Verslag bijeenkomst Volledig Pakket Thuis

advertisement
Verslag bijeenkomst Volledig Pakket Thuis
Welkom
Marjolein Itjeshorst, manager Strategie & Analyse van het zorgkantoor Zilveren Kruis heet iedereen
welkom bij de bijeenkomst Volledig Pakket Thuis (VPT). Blij met de hoge opkomst en blij met het feit
dat VWS, IGZ en Actiz ook vertegenwoordigd zijn.
Presentatie Zilveren Kruis
Veel ouderen hebben de wens om thuis te blijven wonen (en thuis te sterven). Uit de gesprekken van
Zilveren Kruis met klanten bleek dat zij de wens hebben om hun leven te leiden zoals zij dat het
liefste willen. Voor veel klanten is dat ‘thuis’, of in ieder geval zolang mogelijk. Het VPT is een mooi
aanbod dat daarin voorziet. VPT voorziet in een financiering van die zorg thuis. Zilveren Kruis
stimuleert zorglevering in de vorm van VPT, omdat wij willen aansluiten bij de wensen van klanten
en klanten de keuze willen bieden uit verschillende vormen van zorg .
Omdat ook veiligheid en sociale contacten een belangrijke rol spelen in het verouderingsproces,
kunnen klanten ook behoefte krijgen aan een geclusterde woonsetting. Via het VPT kan een integraal
zorgaanbod worden geboden in de zelf gekozen woonomgeving. Dit vernieuwende zorgaanbod kan
een plek krijgen in het leven van de klant.
Zilveren Kruis ziet VPT als een mooie vorm als alternatief danwel VPT als een financieringsvorm voor
diverse vormen van zorg voorafgaand aan intramurale opname in het verpleeghuis.
Op dit moment is het grootste deel van het zorgaanbod intramurale zorg, terwijl de wensen van
klanten steeds vaker georiënteerd zijn op hun eigen thuissituatie. Zorgaanbieders zijn veelal wel
bezig met extramuraliseren van hun zorgaanbod, om te anticiperen op het verder doorvoeren van
scheiden van wonen en zorg. Bij de één gaat dat makkelijker dan bij de ander, de context van de
zorgaanbieder en diens locaties is zeer bepalend voor het succes waarmee de zorgaanbieder
extramuraliseert.
De productierealisatie in VPT is in absolute zin in de afgelopen 2 jaar toegenomen. Zorgaanbieders
lijken dus steeds beter in te spelen op de wensen van de klant.
Zilveren Kruis ziet kansen en dilemma’s rondom de levering van VPT.
Kansen:
-
Klanten willen graag in hun woonplaats/gemeente/wijk/buurt blijven
Er zijn al verschillende VPT-initiatieven van de grond gekomen, gericht op diverse
klantgroepen
‘verzorgingshuizen nieuwe stijl’ ontstaan met financiering via VPT
Inzet van SOG’s/behandeling in de wijk voor betere behandelmogelijkheden
Steeds meer (politieke) aandacht voor scheiden van wonen en zorg
Uitdagingen:
-
De moeizame inzet van VPT voor klanten met een kleine beurs (kloof arm en rijk versus
beschikbaarheid van zorgvormen)
De inzet van VPT voor klanten zonder steunstructuur
‘Zo lang mogelijk thuis’ versus verantwoorde zorg thuis
Perverse prikkels ten aanzien van leveringsvormen en Wijkverpleging
Met de deelnemende zorgaanbieders en andere stakeholders gaat Zilveren Kruis in gesprek aan de
hand van 3 goede voorbeelden uit de praktijk en de ervaringen van een mantelzorger met VPT.
Workshops
Hieronder een samenvatting van de presentaties (deze zijn ook gepubliceerd op de website van
Zilveren Kruis zorgkantoor) en de meest opvallende vragen/ discussieonderwerpen.
Presentatie de Koperhorst
De directeur (Irene Vriens) van de Koperhorst in Amersfoort, een kleine VVT zorgaanbieder,
vertelt hoe ze de afgelopen jaren ervoor heeft gezorgd dat het vastgoed geschikt is gemaakt voor
het leveren van VPT. Er is goed gekeken naar de Woningwet, ze is tijdig in overleg gegaan met alle
betrokken partijen waaronder Belastingdienst, Zorgkantoor, College van Saneringen (!), IGZ en is
daardoor in staat geweest om een sociaal acceptabele huur te combineren met passende zorg voor
ZZP 4VV t/m 7VV. De Koperhorst verhuurt deels zelfstandig appartementen in een flatgebouw – daar
levert de Koperhorst ook wijkverpleging. Daarnaast bieden ze VPT met ‘onzelfstandige huur’.
