MILON: experts in bodem, ruimte en milieu

advertisement
MILON:
experts in bodem, ruimte en milieu
Het bedrijf
MILON, gevestigd in Schijndel, is een onderzoeks- en
adviesbureau op het gebied van bodem, ruimte en milieu.
In 1992 begon de onderneming als bodemadviesbureau.
Sinds 2001 is MILON ook actief op het gebied van
vergunningen en bestemmingsplannen.
MILON biedt, met haar goed opgeleide medewerkers, een
gemotiveerd en uitstekend team met een ruim aanbod aan
specialismen, service en kwaliteit. U kunt rekenen op een hoge
mate van proactief meedenken en handelen.
Kwaliteit
MILON is gecertificeerd en voldoet aan kwaliteitsvoorwaarden
en protocollen, passend in deze sector. Zo is MILON gecertificeerd conform ISO 9001 en VCA** en erkend door het ministerie
van VROM voor:
· BRL SIKB 1000 “Monsterneming voor partijkeuringen”,
VKB-protocol 1001, 1002 en 1003;
· BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, VKB-protocol 2001, 2002, 2003 en 2018;
· BRL SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)
bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg”,
VKB-protocol 6001, processturing en verificatie.
Sfeer
MILON is een vriendelijke onderneming, die deskundigheid hoog
in het vaandel heeft. Betrokkenheid, gedegenheid en informele
sfeer kenmerken het bedrijf. Het bedrijfspand met op de begane
vloer een ontvangst- en presentatieruimte in de vorm van een
bruin café, bevestigt dat het om een Brabants bedrijf gaat met
een ´warm onthaal´.
‘Experts in bodem, ruimte en milieu’
MILON profileert zich in de markt als een expert en is daarnaast
ook allround partner voor bedrijven, instellingen, overheden en
particulieren. Met MILON beschikt een opdrachtgever over één
aanspreekpunt op het gebied van bodem, ruimte en milieu.
experts in bodem, ruimte en milieu
Missie
Onderstaande missie is de basis voor MILON:
· MILON is in de ogen van klant en relatie een deskundige,
veelzijdige, actieve en professionele onderneming op het
gebied van bodem, ruimte en milieu;
· MILON wil haar opdrachtgevers, bedrijven, organisaties,
overheden en particulieren, werk en zorg uit handen nemen;
· MILON voorziet haar opdrachtgevers van actuele, deugdelijke,
deskundige en gecertificeerde adviezen en rapportages;
· MILON dient de belangen van de opdrachtgevers door
efficiënt en effectief te handelen. Daarbij de continue
veranderende wet- en regelgeving als basis nemend en
het belang van de leefomgeving, waarin we wonen,
werken en verblijven scherp in het vizier houdend;
· MILON onderkent en handelt naar de verantwoordelijkheid
zoals die geldt voor volksgezondheid, natuur en milieu.
Voor leveranciers en onderaannemers is MILON een prettige,
zakelijke partner. MILON maakt heldere afspraken en komt
die ook na. MILON werkt aan een goede samenwerking met
leveranciers, onderaannemers en overheden.
Kracht
Als kracht van MILON worden door opdrachtgevers en
medewerkers genoemd: deskundigheid, kwaliteit, snelheid,
klantgerichtheid, praktisch, probleemoplossend, compact,
korte lijnen en de plezierige cultuur van het bedrijf.
MILON-academie
MILON stelt hoge eisen aan de ‘know how’ van de eigen
medewerkers. Zowel individueel en als groep. Daarom worden
regelmatig kennisbijeenkomsten georganiseerd en volgen
medewerkers cursussen. MILON verzorgt op verzoek zelf ook
trainingen en cursussen voor opdrachtgevers en andere relaties.
