Beste ouder, leerling Ons schoolreglement bestaat uit verschillende

advertisement
Beste ouder, leerling
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige
informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.
In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke
reglement.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het
eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig
van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden
opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.
Alle delen van het schoolreglement worden op de ​schoolraad​ besproken.
Wij bedanken u voor een vlotte samenwerking!
De directie en het schoolteam
Schoolreglement 2016‐2017
1​ van 31
DEEL I: INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het
schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.
1
Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. In het ​wie‐is‐wie‐boekje (beschikbaar vanaf de
infoavond) en op de website vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.
School
School de Merode
directeur Katharina Piskora
Frans Van Hombeeckplein 17
2600 Berchem
telefoon: O3 230 97 86
www.schooldemerode.be
[email protected]
Anne Wellens – secretariaat
[email protected]
scholengemeenschap
Anker
Coördinerend directeur: Jan Cox
[email protected]‐anker.be
www.ankerwijs.be
schoolbestuur
Voorzitter: Doris Van der Aa
VZW Ankerwijs
p/a Dianalaan 151
2600 Berchem
telefoon: 03 285 96 80
2​ van 31
2
Organisatie van de school
Hier vind je praktische informatie over onze school.
Schooluren
De school is open van 7u45 tot 15u20.
De lessen beginnen stipt om 8u20 en eindigen om 15u05, op
woensdag om 12u. De middagpauze loopt van 12u tot 13u25.
Opvang
In samenwerking met De Woonboot organiseren wij naschoolse en
middagopvang.
Voorschoolse opvang
Er is toezicht vanaf 7u45 op de speelplaats.
Middagopvang
Uren: 12u20 tot 13u25
Verantwoordelijke(n): leerkrachten van de school in samenwerking
met De Woonboot – Jolijn Schoonbaert,
[email protected]‐anker.be
Eten op school Bijna alle kinderen eten op school. Omdat een refter met veel
kinderen ongelooflijk druk is, blijven de leerkrachten met de
kinderen in de klas eten. Zo creëren we voor uw kind een aangenaam
eetmoment. Er kan rustig met elkaar gepraat worden. De
ontspannen sfeer bevordert ook de onderlinge contacten van
klasgenootjes, juffen en meesters.
Woensdagnamiddagopvang
Deze wordt in samenwerking met De Woonboot georganiseerd en dit
tot 15u30. Kinderen die op woensdagmiddag om 12.20 niet zijn
opgehaald, gaan naar de betalende opvang van de Woonboot.
3​ van 31
Naschoolse opvang
Huiswerkbegeleiding vanaf 15.30 tot 16.30 aan € 2.30 / keer.
De Woonboot (speelopvang op school) vanaf 15.30 tot 18.00 aan
€ 1.15 / begonnen half uur.
of combinatie Huiswerkbegeleiding (tot 16.30) + Woonboot.
Indien leerlingen niet tijdig afgehaald worden, gaan zij automatisch
naar de betalende naschoolse opvang van De Woonboot.
Vakanties
herfstvakantie: van ma 31 okt tot vrij 4 nov 2016
kerstvakantie: van ma 26 dec 2016 tot vrij 6 jan 2017
krokusvakantie: van ma 27 febr tot vrij 3 maart 2017
paasvakantie: van ma 3 april tot vrij 14 april 2017
zomervakantie: van ma 3 juli tot don 31 augustus 2017
Vrije dagen
­
­
­
­
­
­
­
­
do 1 sept 2016 (​halve dag school​ – van 8u20 tot 12u)
ma 17 okt 2016 (facultatieve verlofdag)
vrij 11 nov 2016 (Wapenstilstand)
ma 17 april 2017 (Paasmaandag)
ma 24 april 2017 (facultatieve verlofdag)
ma 1 mei 2017 (Dag van de arbeid)
do 25 mei 2017 (O.L.H. Hemelvaart)
ma 5 juni 2017 (Pinkstermaandag)
Pedagogische
studiedagen
De leerlingen hebben vrijaf
‐ woe 28 sept 2016
‐ woe 15 febr 2017
‐ woe 10 mei 2017
Oudercontacten /
rapporten
algemene oudercontacten
●
algemene infoavond voor ouders in elke klas: 8 sept 2016 ‐
19u30
●
individuele oudercontacten: oudercontactenweek
○
tussen 3 en 7 oktober 2016
○
tussen 14 en 18 november 2016
4​ van 31
○
tussen 30 jan en 3 februari 2017
○
tussen 18 en 21 april 2017
○
dinsdag 27 juni 2017
Afhankelijk van het leertraject van uw zoon/dochter, bijv bij een
overstap naar het secundair onderwijs, kan er afgeweken worden van
dit voorgestelde traject.
