Investeringscriteria Participatiefonds Duurzame Economie Noord

advertisement
Investeringscriteria Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH)
1. Algemeen
PDENH verstrekt risicodragend vermogen - participaties in de vorm van eigen vermogen - aan projecten en bedrijven die bijdragen aan een
duurzame economie, dan wel een verduurzaming van de economie in Noord-Holland. Voor deze initiatieven gelden de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•
Het project draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van PDENH en van de provincie Noord-Holland;
De betrokkenheid van PDENH genereert zichtbaar toegevoegde waarde voor de aandeelhouder en het project, doordat er sprake is van
aantoonbare (economische) meerwaarde in de provincie Noord-Holland. Vestiging in de provincie is zodanig een vereiste;
De businesscase is transparant, haalbaar, robuust en onderbouwd met een solide exploitatieberekening;
Een toegewijd, integer en kwalitatief managementteam is aanwezig;
Het project kan mede door een minderheidsbelang van PDENH gerealiseerd worden;
Er is geen twijfel over de (juridische) grondslag voor het project zelf (inclusief o.a. vergunningen, aanbestedingen en transparantie);
Het project genereert een attractief rendement op basis van aanvaardbare risico’s.
Bovenstaande criteria zijn hieronder verder uitgewerkt.
2. Sectoren
PDENH steunt projecten en bedrijvigheid binnen de speerpunten van het provinciale duurzame energie-beleid. De focus van het fonds ligt op de
sectoren:
•
•
•
•
Biomassa;
Duurzaam bouwen;
Wind (op zee);
Zonne-energie.
Uitzonderingen zijn mogelijk indien er sprake is van een unieke propositie op het gebied van duurzame energieopwekking, -levering of
-technologie.
3. Financieringsinstrumenten
PDENH verstrekt alleen eigen vermogen - in de vorm van seed capital, aanloopkapitaal en expansiekapitaal - middels o.a. de volgende
instrumenten:
•
•
Normale aandelen;
(Cumulatief) preferente aandelen.
Leningen, converteerbare leningen en garanties zijn geen financiële instrumenten van PDENH.
4. Ontwikkelfase
PDENH richt zich op initiatieven die zich in de (pre-)start en groeifase bevinden, waarin het twee type proposities wil ondersteunen: reguliere en
innovatieve projecten en bedrijven (beiden hieronder gedefinieerd). Het fonds investeert alleen in kleine en middelgrote bedrijven, d.w.z.
bedrijven met minder dan 250 werknemers of met een omzet van minder dan € 50 miljoen.
PDENH richt zich expliciet niet op bedrijven in moeilijkheden (turnaround capital). Herfinanciering van bestaande schulden is geen optie.
5a. Regulier luik
5b. Innovatief luik
2/3 deel van het fondsbudget is erop gericht reguliere projecten en
bedrijven te stimuleren. Dit zijn betrekkelijk praktijkrijpe initiatieven
die - als ze eenmaal gestart zijn en de aanvangsrisico’s zijn genomen potentieel langdurig stabiele inkomsten genereren en een relatief
laag risicoprofiel hebben.
1/3 deel van het fondsbudget is erop gericht innovatieve projecten
en bedrijven te stimuleren. Dit zijn initiatieven die op pilot- of
demonstratieniveau (op waar formaat) hebben bewezen potentieel
te hebben, niet eerder of nog zeer zelden zijn toegepast en een
specifiek technisch, technologisch of commercieel risico dragen.
PDENH verstrekt voor dit type proposities risicokapitaal vanaf
minimaal € 1.000.000. Het maximum bedraagt € 1.500.000 per 12
maanden per doelonderneming.
Voor dit type verstrekt PDENH risicokapitaal vanaf minimaal
€ 500.000. Bij uitzondering is een investering vanaf € 250.000
mogelijk. Het maximum bedraagt € 1.500.000 per 12 maanden per
doelonderneming.
6. Cofinanciering
PDENH zal altijd met (ten minste één) andere investeerder(s) syndiceren en verstrekt maximaal 50% van de totale financieringsbehoefte.
Specifiek gelden de volgende voorwaarden:
• De onderneming verstrekt een verklaring of een indicatieve termsheet van één of meerdere private investeerders, waarin deze partijen hun
bereidheid uitspreken financiering te verstrekken ter dekking van tenminste 50% van de totale financieringsbehoefte;
• Ondernemers worden geacht naar vermogen rechtstreeks mee te investeren om zo commitment af te geven.
7a. Financieel rendement
7b. Maatschappelijk rendement
7c. Economisch rendement
PDENH beoogt - naast stimulering van de
duurzame economie - financieel rendement
te behalen met zijn investeringen.
Investeringen van PDENH dienen substantieel
bij te dragen aan o.a.:
Investeringen van PDENH dienen
substantieel bij te dragen aan o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
Het vereiste rendement varieert per
propositie, op basis van het risicoprofiel van
de onderneming.
Afname gebruik fossiele brandstoffen;
Afname CO2-productie/uitstoot;
Hergebruik restmaterialen;
Sluitende kringloop.
Nieuwe werkgelegenheid;
Verbeteren energie-infrastructuur;
Verhogen kennisniveau.
8. Exit
Voorafgaand aan de investering dient een realistische exitstrategie te zijn overeengekomen. Afspraken zullen worden gemaakt over de termijn
van de deelneming en de voorwaarden voor een exit.
Download