Voordeel: cliënt kan huurtoeslag aanvragen, maar de zorgaanbieder wordt niet gezien als
woningcoöperatie en hoeft daardoor geen verhuurdersheffing te betalen. Er worden enkele
voorbeelden gegeven van hoe om te gaan met de wet- en regelgeving waarbij het klantbelang
voortdurend centraal staat: lage huurprijzen in de meest vergrijsde wijk van Amersfoort,
dagactiviteiten op alle 7 dagen van de week, een open setting ook voor de ZZP’s 5VV en 7VV,
solidariteit in de zorg door zorg op maat te leveren, en niet uit te gaan van de uren/rechten die
voortkomen uit een bepaald ZZP.
De Koperhorst richt zich specifiek op de doelgroep van klanten met beperkte financiële middelen. Ze
bieden op 40 plekken VPT aan klanten in een voormalig verzorgingshuis (daarnaast 110 woningen
sociale huur) en 40 plekken ZZP 5 en 7.
Bij omzetting naar VPT in de situatie van een (van oorsprong) intramuraal gebouw is het van belang
afspraken te maken met:
Belastingdienst - Bij de situatie waarin een zorgorganisatie de huur verrekent met de bewoners (er is
sprake van één adres en geen individuele adressen) bestaat de mogelijkheid om bij de
Belastingdienst aan te geven dat er sprake is van onzelfstandig verhuren. Bij akkoord kan de
verplichte verhuurdersheffing worden voorkomen en kunnen de bewoners huurtoeslag krijgen. Dit
vergt wel akkoord van de Belastingdienst (zoals initiatief binnen de sociale sector, aantrekkelijk
maken van de ouderenzorg etc.)
College Sanering- noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken bij de omzetting van de intramurale
plekken in VPT plaatsen en het bepalen van de hoogte van de huur.
Hulpmiddelen worden via de Wmo vergoed (geen functie Behandeling), Tilliften zijn door de
zorgaanbieder zelf aangeschaft.
De inrichting van de woning: eisen hebben betrekking op de vloerbedekking (alleen kortpolig tapijt of
harde vloer, bed op klossen)
De cliëntenraad en huurderscommissie zijn ‘gemengd’.
Gas Water Licht worden op basis van het gehuurde aantal m2 omgeslagen.
Presentatie VerpleegThuis
De manager van een organisatie-eenheid van Vierstroom (Marieke Oldewarris) vertelde hoe zij
‘verpleegzorg thuis’ in de regio hebben opgezet. Deze zorg leveren ze in de wijk bij de klant aan huis.
Ze gaf een presentatie hoe je in nauwe samenwerking met een coördinerend verpleegkundige de
organisatie helemaal inricht rond de klantvraag: blijven wonen in je eigen huis en het mogelijk
maken dat daar zorg wordt geleverd middels VPT, door een uitgekiende selectie van de
medewerkers, die geheel mobiel werken vanuit huis (geen kosten aan kantoren etc) in een
thuiszorgmodel.
Voor een sluitende business case is een zekere schaalgrootte nodig. Het grootste knelpunt vanuit
klantperspectief: zolang klanten/naasten zelf nog in staat zijn om voor de maaltijden te zorgen,
willen ze omwille van de eigen bijdrage nog geen VPT , maar een Modulair Pakket Thuis (MPT). De
eigen bijdrage voor een MPT is immers lager dan die voor een VPT, en voor dat verschil kan de cliënt
maandelijks voor zijn eigen voeding zorgen.
Voorwaarden om VPT aan cliënten in de wijk te kunnen bieden zijn:
-
Klanten hebben geen probleem met de inzet van domotica (sensoren, bewegingsmelders,
personenalarmeringen etc.)
Klanten hebben een sociaal netwerk met voldoende draagkracht (mantelzorgers , familie )
De focus ligt op de combinatie van zorg en welzijn en van formele en informele zorg.
Administratieve lasten zijn teruggebracht door oa. de afspraken met het Zorgkantoor (planning is
realisatie als basis voor registratie).
