komende koninkrijk van God - Hans

advertisement
Zomo 12 februari Delft | Lucas 7,18vv | H. Avondmaal
Preek
Intro: heben jullie deze week de lijsttrekker van Jezusleeft bij
Jinek gezien? Slide 1. Jinek nodigde aan aantal lijsttrekkers van
nieuwe partijen uit om kort duidelijk te maken waar zij voor
staan. Onder andere deze man. Van Jezusleeft. Wat zou hij te
melden hebben? Zijn boodschap was totaal wereldvreemd: “Ik
geloof gewoon dat je voor het antwoord op alle vragen bij
Jezus moet zijn.” En: “Mensen beloven van alles maar alleen
God maakt al zijn beloften ook waar.” Florens van der Spek
viel geen moment uit zijn rol, ook niet toen hem gevraagd
werd naar de oplossing van Jezusleeft voor het fileprobleem.”
Nu heb ik altijd een beetje te doen met christelijke politici. En
met mezelf, als ik stem. Deze man is er een mooi voorbeeld
van. Wat is dat eigenlijk, christelijke politiek? Kan dat eigenlijk
wel? Wat heeft Jezus te maken met politiek? Met immigratie,
stijgende zorgkosten en fileproblemen? Hoe sta je daar
eigenlijk nu in al dat verkiezingsgeweld als christelijke
politicus?
Nu zou daar veel over te zeggen zijn, de meest fundamentele
vraag is volgens mij: hoe verhoud je je nu enerzijds tot de
bijbelse opdracht tot goed rentmeesterschap (dat toch vraagt
om serieuze politiek) en anderzijds woorden die Jezus zelf
gesproken heeft: ‘mijn koningschap is niet van deze wereld’?
Of Paulus: het koninkrijk van God is geen zaak van eten en
drinken, maar van vrede, vreugde en gerechtigheid door de
Heilige Geest? Dat vraagt toch om een soort
weeldvreemdheid.
Ik hoop altijd maar dat christelijke politici, of ze nu lid zijn van
een christelijke partij of niet, goede rentmeesters zijn, maar
soms ook iets uitstralen van dat wereldvreemde. Want Jezus is
inderdaad op een het antwoord op alle vragen en problemen,
maar op een bepaalde manier. Dat leren we uit de bijbellezing
van vanochtend. Gods Nieuwe Wereld, die komt. Maar op
Jezus’ manier.
Waarom begin ik over politiek? Omdat het verkiezingstijd is.
En verkiezingen gaan over beloften, verwachtingen. En daar
gaat de bijbellezing van vanochtend nu precies over. Daar
gaat het evangelie over. Het heeft heel veel te maken met die
zaken die ik net noemde – het koninkrijk van God is een
geestelijke werkelijkheid, maar óók een politieke. Kijk maar
naar het optreden van Jezus, die het stokje overnam van
Johannes, die Herodes had gewezen op zijn corrupte,
immorele praktijken en daarom gevangen zat.
Die Johannes zit met een vraag. Hij stuurt twee van zijn
leerlingen naar Jezus: [slide 2] bent u degene die komen zou,
of moeten we een ander verwachten?
Wie was Johannes? Johannes was de grote voorloper in het
koninkrijk van God, Gods Nieuwe wereld, de running mate van
Jezus: hij had de mensen opgeroepen om zich te bekeren in de
aanloop naar de komst van de grote redder, de messias, Jezus.
Híj vraagt aan nu Jezus: bent u degene die komen zou of
moeten we iemand anders verwachten?
Rare vraag toch? Gezien wat we Johannes tot nu toe over
Jezus hebben horen zeggen? En toch begint hij op een
gegeven moment in de gevangenis te twijfelen. En zijn twijfel
heeft alles te maken met wat hij van het koninkrijk van God
ziet. En misschien wel vooral, nog niet ziet. En dat is ook voor
ons belangrijk.
Laten we ons daarom even proberen te verplaatsen in de
vraag van Johannes. De verwachting van Johannes. De acties
van Jezus: tekenen van het komende koninkrijk van God. Kijk
even mee in Jesaja (slides 3-4).
Tegelijk waren er nog dingen die niet klopten met het beeld
dat de profeten schetsten van de Messias en het koninkrijk
van God. Er waren mensen ook niet genezen. En, belangrijker
voor Johannes: hij zat nog gevangen. Kijk ook even mee naar
een paar teksten die Jezus níet citeert: slides 5-6.