Aanpak en activiteiten
MILON heeft sinds haar oprichting veel ervaring opgedaan in
diverse vormen van (bodem)onderzoek. In samenwerking
met andere bedrijven verzorgt MILON de aanvragen
van omgevingsvergunningen, van bouwvergunning tot
milieuvergunning. Dit betekent dat voor iedereen die een
archeoloog, ecoloog, planoloog, lucht-, water-, geluid-, of
bodemexpert zoekt, MILON de oplossing heeft. Onder integrale
en deskundige begeleiding van MILON kunnen bedrijven en
particulieren op die manier een vergunningaanvraag goed
voorbereiden en zoveel mogelijk integraal aanbieden aan het
bevoegd gezag. Hierdoor zal het proces sneller verlopen en
uiteindelijk kosten besparen. Met deze integrale aanpak heeft
MILON in de loop der jaren een vaste en trouwe klantenkring
opgebouwd. Via één loket, één contactpersoon en een
nauwe samenwerking belooft MILON dienstverlening op maat.
Om deze belofte ook steeds weer waar te maken, weet
MILON als onderneming van aanpakken!
MVO
MILON hecht grote waarde aan maatschappelijk, dus duurzaam,
verantwoord ondernemerschap. Als organisatie staat MILON
dan ook voor een langetermijnvisie. Deze langetermijnvisie
wordt vertaald naar het handelen in overeenstemming met
onze kernwaarden respect, vertrouwen, kwaliteit en ruimte om
te ondernemen. Daarbij worden deze kernwaarden niet alleen
tussen MILON en haar relaties toegepast, maar ook binnen
de interne processen van MILON. Door toepassing van deze
kernwaarden wordt er op een proactieve manier gewerkt aan
de verbetering van alle ruimtelijke, milieutechnische en sociale
aspecten binnen de cirkel van invloed van MILON. Er is op deze
manier een gebalanceerde aandacht voor de 3 P’s: People,
Planet en Profit. Naast het verwerken, behouden en bewaken
van deze kernwaarden heeft MILON zich tevens ten doel gesteld
om binnen de bedrijfsvoering een verduurzaming te creëren op
het gebied van huisvesting, mobiliteit en inkoopwaarden.
Huygensweg 24, 5482 TG Schijndel, Telefoon 073 - 547 72 53, E-mail [email protected], Internet www.milon.nl
Milon:
experts in bodem
De aanleiding tot een bodemonderzoek bepaalt in grote lijnen
in welke vorm het onderzoek wordt uitgevoerd. Betreft het
de aan- of verkoop van onroerend goed, de herinrichting
van een (bedrijfs)locatie, het aanvragen van een bouw- of
milieuvergunning, het toepassen van grond of puin of een
ondergrondse brandstoftank: elke situatie heeft een ander
doel of urgentie en vraagt ander inzicht.
MILON verzorgt alle vormen van bodemonderzoek.
Van verkennend-, oriënterend-, afperkend-, nader- en
saneringsonderzoek tot aan het begeleiden en uitvoeren van
saneringen. Ook waterbodemonderzoek, asbestonderzoek en
partijkeuringen van bouwstoffen en grond zijn regelmatig
terugkerende opdrachten.
MILON verzorgt in dit kader o.a.:
· Historisch (voor)onderzoek;
· Verkennend bodemonderzoek;
· Aanvullend en nader bodemonderzoek;
· Waterbodemonderzoek;
· Saneringen;
· Asbestonderzoek;
· Partijkeuringen.
Historisch (voor)onderzoek
Het historisch onderzoek, ook wel vooronderzoek of
dossieronderzoek genoemd, is het verzamelen van informatie
naar voormalig en huidig gebruik van een locatie. Met name
wordt gekeken naar verdachte (bedrijfsmatige) activiteiten
en locaties waar mogelijk een verontreiniging heeft kunnen
plaatsvinden. Op basis van het historisch onderzoek wordt
vervolgonderzoek uitgevoerd.
Verkennend bodemonderzoek
Tijdens het verkennend bodemonderzoek wordt de
bodemkwaliteit bepaald. Hierbij wordt met een relatief
geringe onderzoeksinspanning vastgesteld of mogelijk een
bodemverontreiniging aanwezig is in grond of grondwater.
Op basis van aanleiding en doel wordt een onderzoeksstrategie
bepaald. Zo zijn er strategieën voor verdachte en onverdachte
locaties, nulsituatie of ondergrondse tanks.
experts in bodem, ruimte en milieu
Aanvullend en nader bodemonderzoek
De toetsingscriteria voor het bepalen van verontreinigingen
zijn vastgelegd in de Regeling Circulaire bodemsanering.
