Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3

advertisement
WAT MAG U VERWACHTEN?
Deutsche Bank AG (DE) Inflation Plus 2021 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door
Deutsche Bank AG en geeft u recht op een variabele coupon
die gekoppeld is aan de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone. Dit product keert u jaarlijks een variabele brutocoupon
uit, die overeenstemt met de jaarlijkse inflatie in de eurozone
(zonder tabak) verhoogd met 1%, met een minimum van 3% en
een maximum van 7% bruto1. Bovendien verbindt de uitgever
zich ertoe u op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde
terug te betalen, zelfs in geval van daling van de index (behalve
in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever).
Deutsche Bank AG (DE)
(A+/Aa3)
Inflation Plus 2021
1
ctuarieel brutorendement van minimum 2,77% en maximum 6,72% (rekening
A
houdend met de instapkosten van 2%).
JAARLIJKSE BRUTOCOUPON
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
LOOPTIJD
10 jaar
Een variabele jaarlijkse
coupon van minimum 3%
en maximum 7% bruto die
voordeel haalt uit de jaarlijkse
inflatie (zonder tabak) in de
eurozone.
ONDERLIGGENDE WAARDEp. 2
De jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone, op basis van
het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP).
¤
RECHT OP TERUGBETALING VAN
DE NOMINALE WAARDE?
Ja. Recht op terugbetaling van 100% van de nominale
waarde op de eindvervaldag door Deutsche Bank AG
(risico op niet-recuperatie van het kapitaal in geval van
gebrek aan betaling of faillissement van de uitgever)2.
2
Gelieve de rubriek ‘Kredietrisico’ te raadplegen op pagina 4.
WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE p. 4
RISICO’S?
Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Risico van rentewijziging
TYPE BELEGGING
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door
in te tekenen op dit effect, leent u geld aan de uitgever,
die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag (15/12/2021)
100% van de nominale waarde terug te betalen en u een
variabele jaarlijkse coupon uit te keren op basis van de
jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone. Indien
de uitgever (bv. door een faillissement, wanbetaling) in
gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u de sommen
waarop u recht hebt, niet kunt recupereren en de belegde
som verliest.
¤
INSTAPKOSTEN
2%
DB Product Profile
1
2
3
4
5
1 = het laagste risico I 5 = het hoogste risico
DOELPUBLIEK
Dit gestructureerd schuldinstrument richt zich tot beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de
kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en
om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen
en risico’s van een belegging in dit complexe instrument
te evalueren en met name vertrouwd zijn met de jaarlijkse
inflatie (zonder tabak) in de eurozone.
WAT IS HET DB PRODUCT PROFILE?
Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan
Deutsche Bank, van het risico inherent aan een
beleggingsproduct. Het gaat van 1 voor de producten
met het laagste risico tot 5 voor de meest offensieve
producten (meer details vindt u in de technische fiche).
Deutsche Bank AG
(DE) (A+/Aa3)
Inflation Plus 2021
Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die
voordeel haalt uit de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone.
Wat mag u verwachten?
Deutsche Bank AG (DE) Inflation Plus 2021 is een gestructureerd schuldinstrument. Dit product wordt uitgegeven door Deutsche
Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse variabele brutocoupon, die bepaald wordt op basis van de jaarlijkse inflatie in de eurozone
(zonder tabak) verhoogd met 1%, met een minimum van 3% en een maximum van 7% bruto.
Op de eindvervaldag verbindt de uitgever Deutsche Bank AG zich ertoe u 100% van de nominale waarde terug te betalen (behalve
ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat).
Een jaarlijkse coupon die voordeel haalt uit de inflatie in de eurozone
Inflatie is een situatie van algemene en aanhoudende stijging van de prijzen van goederen en diensten. Er zijn constant prijsverhogingen van bepaalde goederen en diensten. Er is pas sprake van inflatie bij een stijging van het algemene niveau van de consumptieprijzen die door de consumenten vaak ervaren wordt als een aantasting van hun koopkracht.
Hoewel de inflatie onder controle blijft, is er toch een risico dat ze hoger uitvalt dan verwacht (massale liquiditeitsinjecties, economische heropleving, stijging van de grondstofprijzen, ...). Het is in elk geval interessant zich ertegen te wapenen. Deutsche Bank geeft
u de kans om voordeel te halen uit de inflatie, dankzij dit product dat u een jaarlijkse brutocoupon aanbiedt die overeenstemt met de
jaarlijkse inflatie in de eurozone (zonder tabak) verhoogd met 1%, met een minimum van 3% en een maximum van 7% bruto.
