Powerpointpresentatie Crisiskaart en de Wet Verplichte GGz

advertisement
Crisiskaart
en Wet verplichte GGZ
“Dwangtoepassingen zijn soms onvermijdelijk
wanneer het op andere manieren niet lukt
om schade te voorkomen”
De crisiskaart als ‘andere manier’
Inhoud van de presentatie
 De landelijke Crisiskaart©
 Crisiskaart en Wet verplichte GGZ
 Crisiskaart en de Kanteling
De landelijke Crisiskaart©
Wat is de crisiskaart?
 Klein individueel
document
 Ter grootte van een
bankpasje
 Soort gebruiksaanwijzing
bij een psychische crisis
 Samenvatting van zelf
opgesteld uitgebreid
crisisplan
Welke informatie biedt de crisiskaart?
 De naam en adresgegevens van de kaarthouder
 Hoe iemands crisis eruit ziet
 Wat diegene wil dat er gebeurt tijdens een crisis
 Wat diegene wil dat er niet gebeurt tijdens een crisis
 De contactpersoon of contactpersonen
 Behandelaar, begeleider en huisarts
 Medicatielijst
 Aandachtspunten thuis (bv. hond)
 Handtekening en zelfbindingsverklaring
 Datum laatste update van de crisiskaart
De verklaring op deze crisiskaart
is door mij uit vrije wil opgesteld.
A.u.b. zeer vertrouwelijk met deze
gegevens omgaan.
Zo ziet een crisis er bij mij uit
§
Hoe nu te handelen
§
Medicijnen
§
Ik ben volledig verantwoordelijk
voor de juistheid van de informatie
op deze kaart
Persoonsgegevens
Deze kaart geef ik u omdat ik in
psychische nood verkeer!
Naam:
Telefoonnr.:
Geb. datum:
Verzekering:
Klant nr.:
BSN:
Vouw de kaart a.u.b. open en lees
wat er moet gebeuren.
Behandelaar:
Telefoonnr.:
Lichamelijke gegevens
§
Huisarts:
Telefoonnr.:
Contactpersoon 1
Contactpersoon 2
Afspraken hulpverlening
§
.
Praktische informatie
§
Alle genoemde personen zijn op de
hoogte van de inhoud van deze
kaart.
Indien opname nodig is
§
.
Voorkeur opnameplek
Afspraken contactpersonen
§
Handtekening &
Zelfbindingsverklaring
Laatste update:
Ben ik deze kaart verloren?
Wilt u hem dan alstublieft
opsturen naar mijn adres?
Wat als er iets veranderd is?
 periodieke evaluatie op
uitnodiging van consulent
 tussentijdse evaluatie op initiatief
van de kaarthouder bij wijzigingen
of crises
 Vermelding laatste update op kaart
Juridisch kader
 Bij akkoord behandelaar geldt de WGBO
 In overige gevallen geldt de crisiskaart als
wilsverklaring
Wet verplichte GGZ
• Invloed van de cliënt
• Dwang voorkomen
• Participatie
• Betrokkenheid naasten
Invloed van de cliënt - 1
• De cliënt heeft voldoende invloed
• De cliënt heeft het recht zijn voorkeur aan te geven
Invloed van de cliënt - 2
• Regelmatig overleg tussen hulpverlener en cliënt
• Samen zorg evalueren
Invloed van de cliënt - 3
• Zo veel mogelijk aan wensen van cliënt voldoen
• Tenzij in strijd zijn met goed hulpverlener-schap
Dwang voorkomen
• Wet is gericht op het voorkómen van verplichte zorg
• en het kiezen voor minder dwang
Participatie
Tijdens verplichte zorg steeds aandacht voor
de maatschappelijke participatie van de cliënt
Betrokkenheid naasten
Naasten meer betrokken bij beslissing
tot noodzaak verplichte zorg
Crisiskaart en de Kanteling
 Ambulantisering
 Zorgtaken naar gemeente
 Win-win situatie
Ambulantisering
 Beddenreductie leidt direct tot toename
zelfstandig wonen
 Toename kans op isolement
 Minder zicht op risico-signalen
Zorgtaken naar gemeente
 Onzekerheden zorgen voor toename stress
 Uitgesproken zorgen van aanbieders
 Paniek bij ambtenaren?
Win-win situatie
 Cliënt gaat vanuit intrinsieke motivatie aan de slag





Opnameduur reductie van 50-80%
Opnamefrequentie neemt af
Toename zelfregie
Toename gevoel van veiligheid
Toename wederzijds begrip
 Crisiskaart biedt handvatten voor uitvoer Wet
verplichte GGZ
 Kernbegrippen Wmo vallen samen met effecten
crisiskaart en wensen Wet verplichte GGZ




Zelfregie
Eigen kracht
Zelfredzaamheid
Eigen verantwoordelijkheid
De crisiskaart binnen uw organisatie
Samen in gesprek over
 Additionele kansen
 Cliënten motiveren tot eigen initiatief
richting crisiskaart
 Zorgen dat de cliënt zich niet verplicht
voelt tot een crisiskaart
Einde
Hartelijk dank voor uw aandacht
Download