Is de concentratie lager dan de achtergrond- of streefwaarde,
dan kan gesteld worden dat de bodem of het grondwater niet
verontreinigd is. Ligt de concentratie tussen achtergrondwaarde,
streefwaarde of tussenwaarde, dan spreekt men van licht
verhoogd. Is de concentratie gelegen tussen de tussenwaarde
en interventiewaarde dan spreekt men van matig verhoogd.
Indien bij een (verkennend) bodemonderzoek matig verhoogde
concentraties worden aangetroffen, wordt een nader- of
aanvullend onderzoek voorgeschreven om te kijken wat
de ernst en omvang daarvan is. Bij concentraties boven de
interventiewaarde is er sprake van een ernstige verontreiniging
en kan een sanering noodzakelijk zijn.
Waterbodemonderzoek
Een waterbodemonderzoek kan noodzakelijk zijn voorafgaand
aan diverse werkzaamheden. Het uitbaggeren van een
watergang, ter bepaling van de omvang en kwaliteit van
de slib op de bodem van een oppervlaktewater of wanneer
een watergang gedempt dient te worden. Op basis van de
waterbodemkwaliteit worden de analyseresultaten beoordeeld
om vervolgens te bepalen wat de klassen zijn en wat de wijze
van afvoer, hergebruik of verwerking van slib (baggerspecie) is.
Saneringen
Door uiteenlopende (bijvoorbeeld bedrijfsmatige) activiteiten
zijn in het verleden op diverse plaatsen verontreinigingen
ontstaan. Doordat verontreinigingen belemmerend werken
voor toekomstige ontwikkelingen en mogelijk ook een gevaar
opleveren voor de volksgezondheid is een sanering dan vaak
noodzakelijk. Afhankelijk van de ernst, de omvang van
een verontreiniging, de aard en het toekomstige gebruik
wordt bepaald welke vorm van sanering uitgevoerd mag of
moet worden. Indien de ernst, omvang en aard van de
verontreiniging vastgesteld is, wordt in een saneringsonderzoek
bepaald welke vorm van sanering voor die locatie de
meest geschikte vorm is. De verontreiniging wordt gemeld
bij het bevoegd gezag en middels een saneringsplan wordt
aangegeven hoe de sanering van de verontreiniging
wordt uitgevoerd.
Asbestonderzoek
Door de veelvuldige toepassing van asbest in bouwmaterialen
is veel asbest, bijvoorbeeld ten gevolge van onzorgvuldige
sloop, illegale stort of als verhardingsmateriaal in de bodem
terechtgekomen. In de afgelopen jaren zijn opdrachtgevers
en -nemers in de bodemsanering geconfronteerd met de
problemen die de aanwezigheid van asbest in de bodem
met zich meebrengt. Om onaangename verrassingen bij
bodembewerkingen en ontgravingen te voorkomen is een
asbestonderzoek zinvol. Nagegaan wordt of asbestbevattende
materialen in de bodem aanwezig zijn. De blootstellingrisico’s
worden voor de gebruikers in kaart gebracht en maatregelen
worden beschreven om het probleem aan te pakken.
Partijkeuringen
Voor het toepassen van primaire en secundaire bouwstoffen
en/of grond in een werk is vooraf een kwaliteitsbepaling
op basis van een partijkeuring vereist, zoals gepubliceerd in
het Besluit Bodemkwaliteit. Het Besluit Bodemkwaliteit stelt
milieuhygiënische randvoorwaarden aan het verwerken en
hergebruik van steenachtige materialen (inclusief grond) in
grond-, bouw- en civiele werken. Bodem en oppervlaktewater
worden zo beschermd tegen verontreinigingen die uit dergelijke
materialen kunnen vrijkomen.
Kwaliteit
Alle genoemde (veld)werkzaamheden worden door MILON
uitgevoerd conform de geldende NEN-normen, BRL- en VKBprotocollen en door erkende en gecertificeerde medewerkers.
Analyses van grond- en grondwatermonsters en bouwstoffen
worden uitgevoerd door STERLAB erkende laboratoria.
