doelgroep met grote afstand tot de arbeidsmarkt te leggen. Zij zet haar expertise in voor
begeleiding, educatie en toeleiding van de ‘lerende’ vrijwilliger en werkt hierbij samen met
krachtige vrijwilligers en hbo studenten. Ook biedt iDOE informatie en ondersteuning naar
organisaties die deze groep mensen een plek kunnen bieden. iDOE zet zich in om in de
wijken het vrijwilligerswerk goed zichtbaar te maken. De makelaarsfunctie wordt in 2015
en 2016 geëvalueerd. Op basis van de bevindingen uit de evaluatie wordt bekeken of de
aanpak vanaf 2017 stapsgewijs geïntegreerd kan worden binnen de reguliere taken van
iDOE
2. Ondersteuning makelaarsfunctie t.b.v. van ‘lerende’ vrijwilligers
De gemeente Leiden en de Hogeschool Leiden hebben afspraken gemaakt over de inzet
van stagiairs in 2015. HBO stagiairs gaan ‘lerende’ vrijwilligers ondersteunen en coachen
bij zowel het vinden van passende vrijwillige activiteiten (toeleiding) als bij het uitvoeren
3
van deze activiteiten, ook met het oog op continuering van vrijwillige inzet. Voor de
studenten is het een reguliere stageplaats, zij worden begeleid door professionals vanuit
iDOE of de Sociale Wijkteams.
3. Een Leids platform voor vraag & aanbod
Een digitaal platform waarmee we de individuele ondersteuningsbehoefte uit de wijk
(vraag) en vrijwilligers (hulpaanbod) en daarmee de verschillende ondersteuningsvragen
in de stad kunnen verbinden. Niet alleen is dit een behoefte vanuit de Sociale Wijkteams,
ook verschillende bewonersorganisaties hebben de wens voor een dergelijk platform
uitgesproken. Zij worden dan ook betrokken bij de keuze voor een digitaal systeem voor
de stad en hun wijk . Bij de ontwikkeling van dit platform wordt ook de aansluiting bij social
media en mobiele applicaties bekeken. In januari wordt gestart met de
aanbestedingsprocedure voor dit platform.
Samenwerking Leidse regiogemeenten: de gemeente Leiderdorp is betrokken bij de
ontwikkeling van het project. Zij nemen deelname in overweging en de mogelijkheid om
aan te haken op één of meerdere onderdelen bestaat. De gemeente Oegstgeest is ook
geïnformeerd maar heeft haar interesse om deel te nemen aan een platform voor vraag en
aanbod (nog) niet bevestigd. De gemeente Zoeterwoude heeft interesse om hier aan deel
te nemen.
Voor bovenstaande investeringen is dekking gevonden vanuit het Leids
Participatiebudget, het budget Participatie en Ontmoeting en het eerder hiervoor
gereserveerde budget van €75.000,- ter ondersteuning van het aanjagen van initiatieven
in de stad. Het combineren van deze afzonderlijke middelen zien wij als passend bij een
integrale benadering van het Sociaal Domein.
In 2015 gaan wij van start met bovenstaande interventies en inzet om zo bij te dragen aan
een vitale stad waarin iedereen naar vermogen meedoet.
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
4
Download