Title goes here - delta lloyd | Breng uw pensioen tot leven

advertisement
Pensioenbijeenkomst November 2009
1
Pensioenbijeenkomsten November 2009.
Welkom
Pieter A. de Vries
Syngenta Pensioenregeling Yvonne Bloem
Communicatie
2
Edwin van der Rol (Delta Lloyd)
Agenda
- Info hoofdzaken pensioenregeling
- (Financiële) status Pensioenfonds dekkingsgraad
- Communicatie, wat mag/kan u verwachten - Uitleg over UPO (Uniform Pensioen Overzicht)
- Nieuwe website (Toelichting/uitleg)
- Gelegenheid tot stellen vragen (ook tijdens)
3
Hoofdzaken Pensioenregeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland
De oudedagsvoorziening
Waarover bouw je pensioen op?
Hoeveel bedraagt het pensioen?
Wordt dit pensioen aangepast aan de inflatie
Hoe bouw je dit pensioen op?
Voorbeeld berekening pensioen
Deelnemersbijdrage: de pensioenpremie
1. Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland
Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland

Onafhankelijk, valt ondertoezicht DNB en AFM

Contract met werkgever (uitvoeringsovereenkomst)

Contract met werknemer (Startbrief en Pensioenreglement)

Contract met herverzekeraar Delta Lloyd (Polisblad en UPO)

Trends in pensioenenland:
 toezicht,
 transparantie en communicatie.
5
2. De oudedagsvoorziening
Drie pijlers
Aanvullend pensioen privé:
lijfrentes bij verzekeraars
Collectief pensioen bij werkgever(s)
Sociale zekerheid: AOW
6
2. De oudedagsvoorziening
Wat is pensioen?
Een periodieke uitkering bij:
- Ouderdom
- Overlijden
- Arbeidsongeschiktheid
(rechtstreeks via Syngenta voor inkomen boven WIA loongrens )
7
3. Waarover bouw je pensioen op?
1) Pensioengevend salaris:

12 x vaste maandsalaris (incl. vaste toeslagen) + VT.