Huygensweg 24, 5482 TG Schijndel, Telefoon 073 - 547 72 53, E-mail [email protected], Internet www.milon.nl
MILON:
experts in ruimte
Wanneer er gebouwd gaat worden dan dient het bouwplan
te passen binnen de regels van het bestemmingsplan.
Passen de plannen niet, dan is het zaak het bestemmingsplan
te herzien om vervolgens een nieuw bestemmingsplan vast te
stellen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
biedt echter nog een andere afwijkingsmogelijkheid met een
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing.
Voor welk project een omgevingsvergunning passend is
staat niet vermeld in de wet. De belangrijkste voorwaarde is
dat de omgevingsvergunning moet voldoen aan een goede
ruimtelijke ordening, zoals ook geldt bij een bestemmingsplan.
De omgevingsvergunning dient daarom vergezeld te gaan
van een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is inhoudelijk te
vergelijken met de toelichting op het bestemmingsplan.
Een goede ruimtelijke onderbouwing omvat geen
regels en geen verbeelding (plankaart). Dit omdat een
omgevingsvergunning meestal passend is bij een bouwplan.
Het bouwplan doet in dat geval dienst als regels en verbeelding.
MILON verzorgt in dit kader o.a.:
· De beoordeling van en advisering en mogelijke
ontwikkelingen;
· De coördinatie tussen alle betrokken partijen;
· Het opstellen en in procedure brengen van het plan;
· Het in kaart brengen van milieu- en veiligheidscontouren;
· Het opstellen van een planschaderisicoanalyse en -taxatie;
· Afhandelen van een zienswijze/beroep tegen een plan;
· Alle bijkomende (milieu)onderzoeken;
· Planregels en verbeelding voor bestemmingsplannen.
experts in bodem, ruimte en milieu
In zowel het bestemmingsplan als in de ruimtelijke onderbouwing moet aandacht besteed worden aan een aantal
verplichte milieuaspecten:
Bodem
Bij het opstellen van een ruimtelijk plan dient te worden
nagegaan wat de huidige bodemkwaliteit is en of dit past bij
het huidige en/of toekomstige gebruik.
Water
Voor het realiseren van een ruimtelijk plan is het wettelijk
verplicht een waterhuishoudkundigplan, ofwel een watertoets,
op te stellen. Dit met als doel water als ordenend principe op
te nemen in ruimtelijke plannen en hydrologisch neutraal te
ontwikkelen.
Archeologie en cultuurhistorie
Onderzocht dient te worden of de ontwikkelingen invloed
hebben op de archeologische- en cultuurhistorische waarden.
Ecologie
Om de effecten van een ruimtelijke ingreep op beschermde
flora en fauna en/of beschermde gebieden in te schatten moet
een ecologisch onderzoek uitgevoerd worden.
Geluid
Bij de ontwikkeling van een geluidgevoelige locatie,
bijvoorbeeld nabij (spoor)wegen, dient te worden onderzocht
hoe hoog de geluidbelasting op de gevels zal zijn en welke
beschermende maatregelen eventueel genomen moeten
worden.
Externe veiligheid
Er dient beoordeeld te worden of er bedrijven of activiteiten in
de omgeving zijn die een veiligheidsrisico met zich mee kunnen
brengen.
Luchtkwaliteit
Voor grotere bouwprojecten dient een luchtkwaliteitsonderzoek
uitgevoerd te worden om vast te stellen of het project binnen
de geldende normen blijft.
Milieuzonering
De ‘handreiking Bedrijven en milieuzonering’ is een hulpmiddel
voor milieuzonering in de ruimtelijke inrichting. Milieuzonering
zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de
nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op
een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan.
Planschaderisicoanalyse
Milon geeft aan of planschade te verwachten is voor het
bouwplan en brengt eventuele te verwachten planschade in
kaart.
Geur
Indien een nieuwe ruimtelijke activiteit wordt ontplooid, dient
getoetst te worden of het woon- en leefklimaat op de te
ontwikkelen locatie gehandhaafd kan blijven en of niemand
onevenredig in zijn belangen wordt geschaad.
Verkeer
Voor de verkeersstructuur en parkeren dient rekening gehouden
te worden met het gemeentelijk verkeerscirculatieplan.
