Complete plan - WMDL: Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden

advertisement
DORPSHART LEIMUIDEN
Passantenhaven aan het dorpsplein.
Concept Masterplan Dorpshart Leimuiden, Hekkenbergarchitects ©2014
INLEIDING
In opdracht van Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WDML) is een masterplan
op hoofdlijnen uitgewerkt voor de herinrichting van de dorpskern.
Het betreft een totaal masterplan, d.w.z. voor deelgebied Noord en Zuid, met een
gedurfde visie op langere termijn; een visie die Leimuiden neerzet als een aantrekkelijk
centrum voor watersport en recreatie waarin het goed toeven is voor inwoners en
recreanten, geheel in lijn met de uitgangspunten van de gemeente Kaag en Braassem.
De WMDL stelt zich ten doel om hiervoor een zo groot mogelijk draagvlak te creëren
onder de inwoners van Leimuiden en andere directbetrokkenen.
PLANTOELICHTING
Horeca en waterrecreatie in het hart van het dorp
Aan de noordzijde, ter plaatsen van de voormalige locatie van Maarse en Kroon wordt
een passantenhaven voorgesteld met ligplaatsen voor recreanten en toekomstige
bewoners. De horeca gelegenheid in de boerderij van van Beijeren komt hierdoor direct
aan het water te liggen. Hieromheen worden 21 woningen gebouwd, o.a. gericht op
starters en senioren, in verschillende prijsklassen met beschikbaarheid van een eigen
ligplaats. Aan de zuidzijde sluit het plan aan op het winkelgebied van het plan van
projectontwikkelaar Leyten.
Door het toevoegen van recreatie- en winkelvoorzieningen wordt de centrumfunctie
van het dorpshart versterkt. In de toekomst zal ook de dorpsentree ter hoogte van de
school en kerk van de gereformeerde gemeente worden aangepakt.
Hier kan een jachthaven worden gevestigd. Door de dorpsentree te betrekken in deze
integrale visie wordt het beeld van recreatie gemeente ook naar buiten toe versterkt.
Concept Masterplan Dorpshart Leimuiden, Hekkenbergarchitects ©2014
UITGANGSPUNTEN / KERNKWALITEITEN
• Toevoegen van ruimtelijke kwaliteit aan de Dorpskern. Een Dorpshart waar de
inwoners graag vertoeven met een gezellige en gemoedelijke sfeer.
• Watersport en Recreatie image van Leimuiden versterken, kansen benutten die
worden onderbouwd in 'Meerjareninvesteringsplan Recreatie Kaag en Braassem'.
• Woningen voor starters en senioren in verschillende prijsklassen.
• Versterking van de economische structuur door vergroting van het winkelaanbod,
horeca- en andere voorzieningen.
• Integrale gebiedsvisie, bestaande uit deelplannen die onafhankelijk van elkaar zijn
Wonen aan het water
te ontwikkelen, te noemen: Dorpshart Noordzijde, Winkelgebied Zuidzijde, plandelen
Berends, Bouwmeester en Van Leeuwen.
• Gesloten parkeerbalans zowel aan Noord- als aan Zuidzijde. (maakt onafhankelijke
planontwikkeling mogelijk.)
• Vergroting van de aantrekkingskracht voor niet-inwoners door ontwikkeling van
routegebonden recreatie en meer mogelijkheden tot verblijfsrecreatie;
• Vergroting van de aantrekkingskracht voor inwoners die kunnen profiteren van de
versterking van de lokale economie bijv. in de vorm van waardestijging van eigen huizen.
• Samenhangende marketingvisie gericht unieke kwaliteiten van Leimuiden; vaarwater,
watersport, landelijke uitstraling, recreatiemogelijkheden, goede bereikbaarheid naar
Schiphol, Amsterdam en Den Haag en positionering in het Groene Hart.
Concept Masterplan Dorpshart Leimuiden, Hekkenbergarchitects ©2014
INTEGRALE GEBIEDSVISIE
3JDIUJOH"
"NTUFSEBN
4DIJQIPM
%FO)BBH
7BBSSPVUFSJDIUJOH
SJOHWBBSU
)BBSMFNNFSNFFS
/
130
BWFO
EFI XFTUFO
OBBO
JE
8POF PQIFU[V
O
5VJOF
8&(
*"-&
7*/$
1BTTBOUFO
IBWFO
WFOXPOFO
8JOLFMTEBBSCP
%PSQTQMFJO
4VQFSNBSLU
3JDIUJOH
"MQIFOBBOEF3JKO
-FJEFO
Revisalisering van het de dorpskern door inpassing recreatie- en winkelvoorzieningen
Concept Masterplan Dorpshart Leimuiden, Hekkenbergarchitects ©2014
PLANKAART, schaal 1:1000
Dorpshart Leimuiden.
