Databases - Fontysvenlo.org

advertisement
MODULEBESCHRIJVING
Databases
DBS1
Samensteller(s):
Datum:
Versie:
Richard van den Ham
30-08-2012
1.0
Modulebeschrijving
©Fontys FHTenL Venlo
Module: Databases
Identificatie
Progresscode:
Semester:
Omvang:
Lestijd:
DBS1
1
140 SBUs/ 5 ECTS-punten
14 lesweken
Looptijd:
18 weken
Doel
Binnen ICT-toepassingen (Informatie- en CommunicatieTechnologie) speelt, zoals de naam reeds
doet vermoeden, informatie een belangrijke rol. Veel van deze toepassingen hebben zelfs als doel het
vastleggen, onderhouden en beschikbaar stellen van gegevens / informatie. Bij het ontwerpen en
ontwikkelen van toepassingen is de manier waarop gegevens worden opgeslagen dan ook erg
belangrijk; hiervoor worden databases en databasesystemen gebruikt. Deze module heeft als doel om
de student vertrouwd te maken met de grondslagen van databases. Hierbij staat het relationele
database model centraal. Het ontwerp en de implementatie van relationele databasesystemen wordt
uitvoerig besproken.
Motivatie en inhoud
Bij de opslag van gegevens binnen ICT-toepassingen worden vaak extra eisen gesteld ten aanzien
van bijvoorbeeld kwaliteit, volume, continuïteit en parallel gebruik. Vooral dan komt het gebruik van
databases en database management systemen (DBMS) om de hoek kijken. Hiermee is dit onderwerp
onderdeel van de klassieke thema’s binnen het informaticavakgebied.
De module bestaat uit een aantal leerkernen:
• Inleiding databases
• ER –modellering (Entity Relationship Modeling)
• Het relationele model
• Het relationele ontwerp / normalisatie
• De relationele taal (SQL)
• De formele beschrijvingsmethode van een database
• Geavanceerde SQL queries
• ORACLE PL/SQL
• Database constraints
• Database transacties
Door middel van deze leerkernen krijgt de student inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden
van database- en databasemanagementsystemen. Het meest gebruikte gegevensmodel (het
relationele model), wordt uitvoerig besproken. De gebruikte begrippen binnen dit model en de
oorsprong in de wiskundige verzamelingen komen aan de orde. Er wordt bekeken hoe voor bepaalde
´klantsituaties´ een database kan worden ontworpen, waarbij juistheid en eenduidigheid van
gegevensopslag een belangrijke rol spelen. Door toepassing van de standaard databasetaal SQL is
de student in staat databases te implementeren, te onderhouden en te raadplegen. De formele
beschrijvingsmethode is een manier om (complexe) queries en constraints eenduidig en
implementatieonafhankelijk vast te leggen. Vanuit deze beschrijving is omzetting naar bijvoorbeeld
SQL relatief eenvoudig. Tenslotte wordt de veelgebruikte taal ORACLE PL/SQL toegepast, waarmee
een aantal procedurele elementen aan SQL kan worden toegevoegd. Hiermee is het ook mogelijk om
complexere constraints (beperkingen) op een database te definiëren.
Voor de praktische toepassing wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van Microsoft Access, een
veel gebruikte database toepassing voor privé-gebruik. Later wordt gebruik gemaakt van een
ORACLE-omgeving, de meest toegepaste database-omgeving voor zakelijk gebruik.
pagina 2 van 5
Modulebeschrijving
©Fontys FHTenL Venlo
Deze module geeft de student enerzijds voldoende begrip van databases om deze op een juiste
manier binnen het software engineering proces toe te kunnen passen en te gebruiken. Anderzijds
wordt begrip verkregen van de ontwikkeling van databases en databasesystemen.
Leerdoelen
Na het volgen van deze module heeft de student kennis van:
• Verschillende soorten gegevensmodellen
• Voor- en nadelen van (gebruik van) Database Management Systemen (DBMS)
• Het ANSI/SPARK 3-lagen-model / de architectuur van een DBMS
• ER-modellen
• Belangrijke begrippen en de oorsprong van het relationele model
• Het ontwerpen van een eenvoudig datamodel conform het relationeel model.
• Het proces van databasenormalisatie (conceptueel ontwerp)
• De taal SQL voor data definitie (DDL) en data manipulatie (DML)
• Een formele beschrijvingsmethode (relational calculus) voor een database, queries en
constraints
• Transformatie van complexe queries van natuurlijke taal naar formele taal naar SQL en vv
• De procedurele taal PL/SQL voor het ontwikkelen van onder andere stored procedures /
triggers / herhalingsconstructies en foutafhandeling
• De diverse soorten database constraints en de manieren waarop deze kunnen worden
geïmplementeerd
• Database transacties
Bovendien is de student in staat deze kennis in de praktijk toe te passen.