Focus op inflatie
De Europese inflatie wordt bepaald op basis van de evolutie (op jaarbasis en procentueel) van het geharmoniseerde indexcijfer van de
consumptieprijzen (GICP), waarvan de jaarlijkse observatie plaatsvindt in september.
Het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) weerspiegelt de evolutie van de prijzen van een standaardgeheel van
goederen en diensten die de gezinnen in Europa consumeren.
Met deze index kan het inflatieniveau zo berekend worden dat het maximaal vergelijkbaar is tussen alle Europese landen. De Europese
Centrale Bank gebruikt dit indexcijfer als indicator van de prijsstabiliteit en om na te gaan of het convergentiecriterium inzake inflatie
nageleefd wordt.
In september 2011 bedroeg de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone 2,9%*. U kunt de evolutie ervan volgen op de website
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/main_tables of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Evolutie van de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone (geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP)):
%
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Sept. 2002
Sept. 2003
Sept. 2004
Sept. 2005
Sept. 2006
Sept. 2007
Sept. 2008
Sept. 2009
Sept. 2010
Sept. 2011
Tijd
Bron: Bloomberg
De historische evolutie van de Europese inflatie (zonder tabak) houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in verschillende scenario’s worden aangewend (bv. voordeel halen uit de stijging van het inflatiepercentage). De diversificatie van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem contact op met uw Financial
Center of bel Tele-Invest op het nummer 078 153 154 voor meer details.
*
verwachte rente
2
Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)
Inflation Plus 2021
Illustratie van het mechanisme van de jaarlijkse coupon
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven geen enkele garantie voor het reële rendement.
In een gunstig scenario ligt de inflatie hoger dan 2% op elke jaarlijkse observatiedatum tijdens de looptijd van het product. In dit
voorbeeldscenario is uw coupon gelijk aan de jaarlijkse inflatie in de eurozone verhoogd met 1%, met een minimum van 3% en een
maximum van 7% bruto. Deutsche Bank AG verbindt zich ertoe 100% van de nominale waarde terug te betalen op de eindvervaldag.
Observatie van de
jaarlijkse inflatie inde
eurozone (zonder tabak)
Jaarlijkse inflatie
Premie
Jaarlijkse brutocoupon
Betaaldatum van de
coupon
September 2012
3,25%
1,00%
4,25%
17/12/2012
September 2013
3,90%
1,00%
4,90%
16/12/2013
September 2014
4,20%
1,00%
5,20%
15/12/2014
September 2015
3,85%
1,00%
4,85%
15/12/2015
September 2016
4,05%
1,00%
5,05%
15/12/2016
September 2017
4,35%
1,00%
5,35%
15/12/2017
September 2018
6,20%
1,00%
7,00%
17/12/2018
September 2019
4,95%
1,00%
5,95%
16/12/2019
September 2020
4,75%
1,00%
5,75%
15/12/2020
September 2021
4,00%
1,00%
5,00%
15/12/2021
Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 5,01%, rekening houdend met de instapkosten van 2%.
In een ongunstig scenario is de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone lager dan of gelijk aan 2% op elke jaarlijkse observatiedatum. Deutsche Bank AG betaalt u in dit voorbeeldscenario een jaarlijkse brutocoupon van 3% en verbindt zich ertoe u 100% van
de belegde nominale waarde terug te betalen.
Observatie van de
jaarlijkse inflatie inde
eurozone (zonder tabak)
Jaarlijkse inflatie
Premie
Jaarlijkse brutocoupon
Betaaldatum van de
coupon
September 2012
2,00%
1,00%
3,00%
17/12/2012
September 2013
2,00%
1,00%
3,00%
16/12/2013
September 2014
1,50%
1,00%
3,00%
15/12/2014
September 2015
1,00%
1,00%
3,00%
15/12/2015
September 2016
0,00%
1,00%
3,00%
15/12/2016
September 2017
-1,50%
1,00%
3,00%
15/12/2017
September 2018
0,00%
1,00%
3,00%
17/12/2018
September 2019
1,00%
1,00%
3,00%
16/12/2019
September 2020
1,25%
1,00%
3,00%
15/12/2020
September 2021
1,50%
1,00%
3,00%
15/12/2021
Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 2,77%, rekening houdend met de instapkosten van 2%.