Conclusie: Johannes stelt een reele vraag: hoe komt het dat ik
nog gevangen zit? Hoe komt het dat zoveel dingen nog niet
kloppen met de boodschap van het evangelie. Dat veel
mensen het zo moeilijk hebben. Misschien jij wel. Als er een
God bestaat, en als Jezus zijn Zoon is, waarom ...
En dan antwoordt Jezus: inderdaad Johannes, je hebt het goed
gezien. Maar heb geduld. Jezus stelt het oordeel uit.
Nog steeds. Dat is een van de grote verassingen voor de eerste
mensen die Jezus volgden. En daaruit volgde een heel
bepaalde manier van leven. We hoorden daar in het begin van
de dienst een paar voorbeelden van: niet oordelen. Het
oordeel overlaten aan God. De hoop niet opgeven. Bereid zijn
om te lijden als het moet. Omdat God geduldig is. En omdat
Hij wil dat nog veel meer mensen in zullen gaan in dat
koninkrijk.
Wat betekent dit voor ons? Wij leven in het koninkrijk van
God. We zijn gedoopt, we vieren straks avondmaal. Jezus is
onze koning. We belijden zijn komst in deze wereld, zijn lijden
en zijn opstanding. We verwachten de komst van zijn rijk. We
werken mee aan de komst van dat koninkrijk. En we zien
daarvan de tekenen. Maar we doen het ook nog steeds, Paulus
formuleert het in een van zijn brieven zo: totdat Hij komt.
Een klein stukje brood en een slokje wijn als voorproef van het
bruiloftsmaal.
Even terug naar de tekst. Nog één ding. Wat betekende het
voor de mensen die luisterden naar Jezus? Er staat: zij
brachten hulde aan God en aan zijn gerechtigheid ... zij gaven
de hoop niet op.
Ook voor ons: blijde instemming. Veel tekenen. Een
wereldwijde gemeenschap van Jezus-volgers die leeft in
afwachting van de dag waarop Jezus opnieuw verschijnt.
Jezus leeft en hij komt terug. Dat is een hoopvolle,
wereldvreemde boodschap die smaakt naar meer.
Amen?
Maar er staat ook iets bij: want zij hadden zich door Johannes
laten dopen. Zij hadden zich bekeerd. Anders dan de farizeen
en de wetgeleerden, die zich niet door Johannes hadden laten
dopen, zoals Lucas er veelzeggend bij vermeldt.
Dat betekent dat leven leefden vanuit een houding van
reflectie, bekering, zelfbeproeving. Gods koninkrijk begint bij
jezelf. Bij jouw bereidheid om te vergeven en oordelen uit te
stellen.
Jezus leeft. En Hij komt terug. Dat is zeker. Dat vieren we. Dat
heeft God beloofd. Dat is nú nog niet de definitieve oplossing
voor alle problemen. Johannes heeft dat in de gevangenis
ervaren. Zoals sommige christenen vandaag hetzelfde ervaren.
Wij ook in alle gebrokenheid: gezondheid, relaties, politieke
problemen en fileproblemen. Het lukt ons soms om door
verstandig beleid stapjes verder te komen terwijl we tegelijk
niet verbaasd zijn als we ook weer twee stappen achteruit
zetten. De werkelijkheid van het kwaad is weerbarstig.
Maar wij geloven ook: er komt een einde aan. We vieren het
komende koninkrijk van God en, denk daar vooral aan deze
keer als je naar voren komt voor het brood en voor de wijn:
Gods geduld met deze wereld. Te beginnen met jou en mij.
Infoblad NL
Vanuit de gevangenis laat Johannes de Doper aan Jezus
vragen: ‘bent u degene die komen zou, of moeten we iemand
anders verwachten?’ Dat is een vreemde vraag uit de mond
van iemand die anderen opriep tot bekering in de aanloop
naar de komst van Jezus en van Gods koninkrijk in deze
wereld. Vanochtend vieren we het Heilig Avondmaal en we
denken precies hierover na: wat mogen wij verwachten van
Jezus en het leven in Gods koninkrijk?
Infoblad E
From prison John the Baptist asks Jesus: "are you the one who
is to come, or should we expect someone else?" That's a
strange question coming from someone who called others to
repentance, preparing the way for the coming of Jesus and
God’s Kingdom in this world. This morning we celebrate the
Lord's Supper, and we think about this: what should we expect
from Jesus and life in the Kingdom of God?
Download