I103 04 december 2013, docx, 20kB

advertisement
INTERN UITGEVOERDE SWOT-ANALYSE VAN CULTUURCENTRUM, BIBLIOTHEEK, DIENST ERFGOED EN CULTUURDIENST
In de aanloop naar de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 onderwierpen verschillende culturele diensten van de gemeente
Maasmechelen hun eigen werking aan een kritische blik en stelden ze een eigen SWOT-analyse op. Hieronder vind je de resultaten.
CULTUURCENTRUM
-
-
-
-
STERKTEN
Sterk en geloofwaardig profiel
Kwaliteitsvolle programmering van zowel profielprogramma als aanbod
voor breder publiek
Het cultuurcentrum heeft een regionale en nationale uitstraling
Goede dienstverlening naar artiesten en publiek
Gezellige, authentieke schouwburg
Personeel met hoge bedrijfsidentificatie
Ontwikkelingspotentieel: wordt o.m. aangetoond door stijgend
bezoekersaantal
OPPORTUNITEITEN
Verzelfstandiging naar een IVA naar aanleiding van Gemeentedecreet
Stijging van Maasmechelen in categorie in Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Dit zou CC Maasmechelen doen doorgroeien van een Ccentrum naar een B-centrum met meer financiële mogelijkheden.
Verscherpte aandacht voor participatie van en aanbod voor relevante
doelgroepen in Maasmechelen (jongeren, ouderen, allochtone bevolking,
kansarmen….)
Realiseren van bijkomende bezetting overdag in polyvalente
zalen/vergaderlokalen 3 en 4 en gepast vormingsaanbod voor senioren
Realiseren van beter evenwicht tussen eigen en receptieve werking in
relatie tot het aanwezige personeelsbestand
-
-
ZWAKTEN
Verouderde infrastructuur die stelselmatig - maar niet snel genoeg gerenoveerd wordt.
Cultuur en vrije tijd worden onvoldoende geprofileerd in de gemeente.
BEDREIGINGEN
Subsidie-afhankelijkheid en dotatie-druk
Interne staatshervorming
Precaire gemeentebegroting en structurele besparingen
CCMM is grootst aanwezige infrastructuur - grote zo goed als maximale
bezetting voor grote evenementen - druk van verenigingen is groot
Aanwezigheid andere gemeentelijke diensten (Academie) versus
personeelsinzet en interne organisatie
-
Noden:
Nood aan transparante bijkomende inzet van ruimte (cf. meer vraag dan aanbod op vlak van grote receptieve infrastructuur). Wijkcentra?
Aandacht voor toenemende automatisering (website, ….) in communicatie en bedrijfsprocessen
Onderhoud en gefaseerde renovatie infrastructuur
CCMM is de grootste aanwezige infrastructuur en wil ook op infrastructuurbasis een kwaliteitsvolle en goed uitgeruste gastheer zijn voor lokale
organisaties en verenigingen. CC en Dienst Infrastructuur vragen om een aanpak door middel van een integraal plan. Dit ontbreekt momenteel. De
aanpak is te ad hoc.
-
-
-
-
-
CULTUURDIENST
STERKTEN
Goede samenwerking tussen cultuurdienst en adviesraad
Gerichte samenwerking met andere gemeentelijke diensten
Gerichte samenwerking met andere actoren binnen het Maasmechelse
culturele veld culturele gemeenschapsvorming beschouwen als cement van
de maatschappij in tijden van crisis
Projectsubsidie ter ondersteuning van bijzondere culturele projecten
Forum omtrent maatschappelijke participatie met mix tussen betrokken
ambtenaren en externe deskundigen en belangengroepen wint aan
slagkracht
OPPORTUNITEIT
Verder opnemen van een regierol, teneinde het integrale denken te
bestendigen
Verhogen van deelname aan cultuur voor breed spectrum aan
kansengroepen en bijzondere doelgroepen: specifieke Maasmechelse
context zien als een opportuniteit i.p.v. bedreiging
Verbreden van het draagvlak voor kunst en cultuur
Toekomstige exposities omtrent 100 jaar WO I en archeologie
Veranderingsprocessen en nieuwe werkvormen introduceren in werking