Concept Masterplan Dorpshart Leimuiden, Hekkenbergarchitects ©2014
HUIDIGE SITUATIE
Boerderij Van Beijeren, toekomstige horeca locatie
Dorpshart Huidige situatie; Maarse en Kroon
Kerksloot richting ringvaart, t.p.v. toekomstige brug
Dorpshart Huidige situatie; Berends, Boouwmmeester, Van Leeeuwen
Concept Masterplan Dorpshart Leimuiden, Hekkenbergarchitects ©2014
INTEGRATIE MET WINKELPLEIN
Projectie passantenhaven op Schetsvoorstel Leyen.
Concept Masterplan Dorpshart Leimuiden, Hekkenbergarchitects ©2014
VISIE OP RECREATIE
Samenvatting
Recreatief
Kaag en Braassem
Heel veel om Trots op te zijn
Meerjareninvesteringsplan
Fase 1: Perspectief
Potentie van de recreatieve sector
De recreatieve sector in Kaag en Braassem wordt voor het grootste deel gevormd door de
mogelijkheden op het gebied van verblijfs- en waterrecreatie en de vele restaurants, cafés en
cafetaria’s (horeca) die het gebied rijk is. Om te beoordelen hoe het aanbod in Kaag en Braassem zich
verhoudt ten opzichte van het aanbod in vergelijkbare gebieden, is er voor elk van deze categorieën
(verblijfsrecreatie,
waterrecreatie en horeca) een benchmark ontwikkeld. Deze benchmark toont dat,
Samenvatting
met name voor de verblijfsrecreatieve sector, er volop groeimogelijkheden bestaan voor de sector.
Het in vergelijking beperkte aantal gasten en de korte gemiddelde verblijfsduur per gast bieden voor
Potentie
van devan
recreatieve
Figuur S.1: Potentie
de recreatievesector
sector in Kaag en Braassem
de verblijfrecreatie enorme kansen.
De recreatieve
sector
in Kaag&
enwerkgelegenheid
Braassem wordt voor het grootste deel gevormd door de
Potentie
omzet
De groei van omzet en werkgelegenheid binnen de verblijfsrecreatie, zoals te vinden in figuur S.1,
mogelijkheden op het gebied van verblijfs- en waterrecreatie en de vele restaurants, cafés en
FTE's
kan
worden gerealiseerd door in te spelen op een drietal Omzet
verbeterpunten:
Het uitbreiden van het
(*€ 1 mln)
cafetaria’s (horeca) die het gebied rijk is. Om te beoordelen hoe het aanbod in Kaag en Braassem zich
350
overnachtingsaanbod,
het promoten van Kaag en Braassem als 35
recreatiegebied en het vergroten van
verhoudt ten opzichte van het aanbod in vergelijkbare
FTE gebieden, is er voor elk van deze categorieën
de recreatieve plakkracht van het gebied.
€ 30,8*
(verblijfsrecreatie,
waterrecreatie
en
benchmark
ontwikkeld.
Deze benchmark toont dat,
FTEhoreca) een 298
300 neveneffect van het trekken van meer en langer verblijvende
30 bezoekers is een omzettoename bij
Het
€
27,7*
269
met name
sector, er volop groeimogelijkheden
bestaan voor de sector.
FTE
FTE voor de verblijfsrecreatieve
6,19
56
restaurants, cafés en 234
cafetaria’s in het gebied.
226
Het
in vergelijking
beperkte€ 24,0*
aantal gasten
en
4,15 de korte gemiddelde verblijfsduur per gast bieden voor
38
250
25
Verblijfsrecreatie
De groeimogelijkheden
in de waterrecreatie zijn beperkt
en moeten, met het oog op dalende
€ 22,9*
14
2,55
1,94
de verblijfrecreatie
enorme
kansen.
18
14
1,3
2,55
13
bezettingsgraden
bij
jachthavens
in
de
toekomst,
vooral
gezocht
worden in een toename van de
14
2,55
De
en werkgelegenheid binnen de verblijfsrecreatie,
zoals te vinden in figuur S.1,
2,46
Waterrecreatie
200groei14van omzet
20
verhuur
van vaartuigen en het aanbieden van ligplekken voor passanten
nabij dorpskernen of in de
kan worden gerealiseerd door in te spelen op een drietal verbeterpunten: Het uitbreiden van het
natuur.
Horeca
overnachtingsaanbod,
het promoten van Kaag en Braassem als 15
recreatiegebied
en het vergroten van
150
de recreatieve plakkracht van het gebied.
