Mijn visie op leren Een driedaags leertraject

advertisement
Mijn visie op leren
Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal
theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden
om fundamenteel na te denken over thema’s als: wie wil ik zijn in deze context, waar zit wat
dat betreft mijn kracht en sterkte, hoe bouw ik dat verder uit, hoe neem ik
verantwoordelijkheid voor dingen die nodig zijn, maar waar ik niet goed in ben. Hierop
persoonlijk eigenaarschap nemen is essentieel voor persoonlijke groei, en dus ook voor
groei van medewerkers en teams. Collega’s worstelen meestal met dezelfde thema’s, soms
op een ander niveau. Hier samen rond zoeken en experimenteren in een veilige omgeving
creëert nieuwe kennis en een platform dat ook na de opleiding een uitdagend leerklimaat
kan blijven scheppen.
Een driedaags leertraject
Congruent met bovenstaande visie kan ik in jouw organisatie een leertraject cocreeëren. We
gaan samen voor een goeie mix van theoretische input, filmpjes en ervaringsleren. Dit zou
als volgt kunnen:
In de eerste twee dagen worden de leidinggevenden doordrongen van de ideeën rond
effectief en dienend leiderschap: door zacht te zijn voor de relatie, kan je hard zijn
voor de resultaten.
Eerst wordt ingezoomd op de veranderde rol in het team. Hoe ga je om met dit positionele
verschil? Wat is de invloed van veranderde verwachtingen, het belang van discretie, en het
verschil in belangen? Hoe ga je hier in de praktijk dan mee om?
Via een logisch stappenplan wordt je een effectieve leider.
De effectieve leider start vanuit één krachtige visie. We reiken je praktische handvaten aan
om deze met korte interventies in je team of organisatie te laten leven. We werken vanuit
twee pijlers: de professionele meetlat (je wil namelijk resultaten zien), en de ondersteuning
die we telkens bieden. Om hier duidelijk over te zijn reiken we bij voorbeeld volgende
methodiek aan. Laat mensen uitspreken, om samen de resultaatsverwachtingen te
bespreken. Dan kan je samen doelstellingen afspreken om elkaar op aan te spreken.
Om deze te halen zal je je medewerkers moeten ondersteunen. Hiervoor geven we je
inzicht in drie rollen van de leidinggevende: de leider, de manager en de coach. Deze zijn
telkens gekoppeld zijn aan de drie basisbehoeften van de moderne medewerker. Om deze
te laten schitteren moet aan volgende drie behoeften best worden voldaan:
- Autonomie (manager)
- Binding met de visie (leider)
- Competentie (coach).
We stomen je klaar om deze drie ondersteunende rollen voor je team met glans te vervullen.
De rol van manager wordt belicht, die de medewerker (bij)stuurt wanneer het gaat over
autonomie. Hij zal dan ook sturen op output. Je krijgt tips en trics rond outputmanagement
in de dagdagelijkse aansturing van mensen. Verder leer je om te kijken naar je
activiteitenflow en om hier blijvend en extra efficiëntie in te brengen.
De leider die zorgt dat de medewerker verbonden blijft met de visie van de organisatie.
Dan de coach, die instaat voor het ontwikkelen van talenten en zorgt dat er competentie is
bij de medewerker.
Dan wordt er gekeken naar de vier stijlen die de manager kan toepassen. Deze zijn geënt
op de inzichten rond situationeel leiderschap. We doorlopen de vijf kenmerken die een
dienend leider uniek maken en de zes vaardigheden die de effectiviteit van de coach zullen
verhogen.
We leren je om een effectieve en gelukkige leidinggevende voor je medewerkers te worden!
Een leidinggevende die beseft dat zijn medewerkers de echte kracht van de organisatie zijn.
En handig inspeelt op zijn basisbehoeften:
-
Autonomie: Hij/zij wilt in bepaalde mate zelf kunnen bepalen hoe en wat hij/zij
doet.
-
Binding met een visie: Hij/zij wil bijdragen aan een – ook voor hem – zinvol doel.
-
Competentie: Hij/zij wilt ergens goed in zijn.
