triage op spoed

advertisement
dr Gerlant van Berlaer ‐ triage
11/10/2016
INHOUD
triage op spoed
méér dan een kleur kiezen


Problemen en valkuilen bij kinderen
Bestaande triage systemen
Hoe doen wij dat ?
Hoe doen jullie dat ?
Dr. Gerlant van Berlaer

Kinder- en Spoedarts

Toename 4% spoedgevallen per jaar
Toename vooral pediatrie/geriatrie
70000
60000
50000
40000
Totaal
Volwassenen
Pediatrie
30000
20000
10000
0
1985
1990
2000
2008
2013
Niet allemaal even dringend...
Opnames
1600
1400
PROBLEMEN EN VALKUILEN
1200
1000
U1
800
U2
U3
Bij het triëren van kinderen
U4
600
U5
400
200
Paola herfstsymposium oktober 2016
0h_6h
22h_0h
20h_22h
18h_20h
16h_18h
14h_16h
12h_14h
10h_12h
8h_10h
6h_8h
0
1
dr Gerlant van Berlaer ‐ triage
Problemen !

11/10/2016
Vitale parameters bij kinderen zijn…
 anders
Kinderen:
 Boezemen angst in


Onbekend is onbemind
Emotionele betrokkenheid
 Werken niet altijd mee



Parameters nemen is tijdrovend
Soms onmogelijk
Interpretatie is anders
leeftijd
<1j.
1-2j.
2-5j.
5-12j.
>12j.
leeftijd
<1j.
1-2j.
2-5j.
5-12j.
>12j.
 Hebben ouders/begeleiders mee


Die ongerust zijn
Niet kunnen wachten
Valkuilen!



Tijd
Tijd
Tijd




pols (/min)
110-160
100-150
90-100
80-120
60-100
leeftijd
<1j.
1-2j.
2-5j.
5-12j.
>12j.
ademhaling (/min)
30-40
25-35
25-30
20-25
15-20
bloeddruk (mmHg)
70-90
80-95
80-100
90-110
100-120
Problemen !

Triagesystemen en Kinderen:
 Apart systeem is veel gevraagd
 Bestaande systemen niet aangepast
Uitkleden en aankleden
Hetero-anamnese ouders
Lichamelijk spartelend onderzoek
Saturatiemeting: + 2 minuten
Boston Schaal = ESI
(Emergency Severity Index)
BESTAANDE TRIAGE SYSTEMEN
Paola herfstsymposium oktober 2016
2
dr Gerlant van Berlaer ‐ triage
11/10/2016
Canadian Triage and Acuity Scale
South African Triage Score
Manchester Triage Systeem
MTS in Europa
Manchester Triage systeem
Manchester Triage systeem


Identificeren van het probleem
Discriminatoren
 Algemene
Levensgevaar, Pijn, Bloeding, Bewustzijn,
Temperatuur, Acuutheid
 specifieke
op basis van de categorie

Automatisch toekennen kleur
Paola herfstsymposium oktober 2016

Identificeren
van het
probleem
 52
categorieën
 7 specifiek
voor kind
(13%)
 4 niet
geschikt (8%)
Allergie
Kortademigheid bij kinderen
Astma
Kortademigheid bij volwassenen
Automutulatie
Mankend kind
Bezorgde ouder(s)
Maxillo-faciale problemen
Bijtwonden, beten en steken
Mishandeling
Bloeding per vaginam
Nekpijn
Braken en diarree
Onwel geworden kind
Brandwonden
Onwel geworden volwassene
Buikpijn bij kinderen
Oogproblemen
Buikpijn bij volwassenen
Oorproblemen
Chemische verbranding
Overdosis en intoxicatie
Collaps volwassene (flauwvallen)
Palpitaties
Corpus alienum
Pijn op de borst
Diabetes mellitus
Prikkelbaar kind
Dronken (mogelijk)
Psychisch probleem
Extremiteitenprobleem
Rompletsel
Geslachtsziekten, SOA
Rugpijn
GI (maag-, darm-) bloeding
Tandproblemen
Hoofdletsel / trauma capitis
Testispijn
Hoofdpijn
Trauma groot
Huiduitslag
Urinewegproblemen
Huilend kind
Valincident
Infectie en abcedering, lokaal
Vreemd gedrag
Insult / trekkingen
Wonden
Keelpijn
Zwangerschap
3
dr Gerlant van Berlaer ‐ triage
11/10/2016
Waar komen kinderen mee ?








Koorts
Hoesten
Diarree
Buikpijn
Braken
Val
Wonde
Eet niet
Over- en ondertriage
Allergie
Kortademigheid bij kinderen
Astma
Kortademigheid bij volwassenen
Automutulatie
Mankend kind
Bezorgde ouder(s)
Maxillo-faciale problemen
Bijtwonden, beten en steken
Mishandeling
Bloeding per vaginam
Nekpijn
Braken en diarree
Onwel geworden kind
Brandwonden
Onwel geworden volwassene
Buikpijn bij kinderen
Oogproblemen
Buikpijn bij volwassenen
Oorproblemen
Chemische verbranding
Overdosis en intoxicatie
Collaps volwassene (flauwvallen)
Palpitaties
Corpus alienum
Pijn op de borst
Diabetes mellitus
Prikkelbaar kind
Dronken (mogelijk)
Psychisch probleem
Extremiteitenprobleem
Rompletsel
Geslachtsziekten, SOA
Rugpijn
GI (maag-, darm-) bloeding
Tandproblemen
Hoofdletsel / trauma capitis
Testispijn
Hoofdpijn
Trauma groot
Huiduitslag
Urinewegproblemen
Huilend kind
Valincident
Infectie en abcedering, lokaal
Vreemd gedrag
Insult / trekkingen
Wonden
Keelpijn
Zwangerschap
V
X
34
66
4
96
35
65
48
52
38
62
34
66
Van Veen, Steyerberg et al. MTS in ped emergency care BMJ 2008
Bestaande vormen