In het slechtste scenario, ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunnen de coupons waarvan de betaaldatum na het
faillissement ligt, verloren zijn en zal de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerd schuldinstrument zal worden
terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerd
schuldinstrument rekening houdend met het faillissement en kan in het slechtste geval 0% bedragen.
3
Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)
Inflation Plus 2021
De belangrijkste risico’s
Risico van rentewijziging
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een manier om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product
is bedoeld voor ervaren beleggers die dit soort complexe producten kennen (Zie Type Belegging en Doelpubliek op pagina 1).
Meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze belegging vindt u op de pagina’s 27 tot 43 van het Basisprospectus.
Dit product is, net zoals alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente
na uitgifte van dit effect stijgt en alle andere marktgegevens
gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte
daalt, dan stijgt de prijs van het product. Dergelijke bewegingen
kunnen resulteren in een minderwaarde bij vervroegde verkoop.
Dit risico is groter in het begin van de looptijd en vermindert
naarmate de vervaldag nadert.
Kredietrisico
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, zoals bij alle gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bijv. een faillissement) van de uitgever, in dit geval Deutsche Bank AG (rating A+,
negative watch volgens S&P en Aa3, stabiele outlook volgens
Moody’s). Wanneer de uitgever failliet gaat, kunt u uw volledig
of een deel van uw kapitaal verliezen, alsook de eventueel nog
uit te betalen coupons. Een wijziging van de perceptie van het
kredietrisico, die zich kan manifesteren via een aanpassing van
de kredietrating van de uitgever, kan de marktkoers van het
schuldinstrument doen schommelen voor de resterende tijd tot
de vervaldag ervan. Hoe verder de vervaldag verwijderd is, hoe
groter de mogelijke impact is op de marktkoers.
Liquiditeitsrisico
Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt.
Deutsche Bank AG verzekert een zekere liquiditeit van de effecten in normale marktomstandigheden. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van deze producten tijdens de looptijd
kan dalen onder pari. Dergelijke bewegingen kunnen resulteren
in een minderwaarde bij vervroegde verkoop (zie secundaire
markt in de technische fiche). U hebt enkel op de eindvervaldag
recht op de terugbetaling a pari door de uitgever (behalve ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat).
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie die
ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet minstens gebaseerd zijn op het Basisprospectus “Euro
80,000,000,000 Debt Issuance Programme” en de supplementen eraan. Het Basisprospectus werd opgesteld in het Engels en
op 18/04/2011 goedgekeurd door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Deze documenten, de samenvattingen ervan in het Nederlands en in het Frans, de supplementen
van 03/05/2011, 27/07/2011, 06/10/2011 en 25/10/2011, en de
definitieve voorwaarden van 14/11/2011 zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank N.V. U kunt
ze ook telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154 of
raadplegen op de website www.deutschebank.be/producten. De
eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de uitgever
zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen eveneens
via de hierboven vermelde kanalen3 ter beschikking worden
gesteld3.
Meer weten over ratings?
Raadpleeg www.deutschebank.be/rating
Om in te tekenen
Tele-Invest
078 153 154
Financial Center 078 156 160
@ Online Banking
www.deutschebank.be
Het is belangrijk dat u uw belegging
toetst aan uw beleggersprofiel. Dat
profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door via uw Online Banking de
vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’
in te vullen.
Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank N.V. tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds
heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien. Deutsche Bank N.V. zal dit via om het even welk gepersonaliseerd
communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product.
3
4
Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)
Inflation Plus 2021
Technische fiche
Uitgever
Deutsche Bank AG
Rating
S&P: A+ (negative watch) / Moody’s: Aa3 (outlook: stabiel)1
Verdeler
Deutsche Bank N.V.2
ISIN-code
XS0698632055
Munteenheid
EUR
Inschrijving op de primaire markt
■■ Van 14/11/2011 tot 14/12/2011
■■ Uitgifte- en betaaldatum: 15/12/2011
■■ Nominale waarde: 1.000 EUR
■■ Uitgifteprijs: 100%
■■ Instapkosten: 2%
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen.
Eindvervaldag
15/12/2021
Jaarlijkse coupon
De jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone + 1% met een minimum van 3% en een maximum van 7%
bruto.
Betaaldatum van de coupons
Op 15 december van elk jaar, van 2012 tot 2021. Als 15 december geen werkdag is, gebeurt de betaling op de
volgende werkdag.
Jaarlijkse observatiedata
Observatiedata van de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone: 3 maanden voor de betaaldatum van de
coupon.
