Database 12c-Snelheid, efficiency, security en

advertisement
Safe Harbor Statement
Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements
een actueel oordeel geven over wat de toekomst brengt, zijn ze onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk
verschillen.
Wij adviseren u behoedzaam om te gaan met deze anticiperende statements, die onze meningen weerspiegelen op de datum waarop deze presentatie is geplaatst of
gepresenteerd.
U dient er rekening mee te houden dat we op enig moment meningen mogelijk herzien. Nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen kunnen er toe bijdragen dat we
deze anticiperende statements in een ander licht dienen te zien.
Met de discussie van vandaag, zullen we proberen om een aantal belangrijke factoren te presenteren die betrekking hebben op onze activiteiten, die van invloed kunnen
zijn op onze voorspellingen.
U verbindt zich met dit vertrouwelijke document, informatie geheim te houden en deze informatie niet aan derden te verstrekken anders dan leden van de projectgroep. Na
beëindiging van het project bent u gehouden alle genoemde documenten, kopieën en bescheiden of andere zich ter zake in uw bezit bevindende informatie op elke
informatiedrager geheim te houden dan wel te vernietigen.
Wij stellen uw organisatie aansprakelijk voor alle eventuele hieruit voortvloeiende schade en vervolg schade als blijkt dat aan bovenstaande voorwaarde niet wordt voldaan.
Impulse Info Systems B.V.
Oracle Database 12c
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat is Oracle Multitenant?
Meerdere administraties in één database
Upgrade van één of meerdere databases
Backup en Point In Time Recovery
Compressie
Security
Database In-Memory
Snel en eenvoudig een kopie maken van een database (demo)
Wat is Oracle Multitenant?
Met Oracle Database 12c wordt een Multitenante architectuur geïntroduceerd.
Dat wil zeggen dat het mogelijk wordt om een grote hoeveelheid subdatabases binnen een
‘superdatabase’ te hebben.
Deze ‘superdatabase’ is de Multitenant Container Database (CDB). De subdatabases worden
‘pluggable databases’ (PDB) genoemd.
Wat is Oracle Multitenant?
Voordelen van Oracle Multitenant
•
•
•
•
•
•
•
Beheer vele databases als één
Grotere flexibiliteit
Delen van resource management
Meerdere omgevingen per server
Klonen voor testen en acceptatie
Draagbaarheid door middel van ‘plugging’
Applicaties draaien ongewijzigd
Meerdere administraties in één database
Consolidatie
Oracle 11g database architectuur vereist
geheugen, processen en databasebestanden
Meerdere administraties in één database
Consolidatie
Met Oracle Database 12c Multitenant
Architectuur zijn geheugen en processen
alleen nodig op containerniveau
Upgrade van één of meerdere databases
Flexibele keuze bij het ​patchen en het upgraden
van databases.
U kunt een database gewoon
patchen/upgraden door het ‘unpluggen’ van
een ongepatchte container en het ‘pluggen’
in een andere gepatchte container.
Back-up en Point In Time Recovery
•
•
•
•
•
Back-up en herstellen van een specifieke pluggable database
Algemeen BACKUP databasecommando voor back-up CDB, met alle PDB’s inbegrepen
Volledig herstel PDB’s
PDB’s Point In Time Recovery
Algemeen RECOVER databasecommando herstelt CDB, met alle PDB’s inbegrepen
Compressie
Heat Map
Automatisch analyse van datagebruik
Database-aware: onderhoudswerkzaamheden ,
back-ups etc. hebben geen invloed op Heat Map
Compressie
Automatic Data Optimization
•
•
•
Makkelijk te gebruiken syntax om data te comprimeren (door middel van policies)
Heat Map volgt de activiteiten van segmenten en blokken
Compressiebeleid wordt automatisch toegepast op de tabellen
Security
Transparent Data Encryption
•
•
Verhindert onbevoegden de toegang
tot de gegevens
Bijna ‘zero’ load in de hardware
Security
Oracle Data Masking
•
•
Realtimegevoelige gegevens maskeren
gebaseerd op de database sessie context
Vervang gevoelige applicatiegegevens voor
test-/lesdoeleinden
Database In-Memory
Met Oracle Database 12c In-Memory Architecture is het mogelijk een database op een efficiënte
manier gemengde ‘workloads’ te laten uitvoeren.
Dit houdt in: het leveren van optimale prestaties voor transacties en tegelijkertijd de
ondersteuning van real-time analyse en rapportage. Dit is mogelijk door de data zowel in Oracle
row formaat als in ‘memory’ te laden. Met deze nieuwe functie kunt u kolommen, tabellen,
partities en materialized views in kolom formaat opslaan in plaats van in de typische rij -indeling.
Database In-Memory
In-Memory Column store
Database In-Memory maakt gebruik van een
in-memory column store. De IM is geen vervanging
van de buffer cache, maar fungeert als een aanvulling,
zodat gegevens nu kunnen worden opgeslagen in
het geheugen.
Mogelijk in zowel een rij als een kolom formaat.
Snel en eenvoudig een kopie maken van een database
•
•
•
PDB’s kunnen worden gekloond binnen dezelfde CDB
PDB’s kunnen worden gekloond uit remote CDB’s
Aanmaken d.m.v. snapshot
Demo: https://192.168.0.236:5501/em
Vragen?
Download