Competenties
Verwijzend naar het boek ‘Beroepsprofiel en Opleidingsprofiel HBO-I’ (ISBN 90-74793-17-7) draagt
deze module bij aan de volgende kwalificaties voor het Hoger Onderwijs: specifieke kwalificaties 2 en
5.
Gevolgde modules
Geen.
Gelijklopende modules
MAT1 (wiskunde).
Aansluitende modules
•
•
PRJ2 (project informatiesystemen)
Data Warehouses
Leermiddelen
Er wordt voor deze module geen verplichte literatuur voorgeschreven. Voor de verschillende thema’s
zal literatuur aanbevolen worden. Verder dienen de slides als leidraad. De practicumopdrachten zullen
online beschikbaar gesteld worden.
pagina 3 van 5
Modulebeschrijving
©Fontys FHTenL Venlo
Onderwijsvorm
Het begeleid onderwijs bestaat uit 2 x 1 lesuur theorie per week en 2 x 1 lesuur practicum. Voor
studenten wordt verder 2 x 1 lesuur onbegeleid practicum ingeroosterd.
Beoordeling
Het eindcijfer bestaat uit twee delen; een theoriedeel en een praktijkdeel. De volgende onderdelen zijn
in de beoordeling van belang:
A) Theorietoets na lesweek 7
Stof: alle behandelde stof in week 1 t/m 7.
Duur: 1 uur
Dit cijfer moet minmaal een 3,5 zijn.
B) Theorietoets na lesweek 14
Stof: alle behandelde stof in week 8 t/m 14.
Duur: 1 uur
Dit cijfer moet minmaal een 3,5 zijn.
C) Practicumopdrachten. Deze opdrachten worden deels individueel en deels in groepjes van
twee personen gemaakt. Iedere student levert individueel de uitwerkingen van alle opdrachten
in. Het eindcijfer voor het practicum moet voldoende zijn, zijnde >= 5,5.
Het practicum wordt getoetst door middel van een aantal performance assessments. Dit is een
toetsvorm waarbij de student aan de pc opdrachten uitwerkt, die vervolgens worden
beoordeeld. Het gaat in dit geval om opdrachten die deels reeds als practicumopdracht door
de student zijn gemaakt (reproductie). Het initiële practicumcijfer is het gemiddelde cijfer van
alle performance assessments. Aanwezigheid is uiteraard verplicht.
Naast de performance assessments, worden wekelijks aselect enkele studenten gekozen
waarmee een mondeling assessment wordt gehouden over de opdracht die in de week
daaraan voorafgaand is ingeleverd. Indien alles in orde is, heeft dit geen invloed op het
practicumcijfer; indien het resultaat daarentegen onvoldoende is en / of niet als een serieuze
poging mag worden beschouwd, dan leidt dit tot een aftrek van één punt (per keer) van het
practicumcijfer. Een student kan door toeval voor 0 of juist voor meerdere mondelinge
assessments worden uitgenodigd. Is een student zonder afmelding niet aanwezig, dan wordt
ook één punt afgetrokken.
Het eindcijfer komt als volgt tot stand:
Eindcijfer theorie = MAX ( A*0,5 + B*0,5 ; HERKANSING )
waarbij geldt dat A en B beide groter of gelijk aan 3,5 zijn.
Eindcijfer practicum =
MAX ( Gemiddeld cijfer van alle performance assessments – aftrekpunten ;
Herkansingsassessment – aftrekpunten)
waarbij geldt dat dit als geheel voldoende is.
Zowel voor het theoriedeel als voor het practicumdeel krijgen studenten een herkansingsmogelijkheid.
Voor het theoriedeel geldt dat deze herkansing plaatsvindt binnen enkele weken na de 2 e theorietoets.
De stof voor deze toets omvat alle stof uit zowel de eerste als de tweede periode. De toets duurt 2 uur
en het resultaat vervangt het volledige theoriecijfer (indien dit resultaat beter is dan het reeds
behaalde resultaat). Ook de practicumherkansing omvat alle stof uit zowel de eerste als de tweede
periode.
Voor het inleveren van de uitwerking van practicumopdrachten worden deadlines gesteld. Deze
deadlines zullen op de modulewebsite worden gepubliceerd.
pagina 4 van 5
Modulebeschrijving
©Fontys FHTenL Venlo
Randvoorwaarden
•
•
Theorielessen vinden plaats in een leslokaal voorzien van beamer met laptopaansluiting en
een whiteboard.
Practicumlessen vinden plaats in een practicumruimte waar standaard PC’s beschikbaar zijn
met tenminste toegang tot MS-Access en ORACLE.
Evaluatie
Evaluatie van deze module vindt plaats als onderdeel van de standaard studenten evaluatie over het
gehele semester.
pagina 5 van 5
Download