DabbleDB maakt online databases mogelijk Nieuwe - BI

advertisement
Unstructured
Nieuwe rubriek
De rubriek Unstructured signaleert nieuwe aan databases gelieerde concepten, veelal op
het web. De rubriek staat onder redactie van Robbert Hoeffnagel. Tips, ideeën en commentaar kunt u sturen aan [email protected].
DabbleDB maakt online databases mogelijk
DabbleDB is in de nieuwe wereld van
seert de ingekopieerde data en haalt daar
online databases zo langzamerhand een
met een behoorlijke mate van succes de
oudgediende. Het bedrijf biedt al enkele
verschillende velden, de diverse datatypes
jaren een site waar op zeer eenvoudige
en dergelijke uit. Al zal soms met de
wijze een webbased database kan wor-
hand nog wel wat aangepast moeten wor-
den gecreëerd. Nadat ook gegevens zijn
den. Bijvoorbeeld het feit dat een stukje
ingevoerd, kan gebruik worden gemaakt
tekst niet zomaar tekst is, maar bijvoor-
van een redelijk groot aantal tools om
beeld een plaatsnaam of een locatie. Het
werken met de data gebeurt verder vrij-
deze data te manipuleren, rapporten te
maken, filters te gebruiken, pivot tabellen
Met een simpele kopieerhandeling kunnen
wel uitsluitend via een point-en-click-
te creëren en dergelijke.
gegevens vanuit een spreadsheet in DabbleDB
methode. Er zit een redelijke mate van
Beginnen is uiterst eenvoudig. Voer een
worden geïmporteerd.
intelligentie in de diverse tools. Met name
handig voor eindgebruikers is bijvoor-
naam in die vervolgens in een eigen url
wordt opgenomen. Een database met
genwoordigen. Zorgvuldig doorlezen van
beeld de mogelijkheid dat in het geval
abonnees van Database Magazine wordt
de regels is dan ook geen overbodige
van datums geen exacte tijdsperiodes
dan bijvoorbeeld dbm.dabbledb.com.
luxe.
aangegeven behoeven te worden. Een
Vervolgens wordt een account aange-
Data kunnen op eenvoudige wijze vanuit
kreet als ‘next quarter’ invullen bij een
maakt op basis van een e-mailadres en
spreadsheets worden geïmporteerd, waar-
filter blijkt dan ook goed te werken.
een wachtwoord en we kunnen van start.
na de gegevens gegroepeerd kunnen
Op de site van DabbleDB staat een acht
Een punt van zorg is uiteraard het aan-
worden en als tabellen, grafieken of bij-
minuten durende demo die al dit soort
vinken dat we akkoord gaan met de ‘pri-
voorbeeld geografische kaarten bestu-
mogelijkheden goed weergeeft.
vacy policy’ van het bedrijf. Hoewel
deerd kunnen worden. Ook kunnen
DabbleDB kent verrassend veel functio-
hierin op eerste gezicht geen ongewone
formulieren worden ontwikkeld voor
naliteit en kan in tal van situaties een
punten voor een website naar voren
eigen gebruik of voor gebruik door ande-
interessante oplossing bieden.
komen, wordt natuurlijk wel gewerkt met
ren. Dat importeren gebeurt door middel
Kijk voor meer informatie op
data die een zekere waarde zullen verte-
van een kopieeractie. DabbleDB analy-
www.dabbledb.com
Cloud Computing Expo
6
Na storage en verwerkingscapaciteit maakt nu ook de data-
Tot de sprekers behoren onder anderen Mike Eaton van
base zich op voor een tocht richting ‘the cloud’. Amazon
Cloudworks, Bill Marshall van rPath, Kirill Sheynkman
speelt ook hier weer een belangrijke rol, maar is zeker niet
van Elastra, Thorsten von Eicken van RightScale, Joe
de enige aanbieder van op cloud computing gebaseerde
Gregorio van Google, Patrick Harr van Nirvanix en John
datamanagement services. Om een goed beeld te krijgen
Janakiraman van Skytap. Werner Vogels, chief technology
van al die nieuwe technologieën en alle nieuwe bedrijven
officer van Amazon, verzorgt de keynote speech. Het pro-
die hierbij een rol spelen, is het wellicht een goed idee om
gramma is zeer gevarieerd en biedt onder andere een intro-
een bezoek te brengen aan de Cloud Computing Expo.
ductie tot het fenomeen cloud computing, maar gaat op
Deze conferentie vindt van 19 tot en met 21 november
andere punten wel degelijk de diepte in. Bijvoorbeeld als
plaats in San Jose, Californië. Dat is misschien wat ver
het gaat om de vraag hoe applicaties en data nu het beste
weg, maar het biedt wel de kans om de personen en bedrij-
‘in the cloud’ kunnen worden gebracht.
ven die deze trend vormgeven van dichtbij mee te maken.
