Hoe ervaart u als Cliënt concreet de invoering van MiFID?

advertisement
MiFID
(Markets in Financial Instruments Directive)
of de harmonisatie van de Europese markten voor financiële instrumenten
Sinds 1 november 2007 is de Europese Richtlijn MiFID van toepassing. Hoofddoel van de Richtlijn is het
oprichten van een geharmoniseerd regelgevend kader voor de handel in financiële producten
(aandelen, obligaties, beveks, geldmarktinstrumenten en afgeleide producten) binnen de Europese Unie.
De Richtlijn wil op die manier de doeltreffendheid en de transparantie van de financiële markten versterken. Bovendien hebben beleggers bij het verkrijgen van hun beleggingsdiensten een aangepaste bescherming.
Hoe ervaart u als Cliënt concreet de invoering van MiFID?
• U krijgt meer bescherming
•
Als we u een dienst van aankoop en verkoop van
financiële instrumenten aanbieden, zal voor de verrichting een korte kennis- en ervaringstest worden
afgenomen (passendheidstest, ‘appropriateness’-test)
zodat u de risico’s en inkomsten van elk voorgesteld
product begrijpt en de bank kan oordelen of de verrichting passend is voor u.
•
Als u via Home’Bank niet-complexe producten (aandelen, obligaties, beveks) aan- of verkoopt, geldt het
principe van ‘execution only’, met andere woorden de
bank gaat uw kennis en ervaring niet na.
De betere bescherming van de Cliënt bij zijn beleggingsbeslissingen staat immers centraal in de Richtlijn.
Daartoe worden de Cliënten opgedeeld in drie categorieën:
1. niet-professionele cliënten (‘retailcliënten’);
2. professionele cliënten;
3. in aanmerking komende tegenpartijen
(‘tegenpartijen’).
De bescherming is maximaal voor de retailcliënt en het
minst voor de tegenpartijen. De bank informeert u tot
welke categorie u behoort.
• U wordt beter geïnformeerd
In functie van het soort dienst dat de bank de Cliënt wil
aanbieden, zal ook de informatieverstrekking naar de
Cliënt verschillen.
•
Als we u beleggingsadvies aanbieden, dient eerst en
vooral uw beleggingsprofiel opgemaakt te worden. Dat
gebeurt aan de hand van een vragenlijst die peilt naar
uw kennis en ervaring rond financiële producten, uw risicohouding, uw beleggingshorizon en -doelstellingen
en uw financiële situatie (geschiktheidstest, ‘suitability’-test).
Elk beleggingsadvies zal dan ook in overeenstemming moeten zijn met uw profiel en zal rekening houden met de samenstelling van uw portefeuille.
Voor complexe producten (bv. warrants) dient dat wel
te gebeuren.
Uiteraard vindt u nog de technische fiches van beveks,
zelfs al worden de beveks niet als complexe producten
beschouwd.
Bij elke soort dienstverlening zal de bank u duidelijk meedelen in welke context u benaderd wordt: beleggingsadvies
(na een geschiktheidstest), dienst van aankoop en verkoop
van financiële instrumenten (na een passendheidstest) of
‘execution only’.
In ieder geval krijgt u steeds duidelijke en ondubbelzinnige
informatie over het product of de dienst.
• Uw orders worden optimaal
• Hebt u vragen?
uitgevoerd en beheerd
Zonder dat u als Cliënt daar uitdrukkelijk om hoeft te vragen, heeft de bank procedures moeten uitwerken die het
mogelijk maken uw orders zo optimaal mogelijk uit te voeren (in functie van o.a. prijs, waarschijnlijkheid en snelheid
van uitvoering). Die principes zijn al van toepassing, maar
worden nu bekendgemaakt via het Optimale Uitvoeringsbeleid, dat u als bijlage vindt van het Bijzonder Reglement
voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten (beschikbaar
op www.ing.be – onderaan via Tarieven en reglementenReglementen-Sparen en beleggen – of in uw ING-kantoor).
Voor vragen kunt u langsgaan in uw ING-kantoor of ING Info
contacteren op het nummer 02 464 60 01, druk op * en kies
vervolgens optie 1.
• U ontvangt meer gedetailleerde
informatie
U ontvangt meer details over uw verrichtingen, o.a. informatie op de afschriften (bijvoorbeeld via het rekeningafschrift dat bij beursorders de markt en het exacte uur van
uitvoering vermeldt) of via de vermogensstaat.
ING België nv – Bank – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel –Btw BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – Rekening: 310-9156027-89
(IBAN: BE45 3109 1560 2789). Verantwoordelijk uitgever: Philippe Wallez – Marnixlaan 24, 1000 Brussel – 700848N – 10-07.
Download