Concreet…
Programma: dag 1 tot 3
Dag 1 (focus op de rol van manager):
We vertrekken van de casussen van de deelnemers. Deze inhouden worden in verbinding
gebracht met de eigen praktijk. Ter ondersteuning kunnen volgende kaders worden
aangeraakt:
1. Van collega naar leidinggevende: mijn taken en positie als leidinggevende
a.
Congruentie tussen de functie en persoon van de leidinggevende.
b.
Als leidinggevende over het team heen kunnen kijken.
c.
Delegeren: mogelijkheden en beperkingen.
2. Verkenning van de verschillende leiderschapsstijlen
(situationeel leidinggeven)
a.
Welke leiderschapsstijlen kunnen we onderscheiden?
b.
Wat is de effectiviteit van de verschillende leiderschapsstijlen?
3. Verkenning van de eigen stijl van leidinggeven
a.
Wat zijn mijn troeven als leidinggevende?
b.
Wat zijn mijn valkuilen als leidinggevende?
Dag 2 (focus op de rol van leider en coach)
We vertrekken van de casussen van de deelnemers. Ter ondersteuning kunnen
volgende kaders worden aangeraakt:
4. Het motiveren/coachen van ‘individuele’ medewerkers
a.
Wat is het ontwikkelingsniveau van mijn medewerkers?
b.
Welke leiderschapsstijl sluit het beste aan bij welk ontwikkelingsniveau?
c.
Wat maakt van mijn medewerkers tevreden medewerkers?
5. Omgaan met weerstand en het formuleren van verwachtingen
a.
Basisprincipes uit de communicatietheorie met implicaties voor team- en individuele
begeleiding.
b.
Geven en ontvangen van feedback.
c.
Spreken in gedragstermen.
6. Coachen als leidinggevende
a.
Ontwikkelingsgericht begeleiden van medewerkers
b.
GROEI - gespreksmodel
c.
Leren als uitdaging
d.
Eigenaarschap
e.
Methodieken
Dag 3: verdieping en supervisie
Belangrijk: We bieden op het einde van dag twee als optie aan, om duo’s te vormen.
Iedereen wordt iemands persoonlijke coach. Dit heeft een dubbel leereffect:
- De leidinggevende wordt optimaal door zijn of haar collega-coach ondersteunt.
- De collega’s kunnen elkaar coachen en oefenen al doende de vaardigheden in,
terwijl ze zo samen leren op de werkplek.
Ervaring leert dat een vorm van begeleide intervisie/supervisie het geleerde verankert, taal
hierrond introduceert in de organisatie, en het permanente leren van en met elkaar
faciliteert. Voor dit traject stellen we bijvoorbeeld een opvolgdag voor na ongeveer 4 weken.
We werken met een mengvorm van intervisie en supervisie. Dit betekent dat we vertrekken
van concrete coachvraagstukken van de deelnemers. Vandaaruit gaan we op zoek naar:
hoe omgaan met deze situatie? Waar op letten? Wat zijn mogelijkheden? Daarbij kunnen
verschillende werkvormen helpend zijn: een (nieuwe) theoretische insteek of methodiek,
intervisie van collega’s, supervisie door de begeleider, een oefening ;
Het succes van een dergelijk traject wordt mee bepaald door de reeds verworven
deskundigheid en ervaring van de deelnemers. Een basisvoorwaarde om deze
deskundigheid te kunnen inzetten zijn goede professionele relaties tussen de
deelnemers die vertrouwen en veiligheid garanderen. Hier dienen de nodige
afspraken rond gemaakt; waar nodig wordt er actief rond gewerkt.
Doelstellingen
•
•
•
•
•
•
De deelnemers krijgen zicht op een aantal kaders over dienend leidinggeven.
De deelnemers hebben handvatten om naar hun eigen leidinggevende rol te kijken.
De deelnemers weten welke ontwikkelingsniveaus hun medewerkers hebben en
kunnen hun leidinggevende stijl daaraan aanpassen.
De deelnemers weten wat hun medewerkers motiveert en kunnen hen daarbij
begeleiden. Ze kunnen vlot switchen tussen de rol van leiedr-manager-coach.
De deelnemers kunnen leren uit de ervaringen van collega - leidinggevenden.
De deelnemers beschikking over meer zelfsturing en zelfredzaamheid in het
aansturen van hun team.
Download