In de meeste gevallen dient parkeren bijvoorbeeld op eigen
terrein plaats te vinden. Aan de hand van parkeernormen van
de gemeente dienen de plannen getoetst te worden aan de
lokale parkeerverordening.
Kabels en leidingen
Onderzocht dient te worden of er op de locatie kabels en
leidingen aanwezig zijn die een belemmering kunnen vormen
voor het bouwplan.
Huygensweg 24, 5482 TG Schijndel, Telefoon 073 - 547 72 53, E-mail [email protected], Internet www.milon.nl
Milon:
experts in milieu
De experts van de afdeling milieu van MILON verzorgen het
opstellen van vergunningaanvragen en de hierbij behorende
documenten. Met de komst van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) lijkt het aanvragen van een vergunning wellicht eenvoudiger. Door het samenvoegen van
26 afzonderlijke vergunningen en 1.600 formulieren tot
één geheel wordt de voortgang echter afhankelijk van de
‘zwakste schakel’.
MILON heeft jarenlange ervaring op gebied van het opstellen
van de omgevingsvergunning en de diverse onderdelen die
daarbij worden samengevoegd tot een vergunbare aanvraag
of melding. MILON verzorgt het gehele vergunningtraject en de
daarbij behorende onderbouwingen.
Om een snelle afhandeling te bereiken is een goede coördinatie
en persoonlijke aandacht essentieel. Ook is het van groot
belang om toekomstgericht naar de bedrijfsactiviteiten te
kijken. Zo kan het zijn dat een aantal van de beoogde bedrijfsveranderingen niet vergunningplichtig, maar meldingplichtig
zijn. Hierdoor krijgt de opdrachtgever in plaats van de Wabo
te maken met het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer (Barim), ofwel het Activiteitenbesluit.
Dit illustreert dat bij elke inrichting bekeken moet worden wat
de te bewandelen weg is.
experts in bodem, ruimte en milieu
MILON verzorgt alle facetten van de vergunningaanvraag
waaronder:
Geluid
Als geluidsinvloed van de activiteiten op de omgeving te
verwachten zijn dient een akoestisch onderzoek te worden
opgesteld. MILON coördineert deze onderzoeken en geeft
deskundige ondersteuning.
Energie
Het onderdeel energie is bij alle milieuvergunningen aan de
orde. MILON beschrijft het energiegebruik en beschrijft aan de
hand van de branchehandleiding de specifieke gegevens voor
uw bedrijf in de vergunningaanvraag.
Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit omvat meerdere zaken waaronder bijvoorbeeld
fijnstof en de emissie van VOS (Vluchtige Organische Stoffen).
MILON onderbouwt de gegevens en zorgt voor de coördinatie
van specifieke onderzoeken die met modelberekeningen door
externe gespecialiseerde bureaus worden uitgevoerd.
Afvalstoffen
MILON heeft uitgebreide expertise in activiteiten met afvalstoffen. Bij de opzet van vergunningaanvragen en voor de
werkwijze van activiteiten met afvalstoffen gelden specifieke
voorschriften. MILON selecteert de optimale omvang
en werkwijze binnen de wettelijke voorschriften inzake
afvalstoffen, de bewerking en verwerking daarvan en neemt
deze op in de vergunningaanvraag.
Bodem
MILON voert alle soorten bodem- en verhardingonderzoeken in
eigen beheer en conform de geldende normen en protocollen
uit. Van verkennend-, oriënterend-, afperkend-, nader- en
saneringsonderzoek tot aan het begeleiden en uitvoeren van
saneringen. Ook waterbodemonderzoek, asbestonderzoek
en partijkeuringen van bouwstoffen en grond zijn regelmatig
terugkerende opdrachten.
Externe veiligheid
In voorkomende gevallen voert MILON een veiligheidsscan uit
of schakelt een externe expert in om de externe veiligheid te
beschrijven.
Geur
De milieueffecten van geur worden met verspreidingsmodellen
berekend. MILON stelt daarvoor de basisgegevens op die door
een gespecialiseerd bureau worden uitgewerkt in een rapport
met geurcontouren.
Water
Wanneer verontreinigd water ontstaat tijdens activiteiten of
processen in een inrichting is een watervergunning vereist om
dit water op de juiste wijze te kunnen afvoeren. MILON verzorgt
hiervoor de complete vergunningaanvraag en combineert deze
met andere delen van de omgevingsvergunning.
