Samenvatting H4 - Noordhoff Uitgevers

advertisement
Laury Bollen, Mark Vluggen
ISBN: 978-90-01-81406-9
http://www.informatiecontrol.noordhoff.nl
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Samenvatting H4
Organisaties kunnen hun gegevens opslaan en ontsluiten door het gebruik van
databases. De software die gebruikt wordt om een database te creëren, is een
databasemanagementsysteem (DBMS). Een DBMS heeft meestal een aantal vaste
onderdelen: een datadefinitiesysteem, een data dictionary en een data manipulation
language.
Het ontwerpen van databases is door verschillende oorzaken een complex proces.
Zelfs bij de opzet van een relatief kleine database blijken al snel zeer veel
verschillende gegevens van belang te zijn. Het ontwerpen van een goede logische
structuur waarbinnen deze gegevens worden opgeslagen, is een voorwaarde voor
een database die ook op langere termijn bruikbaar blijft.
Wanneer het logisch ontwerp wordt omgezet in een fysieke structuur spelen
overwegingen als de snelheid van het databasesysteem en de manier waarop
gebruikers de gegevens in het systeem kunnen benaderen, een rol. De meeste
organisaties kiezen het relationele-databasemodel voor de inrichting van hun
databases. Dit model heeft een aantal voordelen.
Allereerst is het relationele model gebaseerd op tweedimensionale tabellen die
relatief eenvoudig te begrijpen zijn voor gebruikers. Ten tweede biedt het
normalisatieproces waarmee relationele databases worden ingericht, het voordeel
dat de tabellen zo zijn ontworpen dat de database kan worden uitgebreid met
nieuwe tabellen en tabellen kunnen worden verwijderd zonder dat de bestaande
tabellen daardoor worden beïnvloed. Dat maakt een relationele database flexibel
wanneer er in de toekomst aanpassingen moeten worden gedaan aan het logische
model. Het laatste belangrijk voordeel van een relationele database is de
beschikbaarheid van querytalen waarmee de gegevens in de database kunnen
worden ingevoerd, aangepast en opgezocht. Querytalen bestaan uit een klein aantal
commando’s die ook voor niet-IT-deskundigen relatief eenvoudig te gebruiken zijn
en die kunnen worden gebruikt bij elke relationele database die op basis van het
normalisatieproces is ingericht. Het belangrijkste nadeel van relationele databases
is het feit dat zij relatief langzaam zijn. Maar gezien de hoge snelheid van moderne
hardware is dat slechts een betrekkelijk probleem.
Informatiemanagement - Serie:Informatie en Control
1
Laury Bollen, Mark Vluggen
ISBN: 978-90-01-81406-9
http://www.informatiecontrol.noordhoff.nl
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Wanneer een database eenmaal klaar voor gebruik is, moet de kwaliteit van de
gegevens die in de database worden opgeslagen, worden gewaarborgd. Bij het
invoeren van gegevens in een database treden allerlei problemen op. De
invoerprocedures rond databases zijn van essentieel belang omdat de kwaliteit van
de invoer in hoge mate de kwaliteit van de database bepaalt. Die kwaliteit is echter
niet alleen afhankelijk van de handmatige invoer van gegevens maar ook van de
procedures voor het verzamelen van gegevens uit verschillende bestaande
informatiesystemen.
De informatiesystemen die een belangrijke rol spelen in de totale
informatievoorziening kunnen in hun onderlinge samenhang worden aangeduid met
de term Corporate Information Factory of gegevensfabriek. De kern van de
gegevensfabriek wordt gevormd door ERP-systemen en datawarehouses. ERPsystemen spelen een uiterst belangrijke rol in de integratie van operationele
gegevens binnen de organisatie. Datawarehouses specialiseren zich in het
integreren van gegevens die noodzakelijk zijn voor besluitvorming op tactisch en
strategisch niveau. Beide systemen kunnen op meerdere manieren worden
gecombineerd. Zo bieden ERP-leveranciers speciale modules aan waarmee de
organisatie een datawarehouse kan inrichten als onderdeel van het ERP-systeem.
Hoewel ERP-systemen en datawarehouses meestal een aantal mogelijkheden bieden
om gegevens te ontsluiten via rapportages of analyses, worden deze faciliteiten in
de meeste organisaties niet voldoende geacht. Daarom worden er speciale
applicaties ingezet om de gegevens die in de databases van deze systemen zijn
opgeslagen, te ontsluiten. Aan deze systemen zullen wij in hoofdstuk 5 aandacht
schenken.
Informatiemanagement - Serie:Informatie en Control
2
Download