BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

advertisement
BEANTWOORDING
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
REGISTRATIENUMMER
15.21123
Datum
7 september 2015
Aan
Aan de voorzitter van de raad
Onderwerp
Borden Groene Hart
Gericht aan
College van kaag en Braassem
Wijze van
beantwoording
Het college dient schriftelijke vragen binnen 30 dagen te
beantwoorden
Vragen
Onlangs verscheen er in het Witte Weekblad een artikeltje over
het plaatsen van toeristische onderborden met de tekst 'Groene
Hart van Holland'. Het college kiest ervoor om hier op dit moment
niet aan mee te werken.
Vraag 1.
Wat is de motivatie van het college om de toeristische
onderborden niet te plaatsen?
Antwoord:
Wij zijn positief over het plaatsen van onderborden ‘Het Groene
Hart van Holland’ en hebben het plaatsen van de onderborden
uitgesteld in afwachting van eensgezindheid over het voeren van
de merknaam ‘Groene Hart’ door de grotere gemeenten in het
gebied, t.w. Alphen aan den Rijn, Woerden en Gouda. De
kleinere gemeenten in het gebied kunnen aansluiten, maar gelet
op hun omvang niet de trekker zijn van de merknaam.
Vraag 2.
Wat zijn de kosten voor het plaatsen van deze borden?
Antwoord:
De gemeente Kaag en Braassem telt 16 komborden. Als alle
komborden voorzien worden van een onderbord, dan komt de
benodigde investering neer op ca. €2.000,-. Dit bedrag heeft een
incidenteel karakter en kan gedekt worden vanuit het budget
beleid recreatie en toerisme.
Vraag 3.
Het college geeft in het artikel aan dat ze eerst een aantal
trajecten willen afwachten, welke trajecten zijn dit precies en
wanneer wordt de afronding van deze trajecten verwacht?
Antwoord:
Naast het komen tot keuze tot gezamenlijk uitdragen van de
merknaam ‘Groene Hart’ als beschreven in het antwoord op
vraag 1, zijn er in de Rijnstreek en lokaal nog enkele trajecten
gaande.
Zo werken wij nu aan regionale recreatieprogramma’s waaronder
het LOP Toekomstperspectief (Rijn- en Veenstreek) en Groene
Hart Zuid-Holland. Lokaal werken wij aan het opstellen van een
paraplubestemmingsplan ‘Recreatieve Impuls’ en aan de
herijking van rol en positie van Kaag en Braassem Promotie.
Het voltooien van de regionale uitvoeringsprogramma’s wordt 1e
kwartaal 2016 verwacht. Het ontwerp voor een paraplubestemmingsplan wordt eind 2015 verwacht.
Inmiddels hebben de gemeente Alphen aan den Rijn en Gouda
besloten tot plaatsing. Wij zijn derhalve voornemens ook
binnenkort tot plaatsing over te gaan.
Vraag 4.
Wil het college het initiatief om deze borden te plaatsen wel
steunen na het afronden van deze trajecten?
Antwoord:
Gelet op de eensgezindheid van drie grotere gemeenten in het
gebied over het voeren van de merknaam het ‘Groene Hart’
zullen we op korte termijn overgaan tot het plaatsen van de
onderborden bij de 16 komborden van Kaag en Braassem.
Vraag 5.
Er wordt ook gemeld dat "het draagvlak onder de ondernemers
en inwoners vergroot moet worden".
Vindt het college dat zij hierin een voorbeeldfunctie vervullen?
Antwoord:
Ja. Wij realiseren ons daarbij dat Kaag en Braassem als
kleine(re) gemeente van het Groene Hart daarin niet alleen kan
opereren. Wij willen aansluiten bij een sterk merk die gezamenlijk
met de andere Groene Hart-gemeenten wordt gepromoot.
Vraag 6.
Is dit draagvlak te meten en zo ja, hoe?
Antwoord:
Ja. Het is echter lastig om draagvlak te meten. In samenwerking
met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk,
Krimpenerwaard, Nieuwkoop en Waddinxveen bekijken wij nu of
het recreatie/toerismebeleid beter is te monitoren op het
realiseren van het geformuleerde doel om 1,5 miljoen extra
bezoekers in de hele Groene Hart regio te bereiken. Ter
voorbereiding daarop zijn er gesprekken met onderzoeksbureaus
die voor ons een monitor kunnen ontwikkelen die inzicht geeft in
ontwikkelingen als dagrecreatie, verblijfsrecreatie en
werkgelegenheid. In het kader van het ontwikkelen van de
monitor zal een 0-meting worden uitgevoerd.
Naam en ondertekening
Kelly Straver namens Samen voor Kaag & Braassem
Route
(in te vullen door griffie)
Melding aan de raad
Geagendeerd: datum raad
07-09-2015
21-09-2015
Antwoorden naar raad
Behandeld: datum raad
29-09-2015
12-10-2015
Download