aanvraagformulier subsidies buurtcomites

advertisement
DIENST Cultuur
Cultuurdienst Zwalm
Zuidlaan 36
9630 Zwalm
055/480588
[email protected]
Vak voor administratie:
Dossier ontvangen op:
………/………/………………………
AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES BUURTCOMITÉS
Voor u deze aanvraag invult, lees je het subsidiereglement ter ondersteuning van de buurtcomités door. Hierin
worden alle gebruikte begrippen en de procedure omschreven. Je vindt er de criteria voor de activiteit en een
omschrijving van de kosten die kunnen gesubsidieerd worden. Het reglement is te verkrijgen via de website of via
[email protected]
De subsidieaanvraag moet ten laatste 1 maand voor de activiteit worden ingediend bij de cultuurdienst.
Identificatie initiatiefnemers:
Naam van het buurtcomité:
Is het een buurtcomité een feitelijke vereniging / een vzw / geen van beiden? (* doorhalen wat niet past).
Gegevens van de eerste organisator/verantwoordelijke:
adres:
tel/ gsm:
e-mailadres:
Gegevens van de tweede organisator/verantwoordelijke:
adres:
tel/ gsm:
e-mailadres:
rekeningnummer:
-
-
rekeninghouder (vereniging of één van beide verantwoordelijken):
Activiteit:
naam:
begindatum:
einddatum:
locatie(s) in Zwalm:
1.
Doelgroep:
Omschrijf concreet welke straat, buurt, … je wenst te bereiken.
1
2.
Omschrijving van het project:
3.
Gedetailleerd programma:
4. Grondige motivering:
Toelichting waarom het project in aanmerking komt.
2
4.
Promotie en bekendmaking:
Licht toe hoe jullie de buurt zullen informeren over de activiteit):
6. Kostenraming (mag ook in bijlage):
Een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven en inkomsten (andere subsidiekanalen) in het kader van de activiteit.
Goedkeuring
De aanvraag voor subsidie zal worden behandeld op het college van burgmeester en schepenen. Van zodra de beslissing
gevallen is, zullen jullie worden op de hoogte gesteld.
De toelage voor goedgekeurde projecten zijn begrensd op een maximumbedrag van € 300.
Goedgekeurde activiteiten kunnen ook gebruik maken van het gemeentelijk materiaal volgens de bestaande reglementen
en de beschikbare voorraad. Dit geldt eveneens voor het gebruik maken van gemeentelijke zalen. De goedkeuring van de
activiteit geldt als erkenning van het buurtcomité.
De materialen en zalen kunnen gereserveerd worden via de bestaande aanvraagformulieren.
Verantwoording:
Ten laatste 1 week voor aanvang van de activiteit dienen jullie een voorbeeld van het promotiemateriaal (uitnodiging,
flyer, affiche, ...e.d.) in te dienen bij de cultuurdienst.
Wanneer een subsidie is toegekend, moet de aanvrager bij de communicatie rond de activiteit steeds het sponsorlogo van
Gemeente Zwalm gebruiken en communiceren dat het gemeentebestuur de activiteit ondersteunt. De cultuurdienst levert
het sponsorlogo van het gemeentebestuur aan samen met de positieve beslissing van de toekenning van de subsidie.
Indien de activiteit aanvaard wordt moet binnen 2 maanden na afloop van de activiteit een verantwoording en financiële
afrekening, gestaafd met de nodige bewijsstukken, aan het de cultuurdienst toegestuurd worden:
- Enkele sfeerfoto’s van de activiteit.
- Deelnemersaantal (minimum 25 buurtbewoners).
- Financieel verslag bestaande uit betalingsbewijzen of facturen van de gemaakte onkosten. Ook de
inkomsten (toelagen/subsidies van andere instanties, verkoop dranken…) moet worden gemeld.
- De betaalbewijzen moeten minimaal volgende gegevens bevatten:
o Naam en adres van de leverancier
o Datum en plaats van de aankoop
o Duidelijke omschrijving van de geleverde dienst of product
o Betaalde bedrag
Ondergetekenden,
verklaren dat alle gegevens hierboven vermeld waar en echt zijn.
Zwalm, op .... / .... / ………....
Naam en handtekening van de eerste organisator
Naam en handtekening van de tweede organisator
3
Download