huishoudelijk reglement

advertisement
<< HUISHOUDELIJK REGLEMENT AKROPOLIS CRACKS >>
1. Algemeen
1.1 Dit reglement is vastgesteld tot regeling van afspraken en geldt voor alle leden van basketball vereniging Akropolis Cracks.
1.2 Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met dit reglement, alsmede de bestuursbesluiten die middels officiële weg zijn bekend gemaakt.
1.3 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met meerderheid van het aantal aanwezige stemmen.
1.4 Elke wijziging in dit reglement wordt door het bestuur ter kennis van de leden gebracht door officiële publicatie.
1.5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Lidmaatschap en leden
2.1 Het gewone lidmaatschap geeft recht op gebruik van de geboden trainingsfaciliteiten en accommodatie binnen de vastgestelde trainingstijden onder begeleiding van een door het bestuur
aangestelde trainer. Bovendien heeft ieder gewoon lid het recht om mee te spelen in een team (mits voldoende spelers beschikbaar zijn om een team op te richten), en op deze wijze deel te
nemen aan de basketball competitie van de Nederlandse Basketball Bond, Rayon Zuid.
2.2 Niet leden wordt de gelegenheid geboden om maximaal drie maal gratis deel te nemen aan de aangeboden trainingsmogelijkheid.
2.3 Het lidmaatschap is geldig voor een heel seizoen, lopende van 1 augustus tot en met 31 juli en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.
2.4 Gewone leden zijn zij, die deelnemen aan zowel de trainingen als de wedstrijden. Deze leden zijn contributieplichtig per de eerste van de maand volgend op de aanmelddatum. Leden die
zich tijdens het seizoen aanmelden betalen een omgerekend evenredig deel van de contributie voor het resterende gedeelte van het seizoen.
2.5 Buitengewone leden worden onderscheiden in:
a.)
zij die uit eigen beweging niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden; de zogenoemde niet spelende leden;
b.)
zij die door omstandigheden niet deel kunnen nemen aan wedstrijden, maar wel deelnemen aan trainingen (bijvoorbeeld bij onvoldoende spelers om een team op te richten);
c.)
zij die uit eigen beweging niet deel willen nemen aan wedstrijden, maar wel aan trainingen.
De sub a.) genoemde leden zijn vrijgesteld van contributie, wanneer zij een bestuursfunctie, trainersfunctie of functie als coach vervullen.
De sub b.) genoemde leden betalen slechts de halve contributie, daar zij geen wedstrijden kunnen spelen, maar wel gebruik maken van de trainingen.
De sub c.) genoemde leden zijn volledige contributie schuldig, en worden als volledig lid ingeschreven.
2.6 In speciale uitzonderingsgevallen kan het bestuur voor bepaalde leden vrijstelling van contributie verlenen.
3. Contributie
3.1 Betaling van contributie (+ eventueel het eenmalige inschrijfgeld) zal voorafgaand aan ieder seizoen dienen te geschieden, na ontvangst van een acceptgiro of factuur.
3.2 Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 2,= voor leden tot en met 17 jaar, en € 5,= voor leden van 18 jaar en ouder.
3.3 De contributie per jaar bedraagt:
€ 77,50
van 4 tot en met 11 jaar;
€ 100,van 12 tot en met 17 jaar;
€ 137,50
vanaf 18 jaar.
3.4 Bij aanmelding (zie 4) gedurende het seizoen zal de contributie evenredig worden verrekend, afhankelijk van de datum van aanmelden.
4. Aanmelding en afmelding
4.1 Aanmelding dient te geschieden door middel van het officiële aanmeldingsformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden en moet worden ingeleverd met 1
pasfoto.
4.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid kennis genomen te hebben van dit huishoudelijk reglement, en akkoord te gaan met de inhoud hiervan.
4.3 Afmelding dient te geschieden enkel en alleen schriftelijk bij het secretariaat. Zonder schriftelijke afmelding blijft men ingeschreven als lid en is men de jaarlijkse contributie schuldig!
4.4 Van leden die zich voor 1 september niet hebben afgemeld, wordt aangenomen dat ze het betreffende seizoen lid zullen blijven.
5. Taken
5.1 Alle leden zijn zonder uitzondering verplicht om de toegewezen taken naar beste kunnen uit te voeren. Deze taken worden door de scheidsrechtercontactpersoon van het bestuur opgelegd,
waarbij rekening wordt gehouden met kennis en capaciteit van de leden.
