Methodologie van het onderzoek: Oost-Azië

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2016-2017
Methodologie van het onderzoek: Oost-Azië (A002932)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
40.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
groepswerk
5.0 u
hoorcollege: plenaire oefeningen
15.0 u
begeleide zelfstudie
5.0 u
werkcollege: geleide oefeningen
15.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Anderl, Christoph
Torck, Mathieu
Uhl, Christian
LW21
LW21
LW21
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China (China-traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China (UGent-traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Japan)
Uitwisselingsprogramma Oosterse Talen en Culturen
Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
Medelesgever
stptn
5
aanbodsessie
A
5
A
5
A
5
A
Onderwijstalen
Nederlands, Engels
Trefwoorden
Methodologie, Oost-Azie
Situering
Deze uitdiepende cursus geeft studenten kennis van de belangrijkste mijlpalen in de
geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek over het cultuurgebied Oost-Azië,
van de belangrijkste instrumenten en de belangrijkste vakliteratuur voor
wetenschappelijk onderzoek over het cultuurgebied Oost-Azië. Het vak leert hen ook
de criteria voor wetenschappelijke publicaties kennen en toepassen.
Inhoud
De studenten worden vertrouwd gemaakt met de criteria voor en de methode van
modern wetenschappelijk onderzoek over de cultuurgebieden van Oost-Azië. Dit inzicht
wordt aangebracht door de studenten een overzicht te bieden van de historiek van het
wetenschappelijk onderzoek over Oost-Azië. Het gebruik van de belangrijkste
algemene naslagwerken voor Oost-Azië wordt geïllustreerd. Naast de
eigenljike worden praktische oefeningen voorzien betreffende het gebruik van deze
referentiewerken. De studenten worden wegwijs gemaakt in de gedigitaliseerde
bronnen en databanken en leren deze instrumenten gebruiken.
Begincompetenties
• Een basiskennis hebben van de geschiedenis van Oost-Azië, met inbegrip van de
• onderlinge contacten van de landen van Oost-Azië (China, Korea, Japan) en van de
• contacten van Europa met de landen van Oost-Azië is vereist.
• Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel Klassiek Chinees II
• (studenten Chinees).
• Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel Modern Chinees II
(Goedgekeurd)
1
• (studenten Chinees).
• Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel Japans II (studenten
• Japans).
• Passieve kennis hebben van Frans en actieve kennis van Engels.
Eindcompetenties
1 Een grondige kennis hebben van de vakliteratuur en de hulpmiddelen voor
1 wetenschappelijk onderzoek binnen het cultuurgebied Oost-Azië (China/Japan).
2 Een grondige kennis hebben van de hulpmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek
1 binnen het cultuurgebied Oost-Azië (China/Japan)
3 Het kunnen hanteren van woordenboeken, bibliografieën en digitale databases.
4 Het belang van vakgerelateerde contextualisering onderkennen.
5 Inzicht hebben in de wetenschappelijke praktijk binnen het cultuurgebied Oost-Azië
1 (China/Japan).
6 De criteria voor wetenschappelijke publicaties kennen.
7 Specifieke methodologie kunnen hanteren om elementaire onderzoeksvragen te
1 benaderen.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, groepswerk, hoorcollege: plenaire oefeningen, werkcollege: geleide
oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges, praktische oefeningen, werkgroepen, presentaties door studenten,
discussies; werken met texten, artikels en handboeken (mondelijke en schriftelijke
oefeningen)

Leermateriaal
Syllabus. Kopies. Geraamde totaalprijs: 10 EUR
Studenten Chinees: Endymion Wilkinson. Chinese History - A New Manual. HarvardYenching Institute Monograph Series 84. Fourth edition. Boston: Harvard University
Asia Center, 2015. ca. 40 EUR (voorziene publicatie in september 2015)
Referenties
Alvin P. Cohen, Introduction to Research in Chinese Source Materials. New Haven:
Yale Unversity Press, 2000.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Aangezien het vak gedoceerd wordt in de vorm van seminaries, is onmiddellijke
feedback mogelijk. De docenten kunnen tevens geconsulteerd worden in verband met
de inhoud van de cursus tijdens de spreekuren.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Evaluatiemoment
Periodegebonden: examen (80%)
Niet-periodegebonden: taak (20%)
Evaluatievorm
Schriftelijk examen. Op het examen worden naast algemene overzichtsvragen ook
meer specifieke detailvragen gesteld. De niet-periodegebonden taak bestaat uit oefeningen.
(Goedgekeurd)
2
Eindscoreberekening
Het schriftelijke examen staat op 80% van het totale aantal punten, de taak op
20%. Studenten dienen voor beide onderdelen te slagen.
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen of minder
dan 10/20 heeft voor één van de onderdelen kan men niet meer slagen voor het geheel
van het opleidingsonderdeel (‘vak’). Indien de gemiddelde eindscore toch een cijfer van
tien of meer op twintig zou zijn, wordt dit teruggebracht tot het hoogste niet-geslaagd
cijfer (= 9).
Faciliteiten voor werkstudenten
Faciliteiten:
1 Aanwezigheid in de lessen is verplicht.
2 Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip binnen het academiejaar
3 Mogelijkheid tot feedback na afspraak tijdens en na kantooruren

Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen
(Goedgekeurd)
3
Download