Maximum € 150.000.
2) Pensioengrondslag:
pensioengevend salaris min franchise (= deel van het salaris waarover
geen pensioen wordt opgebouwd).
3) Franchise:
jaarlijks door het bestuur vastgesteld: 2009 € 15.500,-8
4. Hoeveel bedraagt het pensioen?
a)Ouderdomspensioen: 1,75% van de pensioengrondslag
per dienstjaar.
b) Nabestaandenpensioen: 70% van ouderdomspensioen.
c) Wezenpensioen: 20% van nabestaandenpensioen.
per kind tot 18 jaar of studerend/invalide tot 27 jaar
9
5. Wordt dit pensioen aangepast aan inflatie?
Indexering (= aanpassing aan inflatie)
a) In actieve dienst: Onvoorwaardelijk, basis CPI, (alle
huishuishoudens).
b) Gepensioneerden en slapers: Voorwaardelijk met een
max. van 3%, (voorzover middelen beschikbaar) basis
CPI Afgeleid.
10
6a. Hoe bouw je pensioen op?
Geïndexeerd middelloonstelsel
Euro
indexatie
pensioenopbouw per jaar
dienstjaren
Datum in dienst
11
65
6b. Hoe bouw je pensioen op?
Geïndexeerd middelloonstelsel
Euro
indexatie
pensioenopbouw
dienstjaren
Datum in dienst
12
65
6c. Hoe bouw je pensioen op?
Geïndexeerd middelloonstelsel
pensioenopbouw
indexatie
Euro
2. Nieuwe regeling
dienstjaren
Datum in dienst
13
65
7. Voorbeeld berekening pensioen
Bruto maandsalaris: € 2.500.
Pensioengevend salaris: 13 x 2.500 = € 32.500.
Pensioengrondslag = € 32.500 min € 15.500 = € 17.000.
Aangroei ouderdomspensioen in 2009 = € 17.000 x 1,75% =
€ 297,50 bruto per jaar. (ingaande 65 jaar tot overlijden).
Aangroei nabestaandenpensioen: 70% hiervan.
+ indexatie over reeds opgebouwde pensioenaanspraken
14
8. Berekening Pensioenpremie
Pensioengevendsalaris
Premievrij
Premie 7%
€
32.500
€
23.000
--------------------€
9.500
€
665,00
€ 665,00 per jaar = € 55,42 bruto per maand
www.syngenta.enmijnpensioen.nl
15
Prepensioen situatie ná 01.01.2005.
* Geen nieuwe deelnemers meer.
* reeds deelnemer en ouder dan 55 jaar:
- blijft opbouwen en gaat op 62 jaar met prepensioen
* reeds deelnemer en jonger dan 55 jaar:
1.
- opbouw is gestopt.
- opgebouwd prepensioen is premievrij gemaakt.
- er was keuze uitgesteld prepensioen of over naar levensloop
- uitgesteld pensioen: voorwaardelijk geïndexeerd als slaper
- levensloop: staat op de spaarrekening
Beslissen bij ingang op 62 jaar: korter werken of hoger inkomen.
16
Overige zaken pensioenregeling:
1. Toetredingsleeftijd 21 jaar (voor nieuwe deelnemers)
2. Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid
3. Uitruil van partner- in ouderdomspensioen
4. Uitruil van ouderdoms- in partnerpensioen
5. Hoog-laag ouderdomspensioen
6. Delta Lloyd: Pensioenopgave, idem UPO
7. Delta Lloyd: A-factor opgave
17
Financiële status Pensioenfonds en dekkingsgraad
Onderscheid tussen Verzekerde Pensioenen – Indexatiepot
1) Verzekerde pensioenen, 100% garantiecontract DL
2) Beleggingen 80% vastrentende waarden, 20% aandelen
3) Omvang 31.12.2008 in miljoen €
- Beleggingen/Garantie contract € 92.
- VVP € 92 mio. (Seeds + Crop)
5) Dekkingsgraad schommelt thans rond de 99 á 100%
6) Indexatiepot beschikbaar van € 12,5 (bestemd voor
indexatie gepensioneerden/slapers)
18
Verwachte ontwikkelingen
1. Contract DL loopt tot 31.12.2009.
- waarderingen op markt waarde, lagere rentestand
- gemiddelde leeftijd neemt toe (langlevenrisico)
- kosten voor garantie zullen toenemen
Per saldo hogere pensioenkosten
2. Toezicht van DNB en AFM neemt verder toe
3. Vereist toename deskundigheid bestuursleden
4. Flexibilisering, uitstel of vervroegen pensioeningang
5. Indexatielabel (Muntjessymbool)
19
Informatie vanuit Pensioenfonds
20
Voorlichting
Informatiebronnen:
Startbrief
Pensioenreglement
Uniform Pensioen Overzicht

Jaarlijks een overzicht van uw pensioen

Eenduidigheid, vergelijkbaarheid en optelbaarheid

Beter inzicht in uw eigen pensioensituatie

Verzending in september en oktober
Website en E-pensioen
21
Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Website: http://www.syngenta.enmijnpensioen.nl/
UPO-filmpje op www.deltalloyd.nl/upo
22
E-Pensioen en nieuwe website
E-Pensioen
23
E-Pensioen
Uit onderzoek blijkt dat veruit de meeste mensen:
Geen inzicht in hun pensioensituatie hebben
Wél willen weten wat hun pensioensituatie is
Eerder dan hun 65e willen stoppen met werken
Wat extra’s willen hebben voor leuke dingen als ze met pensioen gaan
Nu al een pensioentekort hebben als ze op hun 65e met pensioen gaan.
Met E-pensioen weet u WEL hoe uw pensioen er voor staat!
24
E-Pensioen
Wat vindt u op de website van E-Pensioen:
- Uw privé gegevens, Verzekerden, geboortedatum.
- Wat er voor u verzekerd is, soort pensioen en bedragen.
- Uitkeringen bij overlijden.
- Polissen (bij Delta Lloyd).
25
Overige communicatiemiddelen.
- Website: Syngenta.enmijnpensioen.nl
- Pensioenregister 2011
- Vragen over uw pensioen:
* Yvonne Bloem Salarisadministratie Enkhuizen
telf 0228-366435, e-mail [email protected]
of
* Client Service Desk Delta Lloyd: 020 – 594 8100
Bereikbaar van 08:30 uur tot 17:30 uur
26
Pensioen bijeenkomst Nov. 2009.
Bedankt voor uw aandacht!
27
Download