Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

advertisement
Functieprofiel
Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur
Welke gemeentesecretaris/algemeen directeur v/m,
(ver)leidt ons innovatieve stappen te zetten en weet deze ook te consolideren?
Culemborg vitaal, betrokken en eigenzinnig
Culemborg is een mooie historische stad in beweging met ruim 27.000 inwoners. Mensen in
Culemborg zijn maatschappelijk betrokken. Deze betrokken houding van inwoners maakt van
Culemborg een stad waarin nieuwe ontwikkelingen en unieke initiatieven van de grond komen.
Bij deze vitale stad past een soortgelijke gemeentelijke organisatie. We zoeken met elkaar naar
nieuwe wegen in de omgang met inwoners, in de omgang met onze partners en in de omgang
met elkaar. Communicatie en participatie zijn daarbij onze kernbegrippen.
Meer dan 150 medewerkers krijgen van ons alle ruimte om Culemborg verder te ontwikkelen.
Ons management toont leiderschap en stuurt op output. Dat betekent ook afspraken maken
over krijgen en nemen van verantwoordelijkheid. Door nieuwe samenwerkingsverbanden is de
inrichting van de organisatie sterk veranderd. Een verandering die niet eindig is.
De opgaven
Culemborg staat voor grote opgaven. Ontwikkelingen en veranderende vragen vanuit de
samenleving vragen om een andere positionering van de gemeentelijke organisatie en haar
medewerkers. Als gemeentesecretaris / algemeen directeur bent u binnen én buiten de
organisatie boegbeeld en aanjager van de nieuwe, moderne rol die de gemeente inneemt
richting de samenleving.
Van u mag leiderschap verwacht worden door sturing en richting te geven op en aan externe
strategische ontwikkelingen. Onder uw leiding zorgt u voor nadere invulling van visie en
doelstellingen; maakt u de vertaalslag van opgaven naar de werkpraktijk en neemt u
medewerkers actief ‘mee’ in ontwikkelingen.
Naast aandacht voor externe strategische ontwikkeling wordt er ook aandacht gevraagd voor
interne organisatieontwikkelingen, zoals:

de sturing van de organisatie duurzaam versterken;

nieuwe impulsen bieden voor organisatie en cultuur door in te zetten op andere
patronen in houding en gedrag en het stimuleren van een open, toegankelijke cultuur
waarin tegenspraak wordt verwelkomt;

de kernwaarden betrokken, ondernemend, ontwikkelend en transparant optimaal tot
uiting laten komen.
Een samenvatting van de ‘reguliere’ taken & verantwoordelijkheden van een
gemeentesecretaris/algemeen directeur is opgenomen in de bijlage behorende bij deze
profielschets.
Persoonsprofiel
U heeft WO werk- en denkniveau, heeft kennis van het gemeentebedrijf en bent gewend om als
leidinggevende in een complex, politiek georiënteerd krachtenveld te werken. Naast kennis en
ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan
ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.
Wij zoeken een inspirerend leider met hart voor de publieke zaak en haar medewerkers, die:
Visie heeft op:

de nieuwe rol van de gemeentelijke overheid

de veranderende lokale democratie en de rol van de gemeente daarin

samenwerking met de stad en onze partners

hoe ‘lokaal en boven lokaal’ de ambtelijke organisatie in samenhang de komende jaren
perspectief krijgt

de ontwikkeling – op korte én lange termijn - die daarbij voor het bestuur en de
organisatie nodig is
Sturing realiseert op:

de verbonden partijen in het algemeen

de Bedrijfsvoeringorganisatie West Betuwe (BWB) als (gezamenlijke) bedrijfsvoering
organisatie in het bijzonder

gemaakte afspraken

het behalen van concrete (tussen)resultaten en (maatschappelijke) doelen
Leiding geeft aan:

de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie

duurzame inbedding van deze doorontwikkeling in de organisatie

een lerende organisatie waarin elkaar aanspreken op resultaten en afspraken gemeengoed
is
Verbinding tot stand brengt tussen:

partners – in de ruimste zin van het woord – en de gemeente

de ‘latende’ gemeentelijke organisatie en de verbonden partijen

tussen college en werkorganisatie, daarin ‘lenig’ is en de verschillende doelgroepen en
situaties aanvoelt

de rol van opdrachtgever voor de organisatie en opdrachtnemer voor het college
Brengt u vervolgens:

scherpte aan

enthousiasme mee

en humor en onafhankelijkheid in?
Arbeidsvoorwaarden
De salarisindicatie bedraagt maximaal € 7038,- bruto per maand (schaal 15) op basis van een
36-urige werkweek.
Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt
u contact opnemen met Cees Zeelenberg via telefoonnummer 073 – 612 06 55.
Wij ontvangen uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk op 5 juni 2017
en verzoeken u online te solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/culemborg. We vragen u
in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeentelijke
organisatie in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een
inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.
De opzet van de procedure inclusief data waarop gesprekken plaatsvinden zijn reeds gepland.
U kunt deze opvragen via het mailadres [email protected]
Bijlage behorende bij de profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur:
Reguliere taken en verantwoordelijkheden gemeentesecretaris/algemeen directeur
De vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur Culemborg is gebaseerd op drie rollen:
1.
Gemeentesecretaris
2.
Algemeen directeur c.q. voorzitter van het managementteam
3.
Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.
Kern:
Een strategisch adviseur voor het college en een charismatisch leider van de organisatie, die in
een dynamische en ambitieuze organisatie stapt die volop in beweging is.
De basis:

Eerste adviseur van het college: integere en betrouwbare sparringpartner voor het
college als totaliteit en de individuele collegeleden.

Eindverantwoordelijk leidinggevende van de ambtelijke organisaties

Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale beleidsadvisering aan het
bestuur

Eindverantwoordelijk voor de realisering van de bestuurlijke beleidsdoelen en de
uitvoering van de vastgestelde plannen

Eindverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.
Algemeen:

Leidt het managementoverleg en heeft oog voor een evenwichtige agendering van
relevante strategische en going concern-onderwerpen

Neemt deel aan het driehoeksoverleg met de burgemeester en griffier; bevordert en
draagt bij aan de samenwerking tussen raad en college en griffie en ambtelijke
organisatie

Formeel bestuurder in de zin van de WOR en bevordert het formele en informele
overleg

Ontwikkelt samenwerking met omliggende gemeenten

Is als secretaris lid van het beleidsteam en verantwoordelijk voor het
crisismanagement in de gemeente

Bewaakt en stimuleert effectieve en efficiënte dienstverlening van de organisatie aan
burgers, instellingen en bedrijven.
Download