●
receptie schoolverlaters: vrij 29 juni 2017
Rapporten
herfstrapport : 10 november 2016
winterrapport : 27 januari 2017
lenterapport : 31 maart 2017
zomerrapport : 26 juni 2017
Leerlingenvervoer
Onze school organiseert geen leerlingenvervoer. Indien u wenst in te
stappen in het carpoolsysteem van de ouders kan u een overzicht van
adressen opvragen via ​[email protected]
Kiss & Ride
De school ligt op een woonerf. Voor de school ligt een weg, die ​niet
voor doorgaand verkeer bestemd is. We mogen deze weg echter wel
gebruiken als Kiss & Ride‐zone onder bepaalde voorwaarden.
Na het vertrek van de bus‐ en tramrij komen deze leerlingen naar
buiten langs de blauwe poort.
Hoe oprijden?
De weg is éénrichting. Je kan op het woonerf rijden langs de
Merodestraat of langs de academie in de richting van de
Grotesteenweg. De buurtbewoners verzoeken u er niet al te lang op
voorhand te gaan staan. ​Wachten op de Kiss‐ en Ride zone is pas
toegestaan vanaf 14.30 uur en 11.30 uur. Dit wordt opgevolgd
door politiecontrole.
Hoe wachten?
Maak een aansluitende rij zonder lege plaatsen. Zet uw auto NIET op
het voetpad a.u.b. Wacht aan de linkerzijde aan de stoeprand.
Blijf bij uw wagen (motor uit graag).
5​ van 31
Bus en tram
Rijen naar bus en​ ​tram komen langs de blauwe poort naar buiten.
Na het belsignaal om 15.05u vertrekken eerst de rijen naar de bus en
tram. Met deze rij vertrekken ook de leerlingen die alleen te voet
naar huis gaan en de Grote Steenweg moeten oversteken.
Leerkrachten begeleiden de rijen tot de meeste kinderen vertrokken
zijn.
Let op: de leerlingen zijn enkel verzekerd als ze de afgesproken
kortste weg naar huis nemen en onderweg niet onnodig afstappen.
Wij vertrouwen er op dat zij zich onderweg hoffelijk gedragen.
Afhalen aan de
schoolpoort
Alle kinderen die aan de schoolpoort worden opgehaald, staan in
rijen achter de grote grijze schoolpoort te wachten. Ouders, oma’s,
opa’s,... die kinderen komen afhalen aan de schoolpoort parkeren
hun auto in de omgeving, ​NIET ​op de Kiss & Ride strook a.u.b.
Dit draagt bij tot een vlot verloop. Elke ouder dankt u alvast.
Na het belsignaal vertrekken eerst de leerlingen die met de fietsers.
Daarna kan uw kind uit de rij komen als hij/zij u ziet dit met een
melding aan de leerkracht.
Tegemoetkoming
vervoerskosten
U kan een tegemoetkoming krijgen in de vervoerskosten enkel en
alleen als onze school voor uw kind de dichtstbijzijnde school
Basisaanbod of Type 9 van het vrije net is. Op de website van de
school vindt u een handleiding om te kijken of dit voor u geldt, het
schoolsecretariaat kan u ook verder helpen.
De leerlingen die met een abonnement van De Lijn naar school
komen, brengen een kopie hiervan binnen op het schoolsecretariaat.
Als u kinderen met de auto brengt, mag u dit schriftelijk melden op
het schoolsecretariaat. (e‐mailadres: ​[email protected] t.a.v.
mevr. Anne Wellens)
6​ van 31
3
Samenwerking
Met de​ ouders
Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede
samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je
vragen of voor een gesprek. We organiseren ook oudercontacten op
systematische tijdstippen.