Totaal
Al deze facetten worden samen met de onderbouwing van
activiteiten samengevat in een digitale vergunningaanvraag
bij het bevoegd gezag. Hierbij zijn een goede verstandhouding
en persoonlijk contact van groot belang. MILON staat hiervoor
garant.
Huygensweg 24, 5482 TG Schijndel, Telefoon 073 - 547 72 53, E-mail [email protected], Internet www.milon.nl
MILON:
experts in partijkeuringen van grond- en bouwstoffen
Bij herontwikkeling van een locatie komen, door afbraak
van bouwwerken of afgravingen, grond- en bouwstoffen
vrij die elders weer hergebruikt kunnen worden.
Ook komen bij verschillende productieprocessen afvalstoffen vrij die na bewerking weer kunnen dienen als
grondstof. Voorafgaand aan het hergebruik en toepassen
van deze grond- en bouwstoffen dient de kwaliteit bekend te zijn. Door het uitvoeren van een partijkeuring kan
de kwaliteit en toepassingsmogelijkheid worden bepaald.
Regelgeving voor partijkeuringen
De partijkeuringen dienen uitgevoerd te worden binnen
het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit
geldt zodra grond, baggerspecie of een steenachtige
bouwstof wordt toegepast in of op de bodem en in het
oppervlaktewater.
Het uitgangspunt daarbij is het voorkomen van ongewenste verspreiding van stoffen in het milieu. Het Besluit
is niet van toepassing op bouwstoffen die binnen, in een
gebouw, buiten het bereik van regen-, grond- of oppervlaktewater, worden toegepast.
Grond en baggerspecie
Voor grond en baggerspecie zijn specifieke regels opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit, omdat deze na
toepassing onderdeel worden van de bodem. De kwaliteit
van de toe te passen grond en baggerspecie wordt veelal
bepaald door het voormalig gebruik of de functie van de
ontvangende bodem. Een partijkeuring van grond of baggerspecie kan uitgevoerd worden vóór vrijkomen (in-situ)
of na vrijkomen (gelegen in depot). Het uiteindelijk toepassen van de partij dient vooraf gemeld te worden bij
het Meldpunt bodemkwaliteit van Agentschap NL (Ministerie van Leefomgeving en Milieu) en is afhankelijk van
de functie en kwaliteit van de ontvangende bodem.
Voor het vaststellen van deze functie en kwaliteit kunnen
gemeenten gebruik maken van gebiedspecifiek beleid
(bodemkwaliteitskaarten) of van landelijk vastgesteld
generiek beleid.
Bouwstoffen
Bouwstoffen worden in het Besluit bodemkwaliteit onderverdeeld in vormgegeven en niet-vormgegeven
bouwstoffen. Vormgegeven bouwstoffen hebben een
volume per afzonderlijk deel van meer dan 50 cm3, zoals
baksteen, stoeptegel, stelconplaat en betonverharding.
Niet-vormgegeven bouwstoffen bestaan uit volumes van
minder dan 50 cm3, zoals granulaten, slakken en zeefzand. Door het verschil in vorm is er ook verschil in methode van keuring om de kwaliteit te bepalen. Partijkeuringen van niet-vormgegeven bouwstoffen kunnen uitgevoerd worden tijdens of na productie van de bouwstof.
Een partijkeuring van vormgegeven bouwstoffen kan
daarentegen ook voorafgaand aan de productie plaatsvinden.
Indien men na keuring van de voornoemde partij deze
wil gaan toepassen dan is, volgens het Besluit bodemkwaliteit, de toepassing van de meeste bouwstoffen
vrijgesteld van een meldingsverplichting bij het Meldpunt
bodemkwaliteit.
Partijkeuring
Aan de uitvoering van partijkeuringen zijn strikte regels
verbonden. Deze bestaan onder andere uit een monstername van de partij en de analyse van verzamelmonsters.
De monsterneming mag uitsluitend uitgevoerd worden
door gecertificeerde bureaus en erkende monsternemers.
