en print dit artikel

advertisement
Vereenvoudiging kapitaaloverdracht per 1 juli een feit
21 May 2012
Het protocol moet op 1 juli in werking treden en is vanaf 1
januari 2013 bindend voor alle banken en verzekeraars.
Consumenten die kapitaal voortkomend uit een verzekeringsen bankproduct naar een andere financiële instelling willen
overdragen, kunnen rekenen op een vaste termijn waarbinnen
de overdracht moet plaatsvinden en een rentevergoeding als
er buiten de schuld van de klant vertraging optreedt. De
afspraken zijn vervat in een nieuw Protocol Stroomlijning
Kapitaaloverdracht (PSK). Zo kunnen consumenten er
bijvoorbeeld voor kiezen het opgebouwde lijfrentekapitaal bij
een verzekeraar om te zetten in een bancaire lijfrente bij een
bank en andersom.
Uit een evaluatie van de huidige afspraken voor
kapitaaloverdracht bleek dat er in de praktijk onbedoeld
knelpunten kunnen optreden die soms voor de klant nadelige
consequenties hebben. In het nieuwe protocol is afgesproken
dat de overdracht van kapitaal binnen 14 dagen moet
gebeuren nadat alle benodigde formulieren correct zijn
ingevuld en ontvangen. Niet-brancheorganisaties die
deelnemen aan dit protocol, dienen zich ook aan deze termijn
te houden.
Het protocol heeft betrekking op de volgende producten:
Lijfrentekapitaal (verzekeringen (alle fiscale regimes),
spaarrekeningen en beleggingsrechten)
Overig stamrechtkapitaal
Vertrekpremies (verzekeringen, spaarrekeningen en
beleggingsrechten)
Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de
regels van wettelijke waardeoverdracht
Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht
Eigen Woning
Kapitaalverzekeringen, inclusief Kapitaalverzekeringen
Eigen Woning
Bron: Findinet.nl kennisportal - 2015
Transparantie
Iedere deelnemer die het protocol onderschrijft zal het eigen
proces en alle voorwaarden voor het kunnen realiseren van
een kapitaaloverdracht op zijn website publiceren. Zij zullen
op hun websites ook verwijzen naar het PSK op de websites
van het Verbond en de NVB.
Wettelijke rentevergoeding
Als de overdrachtstermijn onverhoopt wordt overschreden,
dan heeft de consument recht op een wettelijke
rentevergoeding over het volledig uitstaande kapitaal. Op het
moment bedraagt die rentevergoeding vier procent. Het
kapitaal moet daarna inclusief de rente in een keer worden
overgemaakt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is
vereist.
Klachtenregeling
Bij eventuele klachten kan de consument zich richten tot de
klachtenafdeling van de betrokken maatschappij en in tweede
instantie tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid). De uitvoeringspraktijk zal bovendien door beide
brancheorganisaties worden gemonitord.
Download