Met de ​ouderraad
Voorzitter: Isis Pede ​[email protected]
Secretaris: Marina Cauberghs
Leden: Astrid Dery ‐ Mirenne Ledent ‐ Els Ielegems
Met de ​schoolraad
Voorzitter: Isis Pede
Oudergeleding: Isis Pede
Personeelsgeleding: Karen Verresen
Lokale gemeenschap: Marco Geerts
Met het ​CLB
Je CLB helpt ­ ​Jouw CLB: VCLB De Wissel­Antwerpen VCLB DE WISSEL ANTWERPEN – CAMPUS Zuid Leopoldlei 96 2660 Hoboken Tel 03 216 29 38 [email protected] www.vclbdewisselantwerpen.be Contactpersonen voor onze school: Hilde Verelst psycho­pedagogisch werker [email protected] Charlotte Keppens psycho­pedagogisch consulent [email protected] Lutgart Moeremans CLB­arts [email protected] Annick Foqué paramedisch werker [email protected] Toegankelijk voor publiek : . van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12 en van 13u tot 16u . maandagavond tot 18u Sluitingperiodes​: ●
tijdens de wettelijke feestdagen ●
tijdens de kerstvakantie: twee dagen geopend (zie website) ●
tijdens de paasvakantie ●
Tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school 7​ van 31
bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is. Waarvoor kan je bij ons terecht? ●
●
●
●
●
●
als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; als je kind moeite heeft met leren; voor hulp bij studie­ en beroepskeuze; als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ; als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; met vragen over inentingen. Een deel van wat we doen is verplicht. Je kind moet naar het CLB... ●
op medisch onderzoek; ●
als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); ●
voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; ●
om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; ●
bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs. Op onderzoek: het medisch consult ●
1​ste​ kleuterklas 3 / 4 jaar ●
2​de​ kleuterklas 4 / 5 jaar ●
1​ste​ lagere school 6 / 7 jaar ●
3​de​ lagere school 8 / 9 jaar ●
5​de​ lagere school 10/11 jaar ●
1​ste​ secundair 12/13 jaar ●
3​de​ secundair 14/15 jaar Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB­arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in de centra voor leren en werken of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB­arts een medisch onderzoek uit. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB. Welke inentingen kan je Inentingen krijgen? Het CLB biedt gratis 1​ste lagere 6/7 jaar Polio (Kinderverlamming), inentingen aan. Daarbij school Difterie (Kroep), Tetanus volgen we het (Klem), Kinkhoest vaccinatieprogramma dat 5​de lagere 10/11 Mazelen, Bof (Dikoor), door de overheid is school jaar Rubella (Rode hond) aanbevolen. Om ingeënt te worden 1​ste​ secundair 12 / 13 Baarmoederhalskanker 2 x moeten de ouders jaar (enkel meisjes) toestemming geven. de​
3​ secundair 14 / 15 Difterie, Tetanus, Kinkhoest jaar CLB­dossier Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: ●
In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. ●
We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. ●
We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’. De CLB schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding. Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB­dossier. Het dossier inkijken? Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. 8​ van 31
Nuttige adressen
Voorzitter Lokaal
Schooloverleg
Klachtencommissie
Katholiek Onderwijs
Vlaanderen
Commissie inzake
Leerlingenrechten
Bert Jacobs p/a Frans Van Hombeeckplein 17 2600 Berchem Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel 02 507 06 01 [email protected] Commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) H. Consciencegebouw Koning Albert­II laan 15, lokaal 4M11 1210 Brussel 02 553 92 12 [email protected] 9​ van 31
DEEL II: Pedagogisch project
Met het schoollogo willen we ons profileren.
De school vissen stelt de kinderen voor waarvan in onze maatschappij verwacht wordt dat ze
allemaal dezelfde richting zwemmen, maar voor één visje ligt dat toch niet zo voor de hand. Hij is
van dezelfde soort maar ietsiepietsie anders. Wij geven extra aandacht aan dat ene visje zodat hij
toch mee kan zwemmen met de school. Hij zwemt niet vooraan maar ook niet achteraan. Met
respect voor zijn eigenheid, door voldoende tijd en ruimte te geven, andere talenten beter te
ontwikkelen en alle mogelijke hulpmiddelen aan te reiken, lukt dit zeker.
Iedereen staat continu in interactie. Samen zwemmen we doelgericht verder. Dat wat nodig is
voor een leerling nemen we als vertrekpunt. Niet zozeer wat de leerling is of heeft, maar wat hij
nodig heeft. We hechten veel belang aan een goede systematiek en werken stap voor stap.
