Klik hier voor het artikel

advertisement
tot psychische klachten
BEREIKBAARHEIDSSTRESS Informatiebombardement leidt steeds vaker
'We maken elkaar gek met mail en o 6'
om altijd bereikbaar te zijn en du
hard werken, omdat ze direct rea·
de hele dag maar doorg:oan,
geren op elke prikkel, maar In feite
bereiken ze het
ook in vrije rijd. M;w we
ten dat een
niet
.. kt s
Volgens Grob heb n die mensen
om 14 uur per dag te presteren. De .ofde verkeelde
ofze doen
tt'Chniek heeft zich veel sneller ont· hun werk op de verkeenle manier.
wikkeld dan we er als mens mee
liet nieuwe werken is niet voor ie·
kunnen omgaan en dat breekt veel dereen even geschikt en ook niet
in elke levensfase. Met Oexlbel wer·
mensen nu op. Psychisdlc klach·
ten door srress zorgen al voor de
ken kun je jezelf ook toe
ma·
hell1 van her ziekteverzuim en
ken.
zullen daar meer
vctl van die stress i.l te wijeen aan
rekening mee moeren houden,
door Joo Ruulnk
............................................... overinfOnmatie."
want het altijd maar bezig zijn
met werk is comr.a·productlef
n de mailbak 2inen nog rwin· Een van de wezenliJke foUien d!e
dg ongele2en berichten, he1:
volgens Crob gemaakt is. is dat de TNO-onderzoek heeft uitgewezen
mobieltje meldt drie gemiste tcdmiek waarmee we altijd bereik· dat medewerkers lulder werken
ban kunnen ;oijn en al rijd en over· \'OOr rdaxtr baz.en. En de beste
oproepen en ik kan nog
steeds nier met dat verslag verder.
al kunnen werken, zomaar ge·
ideeën ontstaan juisttijdens im·
productiviteit. Dat betekent dat or·
dropt is. ,.Ik spreek veel mensen
omdat mijn digibete collega zijn
voicem3il weer een• nier heeft >f·
die 1-0 moe, ?.0 futloos 7jjn gcwor· eanisaties rust moeten creëren. lk
geluisreld. En dan staat de boven·
en een directeur d ie elke dag tien·
tallen mailcjes met vragen kreeg
balk van
smanphone ook
nog vol gek eurde icoonrjcs.
van zijn mensen en die 7.e uitein·
Werkend Nederland jaagt zich mo- 'Ze denken dat ze hard
delijk allemaal beantwoordde met
'w.ll drok jezelf?' Nu krijgt nij er
menteel behoorlijk in de streSS
werken, maar bereiken
door hel infoll'lt.ltiebombardenog mur vijf per <4g en de tent
ment <bt \\C op elbat afvuren.
draair \'!!el beter.·
het tegendeel'
Ui ebiazen in de vrije tijd is er ook
Volgens Grob meeten mensen el·
nil'l meer bij. Want na vijven gaat ................................................ kaar met rust durven lau.>n. Dan
het gemail, ge-sms en getwitrcr
pakken ze hun verantwoordelijk·
vrolijk door. Zelfs in hetlaatSte
den van alles wat er op ze afkomt, heîd zelf wel op ...Onderbrekingen
dagdeel, in bed, ligt het mobieltje
dat er niets meer uir hun vingers
creëren onrust, maar getuigen ook
vaak op hec na<hc kastje.
komt. Ze springen van de
op
van wcinig fatsoen. Toen ik onder·
wijzer was en et'ns met een kind
Voor veel mensen is die eeuwige
de t<lk, laren zich makkelijk aOci·
bereikbaarheid een aangename,
den door prikkels als mail en tcle· »n het praten was, kwam de direc·
rustgevende zekerheid, maar voor foon en hebben dan heel veel
teur binnen en begon direct tegen
anderen juist efn plaag die onrust moel re om zJdc \VItfr aan bun tlal< miJ te praten. Toen Ik d.lar niet op
reageenle. werd hij kwaad, maar ik
en schuldgtVOclens te\we&brengt. te 7.Ctten. Ie ziecdataan hun li ·
Zij durven niet meer op de uit·
dnamshouding: helemul ver·
zei: zou een kind jou ook net zo
krampt, totaal niet n>cer ontspan·
mogen onderbreken als je met mij
knop t< drukken en zuchten bij
in gesprek waS!"
het verschijnen van weer een
nen. Die mensen denken dat ze
nieuw envelopje op hun scherm.
.. Her leven is
blijvend uit 7.ijn
'Even snel je leven in balans brengen kan niet'
balans geschoten", tegt Ensche·
deër llury Grob. ..
is niet erg
als je af en coc uit je evenwicht
Het
psychiS<he aandoen in·
energie en lijd en lceuus maken
tussen leven en
worden.
raakt, maar het wordt wel proble·
gen doorwerkdruk stijgt sterk.
mati<eh al< je niet meer we« wur
• De trainer wa><schuwt 1100r 'te
het middelpunt ligt waanmee je
jurfliks tienduizenden merutn
snelle oplossingen' en nuldceliil<t
weer in balans kunt komeu.•
..-be!dsonges<hikt. Volgens trolntr
'tips en trucs'. •Weer In boli!Ni koHMf)' Grob komt dat onder meer
men is niet even een knop omGrob rum een eigen trainings· en
dr.1aien, maar een cultuutVerande·
coa<:hingbureau, dac zich onder·
door een overspannen sarntnle·
meer richt op messhantering.
vlng die <teeds hogere el$en •lelt
ring.
je Jan JQtelf
Een
aan inzet en bereikbaarheid.
training van vijf of acht dagtn geef
..Vroeger noemden we dat over·
Ik dus niet aah één stuk door, maar
>pannenheici of het erg was
• Volgens Grob kunnen men$en
gespreid over meerdert weken.
buro-out, en hergebeurde als je
weer In balans komen door een sadoor een combinatie van privé- en
menhang van een gezond lichaam
Het elfeet is dan niet etn ntvlge
kortetormijnimpuls, m•>r Hn g..Jèi.
w"rkb<slommcringen uit je even ·
on un guon4c
T,.il1ingen
delijker,
mw wel meer blfj-.ende
wicht schOOl. Maar met de stress
van Grob zijn da.1rom altijd &etkht
van nu is Iers heel anders
de
-.ndering Îll houding.'
op lid>»rmhhO<firrg.
hand. We leggen elkaar steeds
e Meer info: www.hilfl')l8fob.ni.
hoe ve«<ecl Je je
meer druk op, om te prestell'n,
Het is een zegen en een
vloek tegelijk. Met digitale
en mobiele communicatie
ben je overal en altijd bereikbaar. Dat schept vrijheid,
maar helaas ook slavernij.
"""ft
,,
I
•
•
I
I'
!Rllen, mallen, sms' en, alles tegelijk. Oe werknemer moeL altiJd en op alle manieren communiceren.
foto Uso Krikken
Download