Meest gebruikte wereldwijd
Medico - legaal

Eerste opvang en oriëntatie

Spoedartsen (honorarium voorzien)
Enkel verpleegkundigen BBT spoed & IZ
 Nurse triage
 Getrainde verpleegkundige
 Trieert volgens algoritmen
 Kan behandelen (pijn, koorts) vlg standing orders

 KB 21 april 2007 (wijziging KB 18/06/1990)

 B1 handeling
 onthaal, evaluatie, triage en oriëntatie ptn
Stilaan ook
 Medical advanced triage
 Urgentiearts + triage nurse

 Trieert op ervaring, volgens algoritmen
 Kan bijkomend onderzoek inzetten, behandelen, ontslaan
Gebruik van bestaand systeem
 Liefst gevalideerd (alleen MTS)
UZ Brussel spoedgevallendienst


HOE DOEN WIJ DAT ?





Paola herfstsymposium oktober 2016
67000 patiënten/jaar
18000 kinderen
Triage team: arts + verpleegkundige
24/7
Manchester Triage Systeem
Gedigitaliseerd binnen eigen KWS
3 aangepaste triage ruimten
4
dr Gerlant van Berlaer ‐ triage
11/10/2016
onthaal
triage
DOEL TRIAGE:





kanaliseren overaanbod
toekennen urgentiegraad (kleur)
behandelen pijn
informatie
inzetten bijkomende onderzoeken
TRIAGE CONCEPT & TAKEN








Paola herfstsymposium oktober 2016
Identificatie
Voorstelling team en setting
Probleem identificatie
Categoriseren naar dringendheid
Verwijzen naar beste plek
Bijkomend onderzoek
Pijnstilling
Uitleg over volgende stappen
5
dr Gerlant van Berlaer ‐ triage
4 standaard startzinnen
 Goeiendagbonjour
 Wat kunnen wij voor u doen?
 Hoe lang is dat al bezig?
 Wat zegt de huisarts/pediater daarvan?



11/10/2016
toekennen urgentiegraad (kleur)

op basis van
 doorverwijzing
 triage score (kan semi automatisch)
 beperkte anamnese & lichamelijk onderzoek

Is niet-agressieve vraag
Maakt duidelijk hoe ons zorgsysteem werkt
Geeft aan welke stappen al ondernomen werden
Zich richten tot het kind !!
 vitale
parameters
 pijnschaal
urgentiegraad
tijd
levensbedreigend
0
zeer dringend niet levensbedreigend
10
dringend niet levensbedreigend
60
weinig dringend
120
niet dringend
240
Extra aandacht voor

Angst

Pijn
Koorts
Vitale tekenen
Primaire behoeften
Typisch pediatrische valkuilen
 Geduld & zachte benadering
HOE KINDEREN TRIËREN




 Dehydratatie
 Meningitis
…
Rekening houden met

bijzondere groepen:








Zuigelingen < 4 maand
Verwezen patiënten
Kinderen van collega’s
recidivisten, …
besmettelijke aandoeningen
risicopatiënten (muco, onco, immuno,…)
kindermishandeling
begeleiders
Paola herfstsymposium oktober 2016
Niet te missen bij het kind !







Airway
Breathing
Circulation
Disability
Environment
Forgot something?
Glucose maybe?
→
→
→
→
→
geluiden
tirage, satu
shock
pupils / AVPU
temp, skin
→ one touch!
6
dr Gerlant van Berlaer ‐ triage
11/10/2016
AVPU


behandelen van pijn (en koorts)

Eenvoudiger in triage
Staat voor




Alert
Voice
Pain
Unresponsive
(GCS
(GCS
(GCS
(GCS
Pijnschaal (VAS >8/10 = +1)

14 - 15)
10 - 13)
6 - 10 = intubatie ?)
3 - 5)


Koorts



MEDICAL ADVANCED TRIAGE

inzetten bijkomend onderzoek kind
Behandelen pijn vanaf VAS 3
AC gel, Rapydan, …
Behandelen koorts vanaf 38,5°C
naargelang wat laatst werd gegeven:
- paracetamol 15 mg/kg
- ibuprofen 10 mg/kg
Geruststelling is hier vaak reeds voldoende
INFORMATIE

Alléén indien evident nodig
 RX bij vermoeden breuken
 Labo bij vermoeden appendicitis
 Urine bij vermoeden urineweginfectie
 Beta-HCG bij vermoeden zwangerschap
voorbereiden patiënt en begeleiders
op te verwachten wachttijd
 Informatie over vervolg
 Informatie over triage zelf






4
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2015
2

Paola herfstsymposium oktober 2016
Kinderen triëren zoals andere patiënten
Extra aandacht voor






3,5
1
Ontlasten hele spoed
Vermijden conflicten
TAKE HOME MESSAGES
Doorlooptijd (u)
2007
Perception = reality
 Onwetende patiënten “geven niet af”
 Verkorting doorlooptijd met gem 45 min!
Werkt dat wel ? ?
“eerlijke volgorde telt niet meer”
 Informatie over wachttijden
Geduld
Ontkleden
Belang parameters (koorts, saturatie, gewicht)
Belang pijnschaal
ABC approach ook hier
Radar kindermishandeling
Soms is kind blauw, maar ouders niet
7
Download