Leerkrachten en ouders doen er toe ! Een positieve en opbouwende samenwerking doet onze
leerlingen groeien. DEEL III: Het reglement
1
Engagementverklaring
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun
kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, met jullie volle
steun. Daarom maken we in onderstaande engagementverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten
we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode
dat je kind bij ons school loopt.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.
Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van
onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van
je kind. Je kan er kennismaken met de leerkracht en met de manier van werken.
We willen je op geregelde tijdstippen informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we
schriftelijk via de rapporten en het individuele handelingsplan.
10​ van 31
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten
we je weten op welke data die doorgaan. Tijdens de oudercontacten worden de individuele
vorderingen voor jouw kind besproken. Items als keuze van gestelde doelen, aanpak, accenten in
de begeleiding, specifieke individuele leerstrategieën of aangepaste methodes voor je kind,
inhoud van therapie, de evoluties van je kind… zijn voorwerp het individuele gesprek.
Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander
moment. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een ander overlegmoment.
Wanneer je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment
zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je door de leerkracht aan te
spreken of via mail.
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.
Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de
opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je
kind.
Aanwezig zijn op school en op tijd komen
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage. Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement
onderwijs en aan het CLB. Ouders worden verwittigd bij elke niet‐gewettigde afwezigheid.
Te laat komen kan niet!
De school begint om 8u20 en eindigt om 15u05 . Wij verwachten :
●
dat je kind dagelijks en op tijd op school is.
●
dat je kind zich bij te laat toekomen aanmeldt aan het secretariaat (groene poort).
●
dat je als ouders ons tussen 8u en 8u20 telefonisch verwittigt via het secretariaat bij
afwezigheid.
●
dat je als ouders bij afwezigheid van je kind NIET rechtstreeks de leerkracht verwittigt
maar WEL het secretariaat.
Als school informeren wij actief het CLB bij problematische afwezigheden. Je kan je niet
onttrekken aan deze begeleiding. Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen
samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.
11​ van 31
Inschrijven
2
van leerlingen
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website
www.schooldemerode.be .
Een kind is pas ingeschreven in onze school als beide ouders schriftelijk instemmen met het
pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven blijft een kind bij ons
ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer :
●
beide ouders hun kind inschrijven in een andere school;
●
beide ouders niet akkoord gaan met een aanpassing van het schoolreglement;
●
tot een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel beslist wordt.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen.
Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind
beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving van je kind vragen wij informatie over de organisatie van het ouderlijk gezag,
de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met
de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet‐akkoord van één van beide ouders,
kunnen we het kind niet inschrijven.
Bij de inschrijving maken we een administratieve schoolfiche van je kind op.
2.1
Aanmelden en inschrijven
De infomomenten voor kennismaking met de school vindt je op de website:
www.schooldemerode.be
Onze school werkt met voorrangsperiodes; zij valt onder de regelgeving van het LOP‐gebied
Antwerpen. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit en voor
kinderen van personeel. De juiste data vindt u op de website van het Lokaal Overleg Platform
Antwerpen ‐ ​www.lop.be
2.2
Weigeren/ontbinden van de inschrijving
Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare
plaatsen vind je terug op de website ‐ ​www.schooldemerode.be
Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.
Elke geweigerde
leerling krijgt een mededeling van niet‐gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling
in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het
inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de
inschrijving betrekking heeft. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten
is mogelijk.
12​ van 31
2.3
Toelatingsvoorwaarden buitengewoon lager onderwijs Type 9 en Basisaanbod
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden
voldoet. ​www.ond.vlaanderen.be
3
Ouderlijk gezag
3.1
Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen, die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid,
begrip en extra aandacht bieden.
3.2
Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet,
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is,
houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt
de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
3.3
Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, kunnen zij afspraken maken met de school over de
wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over hun kind worden
genomen.
3.4
Co‐schoolschap
Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke
ouder het verblijft, kan niet.
4
Organisatie van de leerlingengroepen
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind terechtkomt. De school gaat met zorg
om met de gegevens die ze ter beschikking heeft om de groepen samen te stellen. De school
neemt deze beslissing dus in het belang van je kind en in het belang van de gehele organisatie.
Leerlingengroepen
trachten een antwoord te bieden op de onderwijsbehoeften van uw kind.