adviesraad
Contacten met wijkcentra, teneinde culturele participatie te bevorderen
-
-
ZWAKTEN
Profilering en zichtbaarheid cultuurdienst
Beperkt aantal communicatiekanalen en –middelen cultuurdienst
BEDREIGINGEN
Precaire financiële situatie van de gemeente
Verhoogde druk op cultuurdienst vanwege de vele uitdagingen en
opportuniteiten
ERFGOED
-
-
STERKTEN
Erfgoed zit steeds meer in de lift: groeiende interesse bevolking, andere
sectoren (toerisme, ruimtelijke ordening, onderwijs, beleid, …) ontdekken
erfgoed
Diverse lokale erfgoedactoren actief: heemkundige kringen,
oudstrijdersbonden, wijkgerichte initiatieven, nu ook kerkfabrieken, …
Diversiteit in lokaal erfgoed: carnaval, landschappelijk, mijnerfgoed,
schutterijen, Maasdorpen, archeologische vondsten, …
Rol van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed sterk faciliterend
-
OPPORTUNITEIT
-
UNESCO-erfgoed
Komende projecten: 100 jaar WO I, archeologische vondsten, 50 jaar Turkse
en Marokkaanse migratie…
Wijk- of dorpsgerichte initiatieven (Tuinwijk 2020, Proosterbos leeft, Leut,
…)
Studie Maasland en hinterland met aandacht voor de Maasdorpen, religieus
erfgoed, carnaval, …
Nieuwe generatie erfgoedactoren staat op (Mechelen, Oud Grimbiaca, …)
Aanspreken via onderwijs
Aanspreken lokale migrantengemeenschappen
Parochiekerkenplan vraagt naar nieuwe of herbestemmingen van kerken
Verbreding via acties als Erfgoeddag, Open Kerken, …
ZWAKTEN
Weinig opvolging door jongere generaties bij erfgoedactoren
(gemiddelde leeftijd + 55)
Beperkte financiële middelen
Nog te weinig besef over eigen erfgoed (hagen in de tuinwijk, …)
Verkrampte houdingen: oudere generatie erfgoedactoren,
parochiekerken, …
BEDREIGINGEN
-
Financiële input
Oudere generatie sterft uit en kan moeilijk voor opvolging zorgen
Sommige doelgroepen blijven achteraan hinken
(migrantengemeenschappen, jongvolwassenen, …)
BIBLIOTHEEK
-
-
-
-
STERKTEN
Laagdrempeligheid (oa. gebruikte tarieven).
Beschikbaarheid, bereikbaarheid (24u/24u 7d/7d)
Goede kwalitatieve collecties (boeken, strips, tijdschriften, cd’s en dvd’s).
Samenwerking met het Lager Onderwijs te Maasmechelen: Project
Leescultuur, klassikaal ontlenen, Ondersteuning diverse projecten oa.
Wondere Pluim.
Samenwerking met de verschillende Maaslandse bibliotheken: geregelde
vergaderingen op verschillende dienstniveaus, organisatie Letterspetterdag.
Aanbieden online catalogus (reserveren, verlengen, raadplegen).
Media: inschrijvingen via gebruik Eid, aanbieden gratis Internet, aanbieden
Mediargus, aanwezig op Facebook, Flickr, aanwezigheid WiFi, aanbieden
Fundels & Daisyboeken.
OPPORTUNITEIT
Uitbreiding samenwerking met het Lager Onderwijs
Vernieuwde samenwerking met het Middelbaar Onderwijs: Aanbieden van
Mediargus, aanbod (integreren) van de bibliotheekcatalogus in de
schoolomgeving.
Bibliotheek(gebouw): herinrichting ruimtes, eventuele uitbreiding bestaand
gebouw.
Invoeren van RFID (incl.digitalisering van de collectie)
Verder inzetten op nieuwe media (tablets, e-readers).
-
ZWAKTEN
Beperkte functionaliteit van het huidige gebouw.
Oubollig imago/uitstraling van de bibliotheek(gebouw).
Beperkte bekendheid van de bibliotheek bij de inwoners.
De bibliotheek is door concurrentie van het Internet (Google) steeds
minder een eerste informatiepunt.
Beperkte aanwezigheid van het aantal Internetpc’s alsmede de
verspreiding over 2 ruimtes.
Onvoldoende ontmoetingsfunctionaliteit (zitgelegenheid, meubilair)
-
BEDREIGINGEN
Slechte financiële situatie van Maasmechelen.
Afbouw van het aanbod van kwalitatieve collecties.
Overaanbod aan ontspanningsmogelijkheden op de ontspanningsmarkt.
-
Download