Kijk voor meer informatie op http://cloudcomputingexpo.com
Database Magazine – Nummer 6 – oktober 2008
Blist: bijna te simpel
Zelf een lijst maken met Blist.
Toegang tot data
Voor iedereen die
BeInSync lijkt in
professioneel met
eerste instantie
databases bezig is,
wellicht een sim-
zullen tools als Blist
pel tooltje om
lastig te doorgron-
bestanden tussen
den zijn. Niet
meerdere PC’s te
omdat ze zo inge-
kunnen uitwisse-
wikkeld zijn, maar
len. Maar schijn
juist omdat zij iets
bedriegt. Op de
complex als het structureren en ontsluiten van grote gege-
site is software te
vensverzamelingen juist zo kinderlijk eenvoudig maken.
vinden die een
Het motto van Blist is ‘Create and share your weblists’. Maak
soort transport-
echter niet de fout om te denken dat het alleen maar om lijst-
laag voor data
jes zou gaan. Aan de hand van een sterk op een spreadsheet
aan een PC toe-
lijkende metafoor kunnen gebruikers hiermee niet alleen heel
voegt. Gegevens
BeInSync levert software waarmee de
eenvoudige lijstjes maken, maar ook behoorlijk ingewikkelde
kunnen hiermee
toegang tot data die bij Amazon’s S3 storage
overzichten. Doordat een begrip als ‘schema’ voor gebruikers
worden gesyn-
services zijn vastgelegd, kan worden ver-
die niet in de database-wereld zijn ingevoerd vaak een stap te
chroniseerd, de
gemakkelijkt.
ver is, kunnen databases worden uitgebreid door een nieuw
software biedt
‘spreadsheet-blad’ toe te voegen.
mogelijkheden voor remote access, maar het meest interes-
Te vinden op www.blist.com
sante is wellicht nog wel de samenwerking die met ‘cloud
storage’ mogelijk is. Data kunnen zonder problemen worden
weggeschreven naar of weer worden opgehaald van Amazon’s
Zelf aan de slag?
S3 storage service. Sterker nog, wie met BeInSync aan de slag
gaat, krijgt daar direct 5 GB aan S3-opslagcapaciteit bij.
Wie ervaring met online data wil opdoen zou eens bij
CogHead kunnen kijken. Hier kunnen webapplicaties
Het zal duidelijk zijn dat dit product dan ook niet gratis is.
worden gebouwd. Dat kan al via een gratis account.
Daar staat tegenover dat BeInSync een nuttige aanvulling kan
Vervolgens is het mogelijk om zelf online lijstjes en gege-
zijn in iedere situatie waar data naar het web verhuizen en
vensverzamelingen aan te leggen.
waar een goed gestructureerde toegang, backup en uitwisse-
Kijk op www.coghead.com
ling mogelijk moeten zijn.
Kijk voor meer informatie op www.beinsync.com
Longjump: database as a service
Longjump levert sinds enige tijd een
feite een database wordt gecreëerd die
‘platform as a service’, al zou ‘database
draait in het datacenter van Longjump.
as a service’ een betere benaming zijn.
Met de applicatie-interface kan vervol-
Voor een bedrijf dat zich specialiseert in
gens de toegang tot deze data worden
webbased applicaties is de stap naar
geregeld. Dat gebeurt via een op REST-
online databases eigenlijk maar een
technologie gebaseerde XML-laag die
kleine stap. Het biedt echter wel interes-
over de eigen database van Longjump is
sante mogelijkheden. Wat men in feite
heen gelegd. De applicatie praat tegen
Longjump biedt zowel online applicaties als de
gedaan heeft is een splitsing aanbren-
deze laag aan en krijgt daar als ant-
optie om van een database as a service gebruik
gen tussen de op browsers gebaseerde
woord standaard SOAP-berichten voor
te maken.
front-end applicaties van de relationele
terug.
database back-end.
Hierdoor kan Longjump nu op tal van
tools wordt gedaan. Daarnaast is het ook
Het is nu mogelijk om zelf online toe-
manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld
mogelijk om een webservice te ontwik-
passingen te bouwen. Een belangrijk
als een relatief simpele data store zonder
kelen die data aanbiedt aan gebruikers.
onderdeel van dat proces is dat hierbij in
dat verder iets met Longjump applicatie-
Meer info op www.longjump.com
Database Magazine – Nummer 6 – oktober 2008
7
Download