13​ van 31
5
Afwezigheden
5.1
●
●
●
●
Wegens
ziekte
Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest
verplicht.
Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de
ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) kunnen slechts in
uitzonderlijke situaties binnen de schooluren plaats vinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de
klastitularis. De school kan beroep doen op de deskundigheid van het CLB bij twijfel over een
medisch attest.
5.2
Andere afwezigheden
Soms kan een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met
de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:
●
●
●
●
het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed‐ en
aanverwant tot en met de tweede graad;
het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een
vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
de deelname aan time‐out‐projecten;
in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.
Opgelet: het is niet de bedoeling om met je kind vroeger op vakantie te vertrekken of later uit
vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat je kind op school is van 1 september tot
en met 30 juni.
5.3
Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het
verkrijgen en behouden van de schooltoelage.
De school verwittigt de ouders van elke niet‐gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen
problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op.
De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.
14​ van 31
6
Onderwijs aan huis
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan
21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft hij/zij onder bepaalde
voorwaarden
recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een
combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de
directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan
gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 20 km of minder van de school
verblijven. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week
onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te
stemmen op het leerpeil van je kind.
De school kan in overleg met de ouders ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de
mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De
school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, ​maar voor deze
kinderen gelden er andere voorwaarden.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.
7
Een‐ of meerdaagse schooluitstappen (Extra‐murosactiviteiten)
7.1
Daguitstappen
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname
van de leerling aan alle daguitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse
extra‐murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.
Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra‐murosactiviteit minder dan een
volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra‐murosactiviteiten dienen op de
school aanwezig te zijn.
7.2
Meerdaagse uitstappen
Bij een meerdaagse extra‐murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de
ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra‐murosactiviteiten.
Leerlingen, die niet deelnemen aan extra‐murosactiviteiten, dienen op de school aanwezig te
zijn.
Om de twee jaar organiseert de school openluchtklassen. Tijdens het schooljaar 2016‐2017 gaan
de openluchtklassen weer door!
15​ van 31
8
Getuigschrift basisonderwijs
De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs
zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet.
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de rechtmatige leerlingen van wie de
leerdoelen van het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden
beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. De leerlingen, die geen getuigschrift
behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig
hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt
toegekend.
8.1
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van je kind communiceren over zijn
leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien
na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor
gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.
Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan
krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden
geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te
hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.
8.2
Beroepsprocedure
Let op:
●
wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
●
1.
2.
3.
4.
5.
wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn
afgevaardigde.
Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na
ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs,
een ​overleg​ aan bij de directeur.
Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag
waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten
samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen
of te wijzigen.
De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de
hoogte van de beslissing.
Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad
kunnen ouders via een aangetekende brief ​beroep​ indienen bij de voorzitter van het
schoolbestuur.
16​ van 31
Anker
Mevr. Doris Van der Aa
p/a Dianalaan 151 ‐ 2600 Berchem
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke
omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
●
●
6.
7.
8.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het
gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal
onderzoeken.
De beroepscommissie zal steeds je kind en de ouders uitnodigen voor een gesprek. Je
kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet
naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief
door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.
9
Orde‐ en tuchtmaatregelen
Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.
9.1
Ordemaatregelen
Wanneer
je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk
personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
●
●
●
een verwittiging in de agenda of per telefoon;
een strafwerk;
een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB
bijkomende
afspraken
opgemaakt.
Wanneer
het
gedrag
van
je
kind, ook met een
begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het
opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.
17​ van 31
9.2
Tuchtmaatregelen
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling een gevaar of ernstige belemmering vormt voor
de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf,
medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn
afgevaardigde.
9.2.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
●
●
een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende
schooldagen;
een definitieve uitsluiting.
9.2.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de
tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om
te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de
ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de
tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in
principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig
met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het
tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze
beslissing.
9.2.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
9.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) Bij
het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt ​de volgende
procedure​ gevolgd:
De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van
een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het
CLB die een adviserende stem heeft.
1. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende
brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of
van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon. Het
gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
2. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met
inbegrip van het advies van de klassenraad.
3. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk
gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de
betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een
definitieve uitsluiting.
18​ van 31
19​ van 31
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de
definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is
het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven,
dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het
zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee
zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting tijdens het huidige, het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te
schrijven.