5.2 Deze taken kunnen zijn:
- aangewezen bondsscheidsrechter
- scheidsrechter bij uitwedstrijden (alleen voor de hoger spelende teams)
- scheidsrechter bij thuiswedstrijden
- tafelbezetting bij thuiswedstrijden (timen, scoren, 24 seconden bijhouden)
- zaalwacht bij thuiswedstrijden
5.3 Het bestuur organiseert regelmatig gratis cursussen om deze taken te leren, en verwacht van alle betrokken leden gemotiveerde opkomst. Van leden die bij deze instructies niet opkomen,
wordt verwacht dat zij de taken kennen en worden ook zij ingedeeld.
5.4 De taken worden minimaal 1 week tevoren schriftelijk en op naam aan de leden medegedeeld. Bij verhindering dient het lid zelf voor een vervanger te zorgen en blijft dit lid persoonlijk
verantwoordelijk voor de opkomst van deze vervanger.
5.5 Bij het zonder geldige reden of bericht niet nakomen van de opgelegde taak behoudt het bestuur zich het recht voor om een (financiële) boete op te leggen.
De 1ste keer dat een lid niet verschijnt voor de hem/haar toegewezen taak bedraagt de boete € 5,= t/m junioren en € 10,= voor senioren.
De 2de keer dat een lid niet verschijnt voor de toegewezen taak bedraagt de boete € 10,- t/m junioren en € 20,= voor senioren.
De 3de keer dat een lid niet verschijnt wordt er voor 1 wedstrijd schorsing opgelegd.
Bij de 4de keer niet verschijnen beslist het bestuur, met de eventuele mogelijkheid tot verwijdering uit de vereniging.
5.6 Financiële boetes die worden opgelegd voor het niet uitvoeren van de toegewezen taak dienen contant, vóór aanvang van de volgende competitiewedstrijd aan de betreffende trainer/coach
te worden overhandigd.
5.7 Leden die vrijwillig de taak overnemen van een lid dat niet is komen opdagen, hebben recht op de helft van de financiële boete die het niet opgekomen lid moet betalen.
6. Officiële boetes tijdens wedstrijden
6.1 Leden die tijdens officiële wedstrijden financiële boetes krijgen opgelegd wegens spel, gedrag of uitlatingen zijn hiervoor persoonlijk verantwoordelijk. Deze boetes zullen door het bestuur
worden doorberekend.
6.2 Leden die bij de N.B.B. protest willen aantekenen tegen de opgelegde boetes dienen zich te richten tot de secretaris, die hen zal begeleiden en voorlichten. Kosten van deze protestprocedure
komen ten laste van het betreffende lid.
met het beëindigen van de sponsoring door Van Bree worden er geen nieuwe shirts meer uitgereikt, in afwachting van een nieuwe shirtsponsor.
Op de uitgereikte shirts blijven onderstaande bepalingen van kracht.
7.1 Leden van de vereniging die deelnemen aan de competitie als bedoeld in artikel 2 krijgen eenmalig een basketballtenue in bruikleen. Dit tenue is en blijft eigendom van de vereniging.
7. Kleding ->
7.2 Het basketballtenue bestaat uit een wedstrijdshirt, een wedstrijdbroek en een inspeelshirt. Spelers van heren senioren 1 wordt tevens een trainingspak in bruikleen gegevens, waarvoor
dezelfde afspraken en regels gelden.
7.3 Leden die een tenue in bruikleen krijgen betalen hiervoor eenmalig een borg van € 25,= aan de vereniging. Deze borg dient gelijktijdig met de eerstvolgende contributieheffing per (post)bank te worden betaald.
7.4 De leden zijn verantwoordelijk voor goede zorg voor het tenue, zoals dit in de algemene zin mag worden verwacht. Bij verlies, diefstal of beschadiging worden de kosten voor vervanging
van het tenue verhaald op (de ouders van) het betreffende lid.
7.5 en 7.6 Vervallen
7.7 Leden zullen op het eerste verzoek van het bestuur het tenue retourneren aan de voorzitter.
7.8 Zodra het lidmaatschap van de vereniging wordt opgezegd (zie artikel 4.3) dient het betreffende lid het tenue aan de voorzitter te retourneren.
7.9 Is het tenue conform artikel 7.6 of 7.7 geretourneerd, dan betaalt de vereniging de borg terug aan het betreffende lid, mits het lid de contributie volledig heeft betaald en het tenue in goede
staat is ontvangen.
Download