Opbrengstmetin erk: Opbrengstmeting als gids stmeting als gids

advertisement
Praktijknetwerk: Opbrengstmeting als gids
November 2014
Deelnemers:
Boerenbedrijf Beuling, akkerbouwbedrijf Staats,
Maatschap G. en J. Bartelds
Doel
Achtergrond
Precisielandbouw is een kwantitatieve benadering van de gewasteelt,
waarin monitoring van het gewas door sensoren en variatie van de input
afhankelijk van de behoefte wordt toegepast.
In het project Perceel Centraal is al aangetoond dat graan het gidsgew
gidsgewas
is voor de conditie van de bodem. Het maken van een opbrengstkaart van
de graanpercelen is de meest nauwkeurige manier om de verschillen in
kaart te brengen.
Voor de toekomst willen we mogelijkheden hebben om een betere
graanteelt te realiseren zodat de organische stof beter en gelijkmatiger
op het perceel beschikbaar is. Of compost kan worden aangebracht op de
plaatsen waar daar er behoefte aan is. Ook willen we beter op het juiste
moment gaan beregenen afgestemd op de behoefte van het gewas,
zowel qua timing als qua hoeveelheid.
Resultaat
Opbrengstmeting
Opbrengstmeting geeft inzicht in de variatie in het veld en biedt
mogelijkheden om na de teelt maatregelen te nemen wa
wat betreft
bemesting of toediening van compost, maar ook voor fysische
verbeteringen, zoals egaliseren, draineren en woelen. De opbrengst
meting geeft daarbij op een objectieve manier de grenzen aan van waar
de maatregelen moeten worden genomen.
Opbrengst per
ha
Klimaatverandering zal grotere extremen in weeromstandigheden laten
zien. Dit kan betekenen dat er vaker en langere periode van droogte
zullen optreden. Een van de methoden om een betere vochtvasthoudend
vermogen te krijgen in de Veenkoloniale bodem is om te zorgen voor
meer en organische stof in de bodem.
vochtgehalte
alte
52.5%
32.3%
22.9%
30.0%
16.6%
16.6%
11.7%
12.6%
Over 13,60
13,30-13,60
13,00-13,30
12,70-13,00
Tot 12,70
Over 9,60
8,50-9,60
7,40-8,50
1.3%
6,30-7,40
Tot 6,30
3.6%
Opbrengstmeting is echter niet
de enige bron van informatie
waarop een dergelijke beslissing
wordt genomen. Altijd zullen
verschillende bronnen van
informatie daarbij worden
betrokken.
De graanteelt is in het veenkoloniale bouwplan dan ook van uitermate
belang om de bodem van voldoende organische stof te voorzien. Door
een egale teelt wordt gezorgd voor een zo egaal mogelijke verspreiding
van het stro.
Daarnaast is ook het toepassen van
compost een belangrijke bron om de
schrale plekken plaatsspecifiek van
extra organische stof te voorzien.
Zogenaamde near-sensing,
near
zoals
waarnemingen met een drone of
waarnemingen in het veld.
veld
Ook de hoogtegegevens uit het
GPS-systeem op de trekker
bieden al veel informatie.
Of remote sensing, zoals
luchtfoto’s of satellietbeelden.
Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling:
‘Europa investeert in zijn platteland’
Download