Bij VPT is het kwaliteitskader Zorg Thuis van toepassing.
De teamsamenstelling van zorgverleners is aangepast waarbij een duidelijke plek wordt ingenomen
door medewerkers met een niveau 2 die een focus op het welzijn van cliënten hebben. Er is sprake
van een zeer laag ziekteverzuim.
Het opstarten van het aanbieden van VPT vraagt om financiële ruimte om in te kunnen groeien.
Praktisch punt: Vierstroom gebruikt een app om sleutelkluizen te openen.
Presentatie De Rijnhoven
De locatiemanager (Wim Rongen) van de Veldhof van Rijnhoven beheert een VPT-setting boven het
winkelcentrum in Leidsche Rijn/De Meern mét BOPZ erkenning. Dat is uniek, want ze zijn de enige
met die erkenning in Nederland. Het project is 15 jaar geleden gestart als samenwerking tussen
GGZ/ Abrona en de Rijnhoven. Er wordt heel nauw samengewerkt met de huisartsen, die medisch
eindverantwoordelijk zijn. Vanuit het centrale verpleeghuis is de 24-uurs achterwacht ingeregeld
tijdens de nacht.
De inzet van de mantelzorger is noodzakelijk, bijvoorbeeld door in de avonduren aanwezig te zijn op
de huiskamer, terwijl het zorgteam bezig is de bewoners een voor een naar bed te brengen. Die inzet
van de mantelzorgers is overigens een uitdaging in een forensenwijk als Leidsche Rijn.
Exclusie criteria voor de cliënten:
-
weggloopneigingen
problemen met de beperkingen in het sanitair (gedeeld sanitair)
onbegrepen gedrag
Het voordeel van de locatie voor de cliënten is de grote eigen ruimte.
De focus binnen het project ligt op welzijn. Er is sprake van het toegroeien naar een zelforganiserend
team. De verzorgende vervult een toezichtrol en kan daardoor efficiënt ingezet worden.
Indien sprake is van verzwaring van de situatie en naar alternatief zorgaanbod moet worden gekeken
wordt in eerste instantie het gesprek met familie/relaties aangegaan
Gesprek met een mantelzorger van een klant die VPT ontvangt
Tot besluit was het woord aan de
mantelzorger ,mevrouw van der Burg van
wie de 91-jarige dementerende moeder in
haar eigen woning VPT-zorg krijgt van
Verpleegthuis. De dagvoorzitter (Jeroen
Crasborn) heeft een interview met deze
dame gehouden. Mevrouw van der Burg
hield een warm pleidooi voor het te allen
tijde betrekken van de klant bij het
organiseren van de zorg: alleen de klant zelf
kan vertellen hoe ze de zorg wil krijgen
zoals ze wil leven, niemand kan dat namens
haar invullen.
Eye openers
-
-
Is VPT houdbaar voor klanten met ZZP 5VV ?
De eigen bijdrage heeft een groot effect op de keuze voor de vorm van VPT of niet
Goede afstemming met de Belastingdienst en het College saneringen is noodzakelijk en biedt
ook mogelijkheden (onzelfstandig verhuren met behoud van zorgtoeslag voor de bewoners
en zonder de lasten van de verhuurdersheffing)
De noodzaak van communicatie met klanten is van zeer groot belang
App voor het op afstand openen van sleutelkluizen is beschikbaar
Ontschotting van de financieringsstromen is wenselijk
In het zorgplan wordt samen met de klant zorg op maat afgestemd en vastgelegd binnen het
gegeven budget.
Conclusie/ openstaande punten
-
Hoe kan VPT in de wijk financieel dekkend geleverd worden, gezien de bereikbaarheid,
doelmatigheid en vanuit het oogpunt van verantwoorde zorg?
Welke mogelijkheden zijn er voor klanten om van VPT naar Intramuraal te switchen ?
Wat is de waarde/grens van de rekenmodule in relatie tot het verder uitrollen van VPT ?
Duidelijkheid is gewenst over de invulling van de functie Behandeling binnen VPT (ook de
positie van de fysiotherapeut)
Kan er duidelijkheid worden gegeven over de financiering van de inzet van hulpmiddelen
binnen VPT ?
Kan er duidelijkheid worden gegeven over dagbesteding binnen het VPT?
Er zit een perverse financiële prikkel in het zorgsysteem met betrekking tot de gevraagde
eigen bijdrages
Download