Minimumdoelen 1B wiskunde

advertisement
VCLB De Wissel - Antwerpen
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Campus Zuid
Leopoldlei 96
2660 Hoboken
Tel. (03) 216 29 38
Fax (03) 238 78 31
www.vclbdewisselantwerpen.be
Op stap naar 1 B
Minimumdoelen wiskunde
1.
GETALLENKENNIS
Natuurlijke getallen – kommagetallen
doelen
De juiste begrippen gebruiken (cijfer, natuurlijk getal, komma, kommagetal, …)
Getallen tot 1000 vlot lezen en schrijven
Getallen tot 10000 lezen en schrijven
De waarde van elk cijfer in een natuurlijk getal tot 1000 bepalen (vb 1207 -> 2 = 2H=200)
Van de ene rang naar de andere omzetten bij natuurlijke getallen tot 1000 (niet meer dan 1
rang) vb.: 4H = 40T / 40 T = 400 E
De symbolen =; ≠;<;> juist invullen en interpreteren bij natuurlijke getallen
Kommagetallen met max. 2 decimalen lezen en schrijven
-
VCLB De Wissel Antwerpen
minimumdoelen wiskunde 1B –September 2008
vademecum basisonderwijs 15/10/2010
1
Breuken – percenten
doelen
De juiste begrippen gebruiken (breuk, teller, noemer)
Weten wat een breuk is en concrete voorstelling op een geheel kunnen aanduiden (vb. bij een
voorverdeelde figuur de breuk kunnen inkleuren).
delers en veelvouden
Doelen
De juiste begrippen kennen: deler en veelvoud
2.
BEWERKINGEN
Hoofdrekenen
Doelen
Optellen tot 100
Aftrekken tot 100
Optellen van grote getallen met eindnullen
Aftrekken van grote getallen met eindnullen
Tafels van vermenigvuldiging
Deeltafels
Vermenigvuldigen met 2 en 4
Vermenigvuldigen met 10; 100 en 1000
Vermenigvuldigen met 5 en 50
Delen door 2 en 4
Delen door 10, 100 en 1000
Delen door 5 en 50
-
VCLB De Wissel Antwerpen
minimumdoelen wiskunde 1B –September 2008
vademecum basisonderwijs 15/10/2010
2
Breuken
Doelen
De breuken ½, ¼ en ¾ kennen
Cijferen – optellen
Doelen
De juiste begrippen gebruiken: optelling, som en termen
Optellen van natuurlijke getallen tot 1000 met brug (max 1 overschrijding)
Cijferen met grotere getallen
Cijferen met decimale getallen
Cijferen – aftrekken
Doelen
De juiste begrippen gebruiken: aftrekking, verschil, aftrektal en aftrekker
Aftrekken van natuurlijke getallen tot 1000 met brug (max 1 overschrijding)
Cijferen met grotere getallen
Cijferen met decimale getallen
Cijferen – vermenigvuldigen
Doelen
De juiste begrippen
vermenigvuldiger
gebruiken:
vermenigvuldiging,
-
product,
vermenigvuldigtal
VCLB De Wissel Antwerpen
minimumdoelen wiskunde 1B –September 2008
vademecum basisonderwijs 15/10/2010
en
3
Vermenigvuldigen van natuurlijke getallen tot 1000 waarbij de vermenigvuldiger kleiner is dan
10
Vermenigvuldigen met grotere getallen
Cijferen – delen
Doelen
De juiste begrippen gebruiken: deling, deeltal, deler, quotiënt, rest
Delen van natuurlijke getallen tot 1000 waarbij de deler kleiner dan 10 is
Delen met grotere getallen
Cijferen – algemeen
Doelen
Bij optellen en aftrekken van natuurlijke getallen de termen juist onder elkaar schrijven
Cijferoefeningen controleren met een zakrekenmachine
(wordt nog verder aangebracht in 1B/BVL)
Zakrekenmachine
Doelen
Met een zakrekenmachine kunnen optellen en aftrekken
Met een zakrekenmachine kunnen vermenigvuldigen en delen
(wordt nog verder aangebracht in 1B/BVL)
2.9 Toepassingen
Doelen
-
VCLB De Wissel Antwerpen
minimumdoelen wiskunde 1B –September 2008
vademecum basisonderwijs 15/10/2010
4
Enkelvoudige vraagstukken kunnen oplossen over optellen en aftrekken
Enkelvoudige vraagstukken kunnen oplossen over vermenigvuldigen en delen
(wordt nog verder aangebracht in 1B/BVL)
3.