Actuarieel brutorendement
Minimum 2,77% bruto en maximum 6,72% bruto (inclusief de instapkosten van 2%).
Terugbetaling op de ­eindvervaldag
Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde door de uitgever op de eindvervaldag (behalve ingeval
de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat).
Onderliggende waarde
De jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone, op basis van het geharmoniseerde indexcijfer van de
­consumptieprijzen (GICP) zonder tabak.
Secundaire markt
Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. De houder van het gestructureerd schuldinstrument kan het effect verkopen aan Deutsche Bank AG, die een zekere liquiditeit garandeert door aankoop- en
verkoopprijzen voor te stellen. De door Deutsche Bank AG opgegeven waarde van het effect stemt overeen met
een verkoopprijs en omvat, in normale marktomstandigheden, een marge van maximum 0,50% van de nominale
waarde. Bovendien worden er op de vastgestelde prijs 0,50% makelaarskosten aangerekend door Deutsche
Bank N.V. De waarde van het effect zal gedurende de looptijd van het product regelmatig worden bijgewerkt.
Deze waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank N.V.
of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Beurstaks
■■ Inschrijving op de primaire markt: geen3
■■ Op de secundaire markt: 0,07% (max. 500 EUR)3
■■ Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
Roerende voorheffing
15% op de uitgekeerde coupons3. De fiscale behandeling van dit schuldinstrument hangt af van de individuele
situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
Levering
Geen materiële levering mogelijk4.
DB Product Profile
1
2
3
4
5
6
5
26
Prospectus
Dit product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG en vertegenwoordigt schuldeffecten op de uitgever. De volledige voorwaarden die deze effecten beheren, worden uiteengezet in het Basisprospectus “Euro 80,000,000,000
Debt Issuance Programme” van 18/04/2011 en de supplementen eraan van 03/05/2011, 27/07/2011, 06/10/2011 en
25/10/2011 en de definitieve voorwaarden van 14/11/2011. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze
documenten.
Belangrijk bericht
Deutsche Bank AG (DE) Inflation Plus 2021 kan niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde
Staten of op hun grondgebied of aan een Amerikaanse ingezetene.
Commissie
Bovenop de instapkosten van 2% ontvangt Deutsche Bank N.V. van de uitgever, voor de eerste dekkingstranche
van EUR 5.000.000, een op basis van de uitgifteprijs berekende commissie die 1,90% van de nominale waarde
bedroeg (volgens de marktvoorwaarden van 20/10/2011), onder andere als tegenprestatie voor het genomen
marktrisico als gevolg van het feit dat de prijs van de gestructureerde schuldinstrumenten kan variëren tijdens de
inschrijvingsperiode (zie de definitieve voorwaarden en het Basisprospectus voor meer informatie/details). Alle
andere kosten die eventueel worden afgehouden door de uitgever, voor de structurering en de uitgifte van het
product, zitten reeds vervat in de inschrijvingsprijs.
V.U.: Stéphan Salberter, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel – Brochure van 07/12/2011
Deutsche Bank AG (DE) Inflation Plus 2021 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van
de nominale waarde op de eindvervaldag door de uitgever.
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Als de rating tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde
van de inschrijvingsperiode zou veranderen, zal Deutsche Bank N.V. dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het
product.
Deutsche Bank N.V. treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank N.V. is geen aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische
wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. Deutsche Bank N.V. zal - na de fusie met Deutsche Bank Europe GmbH - Deutsche Bank Europe GmbH, Belgisch bijkantoor
worden.
Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving.
Informatie over de tarieven voor effectenrekeningen is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een rekening wensen te
plaatsen bij een andere financiële instelling moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank N.V., van het risico inherent aan een beleggingsproduct. Het betreft een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 5
voor de meest risicovolle producten. De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel vastgelegde rendement, de stabiliteit van de munt, de duur, de volatiliteit van de beurskoers, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie
hoger). Alle verdere informatie vindt u op www.deutschebank.be.
Het toegekende DB Product Profile werd bepaald bij het ter perse gaan van deze brochure. Deutsche Bank N.V. zal aan de klanten die al hebben ingetekend op dit product elke belangrijke wijziging
melden van het risicoprofiel van het product, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen worden gedetailleerd beschreven op onze website www.deutschebank.
be/ratings). Deze mededeling zal via de website www.deutschebank.be gebeuren of via om het even welk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel.
5
Download