9.2.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en
(tijdelijke en definitieve) uitsluiting
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel
aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind
niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt
aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in
een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op
school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De
directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing
wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
9.3
Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure
gaat als volgt:
1.
Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders
via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
●
●
2.
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke
omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist
wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het
gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal
onderzoeken.
20​ van 31
3.
De beroepscommissie zal steeds de leerling en ouders uitnodigen voor een gesprek.
Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt
ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
4.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal
de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd
afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
5.
De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een
termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De
beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
10
Bijdrageregeling
Ook op onze school is de maximumfactuur geldend. Een specifieke groepsoverzicht ontvangt u later. Op die lijst staan zowel verplichte als niet‐verplichte uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet‐verplichte
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen.
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen.
Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal
liggen: het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. De bijdrageregeling werd besproken op de
schoolraad.
10.1
schooltoelagen
U kan een schooltoelage aanvragen voor kinderen in de lagere school. Die wordt berekend aan de
hand van het gezinsinkomen. Om hierover meer te weten en de inkomensgrens te bekijken, kan u
op het secretariaat van de school de folder vragen of surfen naar www.studietoelagen.be of
bellen naar het gratis nummer 1700. Het is erg belangrijk dat u dit doet als u in aanmerking
komt. Het geeft zowel u als de school meer middelen om rond te komen.
21​ van 31
10.2
Wijze van betaling
Ouders krijgen 3 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en
volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening
te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders
het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een
identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk
het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt
hebben.
10.3
Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen hebt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de
directie.
Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste
betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een
oplossing. De school heeft een samenwerkingsverband met het OCMW. Indien dit niet mogelijk
blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat
moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.
11
Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De
vrijwilligerswet verplicht de school om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren.
De school doet dit via onderstaande bepalingen.
De organisatie heeft een ​verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en
de vrijwilliger. ​ Er wordt voor vrijwilligers geen onkostenvergoeding voorzien.
Een vrijwilliger gaat discreet om met informatie van leerlingen, ouders, personeel en geheimen
die hem/haar zijn toevertrouwd.
22​ van 31
12
Welzijnsbeleid
12.1
Medicatie
Eerst en vooral willen wij benadrukken dat een zieke leerling niet op school thuis hoort.
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie
toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en
zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school
overwegen om een arts te contacteren en deze om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste
dosering en toedieningswijze bevat. De medicijnen worden, met de naam van het kind + dosering
erop, rechtstreeks afgegeven aan de leerkracht op school (niet via de boekentas).
Dit ​aanvraagformulier kan u downloaden op de schoolwebsite of vragen op het secretariaat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de
mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden
gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.
23​ van 31
12.2 Stappenplan bij ongeval of ziekte
Als er iets gebeurt op school (vinger geplet, lelijke val, verkeerde beweging in de gymles,
uitgegleden in het zwembad …) en je moet naar de dokter, krijg je de nodige
verzekeringspapieren mee of haal je ze op bij het secretariaat. Deze moet u door de arts laten
invullen. Een kopie van de facturen kan u op het secretariaat afgeven. Zij zenden die dan voor u
door en zorgen voor een dossiernummer.
●
Contactpersoon: Anne Wellens – [email protected]
12.3 Roken is verboden op school!
In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod ​voor iedereen​. In open lucht
geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds.
Tijdens extra‐murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s morgens en
18.30 u. ’s avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen
volgens het orde‐ en tuchtreglement.
●
13
Leefregels
13.1
Gedragsregels
Op school gelden onze ‘gouden regels’: Samen werken we er elke dag aan.
Het jaarthema luidt : “een respectaculaire school !”
Respect op een spectaculaire wijze.
24​ van 31
13.2
Kleding
Met ons uniform stralen we éénheid en verbondenheid uit. Het brengt ook voor veel kinderen
duidelijkheid en rust. Het bestaat uit:
‐ een effen grijze stoffen broek of rok (joggingbroeken zijn niet toegelaten).
‐ een effen lichtblauw hemd, bloesje, of polohemdje met kraag
‐ een effen donkerblauwe trui (zonder print en zonder rolkraag, zodat het lichtblauwe hemdje nog
zichtbaar is.) Donker‐ of lichtblauwe truitjes met rolkraag kunnen eventueel ‘s winters onder het
hemd of bloes gedragen worden.
‐ een donkerblauwe jas zonder opschrift.