Meten en metend rekenen
Lengte
Doelen
De volgende maateenheden en hun symbolen kunnen lezen, vergelijken en zich voorstellen:
 Meter (m)
 Millimeter (mm)
 Centimeter (cm)
 Decimeter (dm)
 Kilometer (km)
De lengte van een lijnstuk tot op één milimeter nauwkeurig meten
Lijnstukken met een gegeven lengte tot op 1 cm nauwkeurig tekenen
Enkelvoudige vraagstukjes over lengte oplossen
Gewicht
Doelen
De volgende maateenheden en hun symbolen kunnen lezen, vergelijken en zich voorstellen:
 Kilogram (kg)
 Gram (g)
 Centigram (cg)
 Milligram (mg)
-
VCLB De Wissel Antwerpen
minimumdoelen wiskunde 1B –September 2008
vademecum basisonderwijs 15/10/2010
5
Enkelvoudige vraagstukjes over gewicht oplossen
Inhoud
Doelen
De volgende maateenheden en hun symbolen kunnen lezen, vergelijken en zich voorstellen:
 Liter
 Deciliter
 Centiliter
 Milliliter
Geldwaarden
Doelen
De in omloop zijnde muntstukken en bankbiljetten benoemen en onderscheiden
Betalen, wisselen en teruggeven
Temperatuur
Doelen
Het begrip temperatuur en het symbool (°C) kennen
Weten dat 0 °C het vriespunt aangeeft
Tijdstip en Tijdsduur
Doelen
-
VCLB De Wissel Antwerpen
minimumdoelen wiskunde 1B –September 2008
vademecum basisonderwijs 15/10/2010
6
De volgende begrippen en afkortingen kunnen lezen, gebruiken en aanduiden op een klok:
 Het uur
 Het halfuur
 Het kwartier
Herleiden van uren naar minuten en omgekeerd
De tijd aflezen van een wijzerklok tot op het uur, het halfuur en het kwartier
De tijd aflezen op een digitale klok tot op 1 minuut
Kennis van jaren / maanden / week / dagen
Kunnen omzetten van maanden naar jaar
Kunnen omzetten van dagen naar week
Hoekgrootte
Doelen
Herkennen van een scherpe, rechte en stompe hoek
4.
Meetkunde
4.1. Vormleer - punten, lijnen, vlakken en hoeken
Doelen
Verschillende soorten lijnen (rechte, gebogen en gebroken lijn, lijnstuk) herkennen en tekenen
Bij vlakke hoeken de termen hoekpunt en benen benoemen en aanduiden
Hoeken herkennen, benoemen en tekenen
 Scherpe hoek
 Rechte hoek
 Stompe hoek
-
VCLB De Wissel Antwerpen
minimumdoelen wiskunde 1B –September 2008
vademecum basisonderwijs 15/10/2010
7
4.2. Vormleer – vlakke figuren
Doelen
Een driehoek tekenen en herkennen
Een vierkant tekenen en herkennen
Een rechthoek tekenen en herkennen
4.3. Meetkundige relaties – evenwijdigheid – loodrechte stand
Doelen
Begrippen: evenwijdige en loodrechte kennen
-
VCLB De Wissel Antwerpen
minimumdoelen wiskunde 1B –September 2008
vademecum basisonderwijs 15/10/2010
8
Download