228 brengen
Om de groeimogelijkheden
van de sector
in21kaart te
is een drietal scenario’s ontwikkeld. In
22,1
202 trekken
Het
van217meer en
langer verblijvende
199
100 neveneffect
10 bezoekers is een omzettoename bij
19,6
19,2van het
elk van deze scenario’s staat de omzet- en werkgelegenheidstoename in de waterrecreatie vast. De
restaurants, cafés en cafetaria’s in het gebied.
omzeten werkgelegenheidstoename in de verblijfsrecreatie en5 bij restaurants, cafés en cafetaria’s
De50groeimogelijkheden in de waterrecreatie zijn beperkt en moeten,
met het oog op dalende
varieert afhankelijk van het aantal verblijfsrecreanten in het gebied.
bezettingsgraden bij jachthavens in de toekomst, vooral gezocht worden in een toename van de
Het0 eerste scenario gaat uit van een langere gemiddelde verblijfsduur
per gast bij een gelijkblijvend
0
verhuur van vaartuigen en het aanbieden van ligplekken voor passanten
nabij dorpskernen of in de
FTE
OMZET
FTE
OMZET
FTE
OMZET
FTE gelijkblijvend
OMZET
aantal gasten.
Het tweede
scenario
gaat uit
van een
gemiddelde verblijfsduur bij een
natuur. Nullmeting
Langer
Meer
Meer
en langere gemiddelde verblijfsduur per
toenemend aantal gasten.
Het derde scenario
gaat
uitgasten
van een
verblijf
gasten
langer verblijf
gast én een toenemend aantal gasten.
Om de groeimogelijkheden van de sector in kaart te brengen is een drietal scenario’s ontwikkeld. In
Investeringsbehoefte
elk
van deze scenario’s staat de omzet- en werkgelegenheidstoename in de waterrecreatie vast. De
Het benutten
van de groeikansen
voor
recreatie in Kaag en Braassem vergt
investeringen.
De scenario’s ten opzichte van
Figuur
S.1 toont
het omzetendewerkgelegenheidsniveau
onder
de diverse
omzeten werkgelegenheidstoename
in de
verblijfsrecreatie
bij restaurants, cafés en cafetaria’s
ontwikkeling
diverse SWOT-analyses
biedt inzicht
in de
ontwikkelingen
in deen
markt,
het
huidigevanomzeten werkgelegenheidsniveau.
Deze scenario’s
geven een indicatie van de mogelijke
varieert
afhankelijkenvan
het aantal
verblijfsrecreanten
invan
hethetgebied.
consumentenbehoeftes
de unieke
eigenschappen
en tekortkomingen
gebied.
omzeten werkgelegenheidsgroei
die de doorontwikkeling
van de
met zich mee
Gecombineerd
met de resultaten
uit van
het benchmarkonderzoek
biedt dit deverblijfsduur
mogelijk
omrecreatieve
de per gast sector
Het
eerste scenario
gaat uit
een langere gemiddelde
bij een gelijkblijvend
kan
brengen. In de
gunstige
situatie
de recreatieve sector
Kaag
en Braassem een
investeringsbehoefte
vanmeest
het gebied
in kaart te
brengen.kan
De investeringsbehoefte
dient alsinbasis
voor
aantal
gasten. Het
tweede scenario
gaat uit vanzoals
eenaan
gelijkblijvend
gemiddelde
verblijfsduur bij een
de formulering van
investeringsagenda
bod komt in de tweede
fase voor 72 full time
omzetgroei
vande€7,9
miljoen per door
jaarondernemers
realiseren en werkgelegenheid
scheppen
toenemend
aantal gasten. Het
scenario gaat
uit van
een langere
van het meerjareninvesteringsplan.
Dezederde
investeringsbehoefte
is onder
te verdelen
in twee gemiddelde verblijfsduur per
employees
(fte’s).
categorieën:
gast
én een toenemend aantal gasten.
Figuur S.1 toont het omzet- en werkgelegenheidsniveau onder de diverse scenario’s ten opzichte van
het huidige omzet- en werkgelegenheidsniveau. Deze scenario’s geven een indicatie van de mogelijke
omzet- en werkgelegenheidsgroei die de doorontwikkeling van de recreatieve sector met zich mee
kan brengen. In de meest gunstige situatie kan de recreatieve sector in Kaag en Braassem een
omzetgroei van €7,9 miljoen per jaar realiseren en werkgelegenheid scheppen voor 72 full time
employees (fte’s).
6
5
Bron: Meerjareninvesteringsplan, gemeente Kaag en Braassen
5
Concept Masterplan Dorpshart Leimuiden, Hekkenbergarchitects ©2014
COLOFON
Project:
Dorpshart Leimuiden
Fase:
Masterplan op hoofdlijnen (CONCEPT)
Datum:
21 oktober2014
Locatie: Leimuiden gemeente Kaag en Braassem
Architect:
Hekkenbergarchitects
Adres: Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
Telefoonnummer: 010-2449244
Contactpersoon:
dhr. ir. J.(Joris) Hekkenberg
E-mail: [email protected]
website:
www.hekkenbergarchitects.nl
Opdrachtgever:
WDML, Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden
Adres: p.a. Raadhuislaan 17
2451AT Leimuiden
Concept Masterplan Dorpshart Leimuiden, Hekkenbergarchitects ©2014
Download