‐ kousen of sokken in het blauw, grijs of wit (moeten niet in sandalen).
‐ schoenen, laarzen of sandalen in de kleuren wit, blauw, bruin, zwart of grijs. (Enkel
onopvallende veters). Teenslippers en ‘crocs’, zijn niet toegestaan.
Mutsen, petten, sjaals en handschoenen (als kleding tegen de koude, en niet als
versieringelement) kunnen enkel in blauw, grijs of wit.
Oorringen, kettinkjes en armbanden worden toegestaan, zolang ze onopvallend zijn en niet als
‘prutsmateriaal’ worden gebruikt. Grotere oorringen worden niet toegestaan wegens het gevaar
voor kwetsuren bij het spelen en turnen.
Gekleurde haren of een niet‐conventionele haarsnit worden niet aanvaard. Lang haar hangt niet
voor de ogen en wordt bij voorkeur bijeen gedaan.
Nagellak, make‐up en plaktatoeages horen niet bij het schooluniform.
Gelieve alles ​te merken met de naam​ van je kind.
Op regelmatige tijdstippen organiseert de oudervereniging een 2de‐handsverkoop van
uniformkleding voor een prikje. De eerste verkoop gaat door tijdens een eerste kennismaking met
hun klasjuf of –meester. Een tweede verkoop is er op de ouderinfoavond.
Het hele jaar door kan u te klein geworden uniformkledij (in goede staat en gewassen) afgeven op
school. Ook te klein geworden zwembroeken en badpakken worden in dank aanvaard om wie zijn
zwemgerief vergat uit de nood te helpen.
Vanaf de herfstvakantie tot de paasvakantie behoort een ​fluovestje tot het standaarduniform​.
Wie met de fiets naar school komt, moet v
​ erplicht een fietshelm​ dragen.
De klastitularis houdt toezicht op het naleven van de schooluniformregels.
25​ van 31
13.3
Persoonlijke bezittingen
Multimedia‐apparatuur
Het is belangrijk dat kinderen met internet leren omgaan, maar dit gebeurt best onder
toezicht. Sociale sites zoals Facebook zorgen er voor dat de drempel verlaagt. Om die
reden zijn deze sites op school ook geblokkeerd. Ook het plaatsen van filmpjes op Youtube
is niet toegelaten. Cyberpesten is niet onschuldig. De gevolgen van cyberpesten zijn vaak
harder en hebben een grotere impact dan het klassieke pesten, wegens:
‐ het anonieme karakter ( vaak gebruikt men een schuilnaam)
‐ de reikwijdte (iedereen kan dit lezen)
‐ het wegvallen van alle remmen waardoor men een taal kan gebruiken die veel harder en
brutaler is dan wat gewoon gezegd wordt. Bij het chatten schrijven sommigen dingen die ze
nooit durven uitspreken . Houd als ouder thuis een oogje in het zeil. Spreek thuis regels af
en zorg ervoor dat je steeds het wachtwoord van je kind kent.
In geval van pesten, waarschuw steeds de school.
Tijdens de lessen wordt multi‐media‐apparatuur ingezameld bij de klastitularis.
Omdat sommige kinderen van ver komen, begrijpen wij dat het handig is dat zij een gsm bij
hebben. ​Eens binnen de schoolpoort mag die niet meer gebruikt worden​. De leerkracht maakt
met de groep duidelijke afspraken hierover. Een gsm wordt aan de leerkracht afgegeven.
13.4
●
Milieu op school
Schoolacties:
Omdat water de gezondste drank is en stimulerend werkt op het goed functioneren van
lichaam en geest, kiezen we als school voor de volgende afspraken:
Om 10 uur is ​enkel water ​toegestaan dat in een flesje (​met naam getekende drinkbus​)
wordt meegebracht. Om 12 uur is er keuze tussen water, melk of thee.
Voor melk en thee betaalt u een kleine bijdrage. Kraantjeswater is gratis.
Soepjes in poedervorm zijn niet toegestaan.
26​ van 31
10‐uurtjes worden meegebracht in een ​apart doosje ​(getekend met naam). Wij willen
milieubewust zijn en bannen zoveel mogelijk wegwerpverpakkingen.
Een gezonde lunch wordt meegebracht in een brooddoos zonder folieverpakking.
Geef a.u.b. géén snoep mee als dessert.