De analyses dienen uitgevoerd te worden door een
(AP04) geaccrediteerd laboratorium. De monsterneming
van grond en bouwstoffen dient onder certificaat van de
BRL SIKB 1000 uitgevoerd te worden, waarbij onderscheid
gemaakt wordt in:
 VKB-protocol 1001: partijkeuring grond en baggerspecie;
 VKB-protocol 1002: partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen;
 VKB-protocol 1003: partijkeuring vormgegeven bouwstoffen.
Voor een partij grond of baggerspecie geldt een maximale partijomvang van 10.000 ton en in specifieke gevallen
2.000 ton. Voor bouwstoffen geldt geen maximale partijomvang.
Werkwijze
Na analyse van de verzamelmonsters worden de resultaten getoetst aan de toepassingseisen van het Besluit
bodemkwaliteit. In de beknopte en overzichtelijke rapportage van MILON worden de onderzoeksresultaten
inclusief klasse-indeling of toepassingsmogelijkheid
weergegeven.
De rapportage wordt voorzien van het keurmerk “Kwaliteitswaarborg Bodembeheer” en kan als officieel document worden gebruikt bij het hergebruik van de partij.
Kwaliteit en specialisme
MILON is, sinds de invoering van de beoordelingsrichtlijn
en de VKB-protocollen, gecertificeerd en beschikt over
meerdere erkende monsternemers.
MILON is één van de weinigen bedrijven in Nederland die
zowel erkend is voor VKB-protocol 1001, 1002 als 1003.
MILON kan hierdoor alle soorten grond, baggerspecie en
bouwstoffen (eventueel gecombineerd) keuren. De projectleiders en erkende monsternemers zijn hoogwaardig
opgeleid op de eigen MILON academie en zij zijn in het
bezit van alle noodzakelijke kennis.
Ter borging van deze kwaliteit worden zowel MILON als
de erkende monsternemers periodiek gecontroleerd door
een certificerende instelling.
Eén van de specialiteiten is het keuren van betonfunderingen die bestaan uit een immobilisaat van nietherbruikbare afvalstromen. Door de immobilisatie ontstaat een vormgegeven bouwstof die voldoet aan de
eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Indien u meer wilt
weten over de uitvoering van partijkeuringen of immobilisatie kunt u contact met ons opnemen. Ook voor inhuur
van de erkende monsternemers van MILON kunt u bij ons
terecht.
MILON is een flexibele en laagdrempelige organisatie die,
door haar brede certificering en jarenlange ervaring, op al
uw vragen aangaande partijkeuringen een passend antwoord heeft!
MILON:
experts in kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM)
MILON als uw KAM-coördinator
De verbindende schakel tussen kwaliteitsmanagementsystemen en omgevingsvergunning.
De zorg voor KAM (kwaliteit, arbeidsomstandigheden
(veiligheid) en milieu) neemt een belangrijke plaats in bij
het ondernemingsbeleid van steeds meer bedrijven. Vrijwel elke organisatie heeft in meer of mindere mate de
beschikking over een kwaliteitsmanagementsysteem en
afhankelijk van de omvang van de organisatie een kwaliteitsmanager of KAM-coördinator.
Logisch, want om klanten tevreden te houden moet kwaliteit worden geleverd. Naast kwaliteit spelen in toenemende mate de aspecten milieu en arbo een rol in de
bedrijfsvoering. Bedrijven willen naast tevreden klanten
ook de milieueffecten van hun bedrijfsvoering beperken
en een gezonde en veilige werkplek voor de medewerkers creëren. Ook voor de invoering van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen wordt vaak het bestaande
managementsysteem gebruikt.
ISO 9001, ISO 14001 en VCA
Vele organisaties beschikken inmiddels over een KAMzorgsysteem zoals bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteitsbeleid), ISO 14001 (milieuzorg) en VCA (veiligheidssysteem)
of zijn van plan om het in de bedrijfsvoering te implementeren. Om u te ondersteunen bij het verder ontwikkelen, controleren, optimaliseren en/of implementeren
van een integraal KAM-zorgsysteem, is een KAMcoördinator onmisbaar.
KAM-coördinator
De KAM-coördinator die MILON u kan leveren, is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen uw bedrijf.
