KOMT TOT MIJ - holyhome.nl

advertisement
U zult rust vinden voor uw
zielen …
Inleiding Mt.11:20-30
Voorjaarsconferentie Dalfsen 8-10 februari 2005
Indeling Mattheüs evangelie
Deel Ontwikkeling
Bijbehorend onderwijs
1
Geboorte Messias, aankondiging
koninkrijk. Mt.1:1-7:29
Bergrede,
Mt.5:1-7:29
2
Komst v/h Koninkrijk gepaard met kracht v.
God d.m.v tekenen en wonderen.
Mt.8:1 – 10:42
Uitzending v.d. twaalf.
Mt.10:1-42
3
Verwerping van de Messias.
Mt.11:1 – 13:58
Verborgenheid v/h koninkrijk der
hemelen. Mt.13:1-58
4
Jezus te midden van het overblijfsel.
Mt. 14:1 – 18:35
Genade regeert.
Mt. 18:1-35
5
Israël ter zijde gesteld.
Mt. 19:1 – 23:39
Tegen de leiders van het volk.
Mt. 23:1-39
6
Toekomstig herstel & oprichting van het
koninkrijk. Mt. 24:1- 25:46
Rede over de laatste dingen.
Mt.24:1-25:46
7
Zoendood van de Messias, zijn opstanding
& zendingsgebod. Mt.26:1 – 28:20
Zendingsgebod.
Mt. 28:18-20
Derde Hoofddeel: ‘Scharnier’
Verwerping van de Messias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“Wegbereider” gevangen gezet
Steden veroordeeld wegens ongeloof
Nieuw ‘daglicht’ op persoon Christus
Discussie sabbat + plan Jezus te doden
Lastering tegen Geest (Jezus & Beëlzebul)
Teken van Jona
Onreine geest
Verwanten van Jezus niet naar het vlees
Verborgenheden van het koninkrijk der hemelen
Wee u!
Het oordeel over ‘de steden’
1. Chorazin, Bethsaida
- 1. Tyrus, Sidon
(Ez.26-28)
2. Kapernaum
Mt.4:12-16, vgl. Js.9:1,2
- 2.a Karakter: Babel
(Js. 14:9-21)
- 2.b Oordeel: Sodom
(Js.1:10, Jd:7,…)
7 wonderen:
8:1-4, 5-13, 14-17, 9:18,
18-26, 27-31, 32-34
Vgl. 12:43:45
Het Goddelijk antwoord
• In die tijd antwoordde Jezus en zei…
• teleurstelling, ongeloof, tegenstand,
vijandschap, onbegrip, … hoe
antwoorden wij?
• Jezus: Ik prijs U,…
voegt zich naar Gods gedachten
Het Goddelijk antwoord
• Wijzen, verstandigen  kleine kinderen
Verborgen gehouden
geopenbaard
• Vader  Zoon
Verder gaande openbaring van God, heilsplan,
heerlijkheid van Heer Jezus !
• Discipel  Juk
een ‘nieuw’ juk
Alles is Mij overgegeven
• Aardse heerlijkheid, Messias 
hemelse heerlijkheid, Zoon van God
• Alles overgegeven:
Zoon van God  de Zoon (als Mens)
op aarde:
- Jh.5:22, 27 (oordeel),
- Jh.17: 5, 22 (heerlijkheid)
Komt tot Mij, allen …
• Komt (Js.55:1-3) tot Mij
– Vermoeid (arbeid), belast (opgelegde last)
– Vermoeid , belast: waardoor ?
• Neemt Mijn Juk
– Wat is dat juk?
– Zijn er ook andere jukken?
• Leert van Mij:
– een nieuwe Meester, een nieuwe leer.
– Zachtmoedig, nederig van hart
Download