Op maandag en woensdag is het fruitdag​. Dan mag enkel een stuk fruit of groente
meegebracht worden als 10‐uurtje, eventueel aangevuld met een boterham. Op andere
dagen mag fruit, een koekje of boterham. Géén snoep of chocolade a.u.b.
Bij verjaardagen mag een cake of een gezonde traktatie. Chips, snoep of frisdrank mogen
niet ​uitgedeeld worden om in de klas op te eten.
Wij verwachtingen dat de kinderen papiertjes en ander afval zorgvuldig leren sorteren.
13.5
Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op
school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het
schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig
verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal
aanrekenen aan de ouders.
13.6
Afspraken rond pesten
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de
school als volgt te werk:
tijdens een klassenraad of bij collegiaal overleg wordt een geschikte aanpak uitgewerkt. Ook u als
ouder wordt, indien nodig geacht, betrokken bij deze aanpak.
27​ van 31
13.7
Bewegingsopvoeding
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel
vrijstelling op basis van een doktersattest.
13.8
Afspraken i.v.m. zwemmen
De leerlingen gaan ​tweewekelijks ​zwemmen in​ zwembad Wezenberg.
Daar gaan wij te voet heen. Elk kind gaat mee zwemmen of moet een ​gemotiveerd bericht van ouders ​of
arts binnenbrengen indien het ​niet mag meegaan​.
Wij gaan op vrijdag zwemmen in het zwembad Wezenberg. De jongste leerlingen gaan
tweewekelijks zwemmen. De oudere leerlingen zwemmen maandelijks. Tijdens de zwembeurten
dragen meisjes een badbak (geen bikini) en jongens een aanpassende zwembroek (geen
strandshort). Dit is de dresscode, opgelegd door de Antwerpse zwembaden.
Zwgrp. 1A Zwgrp. 2A Zwgrp. 1B Zwgrp. 2B Groen Paars Geel Blauw Zilver Groen Rood Geel Blauw Oranje 09/09/2016 16/09/2016 23/09/2016 30/09/2016 07/10/2016 14/10/2016 21/10/2016 18/11/2016 25/11/2016 02/12/2016 09/12/2016 16/12/2016 23/12/2016 13/01/2017 27/01/2017 03/02/2017 17/02/2017 10/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 24/03/2017 21/04/2017 05/05/2017 12/05/2017 19/05/2017 02/06/2017 09/06/2017 16/06/2017 23/06/2017 28​ van 31
14
Revalidatie / therapie
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens
de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat
minstens de volgende elementen bevat:
●
●
●
Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet
plaatsvinden;
Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de
revalidatie blijkt;
Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.
De toestemming van de directie is verplicht.
15
Privacy
15.1
Verwerken van persoonsgegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de
computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te
organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens
betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de
schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te
weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze
fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.
15.2
Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder
de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek‐ deze gegevens inzien. Ouders,
die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht
verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie
binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen
overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van het verslag dat toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.
29​ van 31
15.3
Publiceren van foto’s
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant, tijdens een
schoolfeest,... De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te
maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben,
dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar
respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.
15.4
Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting
blijkt dat de ouders een kopie willen dan kan dat. Kosten kunnen aangerekend worden​. De school
kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.
16
Participatie
16.1
Schoolraad
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding,
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een
informatie‐ en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt
samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de
onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden
vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.
16.2
Ouderraad
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom
vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een
informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. Iedereen is welkom !
30​ van 31
17
Klachtenregeling
Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn over beslissingen,
handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken
van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met de
directie.
Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we
in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via
bemiddeling tot een oplossing te komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan
kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet
gebeuren via een aantekende brief.
Het correspondentieadres is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als
ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
●
de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden
hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht
betrekking heeft.
● de klacht mag niet anoniem zijn.
● de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft
behandeld.
● de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht
ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het
schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
● de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende
zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
a) klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
(bv.
die betrekking hebben over een misdrijf);
b) klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de
geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
c) klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv.
over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing
…).
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk
reglement dat beschikbaar is via ​www.katholiekonderwijs.vlaanderen​. De Klachtencommissie kan
een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende
beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een
advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. Bij een klacht verwachten we
van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.
Wij wensen iedereen een respectaculair schooljaar toe !
Directie en schoolteam
31​ van 31
Download