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het voorstellen en doorvoeren van verbeteringen op basis van
wettelijke veranderingen, risico inventarisaties, voortschrijdend inzicht en klachten van belanghebbenden.
Daarnaast is de KAM-coördinator verantwoordelijk voor
de toetsing en de naleving van voornoemde zorgsystemen (in- en externe audits, werkplekinspecties, meting
en monitoring van gegevens). De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de directie, vaak voorzien van
aanbevelingen voor verbetering. Ook onderhoudt de
KAM-coördinator de contacten met de verantwoordelijke
van het bedrijf op het gebied van KAM.
Beoordelingsrichtlijnen o.a. (BRL) 2506, 9335, en SVMS
007
Ook bij het opzetten en onderhouden van onder meer de
beoordelingsrichtlijnen 2506 (recyclinggranulaat), 9335
(grond), en SVMS 007 (veilig en milieukundig slopen) kan
MILON, als KAM-coördinator, u van dienst zijn.
CO2 Prestatieladder (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO))
Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat uw bedrijf inzicht
geeft in de mate waarin u bezig bent met CO2-reductie
en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Met de CO2 Prestatieladder kunt u dat inzichtelijk en
aantoonbaar maken. Lagere energiekosten, materiaalbesparing, innovatiewinst en gunningsvoordeel bij aanbestedingen zijn het resultaat! Hoe hoger het niveau op de
CO2 Prestatieladder, hoe groter het voordeel bij aanbesteding van een project. MILON kan u begeleiden bij het
verkrijgen en behouden van een hoog niveau op de CO2
Prestatieladder. Met een praktisch en beknopt digitaal
CO2 systeem geven wij u inzicht in verbruik en kosten
van energie en emissie, zoals het brandstofverbruik van
het wagenpark en verbruik van gas en elektriciteit. Met
dit inzicht bieden wij naast de CO2 Prestatieladder ook de
mogelijkheid doelstellingen te formuleren en maatregelen in gang te zetten om besparingen te realiseren.
Digitale managementsysteem
In het huidige tijdperk is digitale ondersteuning onmisbaar. Om te kunnen voldoen aan de diverse normen
wordt een digitaal managementsysteem voor u ingericht.
Het voldoen aan een norm wordt daarmee niet alleen
makkelijker, het managementsysteem is ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor uw organisatie. Normgerelateerde zaken die moeilijk lijken worden hierdoor
makkelijk gemaakt.
Milieucoördinator
Uiteraard kan MILON in de rol van KAM-coördinator, die
bekend is met uw bedrijfsactiviteiten, ook prima optreden als milieucoördinator en zorg dragen voor alle
relevante milieuzaken, zoals de milieuvergunning en het
behartigen van uw belangen bij de overheid. MILON heeft
al ruim 20 jaar praktijkervaring in deze branche.
De inzet van de milieucoördinator is afhankelijk van uw
bedrijfsomvang en wensen op milieugebied.
Waarom MILON?
MILON staat garant voor actuele kennis van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen. De allernieuwste ontwikkelingen worden meegenomen bij het uitvoeren van
diverse processen waarbij er sprake is van een kruisbestuiving tussen de BRL’s, ISO-systemen en MVO.
Aanbod
Aan de hand van een gratis quickscan wordt bepaald aan
welke eisen uw bedrijf moet voldoen. Vervolgens wordt
een vaste prijs per maand afgesproken met een looptijd
van een jaar. Voor deze prijs voorzien wij u van een groot
aantal vooraf geïnventariseerde diensten, zodat u geen
omkijken meer heeft naar bijvoorbeeld ISO of BRL en
altijd een advies op maat krijgt over milieuvergunningen,
bestemmingsplannen en overige KAM-gerelateerde vragen. Ook het bijwonen van milieucontroles en audits
behoren bij dit aanbod.
Met deze aanpak leert onze adviseur uw bedrijf steeds
beter kennen en kan uw bedrijf daarmee steeds beter en
efficiënter van dienst kan zijn. Onze adviseur blijft daarbij
opereren als continue vraagbaak, zodat specifieke kennis
ten aanzien van milieu en arbo altijd aanwezig is. Hiermee kiest MILON voor een langdurige relatie met haar
klanten.
Download